Skip to Content

Libros de texto

LISTAXE DEFINITIVO FONDO DE LIBROS PARA O CURSO 2022/23 E VALES DE MATERIAL

FONDO LIBROS:

Rematados os prazos correspondentes, publicamos a listaxe definitiva da adxudicación do fondo solidario de libros de texto convocadas na Orde do 29 de abril de 2022. Esta adxudicación corresponde ao alumnado de 3º e 4º de primaria.

Poden consultalas no taboleiro interior de anuncios do centro.

Ao alumnado que aparece nas listaxes, entregaráselles ao comezo de curso os libros asignados nas súas titorías. Lembren as familias, que hai libros e cadernos de traballo que deben mercar ao non estar incluídos no fondo solidario.

VALES DE MATERIAL:

A partir do xoves 14 de xullo, pódese pasar a recoller os vales de material escolar e de libros concedidos no fondo solidario de libros de texto e axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar (Orde do 29 de abril de 2022).

Estes vales entregaranse ás familias na secretaría do cento en horario de mañán (9:30 a 13.30 h.) ata o 22 de xullo ou a partir do 1 de setembro, presentando a copia do rexistro de solicitude.

Estas axudas serán entregadas aos  pais/nais ou no caso de delegar noutra persoa deberá traer unha autorización asinada.

LISTAXE LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2022-2023

Xúntase listaxe de libros de texto para o curso 2022/2023 correxido.

Desculpen as molestias.

DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DE TEXTO PERTENCENTES AO FONDO DE LIBROS PARA A SÚA INCORPORACIÓN AO FONDO SOLIDARIO PARA O CURSO 2022/23

O prazo máximo para devolvelos será o 21 de xuño 2022. Non se admitirán devolucións despois dese día e marcarase na aplicación como non devoltos. A falta de devolución será causa de exclusión da participación no fondo solidario e das axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2022/23.

CONDICIÓNS DE DEVOLUCIÓN

Prazo de devolución: do xoves 16, ata martes 21 de xuño.

Devolveranse baixo a supervisión da titoría, que  comprobará se cumpren as condicións de devolución.

  • Os libros deben ser devoltos en bo estado, forrados, sen marcas de lapis, bolígrafo, pegamento, e sen nome (por favor retírenlle as etiquetas co nome do alumno ou alumna).

  • ACTIVITY BOOK non se devolve, considérase material funxible. O CLASS BOOK é o que hai que devolver, de ser o caso.

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTOS E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 22-23

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DO 19 DE MAIO ATA O 22 DE XUÑO

HORARIO:

TODOS OS DÍAS DE 9:30h A 13:30h

E OS LUNS POLA TARDE DE 15:30h A 17:00h

As solicitudes presentaránse preferentemente por vía electrónica nos formularios dispoñibles na aplicación informática "Fondolibros" (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), ou a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, (https://sede.xunta.gal) Para a presentación de solicitudes, poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e firma admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o sistema de usuario e Chave365  (https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/chave365)

Opcionalmente tamén pode presentarse no centro docente utilizando o formulario ANEXO I, publicado na web da Consellería, e que estará a disposición dos interesados no centro docente, ou poden descargalo dos documentos adxuntos.

Xunto coa solicitude ANEXO I deberá presentarse:

        a) ANEXO II, comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar.

      b) Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación a 31 de decembro de 2020, poderán acreditar o    número de membros utilizando os seguintes medios:

  • Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.
  • Certificado ou volante de convivencia.
  • Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

       c) Certificado do grao de discapacidade de calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.

        d) Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero.

       e) A incapacitación xudicial con patria potestade prorrogada ou rehabilitada acreditarase coa correspondente resolución xudicial.          

       f) Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

       g) Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou titor/a ou titores carezan de DNI e NIE.

 

* DE TODA A DOCUMENTACIÓN que se presente, deberán achegar FOTOCOPIAS e os respectivos ORIXINAIS para verificar a súa autenticidade.

RELACION LIBROS DE TEXTO CURSO 2021/2022

Xuntamos relación de libros de texto para cada un dos niveis educativos para o curso 2021/22.

LISTAXE DEFINITIVO FONDO DE LIBROS PARA O CURSO 2020/21

Rematados os prazos correspondentes, publicamos a listaxe definitiva da adxudicación do fondo solidario de libros de texto convocadas na Orde do 12 de maio de 2020. Esta adxudicación corresponde ao alumnado de 3º e 4º de primaria.

Poden consultalas no taboleiro interior de anuncios do centro, ou ben por teléfono, chamando ao 881 866 078, indicando o número de rexistro de entrada da solicitude.

LISTAXES LIBROS DE TEXTO CURSO 2020/21

Xuntamos relación de libros de texto para cada un dos niveis educativos para o curso 2020/21.

LISTAXE DEFINITIVO FONDO DE LIBROS 2019/20

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Rematados os prazos correspondentes publicamos a listaxe definitiva das axudas na participación do fondo solidario de libros de texto convocadas na Orde do 3 de maio de 2019. Estas axudas corresponden ao alumnado de 3º e 4º de primaria.

Ao alumnado que aparece nas listaxes entregaráselles ao comezo de curso os libros asignados. O caderno de traballo de inglés, música e comprensión lectora, deberán compralo ao non estar no fondo de libros.

 

LIBROS DE TEXTO 2019 - 2020

                                                    

LISTAXE LIBROS CURSO 2019/2020

Distribuir contido


by Dr. Radut