Taboleiro

Insertar avisos para o profesorado en formato "story"

PFPP CRA DE RIANXO 2020-2021

ACTIVIDADES E MATERIAIS ELABORADOS NO PFPP

Listaxe provisional de admitidos para o curso 2021-2022

ESCOLA 4º EI 5º EI 6º EI TOTAL EI 1º EP 2º EP TOTAL EP TOTAL
ABUÍN 2 8 1 11 5 1 6 17
OUTEIRO 7 4 5 16 -- -- -- 16
QUINTÁNS 1 1 1 3 1 1 2 5
RAÑÓ 1 1 3 5 2 1 3 8
CAPELA 1 5 5 11 4 5 9 20
PAZO 1 3 5 9 6 2 8 17
CRUCEIRO 5 7 10 22 -- -- -- 22
CUVIDE 5 1 7 13 -- -- -- 13
TOTAL 23 30 37 90 18 10 28 118

Fondo libros 2020-21

A consellería de Educación ven de publicar as instruccións para solicitar as axudas do Fondo Libros.

Achegasevos enlace á folla Fondo Libros da Consellería de Educación

Recoméndase a presentación telemática, non obstante quen teña que facela presencial, antes chame ao centro ben ao 981863305 ou ao 620635295.

Os alumnos e alumnas que para o curso que ven cambien de centro deben poñerse en contacto cos centros respectivos. Sempre antes de ir chamar por teléfono.

CEIP CASTELAO INSTRUCCIÓNS  TELEFONO 881866861

CEP BREA SEGADE 881867046

CEIP ANA MARÍA DIÉGUEZ INSTRUCCIÓNS, TELEFONO 881867175

 

REVISIÓN PROGRAMACIÓN EDUCACIÓN INFANTIL

 

C.R.A. DE RIANXO
PROGRACIÓN DIDÁCTICA 2019-2020
EDUCACIÓN INFANTIL


De acordo coas Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia o C.R.A. de Rianxo ten adoptado os seguintes acordos a respecto das pautas metodolóxica e desenvolvemento da avaliación na 2º etapa da Educación Infantil:


· PAUTAS METODOLÓXICAS: As recollidas no documento anexo a este, que en todo caso priorizan as recomendacións da Consellería de Educación e que se fundamentan no seguinte principio: Todos as persoas responsables das tarefas educativas, sexan docentes, equipos directivos ou membros das Administracións, extremarán o seu coidado para apoiar os  estudantes e as súas familias, os docentes e todos os membros da comunidade educativa, así como para facer posible o desenvolvemento das súas tarefas respectivas en condicións que promovan o seu benestar.


· CRITERIOS DE AVALIACIÓN: O centro acorda adoptar como criterios para realizar a 3º avaliación e a avaliación final de curso os mesmos criterios previstos para a 2º Avaliación do presente curso 2019-20. Motívase esta decisión por ser a que inda tendo en conta as limitacións da propia situación é a que mais se axusta tanto as recomendacións propostas pola Consellería de Educación como á necesaria adaptación destas recomendacións ás singularidades do noso centro.

En Rianxo a 12 de Maio de 2020

DOCUMENTO ANEXO: CONSIDERACIÓNS METODOLÓXICAS

 

REVISIÓN PROGRAMACIÓNS EDUCACIÓN PRIMARIA

REVISIÓN PROGRAMCIÓNS:

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE POR MATERIAS

  1º E. PRIMARIA 2º E. PRIMARIA
LÍNGUA GALEGA TEXTO TEXTO
LÍNGUAA CASTELA TEXTO TEXTO
MATEMÁTICAS TEXTO TEXTO
CC. SOCIAIS TEXTO TEXTO
CC NATURAIS TEXTO TEXTO
INGLES TEXTO TEXTO
PLASTICA TEXTO TEXTO
EDUCACIÓN MUSICAL  TEXTO TEXTO
EDUCACIÓN FÍSICA TEXTO TEXTO
RELIXIÓN TEXTO TEXTO
VALORES TEXTO TEXTO

METODOLOXÍA E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN   TEXTO

En Rianxo a 12 de Maio de 2020

Educación Primaria

2.  EDUCACIÓN PRIMARIA

Criterios de avaliación

2.1.  No terceiro trimestre do curso 2019-2020 o traballo do alumnado centrarase especialmente no desenvolvemento das actividades de recuperación, repaso, reforzo  e  afondarase  nas  aprendizaxes  xa  traballadas  nos  dous  primeiros trimestres do curso, fomentando as rutinas de traballo e mantendo o hábito de estudo.


