CLAUSTRO ORDINARIO DO PROFESORADO

10/09/2019 12:00

CONVOCATORIA CLAUSTRO ORDINARIO DO PROFESORADO

           

Convócase Claustro do Profesorado no salón de actos para o martes, día 10 de setembro de 2019 ás 12:00 horas, coa seguinte

 

ORDE DO DÍA

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.

2.- Criterios para a elaboración dos horarios do curso 2019/2020.

3.- Rogos e preguntas.

 

 

Chantada, 2 de setembro de 2019.

 

O DIRECTOR

 

 

Javier Conde Vázquez