BLOGUES DO COLE

 

No cole están funcionando varios blogues, clica na imaxe ou no nome para acceder ao blogue e ver as actividades que realizamos:

 

INGLÉS

 

 E.FÍSICA

MUSICA

LIBRINCIOS

AULA DE APOIO

E.INFANTIL

1ºCICLO PRIMARIA

2ºCICLO PRIMARIA

3ºCICLO PRIMARIA

VOZ NATURA

TICs

 

 

 

 Ademáis na web do CEIP Serra Vincios poderedes atopar un montón de xogos para tódalas idades.

(clica na imaxe para poder acceder)

PROTOCOLO COVID NO ÁMBITO EDUCATIVO

ORGANIZACIÓN ENTRADAS E SAÍDAS DO ALUMNADO 2022-23

BOLETÍN INFORMATIVO INICIO CURSO 2022-2023

 

 

CALENDARIO ESCOLAR

DESCARGAR CALENDARIO LECTIVO PARA AS FAMILIAS

 

En Educación Infantil e Primaria, o Curso Escolar 2022-23 impartirase dende o 8 de setembro de 2022 ata o 21 de xuño de 2023, ambos inclusive

O período de adaptación do alumnado de educación infantil que se incorpora por primeira vez ao centro non se prolongará máis alá do día 16 de setembro de 2022. 

Quedarían por elixir 2 días non lectivos de libre elección do Centro que acordará o Consello Escolar no mes de setembro-outubro. Estes días xa acordados son o 2 de novembro e o 13 de decembro.

Logo publicaremos na WEB o calendario escolar actualizado que servirá de consulta durante todo o curso escolar, xa que habitualmente non enviamos aviso.

 

PROPOSTA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2022-23

No seguinte cadro podedes consultar a proposta de actividades extraescolares que formula a ANPA para o curso 2022-23: 

 

Actividade

Día

Horario

Prezo

Idade mínima

Socios

Non Socios

Lingua de

Signos*

Luns

16:00 a 17:00

10

12

3 anos

Ximnasia

Acrobática

16:00 a 17:00

18 €

20 €

6 anos

+ seguro

Teatro

17:00 a 18:00

13 €

15 €

 

Patinaxe (Depu)

martes

16:00 a 17:00

Pendente Deputación

5 anos

Robótica Lego

(E.I.)

16:00 a 17:00

24 €

26 €

3 anos

Fútbol sala

17.00 a 18.00

10 €

12 €

3 anos

Tenis

mércores

16:00 a 17:00

13 €

15 €

5 anos

Robótica lego

(E.P.)

16:00 a 17:00

24 €

26 €

6 anos

Cociña Quente

17:00 a 18:00

18 €

20 €

3 anos

Skate

xoves

16:00 a 17:00

16 €

18 €

3 anos

Bright Minds (E.I.)

16:00 a 17:00

18 €

20 €

3 anos

Baile Moderno

venres

16:00 a 17:00

10 €

12 €

3 anos

Baloncesto

17:00 a 18:00

13 €

15 €

3 anos

 

 

  DESCARGAR A INSCRICIÓN

Data límite para entregar no buzón da ANPA martes 16 de Setembro de 2022.

As actividades darán comezo o día 3 de OUTUBRO.

 

IMPORTANTE:

- A actividade de patinaxe foi solicitada ás ESCOLAS DEPORTIVAS DA DEPUTACIÓN, agardamos resolución.

- A actividade de Ximnasia acrobática ten un cargo adicional de seguro de accidentes, único pago anual.

- As actividades de Skate, Robótica e Cociña Quente, o prezo inclue o material.

- Haberá un mestre de garda que supervisará as actividades extraescolares.

- A Biblioteca abrirá polas tardes en horario de 16:00 a 18:00h a excepción dos martes e os días que non haxa actividades extraescolares. Neste horario só farase uso da biblioteca para función do préstamo e/ou devolución de libros, así como para outras actividades expresamente relacionadas coa biblioteca. En ningún caso se levará a cabo función de garda e custodia do alumnado.

- Normas para a participación das actividades extraescolares:

1. Os pais e nais deberán recoller aos seus fill@s ao rematar a actividade. Hai que ser moi puntuais, os monitores vanse ao chegar a hora de finalizar. Se alguén quere que o seu fill@ marche só para casa ou que o recolla outra persoa deberá asinar unha autorización que ofrecerá o centro.

2. A reincidencia da non puntualidade suporá o cese de asistencia a actividade.

3. Os rapaces, rapazas e familias, deberán respectar o protocolo COVID de cada actividade e do propio centro escolar.

4. Os pagos realizaranse ao inicio do mes ao monitor da actividade.

5. A inscrición das actividades está aberta no caso de quedar prazas no grupo e sempre a criterio do monitor, hai actividades que pola súa organización cara a mediados de curso xa teñen traballos preparados e non é posible a incorporación de nov@s alumn@s.

