Skip to Content

Lingua galega

Adenda da programación didáctica

A disposición transitoria cuarta da Orde do 25 de xaneiro de 2022 (publicada no DOG en data 11/2/2022), pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia estabelece que se ha de adaptar a concreción curricular para a adecuar as mudanzas normativas na avaliación, na promoción e na titulación. E co fin de garantir o dereito do alumnado a que o seu rendemento se valore consonte criterios de plena obxectividade, os centros docentes adoptarán as medidas precisas para facer públicos e comunicar ás familias os criterios de promoción e, se for o caso, os criterios de titulación que resultarán de aplicación no curso 2021-2022.

 Atendendo á modificación da normativa o departamento acorda:

  • Manter os criterios xerais para a avaliación, e se for o caso, a promoción e a titulación.
  • Adoptar novos plans de reforzo ou de recuperación personalizados para o alumnado no período comprendido entre o remate da 3ª avaliación (6 de xuño) e a avaliación ordinaria (23 de xuño).

 Estes novos plans consisten en:

  • O alumnado que ten aprobada toda a materia realizará dunha serie de actividades de carácter máis lúdico ou que implican unha elaboración que non resulta doada (ou que non acae ben) no transcurso das diferentes avaliacións.

Por exemplo, gravar os vídeos que propuxeramos para o programa “Dígocho eu” e que non foron seleccionados, deste xeito aproveitamos o traballo feito e comprobamos a viabilidade do proxecto.
Por suposto, estas actividades terán o seu reflexo nas cualificacións finais pois poden tanto subir como baixar a nota do alumnado.

  • O alumnado que ten algunha parte da materia pendente realizará diferentes probas atendendo a cada un dos instrumentos de avaliación. Por exemplo, proporáselles a lectura dalgunha obra de interese, elaborar traballos de investigación, realizar exposicións orais na aula ou mesmo algunha proba escrita de carácter práctico.

Todas estas actividades estarán dirixidas polo docente para que o alumnado acade os mellores resultados e acade os obxectivos mínimos para a promoción ou a titulación.

A realización destas actividades queda en parte supeditada á reorganización do alumnado nas aulas ou á flexibilización do horario do profesorado no período antes citado do 6 ao 23 de xuño. Estas medidas han de ser adoptadas polo centro para unha adecuada organización dos espazos e tempos, o que favorecerá un mellor aproveitamento dos coñecementos por parte do alumnado.

XOGANDO COAS PALABRAS

Xogando cos tipos de palabras o alumnado de 2ºESO B fixo algúns poemas moi interesantes, a ver que vos parecen...

Programación de Latín

Programación do Departamento de Lingua Galega e Literatura 2021/2022

Latín en feminino

Neste curso o latín é cousa de mulleres: cinco alumnas e a profesora. Esta visión feminina posiblemente afectará ao xeito de impartir as clases.

Para achegarnos á materia partimos dunha pintada que se conserva en Pompeia e na que se pode ler: "Hic habitat felicitas". Decidimos facer unha enquisa entre todo o alumnado de secundaria (e algún profesorado que se quixo sumar) para saber onde pensan que habita a felicidade. O resultado reflectímolo nun mural que expuxemos no recibidor de Tecnoloxía.

Unha icona para Galicia

Para comezar o curso pedímoslle ao alumnado de 4º que buscase unha imaxe para representar a Galicia, é dicir, que puidese constituírse na súa icona.

O resultado é, cando menos, curioso:

  • cinco seleccionaron algún tipo de alimento (polbo á feira, 2; pementos de padrón, 1; cocido, 1; torta de Santiago, 1);
  • catro inclináronse polos hórreos e outros catro por animais (2 vacas e 2 cabras);
  • empatan a dous votos o baile galego, a cuncha de peregrino, a cervexa Estrella Galicia e varios monumentos ou lugares emblemáticos de Galicia (a Catedral de Santiago e a Torre de Hércules);
  • e, por último, só unha persoa mencionou a flor de toxo, unha fraga ou o escudo do Deportivo.

Ninguén se lembrou das características identitarias da nosa terra tales como a lingua galega ou os símbolos oficiais de Galicia (a bandeira, o escudo ou o himno).

As súas respostas semellan máis propias de calquera persoa allea, dun turista...

É esa a idea que ten de Galicia a nosa mocidade?

Quizais deberiamos pararnos a reflexionar sobre isto.