CAFI

Gallego

S1802003 Xornadas de transporte e mantemento de vehículos. Curso 2018-2019

Resumo: 
As Xornadas de Transporte e mantemento de vehículos celebraranse no CIFP Politécnico de Santiago de Compostela os días 11 e 12 de setembro
Gallego

Data de comezo: 11 de setembro

Data de remate: 12 de setembro

Lugar de realización: CIFP Politécnico (Santiago de Compostela)

Horas totais: 16 horas

Ligazón a fprofe: https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaConsultaPublica.do?DIALOG-EVENT-ver=ver&cod_actividade=87000

Ligazón á aula virtual: http://www.edu.xunta.gal/centros/cafi/aulavirtual2/course/view.php?id=272

 

Organización das Xornadas

Como en anteriores edicións, celebraranse 3 obradoiros teórico-prácticos en paralelo que se repetirán os días 11 e 12. Cada asistente poderá participar en dous destes obradoiros.

O día 11 de setembro de 9:30 a 10:00 terá lugar a presentación das Xornadas no salón de actos do CIFP Politécnico.

 

Data

Relator/a

Título charla

Contidos do relatorio

11/09/18

09:30-10:00

José Manuel Grille

Coordinador das xornadas

Presentación das Xornadas

 • Presentación de cursos e aspectos organizativos.

 • Presentación dos relatorios e obradoiros.

 • Inscrición nos obradoiros.

11/09/18-12/09/18

09:30-13:30

15:30-19:30

Jesús Briceño

MoviEcogas

Vehículos a gas (GNC, GLP)

 • Presentación.

 • Características dos combustibles.

 • Combustibles gaseosos.

 • Xestión de motor GLP.

 • Xestión de motor GNC.

 • Elementos e compoñentes de GLP / GNC.

 • Precaucións de manipulación.

 • Normativa e procedementos.

 • Produtos adicionais.

 • Prácticas.

 

11/09/18-12/09/18

09:30-13:30

15:30-19:30

Alejandro Jiménez de Lanuza

Hella SA

Sistemas ADAS (Sistemas Avanzados de Asistencia á Condución)

 • Introdución aos sistemas ADAS.

 • Descrición de tecnoloxías.

 • Sistemas LDWS, recoñecemento de obstáculos, AEB, aparcamento asistido e visión 360º.

 • Compoñentes: cámaras, radares, sensores de ultrasóns e infravermellos, LiDAR.

 • Diagnose electrónica dos sistemas ADAS.

 • Reparación e calibración de sistemas ADAS: requirimentos para o taller.

11/09/18-12/09/18

09:30-13:30

15:30-19:30

Carlos Polonio Nieto

Cars Marobe, SL

Vehículos eléctricos

 • Mobilidade sostible.

 • Vehículos híbridos.

 • Vehículos eléctricos.

 • Características dos vehículos eléctricos.

 • Baterías de alta tensión.

 • Normativa de seguridade (PRL).

 • Enchufes de carga.

 • Tipos de carga.

 • Sistema de climatización.

 • Sistema de freado.

Preinscrición nos Obradoiros

Como cada obradoiro contará cun máximo de 20 prazas é preciso facer unha distribución dos asistentes entre os diferentes obradoiros segundo as súas preferencias. Para facelo, ao longo da presentación das Xornadas porase a disposición dos participantes unhas follas de inscrición, nas que os asistentes poderán elixir os dous obradoiros da súa preferencia.

Xantar

Para esta actividade está contemplado o xantar dos participantes nun establecemento próximo ao lugar de celebración.

 

XTMV2018
XTMV2018
Ficheiro: 

G1701115 Formación Inicial para novos Equipos Directivos. Fase I

Resumo: 
No mes de xullo de 2018, celébrase na Escola Galega de Administración Pública (EGAP) de Santiago de Compostela a actividade formativa G1701115 Formación inicial para novos equipos directivos. Fase I, destinada ás persoas que compoñen equipos directivos de novo ingreso.
Gallego

Os días 10, 11 e 12 de xullo desenvolverase a actividade formativa G1701115 Formación Inicial para Novos Equipos Directivos. Fase I na súa edición de 2018, na Escola Galega de Administración Pública (EGAP) de Santiago de Compostela. As persoas asistentes forman parte dos equipos directivos de novo ingreso na función directiva, co nomeamento a día 1 de xullo e que non teñan ocupado estes postos con anterioridade.

Esta actividade pretende achegar a estes equipos directivos de recente nomeamento unha serie de ferramentas básicas para abordar con garantías a súa nova realidade laboral nos seus novos postos nos centros educativos.

OBXECTIVOS

1. Coñecer os aspectos normativos, organizativos e de xestión de centros educativos na nosa Comunidade Autónoma.

2. Adquirir as habilidades persoais, sociais, relacionais e de liderado precisas para o desempeño eficaz da función directiva.

