Consello Escolar

   

MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR

Miguel González Barreira

Director

Ana Rosa Villar Comesaña

Xefa de Estudos

Ana Mª Iglesias Iglesias

Secretaria

Carmen Rivera Alen

Profesores/as

Yaiza Peixoto Sánchez

Filomena Salgueiro Moure

Mª José Oliveira Antón

Tamara García Castro

Mª Teresa Rois Jordedo

Pais/Nais

Jennifer Penedo Carrizo

Carlos Vidal Vázquez

Mª Mercedes Domínguez Santomé

Mª Luz Pérez Gil

Representante ANPA

Ana Eva Cameselle Hernández

Persoal non docente

Iria Lamas Salgueiro

Representante Concello

  

COMPETENCIAS DO CONSELLO ESCOLAR

a) Avaliar os proxectos e as normas.

b) Avaliar a programación xeral anual do centro sen prexuízo das competencias do claustro de profesores, en relación coa planificación e organización docente.

c) Coñecer as candidaturas á dirección e os proxectos de dirección presentados polos candidatos.

d) Participar na selección do director/a do centro nos termos que esta lei establece. Ser informado do nomeamento e do cesamento dos demais membros do equipo directivo. De ser o caso, logo do acordo dos seus membros, adoptado por maioría de dous terzos, propoñer a revogación do nomeamento do director/a.

e) Informar sobre a admisión de alumnos/as con suxeición ao establecido nesta lei e disposicións que a desenvolvan.

f) Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e velar porque se ateñan á normativa vixente. Cando as medidas disciplinarias adoptadas polo director/a correspondan a condutas do alumnado que prexudiquen gravemente a convivencia do centro, o consello escolar, por instancia de pais/nais ou titores/as, poderá revisar a decisión adoptada e propoñer, de ser o caso, as medidas oportunas.

g) Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro, a igualdade entre homes e mulleres, a igualdade de trato, a non discriminación e a resolución pacífica de conflitos e a prevención da violencia de xénero.

h) Promover a conservación e renovación das instalacións e equipo escolar e informar a obtención de recursos complementarios.

i) Informar as directrices para a colaboración, con fins educativos e culturais, coas administracións locais, con outros centros, entidades e organismos.

j) Analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, a evolución do rendemento escolar e os resultados das avaliacións internas e externas en que participe o centro.

k) Elaborar propostas e informes, por iniciativa propia ou por petición da Administración competente, sobre o funcionamento do centro e a mellora da calidade da xestión, así como sobre aqueloutros aspectos relacionados coa calidade da mesma.

l) Calquera outra que lle sexa atribuída pola Administración educativa.

 

O Consello Escolar reunirase en sesión ordinaria unha vez por trimestre e sempre que o Centro así o precise.

A celebración dos Consellos Escolares será, na medida do posible, os martes pola tarde, a partir das 18:30h.