Gallego

Curso de Formación do profesorado para a actualización de galego III. Nivel Intermedio 2.1

Summary: 

Lugar de celebración: EOI de Ourense Temporalización: 23/10/2013 - 04/12/2013 Data límite de inscrición: 13/10/2013 Prazas: 20 Horas presenciais: 30
Gallego

Curso de Formación do profesorado para a actualización de galego III. Nivel Intermedio 2.1

Referencia: O1301033

Área

Lingua e literatura galega

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Curso

Lugar de celebración: EOI de Ourense
Temporalización:  23/10/2013  -  04/12/2013
Data límite de inscrición: 13/10/2013

Prazas:  20

Horas totais: Horas presenciais: 30, Horas non presenciais: 0

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

Todos os corpos

Criterios de selección

Obxectivos

1.1 Interacción: oral e escrita -Participar e reaccionar de forma adecuada e eficaz na maioría das situacións habituais, para cumprir as intencións comunicativas propias desas situacións, sacando partido, con certa fluidez, dun repertorio lin

2.Comprensión de lectura -Seguir a liña argumental dun texto narrativo ou literario contemporáneo de estrutura sinxela e amplo repertorio léxico, sen usos idiomáticos rexionais ou sociais, aínda que non se entenda na súa totalidade. -Localiza

3.Competencia lingüística -Alcanzar un repertorio lingüístico sinxelo pero amplo para abordar a maioría das situacións habituais. -Utilizar este repertorio con razoable corrección para a expresión de funcións e temas predicibles e en situació

Observacións

Mércores-venres 16:30-19:00 Lugar:Escola de Idiomas de Ourense

Contidos

1.O desenvolvemento dos contidos enmárcase nunha perspectiva intercultural e terán que seradaptados ás circunstancias socioculturais de Galiza. Empregaranse para aumentar a competenciacomunicativa do alumnado e a súa bagaxe cultural.

   1.1.CONTIDOS LÉXICOS, SOCIOCULTURAIS, SOCIOLINGÜÍSTICOS

   1.2.CONTIDOS FUNCIONAIS.

   1.3.CONTIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS

   1.4.CONTIDOS GRAMATICAIS, FONÉTICOS E ORTOGRÁFICOS

Asesor responsable da actividade

Asesor:  CALLEJA LAMEIRAS, CARMEN

Enderezo Electrónico:  ccallejalameiras@edu.xunta.es

Curso de Formación do profesorado para a actualización de galego III. Nivel Inte

Curso de galego para profesorado en prácticas

Summary: 

Lugar de celebración: CFR de Ourense Temporalización: 18/10/2013 - 18/11/2013 Data límite de inscrición: 11/10/2013 Prazas: 50 Horas presenciais: 20
Gallego

Referencia: O1301032
Lugar de celebración: Centro de formación e recursos: Ourense
Temporalización:  18/10/2013  -  18/11/2013
Data límite de inscrición: 11/10/2013
Prazas:  50

Horas totais: Horas presenciais: 20, Horas non presenciais: 0

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

Todos os corpos

Criterios de selección

Os criterios xerais do plan anual de formación

Obxectivos

1.Mellorar a competencia lingüística en galego para o ensino das distintas áreas curriculares.

2.Mellorar o coñecemento sociolingüístico da Galicia e as súas aplicacións prácticas no ensino.

3.Ter consciencia das implicacións sociais das linguas en contacto, coñecer a problemática do galego e coñecer os recursos.

Contidos

1.Sociolingüística

   1.1.A potenciación do multilingüismo en contextos de contacto de linguas. O papel do ensino.

   1.2.Aproximación á situación sociolingüiística galega, en especial da comunidade educativa.

   1.3.Os prexuízos lingüísticos como impedimentos normalizadores fronte ás actitudes positivas cara á lingua. Papel que debe desempeñar o persoal docente.

   1.4.A planificación ligüística en Galicia. Decreto do uso do galego e proxecto lingüístico de cada centro.

2.Formación lingüística nas áreas curriculares

   2.1.Habilidades comunicativas en galego para poder cumprir coas esixencias do novo decreto de normalización e cos novos curriculos da LOE.

   2.2.A cualificación lingüística actualizada nas distintas áreas. Estratexias, terminoloxía, recursos, materiais, etc.

   2.3.Actualización das normas ortográficas do 2003.

