Departamentos

Gallego

Atención a urxencias sanitarias para familias - S1702038

Resumo: 
Nova actividade para as familias adicada á atención de urxencias sanitarias e aplicación dos primeiros auxilios, con especial atención á manobra do RCP e o manexo do DESA
Gallego

Durante os últimos anos houbo unha importante sensibilización da poboación cara aos métodos e as técnicas de atención inicial nas situacións de emerxencia.

O feito de que a cidadanía saiba realizar manobras de primeiros auxilios e reanimación, permite diminuír os tempos de asistencia aumentando as posibilidades de éxito nunha intervención favorecendo así o resultado final do accidentado.

Unha rápida chamada a emerxencias sabendo informar correctamente sobre a circunstancia á que nos enfrontamos así como unha actuación rápida de primeiros auxilios, que permitirá poder manter ao accidentado en condicións adecuadas ata a chegada do persoal sanitario.

Entendemos por primeiros auxilios a atención inmediata que se lle dá a unha persoa enferma, lesionada ou accidentada no lugar dos acontecementos, antes de ser atendido por persoal sanitario ou trasladado a un centro asitencial ou hospitalario.

OBXECTIVOS

OBXECTIVOS XERAIS

 • Coñecer e dominar as técnicas de primeiros auxilios e atención a urxencias sanitarias definidas no protocolo da Consellería

 • Ser quen de actuar de xeito eficiente e seguro en caso de incidencias urxentes que afecten á saúde da Comunidade Educativa 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

 • Saber iniciar a cadea de supervivencia

 • Coñecer a maniobra da RCP básica

 • Manexar adecuadamente un desfibrilador externo semiautomático

 • Ser capaz de recoñecer unha parada cardiorrespiratoria, desobstruír unha vía aérea e empregar a posición lateral de seguridade.

 • Saber como actuar ante intoxicacións, queimaduras e escaldaduras.

 • Ser capaz de manexar diferentes escenarios clínicos

 • Coñecer como realizar unha inmobilización, unha vendaxe e como tratar feridas menores.

CONTIDOS

 • Primeiros auxilios e atención a urxencias sanitarias no ámbito educativo: protocolos de actuación.

 • Rexistro, xestión e notificación de urxencias sanitarias no ámbito educativo

Atención a urxencias sanitarias para familias
Atención a urxencias sanitarias para familias

A dirección. Novas dinámicas

Gallego

O modelo de dirección foi cambiando conforme foron sucedendo os diferentes marcos normativos no ámbito educativo.

Coa publicación da LOCE no ano 2002 prodúcese unha notable transformación do modelo, xa que se pasa dun proceso electivo no acceso ao cargo á instauración dun modelo baseado na selección realizada por unha comisión designada ao efecto, na cal se teñen en conta os méritos dos candidatos. Posteriormente coa LOE (2006) consolídanse a maior parte dos cambios anteriores introducíndose algunhas modificacións que devolven parte do protagonismo á comunidade e aos docentes poñendo especial fincapé na necesidade de obter o apoio da comunidade educativa.

Ambas Leis Orgánicas establecían, como segunda fase do proceso de selección de directores e directoras, a obrigatoriedade de cursar un Programa de Formación Inicial, que se debería de superar para obter o nomeamento definitivo. O deseño e organización do programa corría a cargo das Comunidades Autónomas. Iso supuxo, durante algúns anos, diferenzas no programa de formación inicial entre unhas Comunidades Autónomas e outras.

A aprobación da LOMCE (2013) supuxo unha nova transformación do modelo directivo, pasando a converterse esta formación específica para o exercicio do cargo nun requisito imprescindible para o acceso á dirección. Dita formación, recoñecida a través dunha acreditación, está regulada polo Real Decreto 894/2014, de 17 de outubro, no que tamén quedan regulados os cursos de actualización de competencias directivas.

O aumento da autonomía dos centros educativos e o reforzo da capacidade de xestión da dirección é un factor clave na transformación do Sistema Educativo para atender ás novas demandas de aprendizaxe do século XXI.

Real decreto 894/2014, do 17 de outubro, polo que se desenvolven as características do curso de formación sobre o desenvolvemento da función directiva establecido no artigo 134.1.c) da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, así como dos correspondentes cursos de actualización de competencias directivas.

G1702020 Xornada do Día das Letras Galegas. María Victoria Moreno

Resumo: 
O Centro Autonómico de Formación e Innovación en colaboración coa Secretaría Xeral de Política Lingüística organiza a Xornada do Día das Letras Galegas que terá como protagonista a autora homenaxeada este ano pola RAG, María Victoria Moreno.
Gallego

As sesións formativas desenvolveranse o día 5 de maio en horario de mañá e tarde no Salón de Actos do Pazo de San Roque, en Santiago de Compostela.

Na sesión de mañá, ademais da conferencia inaugural, que impartirán Xesús Alonso Montero e Xesús Rábade Paredes, haberá relatorios de Ánxela Gracián, Marilar Aleixandre, Xavier Senín e Ana Blanca Roig Rechou. A tarde estará destinada á presentación de experiencias dos centros educativos, entre elas as dos centros gañadores do Concurso-Exposición das Letras Galegas 2018.

O obxectivo fundamental desta iniciativa é achegarlle a figura de María Victoria Moreno a toda comunidade educativa e, alén diso, propiciar no seu seo o intercambio de materiais, recursos e experiencias creados e desenvolvidos polos equipos de dinamización da lingua galega.

