Skip to Content

Espazo familias

Menú escolar mes de outubro

AMPLIAMOS O PRAZO!

                                                        

Dende a ANPA comunicannos que se amplía o prazo para a inscrición nas extraescolares para o curso 22-23 ate o próximo venres 23 de setembro. Polo de agora non hai nenos/as abondo para formar grupo en ningunha actividade. Os interesados poden solicitar as follas de inscrición en Conserxería e depositalos no buzón da ANPA ou na propia Conserxería".

Reunións de titoría de inicio de curso.

Estimadas familias:

       O vindeiro martes, día 7 de setembro, terán lugar nas instalacións exteriores do colexio as reunións de titoría coa seguinte distribución horaria:

          10:00 horas........................1º de Educación Primaria. (Patio cuberto posterior). Titora: Cler.

          10:30 horas........................6º de Educación Primaria. (Polideportivo). Titor: J. Manuel Alonso.

          11:00 horas........................Educación Infantil. (Patio cuberto posterior).

          12:00 horas........................5º de Educación Primaria. (Polideportivo) Titor: Juan Carlos.

Prégase puntualidade e, de ser posible, non acudir co alumnado.

*Os grupos de 2º, 3º e 4º de Educación Primaria ao continuar cos mesmos titores e titoras non precisan ter reunión inicial. Os titores e titoras destes grupos estarán dispoñibles durante esa mañá para recibir, se fora preciso, a calquera familia de xeito individual.

Desexamos que teñades un fantástico curso 2021-2022 cheo de proxectos e bos momentos.

Enquisa de diagnose de convivencia

De acordo co establecido no Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar, constituíuse o Consello para a Convivencia Escolar da Comunidade Autónoma de Galicia e aprobouse a Estratexia Galega de Convivencia Escolar 2015-2020: educonvives.gal. No marco desta estratexia realizáronse no 2015 e no 2019 as enquisas de diagnose que permitiron identificar os puntos fortes e febles na xestión da convivencia e na resolución de conflitos nos centros educativos.

Transcorrida esta etapa é necesario elaborar unha nova estratexia de convivencia para o período 2021-2025. Neste contexto, faise necesario a realización dunha nova enquisa de diagnose de convivencia de carácter censal e que terá unha periodicidade bianual.

A convivencia escolar é unha preocupación de primeira liña na que se está a traballar arreo nos últimos anos, na procura dunha mellora continuada do clima escolar. No senso de seguir avanzando, dende a Consellería de Cultura, Educación e Universidade pomos en marcha a realización dunha nova enquisa que permita analizar o estado da convivencia e das novas formas nas que se está a desenvolver, como consecuencia do impacto da COVID-19 na comunidade educativa.

Esta sondaxe de carácter censual “Enquisa de diagnose da convivencia 2021” ten por finalidade coñecer a opinión dos distintos colectivos (directores e directoras, profesorado, alumnado, persoal non docente e familias) e permitirá, a través do análise das respostas obtidas, a introdución de avances e melloras neste ámbito dun xeito global e integrador.

A participación da comunidade educativa nesta enquisa é fundamental e por iso necesitamos do esforzo e da implicación dos distintos colectivos e da súa imprescindible colaboración e involucración no proceso de realización. En definitiva, búscase favorecer o seu desenvolvemento e a súa difusión entre todos os membros dos colectivos participantes co fin de garantir uns óptimos resultados.

A recollida de datos farase mediante unha ferramenta informática en liña, de xeito automatizado e totalmente anónimo.  

Destinatario

1.- Alumnado de 5º e 6º de primaria. Todo o alumnado do centro que curse 5º e 6º de Educación Primaria, deberá cubrir a enquisa, salvo negativa expresa dos seus pais, nais ou titores legais.  Acceso desde https://www.edu.xunta.gal/convobrig

2.- Profesorado do centro. Acceso desde https://www.edu.xunta.gal/convdoce

3.- Persoal de Administración e Servizos. Acceso desde https://www.edu.xunta.gal/convpas

4.- Familias. Acceso desde https://www.edu.xunta.gal/convfamil

Prazo:  A enquisa estará operativa desde o 12 de abril ao 29 de abril de 2021 (ambos dous días incluídos).

