Gallego

Aberta a inscrición para a formación en PROENS

Summary: 

Cursos na Rede de 20 horas de duración
Gallego

Dispoñibles en Fprofe para a inscrición as actividades na Rede:

G2201112 - Elaboración de programacións coa aplicación informática PROENS para Infantil e primaria

G2201109 - Elaboración de programacións coa aplicación informática PROENS secundaria

Duración: 20 horas

Modalidade: na Rede (Platega)

Obxectivos:

1.Coñecer a estrutura básica do novo modelo curricular galego e dos elementos que o conforman, así como as relacións que entre eles se establecen e as posibilidades prácticas que permiten.

2.Realizar un primeiro achegamento práctico á aplicación informática corporativa para a elaboración de programacións nas etapas de infantil, primaria, secundaria e bacharelato.

3.Elaborar un exemplo básico de programación didáctica para un nivel educativo a través da aplicación informática corporativa de programacións.

Contidos:

1. O novo currículo galego e a programación didáctica.

2.A elaboración da programación didáctica na aplicación Proens.

Data límite de inscrición: 30 de abril de 2023

Inicio do curso: maio de 2023

Curso_PROENS
Imaxe cursos PROENS

Aberta a inscrición para a formación na Rede en PROENS

Summary: 

Undefined

Dispoñibles en Fprofe para a inscrición as actividades na Rede:

G2201112 - Elaboración de programacións coa aplicación informática PROENS para Infantil e primaria

G2201109 - Elaboración de programacións coa aplicación informática PROENS secundaria

Duración: 20 horas

Modalidade: na Rede (Platega)

Obxectivos:

1.Coñecer a estrutura básica do novo modelo curricular galego e dos elementos que o conforman, así como as relacións que entre eles se establecen e as posibilidades prácticas que permiten.

2.Realizar un primeiro achegamento práctico á aplicación informática corporativa para a elaboración de programacións nas etapas de infantil, primaria, secundaria e bacharelato.

3.Elaborar un exemplo básico de programación didáctica para un nivel educativo a través da aplicación informática corporativa de programacións.

Contidos:

1. O novo currículo galego e a programación didáctica.

2.A elaboración da programación didáctica na aplicación Proens.

Data límite de inscrición: 30 de abril de 2023

Inicio do curso: maio de 2023

Curso_PROENS
Imaxe cursos PROENS

Xornadas galegas de linguas estranxeiras

Summary: 

Aberto o prazo de inscrición para asistir ás Xornadas galegas de linguas estranxeiras.
Gallego

As Xornadas galegas de linguas estranxeiras celebraranse o sábado 25 de marzo de 2023 no Pazo de Congresos de Santiago de Compostela.
Para poder participar é necesario formalizar a inscrición na plataforma FPROFE (referencia G2202131)

Xornadas galegas de linguas estranxeiras
Xornadas galegas de linguas estranxeiras

Cursos de acreditación da competencia dixital docente

Summary: 

Aberta a inscrición para formación en Platega nos niveis A2 e B1 da CDD
Gallego

Esta formación na Rede, desenvolvida polo Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI) a través da plataforma Platega, está orientada a que o profesorado dependente da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades poida certificar o seu nivel de competencia dixital docente en conformidade co Marco de Referencia da Competencia Dixital Docente publicado na Resolución do 4 de maio de 2022.

 

O MRCDD artéllase arredor de seis áreas de coñecemento, as cales serán obxecto desta formación:

Área 1. Compromiso profesional

Área 2. Contidos dixitais

Área 3. Ensino e aprendizaxe

Área 4. Avaliación e retroalimentación

Área 5. Empoderamento do alumnado

Área 6. Desenvolvemento da competencia dixital do alumnado

 

Os cursos dispoñibles neste momento para a inscrición a través de Fprofe son os seguintes:

 

G2201137 - Formación para a acreditación da competencia dixital docente no nivel A2 (50 horas)

Data límite de inscrición: 17 de febreiro

Data orientativa de inicio: 2 de marzo

 

G2201131 - Formación para a acreditación da competencia dixital docente nas áreas 3 e 4 do nivel A2 (15 horas)

Data límite de inscrición: 17 de febreiro

Data orientativa de inicio: 14 de marzo

 

G2201133 - Formación para a acreditación da competencia dixital docente nas áreas 5 e 6 do nivel A2 (20 horas)

Data límite de inscrición: 17 de febreiro

Data orientativa de inicio: abril

 

G2201138 - Formación para a acreditación da competencia dixital docente no nivel B1 (70 horas)

Data límite de inscrición: 28 de febreiro

Data orientativa de inicio: 14 de marzo

 

G2201135 - Formación para a acreditación da competencia dixital docente nas áreas 5 e 6 do nivel B1 (25 horas)

Data límite de inscrición: 28 de febreiro

Data orientativa de inicio: abril

Información importante:

  • Estas actividades son compatibles con outras actividades na Rede do plan de formación, pero non entre elas. 

  • As datas de inicio son orientativas. 

  • É necesario revisar o nivel de acreditación en Fprofe > Acreditacións para que a formación elixida sexa acorde coas necesidades individuais de competencia e acreditación.

