Skip to Content
Lugar de Pedrouzos s/n Brión , A Coruña, Tfno 881866078 ceip.pedrouzos@edu.xunta.gal

ALUMNADO DE RELIXIÓN - VALORES CÍVICOS E SOCIAIS

O alumnado que queira facer modificación na matrícula de Relixión Católica a Valores Cívicos ou viceversa, debe facelo en período de matrícula ata o 30 de Xuño.

En setembro non se poderá facer modificación.

MATRÍCULA ALUMNADO CURSO 2022-23

 PRAZO DENDE O 20 AO 30 DE XUÑO

 

O alumnado que obtivo praza neste centro, pode formalizar a matrícula cumprimentando o ANEXO III, xunto a seguinte documentación:

 • Fotocopia dos DNI.

 • Fotocopia do libro de familia.

 • Certificado de empadroamento actualizado da unidade familiar, sempre que cambiase a situación.

 • Fotocopia da tarxeta sanitaria e cartilla de vacinas.

 • Autorización de permiso de imaxe e saídas extraescolares.

 • Cuestionario de alerxias e intolerancias alimentarias, se procede.

 • Enquisa uso familiar lingua.

 • Cuestionario uso da lingua.

 • Certificado que acredite minusvalía do alumno/a, se procede.

 • Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

 

Pódense descargar os impresos nos documentos adxuntos ou ben solicitalos na conserxería do centro.

 

O horario de atención ás familias será de luns a venres de 9:30 a 13:30h.

DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DE TEXTO PERTENCENTES AO FONDO DE LIBROS PARA A SÚA INCORPORACIÓN AO FONDO SOLIDARIO PARA O CURSO 2022/23

O prazo máximo para devolvelos será o 21 de xuño 2022. Non se admitirán devolucións despois dese día e marcarase na aplicación como non devoltos. A falta de devolución será causa de exclusión da participación no fondo solidario e das axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2022/23.

CONDICIÓNS DE DEVOLUCIÓN

Prazo de devolución: do xoves 16, ata martes 21 de xuño.

Devolveranse baixo a supervisión da titoría, que  comprobará se cumpren as condicións de devolución.

 • Os libros deben ser devoltos en bo estado, forrados, sen marcas de lapis, bolígrafo, pegamento, e sen nome (por favor retírenlle as etiquetas co nome do alumno ou alumna).

 • ACTIVITY BOOK non se devolve, considérase material funxible. O CLASS BOOK é o que hai que devolver, de ser o caso.

CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2022/23

Xuntase calendario escolar para o vindeiro curso.

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTOS E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 22-23

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DO 19 DE MAIO ATA O 22 DE XUÑO

HORARIO:

TODOS OS DÍAS DE 9:30h A 13:30h

E OS LUNS POLA TARDE DE 15:30h A 17:00h

As solicitudes presentaránse preferentemente por vía electrónica nos formularios dispoñibles na aplicación informática "Fondolibros" (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), ou a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, (https://sede.xunta.gal) Para a presentación de solicitudes, poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e firma admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o sistema de usuario e Chave365  (https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/chave365)

Opcionalmente tamén pode presentarse no centro docente utilizando o formulario ANEXO I, publicado na web da Consellería, e que estará a disposición dos interesados no centro docente, ou poden descargalo dos documentos adxuntos.

Xunto coa solicitude ANEXO I deberá presentarse:

        a) ANEXO II, comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar.

      b) Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación a 31 de decembro de 2020, poderán acreditar o    número de membros utilizando os seguintes medios:

 • Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.
 • Certificado ou volante de convivencia.
 • Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

       c) Certificado do grao de discapacidade de calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.

        d) Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero.

       e) A incapacitación xudicial con patria potestade prorrogada ou rehabilitada acreditarase coa correspondente resolución xudicial.          

       f) Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

       g) Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou titor/a ou titores carezan de DNI e NIE.

 

* DE TODA A DOCUMENTACIÓN que se presente, deberán achegar FOTOCOPIAS e os respectivos ORIXINAIS para verificar a súa autenticidade.

BECAS E AXUDAS PARA ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO.

O Ministerio de Educación convocou as axudas e becas para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo no BOE do 2 de agosto de 2020.

O prazo de presentación remata o 30 de setembro de 2021 

AVISO URXENTE BUS ESCOLAR

Informamos que se mantén o horario de saída do transporte escolar autorizado pola Xefatura Territorial o curso pasado para os MÉRCORES, XOVES E VENRES ÁS 16:00h.

Polo tanto os horarios de saída do AUTOBÚS ESCOLAR para o curso 2021/2022 é o seguinte:

 • LUNS E MARTES ÁS 16:30h
 • MÉRCORES, XOVES E VENRES ÁS 16:00h

Desculpade pero ata hoxe pola mañá, non nos foi notificado por parte da Consellería.

A Dirección.

COMEDOR ESCOLAR: MENÚ 1º TRIMESTRE 2021/2022

Xuntamos menús correspondentes ao 1º trimestre. Poden consultalos no documento adxunto. Se algunha familia precisa de copia impresa, pode solicitala no centro.

Bo proveito!!

INFORMACIÓN PARA INICIO DE CURSO

O alumnado accederá ao recinto escolar e ás dependencias da escola, por diferentes portas, con vistas a conseguir que se respeten as distancias de seguridade e facilitar o acceso do alumnado ao centro e ás aulas.

 • O alumnado de infantil poderá acceder acompañado dun adulto.

 • O alumnado de primaria accederá só.

-ENTRADA E SAÍDA AO

Distribuir contido


by Dr. Radut