   2.4.Bibliografía.

 

Horario

Día

Horas

Duración

Observacións

18/10/2013

18:00  -  21:00

3.0 horas

A este horario engádense 2 horas máis de traballo individual: Lectura dun artigo e comentario crítico do mesmo

19/10/2013

09:30  -  13:30

4.0 horas

 

28/10/2013

19:00  -  21:00

2.0 horas

 

08/11/2013

18:00  -  21:00

3.0 horas

 

15/11/2013

18:00  -  21:00

3.0 horas

 

18/11/2013

18:00  -  21:00

3.0 horas

 

 

Relatores

DNI

Nome relator

Nome relatorio

Nº Horas

36169840V

ÁLVAREZ VILLAR, NOEMÍ

Curso de galego para profesorado en prácticas

20

 

Asesor responsable da actividade

Asesor:  CALLEJA LAMEIRAS, CARMEN

Enderezo Electrónico:  ccallejalameiras@edu.xunta.es

 

 

Curso de galego para profesorado en prácticas

Inglés. Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC). Nivel B2

Summary: 

Lugar de celebración: EOI DE OURENSE Temporalización: 11/10/2013 - 30/05/2014 Data límite de inscrición: 19/09/2013 Prazas: 25 Observacións prazas: Deberán acreditar que posúen o nivel B1 de inglés para ser admitidas no curso. Horas presenciais: 120
Gallego

Referencia: O1301020
Centro de formación e recursos: Ourense
Temporalización:  11/10/2013  -  30/05/2014
Data límite de inscrición: 19/09/2013
Lugar: EOI DE OURENSE
Prazas:  25
Observacións prazas: 
Deberán acreditar que posúen o nivel B1 de inglés para ser admitidas no curso.

Horas totais: Horas presenciais: 120, Horas non presenciais: 0

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

590 - Profesores de ensino secundario
591 - Profesores técnicos de formación profesional
597 - Mestres

Temas e subtemas

Plan anual - 2010-2011

Criterios de selección

Profesorado de centros plurilingües, profesorado de seccións bilingües, profesorado de centros con seccións bilingües, profesorado que desexe acreditarse para impartir clases en centros plurilingües ou en seccións bilingües

Obxectivos

1.Comprender textos orais e escritos extensos, ben organizados e lingüisticamente complexos en lingua estándar, sobre temas de ámbito específico e facendo uso de estratexias comunicativas.

2.Producir textos orais e escritos de extensión variada, ben estruturados e con precisión e fluidez sobre unha ampla serie de temas e adecuados ao contexto cun alto grao de corrección.

3.Contextualizar as interrelacións entre a lingua e as distintas áreas que se imparten no centro, facendo fincapé nos temas, textos, competencia profesional, situacións, aspectos socioculturais e léxico.

Observacións

Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC) INGLÉS Nivel B2 Duración (horas) 120 dende o 30 /09/2013 ata o 30/05/2014 Horario: martes de 19:00 a 20:30 mércores e venres de 17:30 a 19:00 Lugar de celebración: EOI DE OURENSE

Contidos

1. Expresións de certa complexidade lingüística, en lingua estándar, nunha variedade de rexistros, e que conteñan expresións, estruturas e locucións idiomáticas variadas e frecuentes, e riqueza léxica..

2. Intercambio de información e conversas con fluidez, eficacia e espontaneidade, en diferentes ámbitos de interacción social, destacando as ideas principais e defendendo opinións e puntos de vista con claridade.

3. Contidos (léxicos, discursivos, funcionais e situacionais) que reflicten os ámbitos e situacións comunicativas propias do contexto das áreas obxecto de estudo.

4. Priorización das tarefas vinculadas co eido educativo.

5. Énfase na autonomía da aprendizaxe e a autoavaliación.

