Skip to Content

Secretaría

Comunicado a toda a comunidade educativa en relación á situación derivada da COVID 19 no noso centro

Comunicado a toda a comunidade educativa en relación á situación derivada da COVID 19 no noso centro:

Despois dos casos detectados a semana pasada no centro educativo queremos comunicar que aquelas persoas que deron positivo en PCR atópanse ben de saúde.

Asimesmo, todas as PCR practicadas aos demais membros da comunidade educativa que foron cualificados como contactos estreitos polas autoridades sanitarias deron negativo.

Queremos agradecer o compromiso e a comprensión amosada por alumnado, profesorado, pais, nais e demais membros da nosa comunidade educativa durante esta semana.

Debemos seguir cumprindo o protocolo coa mesma responsabilidade amosada ata o de agora e agardamos poder voltar á plena normalidade na semana que ven.

LISTAXES PROVISIONAIS DE EXCLUIDOS E ADMITIDOS. FONDO LIBROS 2020-2021.

Xa están publicadas no taboleiro do centro as listaxes provisionais de excluidos e admitidos nas axudas de Fondo Libros 2020-2021 de Educación Primaria.

Atendendo á lei de protección de datos, as listaxes so poderán consultarse no centro, en horario de 10:00 h a 13:30 h. Tamén poden solicitar dita información no teléfono 988282169, no mesmo horario.

As listaxes definitivas, coa asignación de libros por alumno e curso publicaranse o xoves día 16, polo mesmo procedemento.

Para Educación Secundaria, as listaxes publicaranse en setembro, unha vez finalizados os exames.

Lembramos que durante esta semana poden recoller os vales de libros e material na secretaría do colexio.

 

LISTAS DE LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2020-2021

Nas seguintes ligazóns podedes consultar e descargar as listas de libros de texto para o vindeiro curso 2020-2021.

 

LIBROS INFANTIL CURSO 2020/21

LIBROS PRIMARIA  CURSO 2020/21

LIBROS SECUNDARIA CURSO 2020/21

A ATENCIÓN DAS FAMILIAS: INFORMACIÓN SOBRE DATAS E TRÁMITES PENDENTES DE FINAL DE CURSO.

O vindeiro martes día 23 de xuño, serán publicadas as cualificacións finais do alumnado para o curso 2019/2020. Atendendo ás recomendacións da Consellería de Educación, non se entregarán en papel, serán enviadas a través da plataforma de ABALAR Móbil.

Unha vez publicadas as notas, se as familias queren solicitar  unha titoría, poderán facelo polo ABALAR Móbil ou chamando ao teléfono do centro. 

O prazo para reclamacións en ESO será os días 23 e 25 de xuño.

 Ese mesmo día comeza o prazo para realizar os trámites habituais de final de curso. Para evitar aglomeracións e desprazamentos innecesarios, establécense de novo  quendas por cursos. Pregamos que acudan ao centro preferentemente na quenda correspondente, para realizar os seguintes trámites (AS FAMILIAS CON VARIOS FILLOS/AS PODERAN FACER OS TRÁMITES DE TODOS O MESMO DIA, NA QUENDA QUE PREFIRAN):

- Matrícula curso 2020/2021 (proporcionado polo centro/ pódese descargar aquí: matricula_inf_prim    matricula_ESO

- Devolución de libros de texto  de Fondo Solidario

- Devolución de libros da biblioteca  e mochilas viaxeiras

- Solicitude de comedor, e impreso para colaborar no comedor para os interesados/as (porporcionados polo centro/ pódense descargar aquí: solicitude comedor   impreso colaboración comedor)

- Recollida de material do alumnado que quedou no centro.

IMPORTANTE:  As familias deberán traer os libros de texto, libros da biblioteca e mochilas viaxeiras nunha bolsa de plástico, onde se indique  o nome e curso do alumno/a, que serán depositados nun lugar habilitado para tal fin.

         MARTES 23 XUÑO e XOVES 25 XUÑO : Matrícula de  4º E 5º de Educación Primaria

         VENRES 26 DE XUÑO A MARTES 30 XUÑO:  Matrícula de 6º de Educación Primaria e 1º de ESO

         MÉRCORES 1 XULLO  A VENRES 3 DE XULLO: Matrícula de  1º, 2º e 3º  de Educación Primaria

         LUNS 6 E MARTES 7 DE XULLO:  Matrícula de  2º, 3º e 4º  de ESO (SOLO ALUMNADO QUE APROBOU TODO EN XUÑO).

          MÉRCORES 8 A VENRES 10 DE XULLO : Matrícula de Educación Infantil.

 

SOLO PARA ALUMNADO QUE SE MATRICULA POR PRIMEIRA VEZ NO CENTRO.

O alumnado que se matricula por primeira vez no centro, deberá achegar a seguinte documentación (só  aquela que non entregou na solicitude de admisión)

- Impreso para a Certificación Médica (proporcionado polo centro/pode descargala aquí: certif_medica)

- Fotocopia do Libro de Familia (follas onde están os país e o alumno/a)

- Fotocopia do DNI do alumno (se o ten)

- Fotocopia do DNI dos pais

- Fotocopia da Tarxeta Sanitaria ou Cartilla do Seguro.

