CEP Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán
O portal do Colexio Pedro Caselles Beltrán, antes Colexio do Mosteiro

Secretaría

Taboleiro de Secretaría

Recordar que o venres 21/6 remata o prazo para presentar a solicitude de libros e material

Becas para alumnado NEAE 24/25

Solicitude comedor 24-25

Libros de texto e material 24-25

Festival Fin de Curso

 

Horario de secretaria de 10:00 a 12:00

Tutorial AbalarMóbil para Familias

Semana dos programas de radio diarios. Do 10 ao 14 de xuño.

(pincha no enlace UNCAS RADIO TV)

 

Festival fin de curso 2024

Solicitude de comedor 24 - 25

Solicitude de Usuario ó Comedor

Curso 2024/25

Estimadas familias:

 

Xa sairon as instruccións para solicitar unha praza no comedor escolar no curso 2024/25 para o/a voso/a fillo/a.

 • Documentación: Anexo II do modelo de autodeclaración. (Modelo que se adxunta)

 • PRAZO: Dende o 17 de xuño ata 27 de xuño. Sempre antes do 1/9/24.

 

Aclaracións:

A renda neta per cápita familiar obterase como resultado de realizar os seguintes cálculos en base á declaración da renda do exercicio 2023:

 1. Sumarase a base impoñible xeral coa base impoñible do aforro.

 2. Deste resultado restarase a cota líquida resultante da autoliquidación.

Segundo isto, a renda familiar para os efectos da autodeclaración é o resultado da facer as seguintes operacións coa declaración do IRPF:

 

casiña 435 + casiña 460 – casiña 595

 

O resultado obtido dividirase polo número de membros que forman parte da unidade familiar.

O concepto de unidade familiar será o definido na normativa do IRPF.

 

Concepto de unidade familiar e renda familiar anual neta per cápita, será o definido na normativa do IRPF.

En base ao disposto no artigo 16 de decreto 132/2013, o concepto de unidade familiar é o definido na normativa do imposto da renda das persoas físicas.

 • No caso de matrimonio: a unidade familiar está integrada polos cónxuxes non separados legalmente e, se os houber: fillos ata 18 anos ou fillos maiores de idade incapacitados xudicialmente.

 • En ausencia de matrimonio ou nos casos de separación legal. A unidade familiar está integrada polo pai ou nai e a totalidade dos fillos que convivan co pai ou coa nai.

Polo tanto: Calquera outra agrupación familiar, distinta das anteriores, no constitúe unidade familiar a efectos do IRPF.

 • Ninguén pode formar parte de dúas unidades familiares ao mesmo tempo.

 • O número de membros da unidade familiar realizarase atendendo á situación existente o día 31 de decembro de cada ano. Polo tanto, se un fillo cumprira 18 anos durante o ano, xa non formará parte da unidade nese período impositivo. Tampouco formarán parte da unidade familiar o membro que falecera durante o período impositivo.

 • Nas parellas de feito só un dos membros (pai ou nai) poden formar unidade familiar cos fillos que reúnan os requisitos anteriormente comentados. O mesmo criterio é aplicable nos casos de separación ou divorcio con garda e custodia compartida. Polo tanto, o proxenitor que na súa declaración da renda sinale ao alumno/a usuario de comedor como declarante ou responsable do mesmo a efectos de cálculo da renda per cápita.

Aclaracións para determinar correctamente a renda anual familiar

Para determinar a renda anual familiar hai que sumar as rendas obtidas por todas as persoas que integran a unidade familiar. Nesta operación poden presentarse varias situacións:

 1. Unidades familiares nas que ambos cónxuxes, ou calquera outro integrante dela, perciben rendas e teñen a obriga de presentar a declaración anual do IRPF. Neste caso, o importe da renda familiar resultará das sumas e restas dos recadros indicadas, que se obterán de cada declaración, se foron presentadas individualmente -que é o habitual- ou ben, da declaración conxunta.

 2. Unidades familiares nas que ambos cónxuxes perciben rendas pero só un deles ten a obriga de presentar a declaración. Neste caso, a obtención do importe da renda familiar resultará das sumas e restas dos recadros indicados, para o membro da unidade que presentase declaración do IRPF máis o importe que resulte para o outro integrante da unidade familiar que non presentou declaración do IRPF, segundo os seus datos fiscais que deberá para realizar o cálculo dos seus ingresos, sumar os importes dos recadros correspondentes a cotizacións seguridade social, retencións procedentes do traballo e retencións procedentes do capital mobiliario, tal como se recolle no artigo 16.2 terceiro do Decreto 132/2013, do 1 de agosto.

