Gallego

O CAFI deséxavos felices festas

Summary: 

O CAFI deséxavos felices festas
Gallego
O CAFI deséxavos felices festas
O CAFI deséxavos felices festas

Cursos de Actualización Lingüística do Profesorado (CALC)

Summary: 

CURSO 2020 - 2021 - Cursos de Actualización Lingüística do Profesorado (CALC)
Gallego

Os Cursos de Actualización Lingüística do Profesorado (CALC), están orientados ao desenvolvemento das destrezas orais e da competencia comunicativa nunha lingua estranxeira, co fin de que o profesorado participante consiga a capacidade expresiva necesaria para poder impartir as súas aulas baixo estas premisas. Por este motivo, os CALC están dirixidos, preferentemente, ao profesorado de centros plurilingües e seccións bilingües que debe dar a súa materia en lingua estranxeira, pero pode matricularse calquera profesor que desexe acreditarse para impartir áreas, materias ou módulos non lingüísticos nunha segunda lingua.

Os CALC organízaos a Subdirección Xeral de Aprendizaxe Permanente e Ensinanzas de Réxime Especial, ofértanse a través do CAFI e dos Centros de Formación e Recursos e son impartidos por profesorado das Escolas Oficiais de Idiomas. Estes cursos teñen como obxectivo a preparación do profesorado, ao longo de todo o curso para a superación das probas de certificación das EEOOII. As persoas asistentes recibirán un certificado polas 120 horas de formación recibidas, pero non a a acreditación de nivel lingüístico, para iso deben superar as probas oportunas.

Unha vez seleccionado, o profesorado deberá acreditar que posúe o nivel de competencia anterior para ser admitido no curso, de acordo co anexo da Orde do 18 de febreiro de 2011, de acreditación de idiomas. O profesorado que conte con coñecementos previos pero non cunha certificación que o acredite, pode realizar unha proba de nivel no mes de setembro no CAFI ou CFR correspondente, para a que deberá inscribirse a través da aplicación www.edu.xunta.es/fprofe.

Os cursos CALC que se desenvolven na área do CAFI son os seguintes:

- Zona de Ribeira

          - S2001088 - Inglés. Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC). Nivel C1

                            (mércores e xoves de 18:00 a 20:00h)

- Zona de Santiago de Compostela

          - S2001091 - Inglés. Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC). Nivel B2

                            (luns e xoves de 18:00 a 20:00h)

          - S2001090 - Inglés. Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC). Nivel C1

                            (luns e xoves de 16:30 a 18:30h)

          - S2001089 - Inglés. Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC). Nivel C1

                            (mércores e venres de 16:30 a 18:30h)

Cursos CALC
Curso 2020-2021

G2001087 EU Code Week Deep Dive MOOC 2020

Summary: 

O Centro Autonómico de Formación e Innovación de Galicia ( CAFI) incorpora á súa oferta formativa o curso "EU  Code Week  Deep  Dive  Mooc 2020". Dita formación en rede  está dirixida a todo o persoal docente galego de todos os niveis educativos interesado en coñecer e aplicar a programación nas súas aulas.
Gallego

O persoal docente interesado deberá matricularse na actividade ofertada polo CAFI e enviaráselle información con todos os pasos a seguir. Deseguido, poderán matricularse na plataforma en rede de European Schoolnet  Academy, seguir o desenvolvemento proposto, superar os 5 módulos que o integran e deseñar unha actividade para a Semana do Código.

O prazo final para completar todas as actividades remata o 30 de outubro de 2020, ás 23:59 CET. A participación no cuestionario contará un 5% na nota final e non é un requisito para recibir o certificado do curso. A actividade da Semana do Código da UE rexistrada, xunto coas revisións por pares, representará o 95% da nota final. A nota global de aprobación é do 95%.

Ao finalizar o MOOC recibirán un certificado validado pola Comisión Europea, emitido pola  EUN e a Universidade de Urbino. Unha vez contrastada a superación do MOOC na devandita plataforma, emitirase dende o CAFI unha certificación oficial da administración galega, recoñeccendo 25 horas de formación.

Para ter máis información, consulte a ficha do curso adxunta ou en Fprofe.

Deep Dive MOOC
Deep Dive MOOC

File: 

Guía do protocolo covid para o inicio do curso escolar 2020/21

Summary: 

Volvamos á escola con #sentidiño. Protexámonos a nós mesmos e aos que nos rodean.
Gallego

Xúntase a Guía do protocolo covid para o inicio do curso escolar 2020/21

Asemade, pódese acceder á información completa nesta ligazón

Data: 

10/09/2020

Tema: 

Volvamos á escola con sentidiño

Summary: 

#Sentidiño. Protexámonos a nós mesmos e aos que nos rodean.
Gallego

Xúntase a Guía do protocolo covid para o inicio do curso escolar 2020/21

Asemade, pódese acceder á información completa nesta ligazón

 

 

Volvamos á escolar con sentidiño

Cursos de formación sobre ensino mixto

Summary: 

A situación de emerxencia de saúde pública ocasionada pola Covid-19 esixiu facer modificacións de calado profundo na práctica educativa en tempo récord. Este curso é resultado dun proceso de sondaxe e investigación levado a cabo co fin de proporcionar ideas para o deseño de experiencias de aprendizaxe significativas ao tempo que flexibles. É dicir, dada unha situación de incerteza (como a actual ou outras que poidan ocorrer no futuro), o ensino mixto, abordado desde equipos coordinados horizontalmente, pode proporcionar a flexibilidade necesaria para garantir a continuidade da práctica educativa, ben sexa nun espazo presencial ou virtual.
Gallego

Tal e como se adiantou na presentación do Plan de Formación do Profesorado 2020/2021, a Rede de Formación do Profesorado, en colaboración con docentes de distintos sectores educativos, deseñou unha acción formativa orientada á aprendizaxe de dinámicas e recursos específicos que faciliten o paso dun ensino presencial a un ensino semipresencial ou a distancia.

Con este obxectivo, neste primeiro trimestre ofértanse seis cursos na Rede (Platega) de 50 horas, adaptados ás características específicas dos diferentes sectores:

  • Ensino mixto para educación infantil (G2001037)

  • Ensino mixto para educación primaria (G2001038)

  • Ensino mixto para educación secundaria (G2001039)

  • Ensino mixto para educación das persoas adultas (G2001036)

  • Ensino mixto para formación profesional (G2001040)

  • Ensino mixto para persoal de atención á diversidade (G2001041)

A inscrición realizarase a través de Fprofe (con data límite do 15 de setembro), empregando o código correspondente (www.edu.xunta.es/fprofe/).

Imaxe: Listaxe dos códigos dos cursos Platega de ensino mixto

Plan Anual de Formación do Profesorado. Curso 2020/2021

Gallego

Xúntase o Plan Anual de Formación do Profesorado para o curso 2020/2021. 

Data: 

27/07/2020 - 31/08/2021

Plan Anual de Formación do Profesorado. Curso 2020/2021

Gallego

Xúntase o Plan Anual de Formación do Profesorado para o curso 2020/2021. 

Plan Anual de Formación do Profesorado. Curso 2020/21