3. Adquirir as competencias necesarias para xestionar a participación e implicación nun proxecto común.

 

CONTIDOS

1. Marco normativo aplicable aos centros educativos.

2. Organización e xestión dos centros docentes: estrutura, coordinación e participación da comunidade educativa.

3. A xestión de recursos de centro: administrativos, económicos, humanos e materiais.

4. Os servizos complementarios nun centro educativo.

5. Liñas estratéxicas e ferramentas institucionais.

6. O liderado educativo: pedagóxico, organizativo, emocional e de xestión.

7. Planificación anual: cronoloxía de accións.

 

Departamento de Equipos Directivos CAFI
Departamento de Equipos Directivos CAFI

G1801016 Secondary CLIL English Teaching Course

Gallego

A través da presentación e aplicación dunha variedade de actividades, técnicas e recursos, o curso centrarase na análise das prácticas docentes diarias en AICLE/CLIL na aula de secundaria. O profesorado recibirá unha diversidade de ideas e estratexias que os axudará a implementar con éxito o contido lingüístico da lingua estranxeira.

O obxectivo é familiarizarse coas ferramentas para desenvolver as habilidades lingüísticas e facer que a aprendizaxe sexa moito máis significativa e dinámica a través da implementación da aprendizaxe baseada en proxectos e a creación de proxectos comunicativos na aula de lingua estranxeira.

A cooperación será necesaria e as contribucións individuais esenciais para que os participantes aprendan facendo e incorporen facilmente o que aprenden no seu contexto educativo.

 

Obxectivos

 • Aumentar a competencia dos participantes e a fluidez xeral con respecto ás habilidades orais (particularmente fala e pronuncia).
 • Proporcionar oportunidades significativas orais nunha variedade de configuracións (desde privadas ata público, mesmo en parellas, grupos pequenos e en presentacións individuais).
 • Introducir e proporcionar prácticas específicas en áreas clave da pronuncia do inglés, incluíndo a pausa, a oración, o estrés e o significado, sons problemáticos de inglés para non nativos.
 • Estimular as reflexións individuais e grupais sobre cuestións metodolóxicas clave relacionadas con CLIL, cun enfoque especial na linguaxe de ambos profesores/as no AICLE a aula e a linguaxe do aprendiz, particularmente a "linguaxe para a aprendizaxe" de Coyle.
 • Xerar un sentido de comunidade entre os participantes do curso e facilitar o establecemento de redes profesionais para o futuro intercambio de problemas e experiencias como AICLE.

Contidos

 • Actividades de fluidez oral.
 • Pronuncia en aulas CLIL.
 • Dinámicas entre alumnado-profesorado CLIL.

Metodoloxía:

 •  Obradoiro nos que se alienta os participantes a traballar en equipo e compartir coñecementos e experiencia.

Horarios e datas:

 • Datas: 9 - 10 - 11 - 12 - 13 xullo
 • Horas: 30 horas presenciais e 5 non presenciais

 • Horario: de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 18:00

 • Lugar: CAFI (Santiago de Compostela)

 • Relatores: Robin Walker,  Chris Roland e Ronnie Lendrum

  Preme aquí para máis información en fprofe.

G1801016 CLIL
G1801016 CLIL

G1801015 Creating positive conditions for learning in the Primary ELT/CLIL Classroom

Resumo: 
Análise das prácticas docentes diarias en ELT / AICLE na aula de primaria
Gallego

A través da presentación e aplicación dunha variedade de actividades, técnicas e recursos, o curso centrarase na análise das prácticas docentes diarias en ELT / AICLE na aula de primaria. O profesorado recibirá unha diversidade de ideas e estratexias que os axudará a implementar con éxito o contido lingüístico da lingua estranxeira.

O obxectivo é familiarizarse coas ferramentas para desenvolver as habilidades lingüísticas e facer que a aprendizaxe sexa moito máis significativa e dinámica a través da implementación da aprendizaxe baseada en proxectos e a creación de proxectos comunicativos na aula de lingua estranxeira.

A cooperación será necesaria e as contribucións individuais esenciais para que os participantes aprendan facendo e incorporen facilmente o que aprenden no seu contexto educativo.

Contido do curso

 • A importancia de contar historias e proxectos baseados en contos na aprendizaxe do inglés.

 • Deseño de unidades transversais, que inclúen aloxamento para estudantes con necesidades educativas.

 • Recursos na Rede e como explotar os materiais xerados polos estudantes.

 • Traballo de habilidades receptivas: como podemos explotar textos (orais, visuais e escritos).

 • Formas prácticas para fomentar a creatividade na aula ELT.

 • Diferenzas de aprendizaxe específicas: como axudar os estudantes con dislexia.

 • Formas creativas de ensinar gramática e vocabulario.

 • Traballar con cancións / cantos e rimas na aula.

Obxectivos do curso

- Proporcionar informacións prácticas sobre como crear, analizar e avaliar actividades na aula: uso da linguaxe e desenvolvemento desta.

- Dar suxestións prácticas sobre que técnicas usar cando se trata con estudantes con necesidades educativas especiais na aula ELT.

- Compartir actividades útiles co fin de tomar conciencia dos recursos dispoñibles para o ensino do inglés en primaria.