 3. Cando ambos cónxuxes perciban rendas pero non teñan a obriga de presentar declaración da renda ou ben cando o cónxuxes ou os cónxuxes non perciban renda ningunha suxeita a tributación do IRPF. Nestes supostos, os interesados deberán consignar os seus datos fiscais do mesmo xeito que no especificado no apartado anterior para os membros que non presentase declaración do IRPF.

Usuarios Gratuítos do servizo:

Segundo o artigo 11 do Decreto 132/2013. Serán usuarios gratuítos os seguintes:

 • Alumnos/as que se atopen en situacións socioeconómicas de exclusión social certificada polos servizos sociais autonómicos ou municipais correspondentes.

 • Alumnos/as en situación de acollemento residencial ou familiar.

 • Alumnos/as cun grado de discapacidade declarado igual ou superior ao 33%.

 • Alumnos/as pertencentes a unidades familiares vítimas de terrorismo ou de violencia de xénero acreditada documentalmente.

 • Alumnos/as pertencentes a unidades familiares cunha renta familiar anual neta per cápita inferior a 7.000 €

Cubrir solicitude:

Na solicitude deberedes marcar a casiña que vos corresponda segundo a contía de renda per cápita.

No caso de que teñades dúbidas de solicitar a praza de comedor, recomendamos solicitala. A solicitude non implica comer tódolos días. Pódese comer por exemplo, só os mércores se van a actividades de deporte, ou algún día que acudan a actividades extraescolares ou Deporte escolar.

Recordar que este firmada polos dous cónxuxes

Tomiño a 17 de xuño do 2024

Un saúdo

O Equipo Directivo

Saída fin de curso "Surf en Patos"

SAÍDA FIN DE CURSO “ SURF EN PATOS

Este curso escolar para celebrar a despedida, realizaremos unha saída todo o centro á praia de Patos a facer Surf coa escola “Patos Surf”.

DÍA: Martes 18 de xuño.

HORARIO: sairemos do centro en horario normal e regresaremos ás 18:00h aproximadamente ao centro.

COMIDA:levaremos comida do comedor (ensalada de pasta con olivas e atún, tiras de polo con patacas chip, froita e auga) para a comida.

Deberán levar merenda para media mañán e media tarde e auga suficiente (na comida só daremos unha botella).

DESENVOLVEMENTO: chegaremos a Patos sobre as 10:45h aproximadamente e dividirémonos en 3 grandes grupos, os cales irán rotando polas seguintes actividades:

 • Surf na praia: por cada 6 nenos/as haberá un monitor/a.

 • Andaina sostible: na que faremos unha ruta camiñando, observando a flora e a fauna costeira e recollendo lixo que se atope.

 • Xogos na area: concurso de castelos, carreiras, xogos de balón….

CUSTO DA SAÍDA: 25 euros

DEBERÁN LEVAR:

 • Roupa e calzado cómodo (camiseta de Turonia).

 • Gorra de Turonia.

 • Protector solar xa aplicado e bote para repoñer durante toda a xornada.

 • Bañador para facer surf e logo poñerán alí o neopreno para entrar no mar, escarpíns ou chanclas suxeitas por detrás.

 • Toalla para secarse e logo porán a mesma roupa que traían (en caso de vir en bañador traer outra roupa secas para despois

Atentamente o Equipo Directivo

Becas e Axudas para alumnado NEAE 24/25

Dende o pasado 30 de abril de 2024 ata o 13 de setembro de 2024, está aberto o prazo para solicitar as becas para o alumnado con Necesidade específica de apoio educaivo (NEAE). Se vas a solicitar dita Beca avisar a Vero (orientadora) antes do 21/6/2024.

A solicitude farase de modo telemático nesta ligazón

Tendes toda a información no portal de becas de educación

Que documentación traer:

- Solicitude

- informe Gabinete

- Fotocopia de certificado de discapacidade igual ou superior ao 25 % (se ten) ou informes médicos.

- Fotocopia DNIs de todos os membros da unidade familiar

- Fotocopia da conta corrente na que conste como titular ou cotitular o neno ou nena solicitante.

É moi importante asegurarse de que consten as firmas requeridas:

- Na FOLLA 1 para autorizar á Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) a facilitar os datos económicos ás administracións educativas.

- no apartado A CUMPRIMENTAR POR TODOS/AS OS/AS SOLICITANTES por parte do pai/nai/titor, e no seu caso, o resto de membros maiores de idade da unidade familiar (TODOS TEÑEN QUE ASINAR).

Que axudas se convocan:

A) Axudas directas para os alumnos, incluindo ao alumnado TDAH (Trastorno por déficil  de atención e hiperactividade), derivadas de discapacidade, de trastornos graves de conducta ou trastornos graves de comunicación e da linguaxe asociados a necesidades educativas especiais.

