Información Xeral

Información probas de clasificación para o Curso 2019-2020

 

Quen se pode inscribir para realizar unha proba de clasificación?

  • Novo alumnado que teña coñecementos previos e desexe matricularse na modalidade presencial nun curso distinto de primeiro.
  • Antigo alumnado que non estivera cursando estas ensinanzas nos dous últimos cursos académicos na modalidade presencial ou That’s English!; polo que non poderá matricularse nunha proba de clasificación o alumnado oficial dos cursos 2017-2018 nin do 2018-2019. Deberá ter en conta que se o resultado da proba lle da acceso a un curso que xa superou, a proba non terá efecto.

Requisitos

  • Os aspirantes ás probas de clasificación deben ter dezaseis anos, ou cumprilos antes do 31 de decembro de 2019. Excepcionalmente, se o aspirante ten catorce anos ou os cumpre antes do 31 de decembro de 2019 poderá facer a proba de clasificación dun idioma distinto ao cursado como primeira lingua na ensinanza obrigatoria no curso 2018-2019.

 

Validez das probas:

  • Os resultados son válidos para o curso no que se realizan as probas e o inmediatamente seguinte. Neste caso, os cursos 2019-2020 e 2020-2021.
  • As probas teñen validez en todas as Escolas Oficiais de Idiomas de Galicia.

 

Distribuir contido