INICIO CURSO 2017-2018

NUNCA consideres o estudo como unha obriga, senón como unha

oportunidade para penetrar no bonito e marabilloso mundo do saber. 

Albert Einstein

 

A Comunidade Educativa do I.E.S. Moncho Valcarce desexa

 

UN BO E PROVEITOSO CURSO!!!

 

 

ALGUNHAS REFLEXIÓNS DO PROFESORADO SOBRE A INTEGRACIÓN

 

Achegamos estas reflexións, despois dunha reunión dos profesores/as dos Centros de As Pontes e á vista das instrucións que se están a dar pola Inspección  para o traslado de profesorado e alumnado entre os centros CPI Monte Caxado, CEIP A Magdalena e IES Moncho Valcarce.

·       

Cal será o número de alumnado por aula? A Administración está a obrigar a ter 30 en Secundaria e 25 en Primaria, sen ter en conta as necesidades educativas especiais.

·       

En Primaria, como manter un grupo de 20 nun Centro e 12 no outro? A Administración obriga a que sexan equilibrados.

·       

Será certo que non cambiarán de edificio? Que alumnado terá que moverse? Quen o decidirá? Farase sen contar coas familias?

·       

A desaparición de Equipos Directivos non provocará un caos organizativo?. Unha mesma Dirección para instalacións “separadas 500 metros”? Si a ESO queda no Monte Caxado pero dependendo do IES Moncho Valcarce preocúpanos a situación illada que non consideramos positiva para unha boa educación dos alumno/as.

·       

Cantas familias van a manter aos seus fillos e fillas nunha ESO que desaparece gradualmente? dita situación durará catro anos? non será un “agasallo envelenado” que fará bo o traslado inmediato?

·       

Seguindo co alumnado con necesidades educativas especiais, haberá máis dun coidador/a? ou  a coidadora existente terá que desprazarse dun lugar ao outro?

·       

Como se organizarían os profesores/as se quedamos en Centros separados pero sen Dirección propia en cada centro? De quen é esa responsabilidade? Quen non lembra a experiencia, moi negativa e cargada de problemas organizativos, da “extensión” do alumnado de ESO do IES Moncho Valcarce no CEIP A Magdalena?

·       

A Administración asegura o mantemento de todos os/as profesionais; entón, por que dende Inspección están a  EStudar a supresión  e redución do profesorado?

·       

En canto aos especialistas (profesores de Música, Educación Física, etc) tamén será un “paseando de Centro a Centro”? é posible se os Centros teñen diferentes horarios?

·       

Como desempeñará o seu traballo un só orientador con todo este novo alumnado? e de estar en diferentes instalaciónsseparadas 500 metros”?

·       

Os horarios eran e son moi diferentes nos Centros de Primaria afectados; é posible coordinar un novo horario sen prexudicar ás familias?

·       

As sesións, duración das clases, non coinciden entre os Centros, como axustar os espazos a usar por alumnos/as e profesores? e as actividades complementarias e extraescolares?

·       

As seccións bilingües desaparecerán? A Administración dixo que  mantería os programas que había e que se ampliarían onde non os tiñan (no caso das seccións bilingües, poñeríanas para os dous Centros), entón por que a Inspección fala e de suprimila?. Como fiarnos que van a respectar a continuación dos restantes programas (Plan Mellora Bibliotecas; Programa de Reforzo, Orientación e Apoio; Abalar, etc.)?

·       

Se un dos centros é Plurilingüe , con un total de seis cursos  nos que se imparte unha das materias en lingua inglesa. Respectarían esta condición?

·       

Os proxectos educativos son diferentes e, polo tanto, tamén o son os libros -na ESO  só coinciden 3 libros de texto nos catro cursos-, e hai material específico para o alumnado con necesidades especiais que é propio de ese alumnado; onde se porá? quen e como fará os cambios?

·       

Que pasa co material dos Centros? Que ocorrerá co material do Laboratorio, taller de Tecnoloxía, libros da biblioteca, etc.?

·       

Os libros de texto,  segundo instrucións da Consellería, quedarán os do centro receptor. Como se vai organizar o fondo libros? Como conseguir os mesmos libros para o resto do alumnado se as editoriais lanzan outras edicións?

·       

SERÁ MAIOR A OFERTA E A OPTATIVIDADE AO CONCENTRAR AO ALUMNADO? Os itinerarios posibles (Ciencias e Aplicadas) e as materias optativas sonsempre as mesmas. Seguirán a mandar as eleccións das maiorías, xa que non varían os mínimos de alumnado para impartir materias e, sobre de todo, non aumenta o profesorado, xa que só na Secundaria pretenden suprimir 8 de un total de 15.

  ·        E, para rematar, uns datos das Pontes do Instituto Galego de Estatística, ao respecto do  ano de implantación da actual rede de centros:

ANO

POBOACIÓN

MENORES DE 16 ANOS

1.998

12.473

1.889

2.016

10.399

1.079

Variación

- 2.074 (- 17%)

- 810 (- 43%)

 

Os profesores/as dos Centros solicitamos, fai tempo e por escrito,  información e comunicación por parte da Administración; ninguén resposta, por escrito e con seguridade, a todas estas dúbidas.