2.2.  Os  centros  educativos  flexibilizarán  e  adaptarán  os  criterios  de  avaliación previstos  para  cada  curso,  identificando  e  valorando  especialmente  as aprendizaxes  máis  relevantes  e  imprescindibles  para  a  continuidade  do proceso educativo, o reforzo  e a consolidación  das aprendizaxes realizadas nos dous primeiros trimestres do curso. Estes criterios de avaliación, que terán carácter  diagnóstico  e  formativo,  permitirán  as  adaptacións  necesarias  das programacións  didácticas  do  seguinte  curso  2020-2021,  para  incorporar aqueles  obxectivos,  contidos  e  aprendizaxes  que,  polas  circunstancias especiais do terceiro trimestre, non fosen abordados.

Procedementos de avaliación

2.3.  Os procedementos de avaliación adecuaranse ás adaptacións metodolóxicas realizadas  durante  o  terceiro  trimestre  do  curso  2019-2020.  Non  obstante, daráselle prioridade á  avaliación, atendendo ao seu carácter continuo e global, diagnóstico e formativo,  a  partir  das  avaliacións  anteriores e  as  actividades desenvolvidas durante este período, sempre que iso favoreza ao alumno ou á alumna.  En  ningún  caso,  o  alumnado  poderá  verse  prexudicado  polas dificultades  derivadas  do  cambio  de  metodoloxía  a  distancia  do  terceiro trimestre.


 2.4.  Os centros poderán realizar  actividades de avaliación do terceiro trimestre, que terán en todo caso carácter diagnóstico, polo mesmo mecanismo co que cada centro  viñese  comunicándose  co  seu  alumnado  no  desenvolvemento  do proceso de ensino e aprendizaxe desde a suspensión da actividade presencial.


Criterios de promoción


2.5.  Flexibilizaranse de maneira excepcional durante o curso 2019-2020, os criterios de  promoción en todos  os  cursos  de  Educación  Primaria,  sen ter  en  conta limitacións  que  afecten  ao  número  de  áreas  pendentes.  A  avaliación  do alumnado terá en conta o seu progreso no conxunto das áreas. A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional.


2.6.  A programación do curso 2020-2021 deberá adaptarse a estas circunstancias, adoptándose as medidas necesarias de atención á diversidade, individuais ou grupais,  orientadas  a  responder  ás  necesidades  educativas  concretas  dos alumnos  e  das  alumnas  e  á  consecución  dos  resultados  de  aprendizaxe vinculados  ás  aprendizaxes  imprescindibles,  que  a  situación  excepcional  do curso 2019-2020 lles dificultase adquirir.


 2.7.  O  informe  individual  será  de  especial  relevancia  no  caso  dos  alumnos  e alumnas que cursasen sexto curso de Educación Primaria e que accederán á etapa  de  Educación  Secundaria  Obrigatoria.  Terá  carácter  informativo  e orientador, detallando aquelas aprendizaxes imprescindibles non adquiridas a causa das circunstancias do terceiro trimestre, e que deberán ser obxecto de tratamento durante o próximo curso escolar 2020-2021

Educación Infantil

1.  EDUCACIÓN INFANTIL


 1.1.  En  Educación  Infantil  a  avaliación  forma  parte  inseparable  do  proceso educativo,  e  será  global,  continua  e  formativa.  Debe  servir  para  detectar  e valorar  os  procesos  de  desenvolvemento  do  alumnado  e  analizar  os  seus progresos e dificultades, así como as súas aprendizaxes.


1.2.  No contexto actual, ademais da necesaria coordinación entre os profesionais, resulta imprescindible reforzar a fluidez da comunicación cos pais, nais e titores legais dos alumnos e alumnas como partícipes directos no proceso de ensino aprendizaxe dos seus fillos e fillas.


1.3.  Os criterios de avaliación nesta etapa flexibilizaranse atendendo especialmente ao  desenvolvemento  evolutivo  do  alumno  ou  alumna  e  á  consecución  dos obxectivos  da etapa. A  continuidade  do  proceso  de  promoción á  Educación Primaria  non  poderá  verse  prexudicada  pola  situación  de  actividade  non presencial, en ningún caso, agás para o alumnado con necesidades educativas especiais para o que se considere moi conveniente a permanencia un ano máis nesta etapa, sempre previo informe do departamento de orientación e o acordo dos proxenitores.


