CEP Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán
O portal do Colexio Pedro Caselles Beltrán, antes Colexio do Mosteiro

Documentos organizativos do centro

Avaliación TIMSS

 O noso centro foi seleccionado aleatoriamente para participar nun estudo internacional de tendencias en matemáticas e ciencias (TIMSS), xunto con outros máis de 60 países de todo o mundo.

En Galicia seremos 50 centros, os que participaremos neste estudo.

Consistirá nunhas probas sobre coñecementos nestas áreas, nas que participará o alumnado de 4º dun dos dous cursos, escollido tamén aleatoriamente.

Esta proba non terá ningún carácter avaliativo para os participantes, xa que se trata de observación de tendencias a nivel global.

Respectaranse todos os protocolos de protección de datos, xa que non se facilitará en nigún caso, o nome do alumno/a que participe na proba (as probas serán anonimizadas).

Os resultados serán xerais, e non relativos a cada participante.

O noso Plan Dixital

Este curso poremos en marcha o Plan Dixital aprobado no Claustro e Consello do 30 de xuño pasado. Podes descargalo aquí

Proposta de contidos a traballar  nos distintos cursos o relativo ás TIC.

 

Programacións 2021-22

Programacións didácticas para o curso 2023/24

Concreción

curricular

Concreción curricular 2023-24

Primeiro 

Ciencias Naturais

Ciencias Sociais

Música e Danza

Educación Física

Expresión Plástica e Visual

Lingua Castelá e Literatura

Lingua Galega e Literatura

Matemáticas

Proxecto Competencial

Lingua  Inglesa

Relixión Católica

Segundo 

Ciencias Naturais

Ciencias Sociais

Música e Danza

Educación Física

Expresión Plástica e Visual

Lingua Castelá e Literatura

Lingua Galega e Literatura

Matemáticas

Proxecto Competencial

Lingua  Inglesa 

Relixión Católica

Terceiro 

Ciencias Naturais

Ciencias Sociais

Música e Danza

Educación Física

Expresión Plástica e Visual

Lingua Castelá e Literatura

Lingua Galega e Literatura

Matemáticas

Proxecto Competencial

Lingua  Inglesa 

Relixión Católica

Cuarto 

Ciencias Naturais

Ciencias Sociais

Música e Danza

Educación Física

Expresión Plástica e Visual

Lingua Castelá e Literatura

Lingua Galega e Literatura

Matemáticas

Proxecto Competencial

Lingua  Inglesa 

Relixión Católica

Quinto 

Ciencias Naturais

Ciencias Sociais

Música e Danza

Educación Física

Expresión Plástica e Visual

Lingua Castelá e Literatura

Lingua Galega e Literatura

Matemáticas

Proxecto Competencial  

Lingua  Inglesa

Relixión Católica

Sexto 

Ciencias Naturais

Ciencias Sociais

Música e Danza

Educación Física

Expresión Plástica e Visual

Lingua Castelá e Literatura

Lingua Galega e Literatura

Matemáticas

Proxecto Competencial

Lingua  Inglesa 

Relixión Católica

Educación en Valores Cívicos e éticos

Adaptación das Programacións para o terceiro trimestre

Debido á situación especial que estamos a vivir polo problema do COVID-19,  o equipo de mestras e mestres do colexio realizamos unha adaptación das programacións para levar adiante neste tramo final do curso.

Estas adaptacións podedes consultalas nos enlaces que aquí vos ofrecemos:

Adaptación das programacións para o terceiro trimestre:

Curso Área

Ciencias Naturais, Ciencias Sociais, Valores Sociais e Cívicos, Música

Plástica, Educación Física, Lingua Castelá e Lit, Lingua Galega e Lit

Matemáticas, Lingua Inglesa, Relixión Católica

Ciencias Naturais, Ciencias Sociais, Valores Sociais e Cívicos, Música

Plástica, Educación Física, Lingua Castelá e Lit, Lingua Galega e Lit

Matemáticas, Lingua Inglesa, Relixión Católica

Ciencias Naturais, Ciencias Sociais, Valores Sociais e Cívicos, Música

Plástica, Educación Física, Lingua Castelá e Lit, Lingua Galega e Lit

Matemáticas, Lingua Inglesa, Relixión Católica

Ciencias Naturais, Ciencias Sociais, Valores Sociais e Cívicos, Música

Plástica, Educación Física, Lingua Castelá e Lit, Lingua Galega e Lit

Matemáticas, Lingua Inglesa, Relixión Católica

Ciencias Naturais, Ciencias Sociais, Valores Sociais e Cívicos, Música

Plástica, Educación Física, Lingua Castelá e Lit, Lingua Galega e Lit

Matemáticas, Lingua Inglesa, Relixión Católica

Ciencias Naturais, Ciencias Sociais, Valores Sociais e Cívicos, Música

Plástica, Educación Física, Lingua Castelá e Lit, Lingua Galega e Lit

Matemáticas, Lingua Inglesa, Relixión Católica

 

Marco lexislativo: 

Ministerio de Educación y F.P.: Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. (BOE de 24 de abril)

Consellería de Educación, Universidade e F.P.:  Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

 

Programación Xeral Anual 2019-20

Incorporamos a quí a Programación Xeral Anual, documento concreto do funcionamento do centro para este curso. Foi informada e aprobada o 15 de outubro de 2019

DESCARGAR PXA 2019-20

Regulamento de Réxime Interior

O Regulamento de Réxime Interior é o documento que regula o funcionamento interno do centro, en todo o que se refire á organización da convivencia entre as persoas. Podedes descargalo en PDF no enlace adxunto.

Distribuir contido