- Certificado de empadroamento  (pedilo no Concello)

- 6 fotografías tamaño carné (recentes)

- Se procede doutro centro: Certificado de estudos que está a realizar

 

INFORMACIÓN SOBRE AS AXUDAS DE MATERIAL E LIBROS DE TEXTO CURSO 2020/21 - DATAS PREVISTAS

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

(3º, 4º, 5º e 6º de EP e 1º,2º,3º e 4º de ESO)

-        Listaxe provisional admitidos/excluídos: 10 de xullo de 2020

-        Reclamacións á listaxe provisional: 2 días seguintes á publicación da listaxe

-        Listaxes definitivas:

                 -     3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria: o 20 de xullo

             -     1º, 2, 3º e 4º de ESO: o 14 de setembro

A entrega de libros farase ao comezo do próximo curso (setembro)

 

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO

(1º e 2º de EP)

A entrega de vales será do 13 ao 17 de xullo ou a partir do 1 de setembro.

 

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR

A entrega de vales será do 13 ao 17 de xullo ou a partir do 1 de setembro, excepto para o alumnado de ESO que teña materias pendentes que será en setembro, unha vez pasados os exames.

 

LEMBRÁMOSLLE QUE O PRAZO PARA PRESENTAR A SOLICITUDE REMATA O 19 DE XUÑO (TANTO PARA PRIMARIA COMO PARA SECUNDARIA)

 

Publicación da listaxe provisional de alumnado admitido e non admitido curso 2020/2021

 

Xa está publicada listaxe provisional de novo alumnado admitido e non admitido para o curso 2020/2021 no taboleiro de

aunicios situado no interior do centro. Poden consultala no centro en horario de 10:00 a 13:30 h, o chamando por

teléfono ao 988282169.

 

O 26 de Xuño publicaranse as listaxes definitivas.

 

 

CONVOCATORIA DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR CURSO 2020-2021

 

 A Consellería de Educación ven de publicar a  Orde do 12 de maio de 2020 pola que se regula  a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2020/21.

O prazo para presentar solicitudes rematará o día 19 de xuño de 2020 (este incluído).

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía  telemática  no formulario normalizado (anexo I e II) dispoñible na  Sede electrónica  da Xunta de Galicia, ou accedendo á aplicación Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros/)

Se non se pode facer de forma telemática, as familias poderán acudir ao centro a presentala. Para respectar as recomendacións de sanidade e facilitar o distanciamento social,  establécense as seguintes quendas,  referidas ao curso no que se matricula o alumno/a para o periodo 2020/21.

  Luns 25 a xoves 28 de maio  -------------------------------- 1º ESO e 2º ESO.

  Venres 29 de maio a mércores 3 de xuño-------------------- 3º e 4º de ESO.

   Xoves 4 a luns 8 de xuño----------------------------------------- 1º e 2º de Primaria.

   Martes 9 a venres 12 de xuño --------------------------------- 3º e 4º de Primaria.

   Luns 15 a  mércores 17 de xuño ----------------------------- 5º e 6º de Primaria.

 

Hai que presentar unha solicitude por familia, polo que as familias con fillos en distintos cursos acudirán na quenda que prefiran. Pregamos se respecte o calendario na medida do posible. O horario de atención será de 10 h a 13:30 h.

Pódense descargar de aquí os anexos I e II, e traelos cubertos para axilizar o proceso.

 ANEXO I e II

Ademáis dos impresos cubertos, débese entregar a seguinte documentación:

a) Libro de familia onde figuren todos os membros computables.

Só no caso de non ter libro de familia, ou se a situación familiar, a día 31 de decembro de 2018, non coincide coa reflectida no libro, terá que presentarse documento ou documentos acreditativos do número de membros da unidade familiar, tales como:

- Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou o convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor.

- Certificado ou volante de convivencia.

- Informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do concello de residencia, que acredite a situación familiar.

- Certificado de defunción

b) E de ser o caso:

- Grao de discapacidade: Certificado acreditativo do grao de discapacidade, se non fose emitido pola Xunta de Galicia.

- Violencia de xénero: Acreditarase en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

- Incapacitación xudicial coa patria potestade prorrogada ou rehabilitada: Resolución xudicial.

       - Alumnado de EE, con discapacidade ≥65% ou en tutela ou garda da Xunta de Galicia: Certificado acreditativo do grao de discapacidade, se non fose emitido pola Xunta de Galicia ou resolución administrativa ou xudicial xustificativa do acollemento ou do certificado do centro de menores.

A documentación que se achegue deberá ter validez no momento da presentación da solicitude.

