Validez dos certificados

As Titulacións das Escolas Oficiais de Idiomas valóranse segundo a lexislación establecida a tal efecto en:

  • acceso á función pública;
  • habilitación para impartir especialidades en postos de ensinanza primaria;
  • concurso de traslados na función pública docente;
  • valoración como formación permanente do profesorado;
  • créditos de libre configuración na universidade.