 

Avaliación do curso

 • Os participantes serán avaliados de acordo á súa participación, resposta e retroalimentación durante as sesións.

 • Pediráselles que preparen un traballo final nun cartafol, que será completado individualmente durante / despois do curso.

 • Este traballo consistirá nun esquema comunicativo do proxecto, materiais de mostra, técnicas explícitas, e unha selección de actividades dirixidas a un nivel específico e a un tema específico en Primaria.

 • Os materiais e o esquema presentados deben reunir as técnicas traballadas ao longo do curso. O titor proporcionará exemplos e procedementos durante o curso.

 

Metodoloxía

 • Obradoiros nos que se alenta os participantes para traballar en equipo e compartir coñecementos e experiencias.

Datas

 • Datas: 16 - 17 - 18 - 19 - 20 xullo
 • Horas: 30 horas presenciais e 5 non presenciais

 • Horario: de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 18:00

 • Lugar: CAFI (Santiago de Compostela)

 

 • Relatora: Lola Garay Abad

  Preme aquí para máis información en fprofe.

Creating positive conditions
Creating positive conditions

Premios a Proxectos de Formación Permanente do Profesorado 2017/18

Resumo: 
Convocatoria da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa dos Premios a Proxectos de Formación Permanente do Profesorado 2017/18
Gallego

A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa convoca os Premios a Proxectos de Formación Permanente do Profesorado 2017/18 dirixidos aos centros docentes que participan nos plans de de formación permanente do profesorado implantados en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso escolar 2017/18.

O obxectivo desta convocatoria é valorar a participación de grupos de docentes en proxectos de formación en centros que afecten cualitativamente ao ámbito organizativo e/ou de xestión dos centros, á contorna familiar e institucional ou á elaboración e uso de recursos multimedia interactivos, que promovan novas formas de pensar, novas formas de traballar e novas ferramentas de traballo.

Preténdese dar recoñecemento ás boas prácticas na formación permanente do profesorado e fomentar que os centros docentes desenvolvan, a través destes plans, aqueles aspectos que permitan a actualización e o perfeccionamento das competencias profesionais do profesorado para a mellora da calidade da educación e dos resultados escolares.

Establécense dúas categorías de premio:

1. Categoría A: mellor proxecto de formación de cada CFR/CAFI. Concederanse un total de 7 premios, un por cada CFR/CAFI.

2. Mención especial: Mellor proxecto de formación entre os premiados na categoría A.

O prazo para presentarse remata o 10 de xullo de 2018.

Para máis información, clica aquí.

Premios PFPP 2017/18
Premios PFPP 2017/18

Atención a urxencias sanitarias para familias - S1702038

Resumo: 
Nova actividade para as familias adicada á atención de urxencias sanitarias e aplicación dos primeiros auxilios, con especial atención á manobra do RCP e o manexo do DESA
Gallego

Durante os últimos anos houbo unha importante sensibilización da poboación cara aos métodos e as técnicas de atención inicial nas situacións de emerxencia.

O feito de que a cidadanía saiba realizar manobras de primeiros auxilios e reanimación, permite diminuír os tempos de asistencia aumentando as posibilidades de éxito nunha intervención favorecendo así o resultado final do accidentado.

Unha rápida chamada a emerxencias sabendo informar correctamente sobre a circunstancia á que nos enfrontamos así como unha actuación rápida de primeiros auxilios, que permitirá poder manter ao accidentado en condicións adecuadas ata a chegada do persoal sanitario.

Entendemos por primeiros auxilios a atención inmediata que se lle dá a unha persoa enferma, lesionada ou accidentada no lugar dos acontecementos, antes de ser atendido por persoal sanitario ou trasladado a un centro asistencial ou hospitalario.

OBXECTIVOS

OBXECTIVOS XERAIS

 • Coñecer e dominar as técnicas de primeiros auxilios e atención a urxencias sanitarias definidas no protocolo da Consellería

 • Ser quen de actuar de xeito eficiente e seguro en caso de incidencias urxentes que afecten á saúde da Comunidade Educativa 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

 • Saber iniciar a cadea de supervivencia

 • Coñecer a manobra da RCP básica

 • Manexar adecuadamente un desfibrilador externo semiautomático

 • Ser capaz de recoñecer unha parada cardiorrespiratoria, desobstruír unha vía aérea e empregar a posición lateral de seguridade.

 • Saber como actuar ante intoxicacións, queimaduras e escaldaduras.

 • Ser capaz de manexar diferentes escenarios clínicos

 • Coñecer como realizar unha inmobilización, unha vendaxe e como tratar feridas menores.

CONTIDOS

 • Primeiros auxilios e atención a urxencias sanitarias no ámbito educativo: protocolos de actuación.

 • Rexistro, xestión e notificación de urxencias sanitarias no ámbito educativo

Atención a urxencias sanitarias para familias
Atención a urxencias sanitarias para familias

Formación de formadores

Gallego

Necesidades formativas

Gallego

Páginas