Gallego

Plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2014/2015

Summary: 
O prazo de preinscrición é ata o 30 de xuño de 2014. O prazo de presentación de solicitudes remata o 29 de setembro de 2014.
Gallego

Xúntase a Resolución do 6 de xuño de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2014/15.

 • O prazo de preinscrición é ata o 30 de xuño de 2014.
 • O prazo de presentación de solicitudes remata o 29 de setembro de 2014.

Que son?

Plans específicos de formación permanente que, partindo dunha avaliación das necesidades do centro, permitan deseñar accións formativas destinadas á actualización e o perfeccionamento das competencias profesionais do profesorado para a mellora da calidade da educación e dos resultados escolares.

Destinatarios

Centros educativos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Cada centro pode solicitar un único plan. Varios centros con necesidades comúns e proximidade xeográfica poderán presentar un plan conxunto.

Características

 • Os plans estarán integrados por un ou dous itinerarios formativos, que atenderán a algunha das liñas de actuación propostas.
 • Cada itinerario formativo constará, como norma xeral, de dúas ou tres actividades formativas (curso, grupo de traballo, seminario).
 • As actividades deberán estar integradas e secuenciadas nun proceso que inclúa a análise e elaboración de propostas didácticas, así como a súa aplicación á aula ou ao centro, e a reflexión e avaliación dos resultados.
 • Os plans presentados terán unha planificación mínima de dous cursos escolares e máxima de catro.
 • Debe participar máis do 40% do Claustro. Cada profesor/a pode integrarse como mínimo nun dos itinerarios que forman o plan.

Liñas de traballo

Os plans de formación tratarán, de xeito prioritario, a seguinte liña de actuación:

Programación, desenvolvemento e avaliación de competencias clave segundo os novos currículos.

Ademais, poderán tratar algunha das seguintes liñas:

 1. Planificación estratéxica das linguas no centro.
 2. Integración didáctica das TIC, e no uso para o traballo cooperativo en rede a través de espazos virtuais. Educación dixital.
 3. Atención á diversidade e cambios metodolóxicos asociados.
 4. Convivencia escolar e clima da aula. Relacións coas familias.
 5. Mellora do desempeño profesional docente e actualización científica e didáctica do profesorado.
 6. Mellora da xestión dos centros (con especial atención á xestión directiva) e dos procesos de calidade.
 7. Programas europeos e internacionais: accións e plans de promoción e desenvolvemento.
 8. Biblioteca escolar, alfabetizacións múltiples e aprendizaxe por proxectos.

Máis información

a) As seguintes páxinas web

- Consellería: www.edu.xunta.es

- CAFI: www.edu.xunta.es/web/cafi    (apartado FORMACIÓN)

- CFR: A Coruña www.edu.xunta.es/web/cfrcoruna. Ferrol: www.edu.xunta.es/web/cfrferrol. Lugo: www.edu.xunta.es/web/cfrlugo. Ourense: www.edu.xunta.es/web/cfrourense. Pontevedra: www.edu.xunta.es/web/cfrpontevedra. Vigo: www.edu.xunta.es/web/cfrvigo.

b) Os seguintes teléfonos

CAFI: 981522411.

CFR: A Coruña: 981274221. Ferrol: 981370541. Lugo: 982251068. Ourense: 988241533. Pontevedra: 986872888. Vigo: 986202370.

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa: 981546513

c) Os seguintes enderezos electrónicos

CAFI: cafi@edu.xunta.es

CFR: A Coruña: cfr.coruna@edu.xunta.es. Ferrol: cfr.ferrol@edu.xunta.es Lugo: cfr.lugo@edu.xunta.es. Ourense: cfr.ourense@edu.xunta.es. Pontevedra: cfr.pontevedra@edu.xunta.es. Vigo: cfr.vigo@edu.xunta.es.

PFPP 2014 2015
PFPP

Plan anual de formación do profesorado 2014/2015

Summary: 
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria presenta o Plan Anual de Formación do Profesorado para o curso 2014/2015. Este documento integra a oferta de actividades de formación e responde ás necesidades e demandas do profesorado ao que vai dirixido, así como ás estratexias, plans e programas que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria prioriza.
Gallego

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria presenta o Plan Anual de Formación do Profesorado para  o curso 2014/2015. Este documento integra a oferta de actividades de formación e responde ás necesidades e demandas do profesorado ao que vai dirixido, así como ás estratexias, plans e programas que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria prioriza.

 

ACCESO DIRECTO AO PLAN 2014/15

 

 

plan de formacion 2015

Plan de formación do profesorado 2014/15

Summary: 
A Consellería de educación presenta o plan de formación do profesorado 2014-2015.
Gallego

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria presenta o Plan Anual de Formación do Profesorado para  o curso 2014/2015. Este documento integra a oferta de actividades de formación e responde ás necesidades e demandas do profesorado ao que vai dirixido, así como ás estratexias, plans e programas que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria prioriza.

