Skip to Content

Secretaría

DATAS DO PROCESO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO PARA O CURSO 2023-2024

DATAS DO PROCESO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO PARA O CURSO 2023-2024

Calendario admisión ordinaria do alumnado (segundo Orde do 21 de outubro de 2022).

Calendario escolar curso 2022-2023

SOLICITUDE DE MÁSCARAS PARA O ALUMNADO

Estimadas familias,

Saiu  publicada a orde para a distribución de máscaras entre o alumnado.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211112/AnuncioG0598-081121-0001_gl.pdf

O prazo de solicitude é do 15 ao 26 de novembro, unicamente de forma presencial no centro educativo.

A) NON TEN QUE PRESENTAR SOLICITUDE:

O alumnado beneficiario da axuda de material escolar no curso 2021-2022.

 B) TEN QUE PRESENTAR SOLICITUDE:

 

O alumnado que non foi beneficiario da axuda de material escolar no curso 2021-2022 que cumpra algunha das seguintes condicións:

 

- Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €. 

- Alumnado matriculado en educación especial.

- Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia.

- Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%. 

 

Aquí poden atopar o ANEXO I e ANEXO II 

Calendario escolar 2021-2022

Este é o calendario escolar do curso 2021-2022 no Cole de Cea
  9 setembro inicio Infantil e Primaria 
15 setembro inicio ESO
O horario deste curso será como o do ano pasado: Entrada: 9.30h Saída: L-M 16.40h / M-X-V 15.50h Horario oficinas: 9.30h a 14.30h

 
 

DATAS PUBLICACIÓN DE FONDO LIBROS E AXUDAS DE MATERIAL

 

AXUDAS MATERIAL E LIBROS DE TEXTO CURSO 2021/2022

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO (3º, 4º, 5º e 6º de EP e 1º,2º,3º e 4º de ESO)

Listaxe provisional admitidos/excluídos: 7 de xullo de 2021

Reclamacións á listaxe provisional: 2 días seguintes á publicación da listaxe

Listaxes definitivas:

-      

3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria: o 12 de xullo

-      

1º, 2, 3º e 4º de ESO: o 14 de setembro

A entrega de libros farase ao comezo do próximo curso (setembro)

 

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO (1º e 2º de EP)

A entrega de vales será do 12 ao 16 de xullo ou a partir do 1 de setembro, excepto para o alumnado de ESO que teña materias pendentes que será en setembro.

 

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR

A entrega de vales será do 12 ao 16 de xullo ou a partir do 1 de setembro, excepto para o alumnado de ESO que teña materias pendentes que será en setembro.

 

Toda a información se pode consultar no taboleiro de anuncios do interior do Centro.

LISTAS DE LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2021-2022

Nas seguintes ligazóns podedes consultar e descargar as listas de libros de texto para o vindeiro curso 2021-2022.

Libros de texto Educacion Infantil curso 2021/22

Libros de texto Educacion Primaria curso 2021/22

Libros de texto Educacion Secundaria curso 2021/22

 

Achegamos tamén o calendario para Setembro.  Pódese descargar aqui : Calendario_setembro_2021

CONVOCATORIA DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR CURSO 2021-2022

A Consellería de Educación ven de publicar a  Orde do 6 de maio de 2021 pola que se regula  a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2021/22.

A solicitude faise toda no mesmo Anexo: Fondo de libros, adquisición de libros e material escolar. Entregarase unha solicitude por familia. 

PRAZO E MODO DE PRESENTACIÓN

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía  telemática  no formulario normalizado (anexo I e II) dispoñible na  Sede electrónica  da Xunta de Galicia, ou accedendo á aplicación Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros/).

Se non se pode facer de forma telemática, as familias poderán presentala no centro. O prazo de presentación de solicitudes sera: ata o 22 de xuño de 2021.

Dada a actual situación, poderá entregar a solicitude o propio alumnado, acompañada da documentación correspondente. Se o consideran necesario, as familias poderán acudir ao centro en horario de 9:30 a 13:30. (preferentemente luns e martes por dispoñibilidade do auxiliar administrativo).

Para  evitar esperas e favorecer o distanciamento social, establécense as seguintes quendas para as familias:

- Semana do 31 de maio ao 4 de xuño - Alumnado que cursará 1º,2º ou 3º de primaria no curso 21/22

- Semana do 7 ao 11 de xuño - Alumnado que cursará 4º,5º ou 6º de primaria no curso 21/22 

- Semana do 14 ao 18 de xuño - Alumnado que cursará 1º,2º,3º ou 4º de ESO no curso 21/22   

 

FORMULARIO E DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ACHEGAR

Nos vindeiros días achegarase ás familias o formulario, a través dos seus fillos (un por familia). Tamén se pode descargar o formulario normalizado accedendo á aplicación Fondolibros  (https://www.edu.xunta.es/fondolibros/).

O formulario deberá achegarse debidamente cuberto e asinado.  IMPORTANTE: O Anexos I e II deberán entregarse no centro perfectamente cubertos en TÓDOLOS seus apartados, asinando na folla 5 e 6 os membros da unidade familiar que corresponda e dando o consentimento expreso para consulta da declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas.

Ademáis dos impresos cubertos, débese entregar a seguinte documentación:

a) Libro de familia onde figuren todos os membros computables.

