Saltar navegación.
Inicio

Inglés

Departamento de Inglés

Profesorado do Departamento de Inglés - Curso 2023/2024

Ismael Alonso Lorenzo (Xefe de Departamento)

Hora de atención a familias: Xoves 11:55 - 12:45

4º ESO A/B

1º BACHARELATO A/B

2º BACHARELATO A/B

Cristina Castro Fontán

Hora de atención a familias: Mércores 9:35 - 10:25

1º ESO A

3º ESO A/B

1º Ciclo Superior Administración e Finanzas

1º FPB Servizos Administrativos e Electricidade e Electrónica

María López Cabana

Hora de atención a familias: Luns 11:55 - 12:45

1º ESO B

2º ESO A/B

1º Ciclo Medio Xestión Administrativa

Criterios de cualificación e recuperación do Departamento de Inglés

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

 

A avaliación nesta materia é continuada e progresiva.

 

O primeiro trimestre terá un peso do 20% da cualificación final.

O segundo trimestre terá un peso do 30% da cualificación final.

O terceiro trimestre terá un peso do 50% da cualificación final.

 

A cualificación trimestral conformarase coa seguinte ponderación:

 

 

1. COMPRENSIÓN ORAL E ESCRITA (CA1.1 + CA 1.2 + CA 1.3): 30%

Instrumentos de avaliación: Cuestionarios de opción múltiple, preguntas de verdadeiro/falso, preguntas de completar e preguntas de resposta curta.

 

2. PRODUCIÓN ORAL (CA1.4): 15%

Instrumentos de avaliación: Rúbricas/guía de corrección.

 

3. PRODUCIÓN ESCRITA (CA1.5 + CA1.6): 15%

Instrumentos de avaliación: Rúbricas/guía de corrección.

 

4. INTERACCIÓN (CA1.7 + CA1.8): 10%

Instrumentos de avaliación: Rúbricas/guía de corrección.

 

5. MEDIACIÓN (CA1.9 + CA1.10): 10%

Instrumentos de avaliación: Rúbricas/guía de corrección.

 

6. PLURILINGÜISMO E REFLEXIÓN SOBRE A APRENDIZAXE (CA2.1 + CA2.2 + CA2.3): 10%

Instrumentos de avaliación: Rúbricas/guía de corrección.

 

7 INTERCULTURALIDADE (CA3.1 + CA3.2 + CA3.3): 10%

Instrumentos de avaliación: Rúbricas/guía de corrección.

 

A cualificación final obterase calculando a media ponderada dos tres trimestres. A avaliación será positiva cunha cualificación igual ou superior a 5.

Todas as cualificacións redondearanse a partires de 0,75.

 

RECUPERACIÓN DA MATERIA

 

Dado o carácter continuado e progresivo da materia, unha cualificación negativa no primeiro trimestre poderá ser recuperada cunha nota igual ou superior a 5 nos seguintes trimestres, sen necesidade de repetir probas.

 

MODIFICACIÓN PROGRAMACIÓN DEP. INGLÉS 21-22

Neste arquivo pódense consultar as modificacións á programación do departamento de lingua inglesa que responden a Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no si

PROFESORADO DE INGLÉS (Curso 2022-23)

  • Ismael Alonso Lorenzo (Xefe de Departamento)
  • David González Fernández
  • María Belén Villar García

Teatro en inglés

Os nosos alumnos de 3º e 4º da ESO foron a Vigo o mércores 11 marzo para ver unha obra de teatro en inglés, " class of vampires"

Contacontos inglés-galego

Aquí tendes as contacontos en acción o luns 20 de xaneiro, estiveron na biblioteca cos alumnos de 1º e 2º ESO.

 

 

 

Libros Inglés.

O libro de texto de inglés para o novo curso académico 2019/2020 será:

1º bacharelato: Advantage 1, Student's book, Burlington Books, ISBN 978-9963-273-67-6
2º bacharelato: Advantage 2, Student's book, Burlington Books, ISBN 978-9925-30-122-5

Distribuir contido