1.4.  O informe individualizado do alumno ou alumna terá en conta especialmente o seu progreso ou atraso, en especial no último curso da etapa coa finalidade de adaptar a súa actividade ao inicio do curso 2020/2021 na ensinanza primaria.

Instruccións provisionais da Consellería de Educación 17 de Abril 2020

Orientacións provisionais do 17 de abril para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019/2020
O pasado mércores, día 15 de abril, en reunión da Conferencia Sectorial de Educación, o Ministerio de Educación e Formación Profesional achegou ás Comunidades Autónomas un documento base para a publicación dunha norma que regule as directrices para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020 e o inicio do curso 2020-2021.
Ata o momento de publicar o presente documento, o Ministerio de Educación non ten aínda publicada norma algunha, tal como se lle ten requirido desde a Comunidade Autónoma de Galicia, que permita aplicar, con seguridade xurídica, a toma de decisións no actual contexto, en relación con aspectos regulados en normativa básica, tales como os criterios de promoción e titulación do alumnado.
A situación sanitaria continúa obrigando ao mantemento do estado de alarma e a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, consciente da necesidade de xerar seguridade na comunidade educativa, traballa para que o dereito á educación, baseado nos principios de equidade e igualdade de oportunidades, siga vixente.
A Consellería de Educación tentará, sempre que a situación sanitaria o permita, que o noso alumnado poida volver ás aulas antes de que o curso 2019-20 se dea por rematado. Uns días que lles dean a oportunidade de volver a atoparse cos seus compañeiros e os seus docentes e recoñecer o labor destes na súa aprendizaxe.
Namentres, cada un desde as nosas responsabilidades, con lealdade e de forma coordinada, seguiremos traballando para saír xuntos desta pandemia, sen deixar a ninguén atrás.
En tanto non se publique a correspondente norma é oportuno adiantar como avance estas orientacións para os centros educativos para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020.

1. Principio fundamental
Todos os responsables das tarefas educativas, sexan docentes, equipos directivos ou membros das Administracións, extremarán o seu coidado para apoiar aos estudantes e ás súas familias, aos docentes e a todos os membros da comunidade educativa, así como para facer posible o desenvolvemento das súas tarefas respectivas en condicións que promovan o seu benestar. En consecuencia, todas as decisións da Administración educativa estarán suxeitas ás recomendacións sanitarias e velarán pola adopción das medidas recomendadas polos responsables de dita área.


2. Continuidade do calendario escolar
Durante o terceiro trimestre os centros docentes continuarán coa atención educativa ao alumnado, desenvolvendo actividades que permitan aos alumnos e alumnas manterse incorporados á aprendizaxe continua e suscitar o seu interese por aprender, de modo non presencial ou, de ser o caso, presencial, en función das recomendacións que diten as autoridades sanitarias. Ditas actividades estarán adaptadas á idade e características do alumnado, así como á situación excepcional que están a vivir.
As actividades lectivas que se desenvolven durante o terceiro trimestre do curso 2019-2020, sempre condicionadas polo situación sanitaria, non se estenderán más alá das datas establecidas na Orde do 20 de xuño de 2019, pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2019/2020 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia, excepción feita dalgúns procesos singulares, como a celebración das probas da ABAU ou as de acceso ás diferentes ensinanzas.

3. Adaptación da actividade
As actividades lectivas que se desenvolvan durante o terceiro trimestre do curso 2019-2020 deberán combinar de maneira integrada as actividades a distancia e as presenciais que puideran levarse a cabo, segundo evolucione a situación sanitaria. A tal efecto, os centros educativos:
Prestarán especial atención a identificar ao alumnado desconectado por diversas circunstancias ou non localizable e prepararán plans específicos de recuperación do vínculo escolar e de reforzo que lles axuden a reincorporarse á actividade educativa tan pronto como sexa posible. Os centros darán traslado de ditos plans específicos á inspección educativa .
Farán un especial esforzo para identificar ao alumnado que carece de medios de conexión dixital e, en virtude da súa autonomía organizativa e de xestión, arbitrarán as medidas necesarias e facilitarán o uso de distintos tipos de dispositivos adecuados para a atención educativa a este alumnado.
Intensificarán a posta a disposición do alumnado dos recursos tecnolóxicos e doutro tipo que necesiten para o desenvolvemento das súas actividades, e desenvolverán formación e ferramentas adecuadas para permitir que o alumnado obteña o maior proveito da metodoloxía non presencial.
Coa finalidade de axudar ao alumnado a organizar as súas actividades escolares, autorregular a súa aprendizaxe e manter un bo estado emocional, os centros educativos adaptarán o modelo de titorías á nova situación, e organizarán accións de orientación académica e profesional cos medios dispoñibles, especialmente para o alumnado de 4º de ESO, 2º de FP Básica, 2º de Bacharelato e 2º de FP de grado medio.
Os centros educativos organizarán os seus recursos de apoio para favorecer na medida do posible a axeitada atención ao alumnado con necesidades educativas especiais, favorecendo o seu acceso ao currículo por medio da adaptación dos instrumentos, tempos e apoios que aseguren una adecuada atención e avaliación deste alumnado. Porase, asemade, especial coidado na atención ao alumnado con necesidade específica de apoio educativo.
Os Departamentos de Orientación continuarán co desenvolvemento das actuacións, medidas e programas para a atención á diversidade establecidas no Plan Xeral de Atención á Diversidade do seu centro, adaptandoas á situación de confinamento de alumnado e profesorado, e asesorando aos diferentes membros da comunidade educativa, preferentemente, para o coidado do seu benestar emocional.