 

Achegamos estas reflexións ás familias para telas en conta ante posibles consecuencias negativas para todos/as.

 

 

FIN DE CURSO E IMPACTO ACADÉMICO NAS PONTES

 Reunidos os equipos directivos dos IES Moncho Valcarce e Castro da Uz, dos CEIP´S Magdalena, Santa María, A Fraga, e Mosteiro de Caaveiro (Capela) manifestamos o noso total desacordo co peche do CPI MONTE CAXADO, ca redistribución do alumnado de secundaria e coa incertidume creada nos centros da Vila de As Pontes cara ao futuro. . Igualmente estamos en desacordo  coa supresión dun mestre no Mosteiro de Caaveiro ”

 

VISITA CULTURAL A BILBAO

 

Preme na imaxe

Imaxes da viaxe

 

DEBUXOS CON VIDA

 

Moitas veces verías un retrato realista e exclamarías “Parece que estivese vivo!”, pero, e se a pintura o estivese realmente? Isto é o que ocorre cos debuxos que a alumna do ciclo superior de Laboratorio de Análise e Control de Calidade Iria Teijido Franco realiza sobre a superficie do agar das placas de cultivo.

Cambiando o lenzo por unha especie de xelatina que se extrae de algas mariñas ( o agar) e o pincel por un asa de sementar, consegue marcarlle ás bacterias o camiño polo que deben crecer, obtendo resultados sorprendentes. Ademais hai que ter en conta que o debuxo non se ve ata que non se incuban as placas, pois debese esperar a que as bacterias se reproduzan.

A pesar de ser un tipo de arte pouco coñecida, en realidade non é novo, pois foi o propio Alexander Fleming o que comezou a desenvolvelo creando unha serie de “pinturas con xermes” usando bacterias con diferentes pigmentos. Na páxina http://www.microbialart.com/ pódese observar a súa galería, así como a doutros artistas que usan esta técnica para crear a súa arte.

TRABALLO DO ALUMNADO DE 4º ESO E 1º BAC

Traballo audiovisual sobre a vida e obra de Carlos Casares. Ilustracións feitas polo alumnado de 1º de BAC que cursa "Debuxo Artístico" e polo de 4º de ESO que cursa Educación Plástica Visual e Artística. Traballo colaborativo dos Departamentos de Debuxo e Dinamización da Lingua Galega.

  

ACOLLIDA AO ALUMNADO DE PRIMARIA.

Venres, 9 de xuño de 2017. Chegada do alumnado dos distintos colexios: CEIP A Magdalena, CEIP Santa María, CEIP A Igrexa de Somozas, Ceip Mosteiro de Caaveiro (A Capela), CEIP A Fraga e CEIP de Xermade.

Programa do acto

Documento informativo 

Imaxes da visita 

BENVIDAS E BENVIDOS!!!!  

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DO CICLO DE LABORATORIO

O pasado venres, 26 de maio, o  alumnado do C.S. de Laboratorio de Análise e Control de Calidade do IES Moncho Valcarce, visitaron o Laboratorio da sección Química da C.T de ENDESA  As Pontes. A visita consistiu nunha actividade complementaria dos módulos de Ensaios Físicoquímicos e Análise Química.
Os obxectivos máis salientables desta visita foron acadados ao visualizar "in situ", diferentes procedementos e técnicas contempladas no currículum de noso alumnado.

Queremos facer chegar o noso agradecemento a todo o persoal de ENDESA que nos recibiu e atendeu  tan amablemente en todo momento.

Visita ao Laboratorio de Medioambiente de Galicia

O alumnado do primeiro curso do C.S. de Laboratorio de Análise e Control de Calidade visitou o pasado martes día 30 de maio o Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia como actividade complementaria dos módulos de "Análise Química" e "Ensaios Microbiolóxicos”.

A rede de Observación Ambiental de Galicia forma parte do Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia. Actualmente o LMAG ten dúas sedes, unha na Coruña -especializada en análise química e control do aire ambiente- e outra en Lourizán (Pontevedra) -especializada en análises biolóxicas e control e vixiancia da calidade das augas-. Esta rede é unha ferramenta que permite incrementar o coñecemento da dinámica dos ecosistemas e a súa interación coas actividades humanas. Integra un conxunto de estacións de mostraxe nas que se rexistran de xeito permanente numerosas variables ambientais.

O alumnado observou o equipamento e os procedementos das seccións de análise de auga, aire e solos, tanto dende o punto de vista químico, como biolóxico. Así, na sede da Coruña explicáronlles a aplicación de técnicas analíticas punteiras como cromatografía de gases e de líquidos, espectroscopía atómica e molecular, etc. Na sede situada na Finca de Lourizán (Pontevedra), ao carón do coñecido Pazo de Lourizán, os/as alumnos/as observaron como se avalía o estado ecolóxico das augas, estudando e identificando as diferentes comunidades indicadoras, así como os aparellos que se utilizan para medir estas variables, como sondas, boias...

Os obxectivos desta actividade foron satisfactoriamente cubertos: 1.Complementar e actualizar a formación impartida na aula. 2. Achegar ao alumnado a realidade dun laboratorio industrial de referencia. 3. Desenvolver habilidades e destrezas na recollida de información e na realización de informes.

Distribuir contido