TEMÁTICA DO CURSO 2022-23

RESOLUCIÓN DAS AXUDAS DE MATERIAL ESCOLAR 2022-23

CLICA NO ENLACE PARA VER A RESOLUCIÓN DAS AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR:  

 RESOLUCIÓN AXUDAS MATERIAL ESCOLAR EDUCACIÓN PRIMARIA: LISTAXE DE AXUDAS CONCEDIDAS.

   

AVISO: os cheques das axudas para a adquisición de material escolar, serán entregados no mes de setembro. 

 

RESOLUCIÓN ADMISIÓN COMEDOR ESCOLAR 2022-23

 

CLICA NO ENLACE PARA VER A RESOLUCIÓN DE ADMITIDOS/AS NO COMEDOR ESCOLAR:

 

LISTAXE ADMITIDOS/AS COMEDOR ESCOLAR.

   

 

COMEDOR ESCOLAR CURSO 2022-23

O comedor escolar do CEIP Serra Vincios está catalogado como comedor de xestión indirecta da Consellería de Educación. 

ADMISIÓN: Para a selección de usuarios, en caso de que haxa máis solicitudes que prazas, establécese unha orde de preferencia que se explica no formulario de solicitude, tendo en conta que, en caso de empate, terán prioridade os menores en idade sobre os maiores e que tamén terán prioridade aqueles alumnos/as que fagan un uso diario do comedor escolar fronte aos que non o fagan. A situación de esporádicos non se contempla.

EMPRESA DE CATERINGAlimentación Saludable Gallega. O funcionamento do comedor é mediante modalidade de catering, contratado pola Consellería de Educación. Para a atención deste servizo, cóntase con dúas ou tres coidadoras dependendo do número de comensais.

HORARIOS: de 14h a 16h. A partir das 15:15h. o alumnado xa poderá ser recollido. Comeza sempre o seu funcionamento o primeiro día lectivo de cada curso escolar.

NÚMERO DE PRAZAS AUTORIZADAS: 67 prazas.

PREZOS: O prezo diario (gratuíto, 1€, 2,5€ ou 4,5€) dependerá da renda neta per cápita familiar que se explica no formulario de solicitude como Anexo II Modelo de Autodeclaración. O alumnado pertencente a unidades familiares que se atopen en situación socioeconómica de exclusión social ou que teña unha discapacidade igual ou superior ao 33%, terán o comedor gratuíto e non cubrirán o Anexo II.

Para realizar o cálculo automático do importe do servizo do comedor podedes acceder á WEB “Calculadora simulación prezos comedores” facilitada pola Consellería de Educación: https://www.edu.xunta.gal/comedores/calculadora.jsp

SOLICITUDE E DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:

1.- Impreso de Solicitude cuberto e asinado xunto co Modelo de Autodeclaración - Anexo II (DESCARGAR).

2.- Documentación necesaria para a selección e admisión que se describe na solicitude. 

Enviar unicamente por correo electrónico a ceip.serra.vincios@edu.xunta.gal indicando no asunto, "solicitude comedor + nome do alumno/a”.

 

PRAZOS:

- Solicitarase do 27 de xuño ao 4 de xullo por correo electrónico.

- Publicación da listaxe provisional de admitidos na páxina web: antes do 15 de xullo. 

- Reclamacións: prazo de 5 días despois da publicación provisional

- Publicación da listaxe definitiva de admitidos na páxina web: antes do 20 de xullo.

O Centro contestará ao correo recibido, facilitará un código a cada familia e publicará unha listaxe provisional/definitiva de admitidos e reservas na páxina web.

ANULACIÓN DE MENÚS: A anulación do menú é unha medida excepcional. Débese anular coa maior antelación posible e sempre xustificando a ausencia. Realizarase no propio día, antes das 9:00h e unicamente por correo electrónico a ceip.serra.vincios@edu.xunta.gal indicando no asunto, "anulación comedor + nome do alumno/a”.

PAGAMENTOS: Para aqueles comensais que lles corresponda, faranse mensualmente, na conta indicada pola empresa adxudicataria do servizo, nos dez primeiros días de cada mes. O incumprimento do pago impedirá a utilización do comedor no mes seguinte por parte do usuario.

NORMAS DO COMEDOR ESCOLAR: A asistencia ao comedor implica a aceptación das normas recollidas no PLAN DE FUNCIONAMENTO DO COMEDOR ESCOLAR, que podedes consultar aquí. Pode ser causa de baixa no servizo:

- Non estar ao corrente dos pagos: non se poderá facer uso do comedor mentres non se regularicen os pagos pendentes.

- Non asistir durante un mes de xeito continuado coa frecuencia solicitada agás causas debidamente xustificadas ante a Dirección.

- Non comunicar en tres ocasións a súa ausencia, antes das 9:00 h. do día que deba ter efecto, poderá ocasionar ser suspendido pola Dirección do dereito ao uso do servizo durante 10 días.

- Mal comportamento reiterado do alumnado.

 

Distribuir contido