6. Utilización das TIC.

 

Horario

Día

Horas

Duración

Observacións

01/10/2013

19:00  -  20:30

1.5 horas

Duración 120 horas dende o 30 /09/2013 ata o 30/05/2014

02/10/2013

17:30  -  19:00

1.5 horas

Horario: martes de 19:00 a 20:30 mércores e venres de 17:30 a 19:00

04/10/2013

17:30  -  19:00

1.5 horas

Profesora: Mª Sandra Sanmiguel Sousa Lugar de celebración: EOI DE OURENSE: LABORATORIO DE IDIOMAS (2º ANDAR)

08/10/2013

19:00  -  20:30

1.5 horas

 

09/10/2013

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

11/10/2013

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

15/10/2013

19:00  -  20:30

1.5 horas

 

16/10/2013

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

18/10/2013

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

22/10/2013

19:00  -  20:30

1.5 horas

 

23/10/2013

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

25/10/2013

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

29/10/2013

19:00  -  20:30

1.5 horas

 

30/10/2013

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

05/11/2013

19:00  -  20:30

1.5 horas

 

06/11/2013

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

08/11/2013

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

12/11/2013

19:00  -  20:30

1.5 horas

 

13/11/2013

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

15/11/2013

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

19/11/2013

19:00  -  20:30

1.5 horas

 

20/11/2013

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

22/11/2013

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

26/11/2013

19:00  -  20:30

1.5 horas

 

27/11/2013

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

29/11/2013

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

03/12/2013

19:00  -  20:30

1.5 horas

 

04/12/2013

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

10/12/2013

19:00  -  20:30

1.5 horas

 

11/12/2013

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

13/12/2013

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

17/12/2013

19:00  -  20:30

1.5 horas

 

18/12/2013

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

20/12/2013

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

10/01/2014

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

14/01/2014

19:00  -  20:30

1.5 horas

 

15/01/2014

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

17/01/2014

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

21/01/2014

19:00  -  20:30

1.5 horas

 

22/01/2014

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

24/01/2014

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

28/01/2014

19:00  -  20:30

1.5 horas

 

29/01/2014

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

31/01/2014

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

04/02/2014

19:00  -  20:30

1.5 horas

 

05/02/2014

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

07/02/2014

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

11/02/2014

19:00  -  20:30

1.5 horas

 

12/02/2014

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

14/02/2014

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

18/02/2014

19:00  -  20:30

1.5 horas

 

19/02/2014

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

21/02/2014

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

25/02/2014

19:00  -  20:30

1.5 horas

 

26/02/2014

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

28/02/2014

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

07/03/2014

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

11/03/2014

19:00  -  20:30

1.5 horas

 

12/03/2014

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

14/03/2014

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

18/03/2014

19:00  -  20:30

1.5 horas

 

19/03/2014

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

21/03/2014

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

25/03/2014

19:00  -  20:30

1.5 horas

 

26/03/2014

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

28/03/2014

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

01/04/2014

19:00  -  20:30

1.5 horas

 

02/04/2014

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

04/04/2014

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

08/04/2014

19:00  -  20:30

1.5 horas

 

09/04/2014

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

11/04/2014

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

22/04/2014

19:00  -  20:30

1.5 horas

 

23/04/2014

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

25/04/2014

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

29/04/2014

19:00  -  20:30

1.5 horas

 

30/04/2014

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

02/05/2014

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

06/05/2014

19:00  -  20:30

1.5 horas

 

07/05/2014

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

09/05/2014

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

13/05/2014

19:00  -  20:30

1.5 horas

 

14/05/2014

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

16/05/2014

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

20/05/2014

19:00  -  20:30

1.5 horas

 

21/05/2014

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

23/05/2014

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

27/05/2014

19:00  -  20:30

1.5 horas

 

28/05/2014

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

30/05/2014

17:30  -  19:00

1.5 horas

 

 

Relatores

DNI

Nome relator

Nome relatorio

Nº Horas

34971792Q

SANMIGUEL SOUSA, MARÍA SANDRA

Inglés. Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC). Nivel B2

120

 

Asesor responsable da actividade

Asesor:  CALLEJA LAMEIRAS, CARMEN

Enderezo Electrónico:  ccallejalameiras@edu.xunta.es

Inglés. Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC). Nivel B2

Convocatoria de selección de centros educativos no proxecto de formación Combas Galicia para o curso 2013/2014

Gallego

Normativa:

Xúntase a Convocatoria Combas Galicia  para a selección dos centros educativos que soliciten participar no proxecto.

  • O prazo de presentación de solicitudes remata o día 28 de outubro de 2013.

Obxecto:

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria oferta este proxecto de formación de apoio á integración das competencias básicas (CCBB) no currículo para prestar apoio aos centros educativos na busca de solucións para asegurar a presenza das CCBB nas concrecións curriculares e, consecuentemente, nas programacións,incidindo de forma especial na adecuación metodolóxica e na avaliación.

