Skip to Content
Lugar de Pedrouzos s/n Brión , A Coruña, Tfno 881866078 ceip.pedrouzos@edu.xunta.gal

E AQUÍ TEMOS A GAÑADORA DA CESTA... NORABOA!!

Aquí tedes á gañadora do sorteo da cesta... e o vendedor da rifa premiada, Martín. A venda de rifas foi un éxito. Grazas a todos e todas por participar e aos provedores do comedor pola doazón dos produtos.

 

LISTAXES DEFINITIVAS DE ALUMNADO ADMITIDO PARA O CURSO 2023/2024

Publícanse as listaxes definitivas de admitidos/as para o próximo curso. Poden consultarse no taboleiro do centro.

Lembrar que todos estes alumnos/as terán que formalizar a matrícula a partir do 20 de xuño ata o día 30 deste mesmo mes.

Lembren estar pendentes da información en web, xa que nesas datas e atendendo as instruccións da Consellería, irán publicándose os prazos para formalizar (se o precisan, a solicitude de Servizos Complementarios (Transporte e Comedor).

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTOS E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 23-24

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DO 20 DE MAIO ATA O 21 DE XUÑO

HORARIO:

TODOS OS DÍAS DE 10:00h A 14:00h

E OS LUNS POLA TARDE DE 15:30h A 17:30h

As solicitudes presentaránse preferentemente por vía electrónica nos formularios dispoñibles na aplicación informática "Fondolibros" (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), ou a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, (https://sede.xunta.gal) Para a presentación de solicitudes, poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e firma admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o sistema de usuario e Chave365  (https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/chave365)

Opcionalmente tamén pode presentarse no centro docente utilizando o formulario ANEXO I, publicado na web da Consellería, e que estará a disposición dos interesados no centro docente, ou poden descargalo dos documentos adxuntos.

Xunto coa solicitude ANEXO I deberá presentarse:

        a) ANEXO II, comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar.

      b) Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación a 31 de decembro de 2021, poderán acreditar o    número de membros utilizando os seguintes medios:

 • Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.
 • Certificado ou volante de convivencia.
 • Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

       c) Certificado do grao de discapacidade de calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.

        d) Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero.

       e) A incapacitación xudicial con patria potestade prorrogada ou rehabilitada acreditarase coa correspondente resolución xudicial.          

       f) Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

       g) Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou titor/a ou titores carezan de DNI e NIE.

 

* DE TODA A DOCUMENTACIÓN que se presente, deberán achegar FOTOCOPIAS e os respectivos ORIXINAIS para verificar a súa autenticidade.

 

 

 

CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2023/2024

Xúntase ORDE do 3 de maio de 2023 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2023/24 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. 

NÚMERO PREMIADO NO SORTEO DA CESTA

O número que resultou premiado cunha CESTA das rifas vendidas polo alumnado para axudar a sufragar os gastos da saída fin de etapa do alumnado de 6º de primaria é o:

 

Moitas grazas pola participación e noraboa!! 

 

LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2023-24

Informamos que todo alumnado que solicitou praza para o curso escolar 2023/24 foi admitido agás unha solicitude de admisión presentada para  4º de primaria, onde hai máis solicitudes que prazas e outra que foi presentada fóra de prazo.

Estas solicitudes foron baremadas e deberán agardar á publicación das listaxes definitivas o do 15 de maio.

As listaxes poden consultarse no taboleiro do centro.

Teñen que formalizar a matrícula no centro dende o 20 ao 30 de xuño.

COMEDOR ESCOLAR: MENÚ 3º TRIMESTRE 2022/2023

Xuntamos menús correspondentes ao 3º trimestre. Poden consultalos no documento adxunto. Se algunha familia precisa de copia impresa, pode solicitala no centro.

Bo proveito!!

ADMISION ALUMNADO CURSO 2023/24

Todo o alumnado deste centro que solicitou praza no IES de BRIÓN para o curso 2023/24, foi admitido.

Lembren que teñen que formalizar a matrícula no propio IES no prazo do 23 de xuño ao 7 de xullo.

Para máis información, poden chamar ao 881 866 058, ou consultar a súa WEB.

Dirección

PROCESO ADMISIÓN ALUMNADO PARA O CURSO 2023 - 2024

O 1 DE MARZO, abre o prazo de preinscrición correspondente ao alumnado que desexa cursar estudos o curso académico 2023-24 no noso centro educativo e que actualmente non está matriculado nel.

O prazo abrangue do 1 ata o 20 de marzo do 2023

Esta solicitude deberase presentar preferiblemente por SEDE ELECTRÓNICA, para o que se precisará de Chave365 ou certificado dixital, no centro educativo solicitado en primeiro lugar, ou en calquera dos lugares que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común.

Poden descargarse os impresos accedendo a web da Consellería, e tamén estarán a disposición das familias no propio centro a partir do 1 de marzo. 

HORARIO DE ATENCIÓN EN CENTRO:  - Todos os días de 9:30 a 13:30h.

                                                                    - Luns 6, 13 e 20 de marzo de 15:30h a 17:30h.

ENLACE WEB ADMISIÓN ALUMNADO

 

Documentación Admisión:

 • Impresos de solicitude (ED550B - anexo II)
 • DNI dos pais, do alumno/a e dos membros computables da unidade familiar.
 • Copia do Libro de familia ou documento equivalente onde figure o/a alumno/a e os demáis membros da unidade familiar.
 • Certificado de convivencia dos membros computables da unidade familiar, que deberá indicar a data de alta e estar expedido no ano natural anterior ao inicio do prazo de presentación de solicitudes.
 • Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do menor.
 • Carnet ou documento que acredite a condición de familia numerosa e/ou monoparental se procede.
 • Documentación xustificativa da condición de vítima de violencia de xénero.
 • Certificado de discapacidade da persoa solicitante ou membro computable da familia non expedido pola Administración autonómica.
 • Certificado de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que as persoas proxenitoras ou titoras que carezan de DNI ou NIE.

 *De toda a documentación relacionada (salvo a folla de empadroamento), DEBERÁN TRAER AS FOTOCOPIAS FEITAS xunto cos documentos orixinais para poder proceder ao cotexo dos mesmos.

Distribuir contido


by Dr. Radut