B) Alumnado con Trastorno de espectro autista (TEA)

C) Discapacidade ou trastornos graves de conducta ou trastornos graves e comunicación e da linguaxe asociados a necesidades educativas especiais para familias numerosas.

D) Alumnado con Altas capacidades

Proceso de Admisión curso 2024/25

 

 

Admisión Alumnado curso 2024/2025

Ábrese o período de admisión para matricular a novo alumnado no centro.

Quen ten que facelo?

Alumnado que queira cambiar de centro educativo.

Cando hai que facelo?

Dende o venres 1 de marzo ata o mércores 20 de marzo (incluído)

Cantas prazas se ofertan no centro?

prazas vacantes no colexio
1º de primaria 15 dos cales hai 6  con prioridade para alumnado NEAE
2º de primaria 16
3º de primaria 5
4º de primaria 4
5º de primaria 13
6º de primaria 9
 
Onde o pode facer?

 • No colexio, presentando a documentación que se adxunta, a partir do 1 de marzo.
 • A través da páxina web de admisión alumnado dende o 1 de marzo. Neste caso requirese certificado dixital.

En que horario?

Atenderase no horario de secretaría de luns a venres de 10:00 a 12:00.

Que documentación hai que traer?

 • Formulario de solicitude Anexo II ED550B e anexo II - Bis.  FIRMADOS POR AMBOS PROXENITORES.
 • Copia do DNI/ NIE da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar.
 • Documento acreditativo do requisito de idade do/a alumno/a: Libro de familia, DNI, certificado de nacemento...).
 • Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia, no seu caso.
 • En caso de Alumnado con Necesidades educativas especiais, informes  médicos. no seu caso.
 • Certificación de escolarización no colexio de orixe.

Cando saberei que o meu fillo/filla está admitido no centro?


O 25 de abril publicarase a listaxe de admitidos.


Unha vez admitido, teño que facer algo máis?


Sí, do 20 ao 30 de xuño abrirase o plazo para formalizar a matrícula.

Tanto para o alumnado de reserva procedente do CRA como para o

alumnado de nova admisión.


Nese momento teredes que traer ao CEP Plurilingüe Pedro Caselles


Beltrán a seguinte documentación (se queredes xa a podedes ir adiantando


ao centro):


 • Anexo formalización de matrícula.
 • Folla complementaria de matrícula.
 • 2 fotos de carnet.
 • 1 fotocopia do DNI dos titores legais.
 • 1 fotocopia do libros de familia de tódalas páxinas que estén cubertas.
 • 1 fotocopia do DNI do alumno/a (se o ten).
 • 1 fotocopia da cartilla sanitaria.
 • Certificado de empadronamento (solicitádeo no Concello de Tomiño, dicíndolle que é para o noso centro).

Casos especiais.

 • En caso de separación ou divorcio Sentencia Xudicial e/ou convenio regulador onde conste a custodia do menor.
 • En caso de alumnado NEAE, informes médicos achegados pola familia.

Os documentos, deben ser firmados por ambos proxenitores.

Documento de axuda se queredes tramitalo vía web: Manual Familias.

Como podo resolver  calquera dúbida?

 • Podedes enviar un correo a cep.pedro.caselles@edu.xunta.gal.
 • ou chamar ao teléfono 886110738.

 

Normativa relacionada:

 • Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).
 • Orde do 26 de maio de 2023 pola que se desenvolve o Decreto 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a avaliación nesa etapa educativa e derroga o artigo 44 da Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).

Festival de Nadal

Pincha na imaxe

Excursión Vigo Navideño

Comezo curso 2023-24

 REUNIÓN DE COMEZO DE CURSO

Con motivo do comezo do novo curso escolar, o centro convida aos titores legais do alumnado á primeira xuntanza no centro para o próximo venres 8 de setembro.

As 9:00 horas:  titores legais de alumnado de 5º e 6º

As 10:30 horas: titores legais de alumnado de 3º e 4º

Ás  12:00 horas:  titores legais de alumnado de 1º e 2º

Nesta xuntanza coñeceredes ao profesorado dos vosos fillos/as,  e se vos facilitará a información básica do funcionamento do centro.

Este será,  por tanto, o primeiro contacto co colexio neste novo curso escolar, e queremos destacar a importancia que ten a asistencia a esta primeira reunión para o maior aproveitamento do curso escolar dos vosos fillos e fillas.

CANDO COMEZA O CURSO PARA O ALUMNADO?

A xornada lectiva para o alumnado comezará o MARTES, 12 de setembro, ás 9:40 horas, con todos os servicios complementarios (transporte escolar e comedor escolar).

BENVIDOS/AS AO CURSO 2023/24

Distribuir contido