Enlace ao plan.

plan de formación do profesorado 2014/15

Cursos de verán organizados polo INTEF

Summary: 
Cursos de verán de xullo a setembro
Gallego

Durante os meses de xullo e setembro de 2014, o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, en convenio coa Universidade Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), organiza doce cursos de verán dirixidos ao profesorado e aos centros educativos de todo o territorio nacional.
Para consultar a información:

Enlace ao post do INTEF coa  información sobre os cursos de verán

http://blog.educalab.es/intef/2014/05/21/cursos-de-verano-2014/


Enlace á convocatoria do BOE

http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/24/pdfs/BOE-A-2014-5479.pdf

Enlace á sede electrónica    

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/profesorado/formacion/formacion-permanente/cursos-congresos/cursos/cursos-de-verano.html

 

 

 

 

 

 

 

 

cursos verán

Programa PIALE. Fase A. Inglés (O1301065)

Summary: 
Temporalización: 02/06/2014 - 20/06/2014 Data límite de inscrición: 30/05/2014 Lugar: Centro de formación e recursos de Ourense Horas presenciais: 75 Prazas: 15
Gallego

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

Criterios de selección

Os establecidos para a participación no programa PIALE.

Obxectivos

1.Actualizar a competencia na lingua estranxeira do profesorado.

2.Profundar nos aspectos socioculturais da lingua estranxeira

3.Desenvolver estratexias comunicativas esenciais.

Contidos

1.Interación oral

2.Revisión e extensión de gramáticae léxico.

3.Estratexias de aprendizaxe de linguas.

4.Aspectos socioculturais das linguas.

 

Asesora responsable da actividade

CALLEJA LAMEIRAS, CARMEN

Enderezo Electrónico:  ccallejalameiras@edu.xunta.es

Piale

V1302018 Técnicas para o coidado da voz

Summary: 
V1302018 TÉCNICAS PARA O COIDADO DA VOZ A partires do día 4 de xuño, celebraranse no CFR de Vigo as "Xornadas: Técnicas para o coidado da voz", para todo o profesorado en xeral.
Gallego
V1302018 TÉCNICAS PARA O COIDADO DA VOZ
A partires do día 4 de xuño, celebraranse no CFR de Vigo as "Xornadas: Técnicas para o coidado da voz", para todo o profesorado en xeral.
Data: 
04/06/2014 - 13/06/2014
Sección: 

V1302018 Técnicas para o coidado da voz

Summary: 
A partires do día 4 de xuño, celebraranse no CFR de Vigo as "Xornadas: Técnicas para o coidado da voz", para todo o profesorado en xeral.
Gallego

A partires do día 4 de xuño, celebraranse no CFR de Vigo as "Xornadas: Técnicas para o coidado da voz", para todo o profesorado en xeral.

Data de comezo: 4 de xuño de 2014.

Data de finalización: 13 de xuño de 2014.

Lugar de celebración: CFR de Vigo.

Número de horas totais: 15 horas.

fprofe: www.edu.xunta.es/fprofe

Aula virtual: http://www.edu.xunta.es/centros/cfrvigo/aulavirtual/course/view.php?id=340

 

Técnicas para o cuidado da voz

Técnicas para o coidado da voz
Técnicas para o coidado da voz

Obradoiros para a elaboración de probas de certificación de EOI

Summary: 
Datas de celebración: 26 de abril e 10 de maio de 2014 Lugar: Escola Oficial de Idiomas de Ourense. Asesor responsable da actividade: CALLEJA LAMEIRAS, CARMEN
Gallego

Obxectivos:

1.Formar aos profesores na elaboración de probas de certificación das EEOOII

Contidos:

1.Selección de documentos por tarefas para probas de certificación de comprensión oral e escrita.

2.Estandarización de probas.

Datas de celebración: 26 de abril e 10 de maio de 2014

Lugar: Escola Oficial de Idiomas de Ourense

Relatores:

LAGO LEIS, JUAN JOSÉ
RAMOS ESCUDERO, JOSÉ ANTONIO
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CRISTINA
RODRÍGUEZ SEOANE, MARÍA SOL

Asesor responsable da actividade:

CALLEJA LAMEIRAS, CARMEN

 

Ligazón:

Ligazón aula virtual

Xornadas EOI

Novo MOOC de Educalab: Aprendizaxe baseada por proxectos

Gallego

O curso “Aprendizaxe Baseada en Proxectos (ABP)” ofrece unha oportunidade de desenvolvemento profesional a través da participación nunha rede de aprendizaxe masiva e en liña e grazas ao deseño dun proxecto de aprendizaxe nun ambiente colaborativo.

Participar nesta experiencia permitiranos coñecer proxectos de referencia, analizalos, deseñar os nosos propios proxectos e entrar en contacto con outros docentes, profesionais ou persoas interesadas na educación con quen non só debateremos sobre esta metodoloxía senón que tamén serán o noso principal apoio e os nosos compañeiros e compañeiras para o desenvolvemento dos nosos proxectos.

Ao longo do curso poderanse conseguir 3 emblemas dixitais:

 • Ao finalizar a unidade 3: Docente activo

 • Ao finalizar a unidade 5: Docente avaliador

 • Ao finalizar a unidade 7: Docente ABP

Esta modalidade de formación faise de forma experimental sen certificación. Só se entregan os emblemas dixitais mencionados como forma de recoñecemento da aprendizaxe desenvolvida nas actividades do curso e non se certifican “horas de formación”. A estimación de carga horaria (40 h) é só orientativa. Agárdase que a participación no curso teña como principal motivación a aprendizaxe persoal, o desenvolvemento profesional e a colaboración con outros docentes.

As actividades da unidade 1 abriranse o luns 31 de marzo.

ACCESO A TODA A INFORMACIÓN

mooc