Claves de acceso:

A cada alumno/a, persoal docente e non docente e familias de alumnado, proporcionaráselle unha clave de acceso con indicacións precisas sobre como actuar para cumplimentar o cuestionario. O mércores 14 proporcionaranse as claves de acceso a todas as familias.

 

Axudas libros e comedores Curso 2021/2022

Estimadas familias:

Onte publicáronse no BOP as axudas de libros e comedores para o vindeiro ano académico 2021/2022.

Premendo no enlace accédese ao documento, a información atópase na páxina 6.

 

https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=81&fecha=20210412

 

Procedemento para solicitar as axudas

 

Electrónicamente

Para presentar a solicitude de maneira electrónica, vostede deberá:

 • Cubrir a instancia normalizada (Anexo II).
 • Recompilar o resto de documentación que queira a aportar.
 • Asinar electrónicamente todos os documentos (instancia e demáis documentos) a engadir coa súa solicitude. A Sede Electrónica municipal non está habilitada para a sinatura electrónica de documentación, así que os documentos deben ser asinados electrónicamente no seu equipo. No caso de necesitar información sobre como asinar electrónicamente un documento no seu equipo, pode consultar o documento "Guía para realizar a sinatura electrónica de documentos PDF"
 • Identificarse na Sede.
 • Acceder ao "Rexistro electrónico" e tramitar unha solicitude do tipo "Axudas para adquisición de libros de texto e material escolar e para comedor escolar".
 • Engadir a documentación asinada electrónicamente.
 • Enviar a solicitude.

Feito o envío obterá xustificante de rexistro de entrada no Concello.

Presencialmente

A solicitude e documentación a achegar pódese presentar en:

 • Rexistro Xeral
Praza Maior nº 1
32005 Ourense
Teléfono: 988 388 100
Horario: De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.
 • Oficina Municipal da Ponte
Praza Mestre Luís Fernández s/n (Edificio Praza de Abastos da Ponte)
32001 Ourense
Teléfono: 988 511 442
Horario: De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.
 
Tamén se pode presentar nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 do 1 de outubro.
 
 
Documentación(Modelos a cubrir)

Documentación requerida para presentar as solicitudes:

A documentación preceptiva a presentar, según a situación da unidade familiar, é a seguinte:

 • Modelo normalizado de solicitude completamente cuberto (anexo I), no que se especificará o nome do(s)/da(s) neno(s)/a(s), o centro escolar e o curso para o que se solicita a bolsa, asinado pola persoa solicitante
 • Declaración responsable segundo anexo II
 • Fotocopia dos DNI (maiores de 14 anos)/NIE/pasaporte (en vigor) de todos os membros da unidade de convivencia e do(s) libro(s) de familia completo (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa)
 • Fotocopia da declaración do IRPF (ou, no seu caso, documentación fiscal e laboral acreditativa dos rendementos netos) do exercicio anterior ao da convocatoria correspondente, de cada un dos membros computables da unidade de convivencia. Aqueles que estean estudando e sexan maiores de 16 anos, certificado do centro de estudos no que se faga constar esta situación. As persoas perceptoras de pensións deberán presentar obrigatoriamente o certificado de pensión. En caso de non estar obrigado a presentar a declaración do IRPF deberá achegar a seguinte documentación de cada un dos membros da unidade familiar maiores de 16 anos: Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no exercicio fiscal anterior, se hai máis dunha, ou outros documentos que acrediten os ingresos obtidos nese ano; certificado do SEPE do cobro ou non de prestacións durante o exercicio anterior, cando proceda; xustificante de pensión do exercicio anterior, de ser pensionista (xubilación, invalidez, viuvez, orfandade, favor familia, ...).
 • Impreso de autorización para a obtención de datos que corresponda, de todas as persoas empadroadas no mesmo domicilio e que formen parte da unidade de convivencia (anexo II) As persoas non obrigadas a declarar presentarán igualmente esta autorización. É obriga e responsabilidade das familias estar ao día nos seus datos fiscais ante a Axencia Tributaria. Non se tomarán en conta os datos fiscais das familias sobre as que Facenda non certifique o peche do ano fiscal correspondente ou non estean dados de alta na AEAT
 • Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social, de todos os membros computables maiores de 16 anos. En caso de telo solicitado, presentarase a copia do resgardo da solicitude e o informe axuntarase á solicitude en canto sexa emitido e recibido. As persoas que teñan a condición de empregados da administración pública ou profesionais, e a súa vida laboral se rexa por entidades distintas á Seguridade Social (MUFACE, ISFAS, MUNPAL, MUTUALIDADE XERAL DA ABOGACÍA, etcétera), deberán presentar certificación que substitúa á da vida laboral
 • Xustificante de ingresos da prestación de RISGA, no caso de tere sido beneficiario no ano anterior ao da convocatoria
 • No caso de separación ou divorcio legal, copia da sentenza e do convenio regulador, así como xustificantes bancarios das achegas económicas establecidas na sentenza. En situacións de impago, copia da solicitude de execución de setenza presentada ante o xulgado ou xustificante de inicio das actuacións.
 • En caso de unións de feito nas que non exista convivencia, sentenza de garda, custodia e alimentos, así como xustificante das achegas económicas establecidas na dita sentenza. En situacións de impago, copia da solicitude de execución da sentenza presentada diante do xulgado ou xustificante do inicio das actuacións
 • No caso de que as/os menores estean en situación de acollemento por resolución administrativa ou auto xudicial, deberase acreditar mediante copia do certificado do organismo competente e, de ser o caso, a contía da remuneración.

Convocatorias oficiáis( Concello, Goberno Autonómico, Goberno Central)

Estimadas familias:

Facémonos eco das convocatorias publicadas nas últimas datas polas entidades locais, autonómicas e estatais  e que poden resultar do seu interés.

 

O CONCELLO DE OURENSE AGASALLA CUN LIBRO

O Concello de Ourense comezará o vindeiro mércores, 1 de xullo, a campaña 'Un libro desconfina a túa imaxinación' para agasallar cun libro a todos os ourensáns nados entre o 1/1/2002 e o 31/12/2016. Esta acción pretende fomentar a lectura entre a mocidade á vez que axudar o comercio local e, concretamente, o sector libreiro, especialmente afectado polo peche decretado polo estado de alarma.

Acceda a toda a información premendo na imaxe.

 

 

ACTIVIDADES VERÁN DO CONCELLO DE OURENSE

Acceda a toda a información premendo na imaxe.

 

 

NUEVO BONO CUIDADO PARA FAMILIAS CON NIÑOS HASTA 12 AÑOS Y DEPENDIENTES

“La Xunta de Galicia acaba de anunciar cómo será elnuevo Bono Cuidado que atenderá a familias con niños de hasta 12 años y personas mayores o con discapacidad que eran usuarias de un centro de día u ocupacional.

Ligazóns: Prema AQUÍ AQUÍ NOTA DE PRENSA

 

INGRESO MÍNIMO VITAL

(Convocatooria estatal)

Se trata de una prestación por hogar que se pagará mes a mes y garantiza una renta de entre 462 y 1.015 euros en función de los miembros. El ingreso no será fijo, sino que complementará las rentas de las unidades familiares hasta llegar a esa cantidad.

Se podrá pedir a partir del 15 de junio. En las peticiones de los primeros tres meses se cobrarán con efecto retroactivo a 1 de junio.

Prema AQUÍ para descargar o documento informativo coas canles de solicitude.

Prema AQUÍ para consultar as preguntas frecuentes(FAQs)

Prema na imaxe e acceda a toda a información.

 

 

 

INSTRUCIÓNS TERCEIRO TRIMESTRE

Estimadas familias:

 En primeiro lugar, desexar que todos esteades moi ben! nenos, nenas, familias, avoas, avós, amizades, veciñanza…; facemos chegar dende aquí as nosas apertas e os nosos ánimos.  