 

Podedes consultar información máis detallada no seguinte documento: INFORMACION AXUDA LIBROS TEXTO

 

 

Lembramos o protocolo para acceder ao centro

 - Entra pola porta principal do edificio, que atoparás aberta. Fronte a ela atoparás a fiestra do despacho de xefatura, dende onde se te atenderá. En ningún caso deberás acceder a outros espazos do centro.

 -  Se hai alguén sendo atendido, non entres, espera no patio respectando a distancia de 2 metros entre persoas.

-   Xunto á fiestra atoparás unha mesa, con impresos, bolígrafo e xel para as mans, por se o precisaras.

-   A documentación  recollerase a través da fiestra, nunca accedendo directamente aos despachos.

 Para calquera consulta, chama ao teléfono do centro 988282169.

A finais de mes convocaremos ás familias para realizar o resto de trámites habituais a final de curso (matrícula, comedor, transporte, devolución de libros…) polo mesmo procedemento.

GRAZAS POLA COLABORACIÓN.

 

Admisión de novo alumnado para o curso 2020-2021

RESTABLECEMENTO DO PROCESO DE ADMISIÓN ALUMNADO DE NOVA INCORPORACIÓN DO CURSO 2020-21

Achegamos a información sobre os novos prazos de reserva de praza e formalización de matrícula para o vindeiro curso 2020-21.

LEMBRAMOS QUE o alumnado actual non ten que facer níngún trámite ata xullo, no prazo de matricula, pois a reserva de praza para eles é automatica.

PRAZO PARA ALUMNADO DE NOVA ADMISIÓN: DO 11 AO 18 DE MAIO

A solicitude pode presentarse via online en: https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado

Para a solicitude presencial, acude o centro en horario de 10h a 13h. Para garantir a distancia solical recomendada e que poidas ser antendido de forma inmediata pide cita no 988282169 antes de acudir.

CANDO ACUDAS AO CENTRO

1.   Entra pola porta principal do edificio, que atoparás aberta. Fronte a ela atoparás a fiestra do despacho de xefatura, dende onde se te atenderá. Non está permitido o acceso a outros espazos do centro.

2.   Se hai alguén sendo antendido agarda no patio respectando a distancia de 2 metros entre persoas.

3.   Xunto á fiestra do despacho atoparás unha mesa, con impresos, bolígrafo e xel para as mans, por se o precisas.

4.   A documentación recollerase a través da fiestra, nunca accedendo directamente aos despachos.

5.   Para calquera consulta podes chamar ao teléfono do centro 988282169 no horario de 10h a 13h.

 

Grazas, grazas, grazas

Dende o equipo directivo do CPI Virxe da Saleta informamos que o venres 3 de abril remata o trimestre e comezan as vacacións de Semana Santa, como se contempla no actual calendario escolar. A actividade non se retomará  ata o martes día 14 de abril. Aínda non se dispón de información relativa á organización da actividade lectiva durante o terceiro trimestre.

Dadas as circunstancias excepcionais que estamos a vivir a entrega de cualificacións correspondentes a este segundo trimestre non se realizará do modo habitual senón que serán trasladadas ás familias a través do servizo ABALAR Móbil. Aquelas familias que non dispoñan deste servizo, poden solicitar o envío das cualificacións a través de correo postal ou e-mail, chamando ao centro ou na dirección de correo electrónico  cpi.saleta.sacristovo@edu.xunta.es.

Queremos aproveitar para salientar o esforzo, preocupación e compromiso que está a amosar o alumnado, as familias e o equipo docente nesta situación tan complicada. 

Especialmente queremos enviar unha aperta agarimosa a todas as alumnas e alumnos. Botámosvos moitísimo de menos e estamos desexando poder atoparnos de novo no noso Cole de Cea.

AVISO IMPORTANTE. AXUDAS DE CARÁCTER DIRECTO ÁS FAMILIAS DO ALUMNADO BENEFICIARIO DE BOLSAS DE COMEDOR ESCOLAR .

 

En relación ás axudas de carácter directo ás familias do alumnado beneficiario de bolsas de comedor  escolar  nos  centros  públicos, lembramos que na medida do posible, a presentación das solicitudes deberá facerse a través da sede electrónica da Xunta, podese acceder  a través desta ligazón:

ED601B - Ayuda extraordinaria comedores escolares.

Aquelas familias que non consigan solicitar a citada axuda a través da sede electrónica, deberán proporcionar ao centro os seguintes datos:

- Nome, apelidos e curso dos alumnos/as beneficiarios da axuda.

- Número de conta bancaria na que se quere recibir a axuda (IBAN).

Nome e apelidos do titular da conta (TEN QUE SER NAI/PAI/OU TITOR LEGAL DO ALUMNO)

       Para enviar estes datos, todas as familias recibirán unha mensaxe polo ABALAR Móbil. Deberán responder á mensaxe incluíndo os datos nela.

       As familias que non reciban a mensaxe ou teñan dificultades para responder, poden chamar ao teléfono do centro en horario de 10 a 13, ou escribir a cpi.saleta.sancristovo@edu.xunta.es

Distribuir contido


by Dr. Radut