Consello escolar

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR

RENOVACIÓN PARCIAL 

DO CONSELLO ESCOLAR

SECTOR NAIS e PAIS (2.016 – 2.020)

 

No mes de NOVEMBRO convócanse ELECCIÓNS PARA O CONSELLO ESCOLAR. Consiste nunha renovación parcial dos membros do Consello Escolar, órgano colexiado de control e xestión do Centro, con representación dos distintos sectores que constitúen a comunidade educativa (pais/ nais, profesorado, Concello e ANPA). Coa finalidade  de animarvos a participar no proceso electoral, informámosvos deste proceso que afecta ao sector de nais/pais. A organización e supervisión deste proceso electoral correspóndelle á XUNTA ELECTORAL, presidida polo director e integrada por un pai/nai, un mestre/a, e un persoal non docente. Os sus membros son:

- Presidente: Miguel González Barreira (director) 

- Vogal 1: Ana Rosa Villar Comesaña (mestra)    

- Vogal 2: Mª Teresa Rois Jordedo (nai)

- Vogal 3: Ana Eva Cameselle Fernández (Persoal non docente)

 

A QUEN SE ELIXE?: 2 pais/nais que vos representarán no Consello Escolar. No Consello Escolar deste Centro hai 5 pais/nais. Agora elíxense 2 membros pois se trata dunha elección parcial. Un deles será elixido mediante votación das familias e o outro representante será elixido pola ANPA como representante de dita asociación no Consello Escolar.

QUEN PODE SER CANDIDATO/A?: todos os pais, nais ou titores legais que teñan fillos/as matriculados/as no Centro e incluídos no Censo Electoral. O prazo de presentación de candidaturas empeza o día 7 de novembro e remata o día 14 de novembro ás 14:00h. Os interesados/as deberán cubrir e asinar este IMPRESO DE CANDIDATURA e presentalo na secretaría do Centro. Tamén se pode enviar mediante e-mail a ceip.serra.vincios@edu.xunta.es. A proclamación das candidaturas farase o día 15 de novembro ás 14:00h.

QUEN PODE VOTAR?: todos os pais, nais ou titores/as legais que teñan alumnos/as matriculados/as no Colexio e estean incluídos no censo que se exporá o día 11 de novembro no taboleiro de anuncios. Debedes comprobar se estades incluídos no censo e se os datos son correctos. De non ser así, é necesario facer a reclamación pertinente. O voto será directo, secreto e non delegable. Terán dereito a voto tanto o pai como a nai do alumno/a, ou de ser o caso o seu titor legal. Para poder facer uso do seu dereito ao voto, deben acreditarse (D.N.I., pasaporte, carné de conducir, etc.).

PARA QUE SERVE?: o Consello Escolar é o órgano colexiado de control e xestión do centro que terá entre outras as seguintes competencias: participar na selección do director/a, avaliar os proxectos e as normas (Proxecto Educativo de Centro - P.E.C, Normas de Organización e Funcionamento - N.O.F., Programación Xeral Anual - P.X.A.), coñecer a resolución de conflitos disciplinarios, promover a conservación e renovación das instalacións, analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro, etc.

CANDO SE VOTA?: A votación terá lugar no Colexio (aula de usos múltiples) o martes día 22 de novembro, podéndose votar de 9:00h a 09:30h, de 13:30 a 14:15h e de 17:30h a 18:30h.

 

Co fin de poder levar a cabo o proceso electoral polo que se nomearán os novos membros do Consello Escolar e dada a importancia deste órgano, animamos aos pais/nais do centro a participar nas eleccións presentando a súa candidatura ou votando con liberdade a quen mellor lles pareza.

 

PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS/AS

A xunta electoral fai público o seguinte listado de nais e pais que presentan a súa candidatura para as eleccións ao Consello Escolar:

  • Dª. DOMÍNGUEZ SANTOMÉ, Mª MERCEDES
  • Dª. PENEDO CARRIZO, JENNIFER
  • Dª. PÉREZ GIL, Mª LUZ

 

A xunta electoral tamén fai público o representante para o Consello Escolar elixido pola ANPA:

  • D. ARES PÉREZ, CARLOS JAVIER

 

 RESULTADOS DAS VOTACIÓNS E COMPOSICIÓN DO CONSELLO ESCOLAR

Os resultados do escrutinio do sector pais/nais e a nova composición do Consello Escolar podedes consultalos clicando na imaxe:  

Consello Escolar

   

MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR

Miguel González Barreira

Director

Ana Rosa Villar Comesaña

Xefa de Estudos

Ana Mª Iglesias Iglesias

Secretaria

Ana Pérez Rodríguez

Profesores/as

Elena Paz Alonso

Filomena Salgueiro Moure

Mª José Oliveira Antón

Vacante ata novas eleccións

Mª Teresa Rois Jordedo

Pais/Nais

Vacante ata novas eleccións

Mª Del Mar García Hermida

Mª Mercedes Domínguez Santomé

Mª Luz Pérez Gil

Representante ANPA

Vacante ata novas eleccións

Persoal non docente

Iria Lamas Salgueiro

Representante Concello

  

COMPETENCIAS DO CONSELLO ESCOLAR

a) Avaliar os proxectos e as normas.

b) Avaliar a programación xeral anual do centro sen prexuízo das competencias do claustro de profesores, en relación coa planificación e organización docente.

c) Coñecer as candidaturas á dirección e os proxectos de dirección presentados polos candidatos.

d) Participar na selección do director/a do centro nos termos que esta lei establece. Ser informado do nomeamento e do cesamento dos demais membros do equipo directivo. De ser o caso, logo do acordo dos seus membros, adoptado por maioría de dous terzos, propoñer a revogación do nomeamento do director/a.

e) Informar sobre a admisión de alumnos/as con suxeición ao establecido nesta lei e disposicións que a desenvolvan.

f) Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e velar porque se ateñan á normativa vixente. Cando as medidas disciplinarias adoptadas polo director/a correspondan a condutas do alumnado que prexudiquen gravemente a convivencia do centro, o consello escolar, por instancia de pais/nais ou titores/as, poderá revisar a decisión adoptada e propoñer, de ser o caso, as medidas oportunas.

g) Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro, a igualdade entre homes e mulleres, a igualdade de trato, a non discriminación e a resolución pacífica de conflitos e a prevención da violencia de xénero.

h) Promover a conservación e renovación das instalacións e equipo escolar e informar a obtención de recursos complementarios.

i) Informar as directrices para a colaboración, con fins educativos e culturais, coas administracións locais, con outros centros, entidades e organismos.

j) Analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, a evolución do rendemento escolar e os resultados das avaliacións internas e externas en que participe o centro.

k) Elaborar propostas e informes, por iniciativa propia ou por petición da Administración competente, sobre o funcionamento do centro e a mellora da calidade da xestión, así como sobre aqueloutros aspectos relacionados coa calidade da mesma.

l) Calquera outra que lle sexa atribuída pola Administración educativa.

 

O Consello Escolar reunirase en sesión ordinaria unha vez por trimestre e sempre que o Centro así o precise.

A celebración dos Consellos Escolares será, na medida do posible, os martes pola tarde, a partir das 18:30h. 

Distribuir contido