Como saberán a través de anteriores comunicacións, dende a comparecencia da Ministra de educación, mediado o mes de abril, e as posteriores indicacións e instrucións da nosa Consellería, sucedéronse numerosas informacións e contrainformacións que botaron unha enorme incerteza dentro da comunidade escolar. Máis tarde, o 27 de abril, chegaba a publicación das instrucións definitivas por parte da Consellería de Educación galega.

Naquel momento, os mestres e mestras do CEIP Vistahermosa, tomamos a decisión de non publicar nada, pois consideramos que evitar confusións e malas interpretacións era o máis sensato.

Agora, atopámonos nun escenario ben diferente, e podemos dicir que logo das aclaracións, dúbidas e debate que xeraron as devanditas instrucións podemos, a día de hoxe, trasladar a todas as familias do noso centro un documento claro e conciso coas instrucións que rexerán o remate deste curso escolar, en especial no referido á avaliación e cualificación do noso alumnado.

Nos vindeiros días esta información completarase coa publicación nesta mesma páxina das diferentes modificacións das programacións didácticas por cursos e materias. 

FAGA CLIC NA IMAXE PARA ACCEDER ÁS INTRUCIÓNS

Comunicación Importante

 

Estimadas familias:  

Como en anteriores ocasións, as primeiras liñas levan sempre as nosas apertas e os nosos ánimos, desexando que toda a comunidade do CEIP Vistahermosa se atope nas mellores condicións posibles dentro da anómala situación que todos estamos a vivir.

Como xa saberán, dende a comparecencia da Ministra de Educación o pasado mércores, día 15 de abril, tanto os medios de comunicación como as redes sociais, convertéronse nun fervedoiro de informacións, contrainformacións e novas, cunha veracidade non contrastada e que, lonxe de aclarar a situación, non fixeron máis que engadir incerteza e intranquilidade sobre toda a comunidade escolar.

Tendo en conta o anterior, a dirección deste centro acordou co resto do claustro, no contribuír ao desconcerto evitando publicar ningún tipo de información ata contar cun comunicado oficial da Consellería de educación da Xunta de Galicia.

  Onte pola tarde, a Xunta enviounos unhas ORIENTACIÓNS PROVISIONAIS para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019/2020.

Tendo en conta que falamos aínda de algo provisional NON as publicaremos ata que a Xunta as transforme en definitivas para procurar evitar confusións, malas interpretacións e ter que engadir, posteriormente, hipotéticos cambios a nivel estatal.

Na vindeira semana recibiremos as indicacións precisas da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional as cales lles faremos chegar urxentemente.

 Noutro orden de cousas, tamén lles informamos que xunto co  Concello de Ourense estamos artellando a posibilidade de facer unha entrega do material escolar que os alumnos puideran ter deixado nas aulas antes do seu peche. Dita posibilidade, de momento no é factible, debido á imposición do estado de confinamento actual e a inseguridade sanitaria que conlevaría. No momento en que contemos co amparo legal e a autorización das autoridades competentes serán convenientemente informados.

 

Recibide das mestras e mestres as nosas máis sinceras apertas.

 

TODO VAI SAÍR BEN!

 

Comunicación Familias

Estimadas familias:

Esperamos que todo vaia ben! 

Como saberán o terceiro trimestre deu comezo hoxe, día 14 de abril. A pesar disto, todos os centros educativos estamos agardando instrucións por parte das autoridades educativas para poñelo en marcha.  

Mañá, o conxunto de comunidades autónomas manterán unha reunión co Ministerio de Educación na que se tomarán os posibles acordos ao respecto. É posible que na propia tarde de mañá mércores, ou, o xoves, podamos dirixirnos a vostedes con información máis concreta. 

Lamentamos non poder ser máis precisos pero estamos todos na mesma situación; en espera.

Recibide as nosas máis sinceras apertas.   

Distribuir contido


by Dr. Radut