O profesorado interesado en participar pode inscribirse en: fprofe

Xornada Letras Galegas 2018
Xornada Letras Galegas 2018
Ficheiro: 

VI Encontros de Educación Infantil e Primaria

Resumo: 
A celebración dos VI Encontros de Educación Infantil e Educación Primaria xustifícase pola necesidade de crear un espazo onde compartir experiencias innovadoras e facer visible boas prácticas de aula.
Gallego

INSCRICIÓN EN FPROFE: Código da actividade: G1703002

Data de celebración: sábado 5 de maio

Lugar de celebración: Auditorio Abanca / Santiago de Compostela

Horario: 9:30 -  20:00h

Xuntamos Programa da Actividade

Horas: 8 horas

A celebración dos VI Encontros de Educación Infantil e Educación Primaria xustifícase pola necesidade de crear un espazo onde compartir experiencias innovadoras e facer visible boas prácticas de aula. Para a elaboración do programa tivéronse en conta as orientacións da Unión Europea en materia educativa, e recollidas na LOMCE, que apostan por metodoloxías activas e contextualizadas que se axusten ao nivel competencial do alumnado e que favorezan a motivación por aprender.

Obxectivos:

-Analizar a situación do ensino en educación infantil e educación primaria na actualidade

-Coñecer materiais, recursos e estratexias metodolóxicas

-Propiciar o intercambio de experiencias de boas prácticas entre o profesorado

Xúntase Programa

 

A escola que queremos
A escola que queremos

G1702014 Xornadas de formación dos xefes e xefas dos departamentos de orientación. Curso 2017-2018

Resumo: 
Actividade dirixida ás persoas responsables dos departamentos de Orientación
Gallego
A actividade ten por obxecto a actualización das persoas responsables dos departamentos de orientación dos centros educativos naquelas cuestións que afectan ao seu labor de asesoramento. Na xornada deste curso centrarémonos en tres aspectos fundamentais: 
- A orientación con cerebro: Axuda da neurociencia ao labor orientador
- A convivencia positiva
- A importancia de promover a educación para a igualdade

Data: 18 de abril de 2018

Lugar: EGAP Santiago de Compostela

Número de horas: 8 

Ligazón a fprofe: Aquí

Orientación con cerebro
Orientación con cerebro
Ficheiro: 

S1701049 Asesoramento no proceso de elaboración e avaliación da concreción curricular de centro

Resumo: 
Os xefes e xefas dos Departamentos de orientación dos centros educativos, así coma as direccións e as xefaturas de estudos, exercen un papel fundamental na dinamización do profesorado e no asesoramento para a elaboración das propostas curriculares.
Gallego

A actividade ten por obxecto favorecer ese labor de asesoramento a través do afondamento no coñecemento dos elementos do currículo, nos aspectos pedagóxicos e curriculares  e na adquisición de estratexias que apoien o traballo en equipo.

Data de comezo: 16 de abril

Data de finalización:16 de maio

Horas: 20 (15 presenciais e 5 non presenciais)

https://www.edu.xunta.es/fprofe/detalleActividade.do?DIALOG-EVENT-consultar&clave=S1701049

Concreción curricular
Concreción curricular

G1702044 - Trinity College. GESE graos 10 e 11. Nivel C1

Resumo: 
Probas de acreditación de inglés C1
Gallego

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ten interese en facilitar ao profesorado, preferentemente vinculados aos programas plurilingües, a posibilidade de certificar o seu nivel de inglés a través dun sistema de acreditación externa. A tal efecto, co obxecto de avaliar o nivel de inglés, a Consellería dará a oportunidade de presentarse ao exame Trinity GESE C1 desenvolto polo Trinity College.

Referencia: G1702044
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  21/05/2018  -  25/05/2018
Data límite de inscrición: 06/04/2018
Lugar: Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI)
Prazas:  50

Certificación C1 Trinity GESE

Para máis información preme aquí.

Trinity College London
Trinity College London

G1702042 - Trinity College. GESE graos 7 a 9. Nivel B2

Resumo: 
Probas de acreditación de inglés B2
Gallego

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ten interese en facilitar ao profesorado, preferentemente vinculados aos programas plurilingües, a posibilidade de certificar o seu nivel de inglés a través dun sistema de acreditación externa. A tal efecto, co obxecto de avaliar o nivel de inglés, a Consellería dará a oportunidade de presentarse ao exame Trinity GESE B2 desenvolto polo Trinity College.

Referencia: G1702042
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  21/05/2018  -  25/05/2018
Data límite de inscrición: 06/04/2018
Lugar: Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI)
Prazas:  50

Certificación B2 Trinity GESE

Para máis información preme aquí.

Trinity College London
Trinity College London

XIX Edición do Foro Galego de Igualdade

Resumo: 
XIX edición do Foro Galego de Educación en Igualdade. Ferramentas e experiencias educativas para a prevención da violencia de xénero.
Gallego

G1714004  XIX Foro galego de educación en igualdade. Plan Proxecta. Curso 2017-2018 

Terá lugar na EGAP o venres 6 e o sábado 7 de abril de 2018 en horario de 16.00 a 19.30 e de 10.00 a 19.30 respectivamente.

Esta actividade terá unha certificación de 12 horas de formación.

Máis información en http://igualdade.xunta.gal/gl

XIX Foro galego de educación en igualdade
XIX Foro galego de educación en igualdade

Páginas