Poderás obter máis información sobre a acreditación da competencia dixital docente no enderezo web https://www.edu.xunta.gal/portal/competenciadixital ou no correo acreditacioncdd@edu.xunta.gal

Cursos de acreditación da CDD
Cursos de acreditación da CDD

Congreso de convivencia e benestar emocional

Gallego

Esta actividade vai dirixida en primeiro lugar ás persoas dinamizadoras da convivencia/persoas coordinadoras do benestar e protección; no caso de quedar prazas vacantes, daráselle prioridade ás persoas que exerzan a xefatura do departamento de orientación.

Referencia: X2214007

Centro de formación e recursos: Servizos Centrais

Temporalización:  07/03/2023  -  07/03/2023

Data límite de inscrición: 20/02/2023

Lugar: Santiago de Compostela

Prazas:  1300

Horas presenciais: 8

Obxectivos

  1. Impulsar unha formación específica no ámbito da convivencia e do benestar emocional. 
  2. Sensibilizar sobre a importancia do papel dos centros educativos para garantir un bo clima de convivencia e o benestar emocional da comunidade educativa. 
  3. Potenciar o intercambio de boas prácticas e experiencias en materia de convivencia e benestar emocional. 

Contidos

  1. O papel dos centros educativos para garantir un bo clima de convivencia. 
  2. O fomento do benestar emocional nos centros educativos. 
  3. As boas prácticas en materia de convivencia e educación emocional.
Congreso de convivencia e benestar emocional
Congreso de convivencia e benestar emocional

A importancia do canto coral no ensino

Summary: 

O valor do canto coral como ferramenta didáctica
Gallego

S2201034 A importancia do canto coral no ensino

Obxectivos:

1.Adquirir conceptos básicos da técnica vocal aplicada ao canto na aula e ao canto coral escolar.

2.Adquirir nocións básicas de xesto na dirección coral.

3.Motar repertorio escolar de difrentes estilos e niveis de dificultade.

 

Datas:

28 de xaneiro, 11 de febreiro, 4 de marzo, 18 de marzo, 29 de abril e 20 de maio,

Horario:

10:00- 14:00 

Duración:

30 horas (24 horas presenciais, e 6 horas para estudio de partituras)

 

Localización:

Cidade da Cultura. Sala de eventos do Edificio Fontán. Santiago de Compostela

 

Más información en FProfe co código da actividade.

S2201034 A importancia do canto coral no ensino
S2201034 A importancia do canto coral no ensino

Resolución definitiva PFPPs

Gallego

Resolución pola que se resolve a do 12 de setembro de 2022 na que se convocou a selección de plans de formación permanente do profesorado (PFPP) que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2022/23.

Resolución definitiva

Resolución definita PFPPs
Resolución definitiva PFPPs

Resolución definitiva PFPPs

Summary: 

Undefined

Resolución pola que se resolve a do 12 de setembro de 2022 na que se convocou a selección de plans de formación permanente do profesorado (PFPP) que se van a implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2022/23

Resolución definitiva PFPP
Resolución definitiva PFPP

Observa_Acción

Summary: 

Programa de formación “Observa_Acción: Desenvolvemento competencial desde a observación e o intercambio entre iguais”, durante os cursos escolares 2022/23 e 2023/24, que se levará a cabo a nivel autonómico, nacional e internacional
Gallego

O programa Observa_Acción terá unha duración de dous cursos académicos e desenvolverase en catro fases (dúas en cada ano lectivo)

1. Observa_Acción. Fase Intracentros (Comparte) entre docentes do mesmo centro educativo.

2. Observa_Acción. Fase Intercentros (Acolle) dirixida a equipos de docentes de varios centros de todo o ámbito da comunidade autónoma de Galicia.

3. Observa_Acción. Fase Estatal (Conecta)  colaboración entre diferentes comunidades autónomas adheridas ao plan

4. Observa_Acción. Fase Europea (Internacionaliza)   experiencia de Observa_Acción visitando un centro educativo dun dos países socios europeos.

Os obxectivos que se perseguen con este programa son os seguintes:

• Experimentar novas vías de formación do profesorado e favorecer a innovación educativa nos centros educativos de Galicia, e colaborar con centros doutras comunidades autónomas e/ou países de ámbito europeo.

• Facilitar ao profesorado e aos membros do equipo directivo dun mesmo claustro a posibilidade de observar de forma directa metodoloxías nos procesos de ensino-aprendizaxe, xeitos de relación e comunicación, ou vías de xestión dos recursos propios e alleos.

• Fomentar o traballo en equipo de grupos de profesores/as, establecendo así vías de comunicación para o intercambio de boas prácticas, a reflexión e a formación metodolóxica

• Favorecer a internacionalización dos centros educativos, ofrecendo a posibilidade de levar a cabo proxectos con outras Comunidades Autónomas e/ou países

• Aplicar e revisar protocolos de observación de práctica docente e potenciar accións metodolóxicas innovadoras para a mellora dos procesos de aprendizaxe do alumnado.

Ligazón á convocatoria: Observa_Acción

Observa_Acción
Observa_Acción