4. Currículo e programacións didácticas
Os centros e o profesorado revisarán as programacións didácticas para centrar as actividades lectivas do derradeiro trimestre nas aprendizaxes e competencias imprescindibles que deberían desenvolver os alumnos e as alumnas, en función da súa etapa, curso, área, materia ou módulo, flexibilizando os seus plans de traballo e coidando de non penalizar ou afectar ao benestar do seu alumnado, nin sobrecargalo de tarefas excesivas.
Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do seu alumnado. Na medida do posible deseñarán actividades globalizadoras e interdisciplinares, debidamente titorizadas, promovendo o traballo colaborativo entre os equipos docentes das distintas áreas e materias nas etapas, ciclos ou ensinanzas en que sexa posible.
Os currículos, programacións e actividades que se desenvolvan durante o terceiro trimestre nos cursos que conducen a unha titulación final de etapa terán especialmente en conta esta circunstancia e flexibilizaranse e adaptaranse para axudar en todo o posible a que o seu alumnado poida alcanzala.
Os centros educativos reforzarán a imprescindible coordinación do profesorado á hora de adaptar as programacións, as actividades e os criterios de avaliación, co fin de evitar problemas como a sobrecarga de tarefas, a falta de acompañamento docente ou a desigualdade do apoio aos estudantes que lles poden prestar a súas familias.

5. Avaliación
Os centros e o profesorado adaptarán o sistema de avaliación do alumnado, co obxectivo prioritario de que os alumnos e as alumnas non perdan o curso e poidan continuar avanzando na súa formación, tendo en conta de maneira especial a situación do alumnado máis vulnerable.
A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas a partir da suspensión das actividades lectivas presenciais será continua e acentuará o seu carácter diagnóstico e formativo en todas as etapas, ciclos e ensinanzas, para valorar os avances realizados e os atrasos que se teñan podido producir, con obxecto de planificar as medidas de recuperación que sexan necesarias e programar o vindeiro curso.
A avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante o curso 2019-2020 considerará en conxunto as avaliacións de todo o curso, valorando especialmente o grao de desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias imprescindibles previamente definidas.
Os centros educativos e o profesorado emitirán un informe individual valorativo do traballo realizado polos seus alumnos e alumnas no curso, que inclúa os atrasos que puidesen terse producido e un plan de recuperación destes.

6. Apoio aos centros educativos
Os centros contarán cos recursos formativos e medios de apoio que a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional pon a súa disposición para permitir que o profesorado desenvolva o seu labor docente nas mellores condicións posibles na situación actual.
Desde a Rede de Formación do Profesorado prestarase o apoio inmediato e continuo ao persoal docente, nas novas necesidades que poida xerar o proceso de ensinanza e aprendizaxe a distancia. Así mesmo poñerán a disposición dos centros educativos os seus recursos, en especial para favorecer a atención ao alumnado máis vulnerable.
Así mesmo, os Equipos de Orientación Específicos (EOE) establecerán canles de comunicación e tomarán a iniciativa cun contacto diario e permanente, para asesorar e apoiar aos departamentos de orientación, coa fin de favorecer a resposta educativa na atención á diversidade do alumnado e o seu benestar emocional .
A Inspección educativa prestará o apoio e asesoramento aos centros educativos no proceso de adaptación das súas programacións didácticas e en todo aquilo que, dentro das súas funcións, facilite a mellora da atención educativa ao alumnado.

Distribuir contido