O proxecto estrutúrase en dúas fases: A Fase A1 está dirixida a centros que se incorporan por primeira vez ao Proxecto COMBAS Galicia. A Fase A2 está dirixida aos centros que xa desenvolveron a Fase A1 ou que, sen desenvolvela,  estean en condicións de abordala con éxito. Cada fase ten unha duración dun curso académico.

Destinatarios:

Centros educativos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria sostidos con fondos públicos que impartan Educación Primaria e/ou Educación Secundaria Obrigatoria.

Documentación necesaria

As solicitudes dirixiranse ao Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI) ou ao Centro de Formación e Recursos (CFR) en cuxo ámbito estea integrado o centro educativo,  e constará da seguinte documentación:

- Solicitude segundo modelo do anexo I da convocatoria.

- Relación do profesorado participante consonte ao recollido no anexo II.

-  Certificación da aprobación de participación do Claustro seguindo o anexo III

-  Certificación da aprobación de participación do Consello escolar consorte o anexo IV.

Máis información

CAFI ou CFR a cuxo ámbito pertenza o centro educativo

Servizo de Formación do Profesorado

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

proxecto combas

V1301025: Speaking Workshop I

Summary: 

A partires do día 23 de outubro, no CEIP Plurilingüe Antonio Palacios, do Porriño, terá lugar o curso "V1301025: Speaking Workshop I", obradoiro de expresión oral en inglés.
Gallego

A partires do día 23 de outubro, no CEIP Plurilingüe Antonio Palacios, do Porriño, terá lugar o curso "V1301025: Speaking Workshop I", obradoiro de expresión oral en inglés.

Data: 

23/10/2013 - 11/11/2013

Sección: 

Áreas-CAFI: 

V1301036: Proxecto Meiga: Informatización da biblioteca escolar

Gallego

Summary: 

O próximo día 21 de outubro comeza o curso "V1301036: Proxecto Meiga: Informatización da biblioteca escolar", no CFR de Vigo.

O próximo día 21 de outubro comeza o curso "V1301036: Proxecto Meiga: Informatización da biblioteca escolar", no CFR de Vigo.

Data: 

21/10/2013 - 07/11/2013

V1301025: Speaking Workshop I

Summary: 

A partires do día 23 de outubro, no CEIP Plurilingüe Antonio Palacios, de O Porriño, terá lugar o curso "V1301025: Speaking Workshop I", obradoiro de expresión oral en inglés.
Gallego

A partires do día 23 de outubro, no CEIP Plurilingüe Antonio Palacios, de O Porriño, terá lugar o curso "V1301025: Speaking Workshop I", obradoiro de expresión oral en inglés.

Data de comezo: 23 de outubro.

Data de finalización: 11 de decembro.

Lugar de celebración: CEIP Plurilingüe Antonio Palacios, O Porriño.

Número de horas totais: 12 horas.

fprofe: www.edu.xunta.es/fprofe

Aula virtual:

Speaking workshop I

speaking

V1301026: Speaking Workshop II

Summary: 

A partir do 22 de outubro, no CFR de Vigo, terá lugar o curso "V1301026: Speaking Workshop II", obradoiro para profesores de inglés.
Gallego

A partir do 22 de outubro, no CFR de Vigo, terá lugar o curso "V1301026: Speaking Workshop II", obradoiro para profesores de inglés.

Data de comezo: 22 de outubro.

Data de finalización: 26 de novembro.

Lugar de celebración: CFR de Vigo.

Número de horas totais:

fprofe: www.edu.xunta.es/fprofe

Aula virtual:

Speaking Workshop II

speaking

V1301036: Proxecto Meiga: Informatización da biblioteca escolar

Summary: 

O próximo día 21 de outubro comeza o curso "V1301036: Proxecto Meiga: Informatización da biblioteca escolar", no CFR de Vigo.
Gallego

O próximo día 21 de outubro comeza o curso "V1301036: Proxecto Meiga: Informatización da biblioteca escolar", no CFR de Vigo.

Data de comezo: 21 de outubro.

Data de finalización: 7 de novembro.

Lugar de celebración: CFR de Vigo.

Número de horas totais: 10 horas.

fprofe: www.edu.xunta.es/fprofe

Aula virtual:

Meiga

meiga