Arts and crafts

Presents for our families

In May we celebrated Mother's Day in Pazo and Family Day in Capela. We made presents for our mothers and families.

In Pazo we drew and painted flowers on flower pots and in Capela we wrote messages inside eggs and molded our hands with clay.

"A Galiña Azul" characters

In Capela, we designed some of the characters of Carlos Casares most famous story "A Galiña Azul". They are Lorenzo, the main character of the story, with his dog of short tail; Casimiro, the townhall caretaker who delivers a letter to Lorenzo and a vet that Lorenzo imagined wanted to kill his blue hen. Fortunately, this did not happen.

Do you want to see the complete story? Watch the video we made.

 

Easter bunnies

Learn how to make an Easter bunny out of a square of paper. We made them!

 

Happy Easter!!!

Spring trees

Spring is here and to celebrate its arrival we made these lovely trees!

 

Candeloria Day

February 2nd is Groundhog Day in the United States and Candeloria Day in Galicia. It is said that no birds fly alone from this day onwards, so it is a celebration of love and nature.

O 2 de febreiro é o Día da Marmota nos Estados Unidos e o Día da Candeloria en Galicia. Dise que, a partir dese día, ningunha ave voa soa, así que é unha celebración do amor e a natureza.

In Art we made this craft of a nest with two birds and we practised vocabulary related to the parts of the body among other.

En plástica fixemos esta manualidade dun niño con dous paxaros e practicamos vocabulario das partes do corpo entre outros.

 

Peace and love

To celebrate Peace Day we made this craft.

 

Our robots around the world

Super Simple chose many of our robot drawings again! Look!

Let's draw a snowman

As winter is here, although it didn't snow in Rianxo, we learned how to draw a snowman with its hat, its scarf, some buttons and even a broom. Some circles, a triangle and some rectangles and we had it. Watch the video to follow the steps. And pay attention at the end of the video and you'll see Pas' robot from Pazo school.

Como xa chegou o inverno, aínda que en Rianxo non nevou, aprendemos a debuxar un boneco de neve co seu sombreiro, a súa bufanda, uns botóns e ata unha basoira. Uns cantos círculos, un triángulo e algúns rectángulos e xa o tiñamos. Mira o video para seguir os pasos. E presta atención ao final do video e verás o robot de Pas da escola de Pazo!

 

   

   

   

   

Christmas cards

As usual, at this time of the year, we created and wrote Christmas cards to send to our family and friends. 

Como é habitual nesta época do ano, confeccionamos e escribimos postais de Nadal para enviar ás nosas familias e amigos/as.

 And we made special ones for our future schoolmates in Brea Segade and Castelao schools.

E fixemos unhas especiais para os nosos futuros compañeiros/as nos colexios Brea Segade e Castelao.

Christmas decorations

Following the commands of Captain Planet and the philosophy of the 3 R's, we created Christmas decorations by reusing empty paper rolls. 

Seguindo os mandatos do capitán Planeta e a filosofía dos 3 Rs, creamos decoracións de Nadal reutilizando rollos de papel hixiénico.

First, we drew four lines with the help of a ruler in our paper rolls.

Primeiro, co axuda dunha regra, debuxamos catro liñas nos nosos rollos de papel.

Then, we cut the paper roll trough the lines in five stripes and glued them together with a glue gun.

Despois, cortamos o rollo de papel polas liñas en 5 tiras e pegámolas cunha pistola de cola.

Finally, we painted them and decorated with glitter.

Por último, pintámolas e decoramos con purpurina.

Distribuir contido