RECOÑECEMENTO DO GRAO DE DISCAPACIDADE

CÓMO SOLICITAR O CERTIFICADO DE DISCAPACIDADE?

Trátase do documento que acredita a discapacidade das persoas. Está dirixido a persoas de calquera idade, con deficiencias permanentes non recuperables. As pautas de valoración fundaméntanse sobre todo nos efectos para a capacidade de realizar as actividades básicas da vida diaria.

Este recoñecemento efectúase a través dos Equipos de valoración e orientación (EVO) dependentes das xefaturas territoriais da Consellería de Traballo e Benestar.

Se alcanzan unha porcentaxe igual ou superior ao 33% poden acceder a unha serie de beneficios: fiscais, laborais, económicos, educativos, sociais, entre outros.

Pódese atopar toda a información no PORTAL DE BENESTAR da Xunta de Galicia, na seguinte ligazón:

 https://benestar.xunta.es/web/portal/reconecemento-do-grao-minusvalia