Administración

Contratación do Servizo de Cafetería - Curso 2018-2019

O servizo de cafeterías escolares, debido aos cambios introducidos pola nova Lei de Contratos do Sector Público, pasa a tramitarse e adxudicarse pola Secretaría Xeral Técnica da Consellería mediante procedemento de concurso aberto, con tramitación ordinaria.

O anuncio da licitación publicase no Diario Oficial de Galicia e toda a documentación administrativa, incluídos os pregos da contratación, estarán ao dispor dos interesados no perfil de contratación da Consellería.

Plan de estudos das escolas oficiais de idiomas

Estase a tramitar o proxecto de decreto polo que se establece o currículo dos niveis Básico A1, Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 e Avanzado C2 das ensinanzas de idiomas de réxime especial na Comunidade Autónoma de Galicia.

Pode consultar o proxecto de decreto no portal de transparencia da Xunta de Galicia na seguinte ligazón: https://transparencia.xunta.gal/tema/informacion-de-relevancia-xuridica/normativa-en-tramitacion/pendente-de-aprobacion/-/nt/0295/proxecto-decreto-polo-que-establece-curriculo-dos-niveis-basico-basico-intermedio.

Publicaremos información sobre os procesos de admisión e matrícula para o curso 2018-2019 tan pronto esté dispoñible.

A proba de clasificación para o curso 2018-2019 celebrarase en setembro de 2018.

Trámites e formularios frecuentes

Modelos de documentos máis frecuentes:

Renovación membros do Consello Escolar

Ao abeiro do disposto na RESOLUCIÓN conxunta do 26 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos. procédese a renovar o consello escolar desta escola oficial de idiomas.

Representantes que procede renovar:

 • UN (1) representante do persoal non docente.
 • DOUS (2) representantes de pais/nais/titores.
 • CINCO (5) representante do alumnado. Un deles é a persoa que preside a xunta de delegados.
 • SEIS (6) representantes do profesorado.

Datas relevantes para o proceso:

Contratación do servizo de cafetería - Curso 2017-2018

Segundo o disposto na Instrución 7/2017, do 30 de maio de 2017, pola que se establecen as condicións para a contratación do servizo de xestión e explotación da cafetería en centros docentes non universitarios dependentes da Consellería, curso escolar 2017-2018, procédese a abrir o período para que as persoas ou empresas interesadas poidan presentar ofertas.

 • Prazo de presentación: do 19 ao 26 de xuño de 2017 ás 14:00 horas. 
 • Lugar de presentación: rexistro da Escola Oficial de Idiomas.
 • Resolución da adxudicación: 30 de xuño.

Documentación sobre a convocatoria:

Títulos Certificado de Aptitude (LOGSE) e Nivel Avanzado (LOE)

As persoas que teñan solicitado os títulos correspondentes ao Certificado de Aptitude (antiguo 5º da LOGSE) e Nivel Avanzado (Avanzado 2 LOE) con anterioridade ao 01 de xaneiro do 2015 poden pasar a recollelos na secretaría do centro. Comprobe aquí o horario de atención ao público.

Os interesados deben presentar DNI para poder retiralo. Caso de non poder facelo persoalmente, deben autorizar por escrito a unha terceira persoa e facilitarlle copia do D.N.I.

Certificados de nivel básico e intermedio

Todos/as aqueles/as que superasen as probas de certificación de nivel básico e intermedio (curso 2010-2011) poden pasar a recoller o título pola secretaría do centro en horario de atención ao público.

Solicitude e recollida de certificados

A solicitude e recollida de certificados faranse na secretaría do centro dentro do horario enriba indicado. O/A interesado/a poderá recoller os certificados a partires dos sete (7) días seguintes á data da solicitude.

Validez dos certificados

As Titulacións das Escolas Oficiais de Idiomas valóranse segundo a lexislación establecida a tal efecto en:

 • acceso á función pública;
 • habilitación para impartir especialidades en postos de ensinanza primaria;
 • concurso de traslados na función pública docente;
 • valoración como formación permanente do profesorado;
 • créditos de libre configuración na universidade.

Solicitude de traslado de expediente

Para solicitar un traslado de expediente da EOI de Vilagarcía de Arousa a outra Escola Oficial de Idiomas, o/a interesado/a ten que cubrir este impreso e entregalo na Administración do centro.Normativa vixente sobre traslados:  Orde do 8 de setembro de 2008,  capítulo V, artigo 15º.

Distribuir contido