Só no caso de non ter libro de familia, ou se a situación familiar, a día 31 de decembro de 2019, non coincide coa reflectida no libro, terá que presentarse documento ou documentos acreditativos do número de membros da unidade familiar, tales como:

             - Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou o convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor.

             - Certificado ou volante de convivencia.

             - Informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do concello de residencia, que acredite a situación familiar.

             - Certificado de defunción

b) E de ser o caso:

              - Grao de discapacidade: Certificado acreditativo do grao de discapacidade, se non fose emitido pola Xunta de Galicia. 

              - Violencia de xénero: Acreditarase en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. 

              - Incapacitación xudicial coa patria potestade prorrogada ou rehabilitada: Resolución xudicial.

 

Alumnado de EE, con discapacidade ≥65% ou en tutela ou garda da Xunta de Galicia:  Certificado acreditativo do grao de discapacidade, se non fose emitido pola Xunta de Galicia ou resolución administrativa ou xudicial xustificativa do acollemento ou do certificado do centro de menores. A documentación que se achegue deberá ter validez no momento da presentación da solicitude.

 

 

ENQUISA DE DIAGNOSE DA CONVIVENCIA 2021

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade pon en marcha a III macroenquisa de diagnose da convivencia 2021 dirixida ao conxunto da comunidade educativa galega (profesorado, alumnado a partir de 5º de primaria, persoal non docente e familias). O prazo está aberto desde o 12 ata o 29 de abril, ambos incluídos. Esta acción enmárcase dentro da futura Estratexia Galega de Convivencia Escolar 2021-2025.

A dirección do centro facilitará as claves de acceso a cada sector da comunidade. 

Esta recollida de datos faise mediante unha ferramenta informática en liña, de xeito automatizado e totalmente anónima, a través das seguintes ligazóns:

Enquisa alumnado

Enquisa familias

Enquisa profesorado

Enquisa PAS

Información Matrícula Curso 2021/2022 - Solicitude de admisión

O vindeiro 1 de marzo inicia o prazo para presentación de solicitude de admisión para o vindeiro curso 2021-2022. A continuación detállase a información sobre o procedemento.

1. PRAZO DE PRESENTACIÓN 

 O prazo de solicitude de admisión vai do 1 ao 22 de marzo.

2. DESTINATARIOS

- Só debe solicitar admisión o novo alumnado de Infantil, Primaria e ESO. Os alumnos que xa están matriculados neste Centro teñen, automaticamente, a reserva feita para o próximo curso 2021/2022.

-Cada alumno/a só pode presentar una única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar.

- O alumnado que ten reservada praza neste centro, no caso de solicitar a admisión noutro Centro para o próximo curso, deberá facer a solicitude de admisión en dito Centro no prazo establecido a tal efecto e presentar unha copia de dita solicitude nesta Secretaría.

3. DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE PRESENTAR

-   Anexo II (solicitude de admisión), debidamente asinado e cumprimentado. Pódese descargar aquí: Anexo II

- Documento acreditativo do requisito de idade do alumno/a. (DNI do alumno, ou libro de familia)

- Certificado oficial do expediente académico, no caso de alumnado de Primaria ou ESO procedente doutro centro. 

- Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do menor, de darse o caso.

4. MODALIDADES DE PRESENTACIÓN.

A solicitude de admisión e documentación adxunta poderanse presentar.

1. A través da aplicación informática “admisionalumnado” https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado). Ou a través da Sede Electrónica da Xunta con "certificado dixital" ou "Chave365".

2. Por correo electrónico, scaneado unha vez cuberto e debidamente asinado, a cpi.saleta.sancristovo@edu.xunta.gal.

3. Na secretaría do centro, en horario de 10:00 a 13:00 previa CITA. Dada a actual situación, deberán  chamar ao centro 988783030, para poder ser atendidos.

-Despois do prazo de admisión publicaranse as distintas listas de admitidos/as, número de prazas ofertadas e datas para a formalización de matrícula, así como calquera outra información necesaria.

 

Máis información sobre o procedemento e prazos para matrícula 2021-2022 no seguinte documento. Matrícula 2021-2022.

 

INFORMACIÓN SOBRE A DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS ENTRE O ALUMNADO DE E. PRIMARIA E ESO.

A  Consellería de Cultura, Educación e Universidade ven de publicar a Orde do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/21.

Serán beneficiarios de esta axuda os  alumnos e alumnas que cumpran algunha das seguintes condicións.

 - Pertencer a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 € (Referente a declaración da renda do 2018)

- Estar matriculado en educación especial

- Estar suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia

- Ter un grado de discapacidade igual ou superior ao 65%

 

Ten dereito a esta axuda o alumnado matriculado en educación primaria ou educación secundaria, que fose beneficiario da axuda de material escolar no curso 2020-2021.  Neste caso, non é preciso presentar ningunha solicitude.

Por outra banda, aquelas familias que foron excluídas desta axuda por motivos de renda, quedan automaticamente excluídas da axuda, pois os criterios son os mesmos.  

No caso de que algunha familia non teña presentado axuda de material  para o curso 2020-2021,  ou fose excluída da axuda por un motivo diferente á renda, e cumpra algunha das condicións indicadas, poderá presentar a solicitude no centro educativo, previa cita, entre o 16 e o 27 de novembro. Solicite cita chamando ao 988282169.

Distribuir contido


by Dr. Radut