BECAS MEC ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIFICAS DE APOIO EDUCATIVO - CURSO 2022/2023

Está aberto o prazo para solicitar as becas do Ministerio de Educación para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 

Máis información aquí.

FONDO SOLIDARIO LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR. CURSO 2022/2023

Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, ESO e educación especial para o curso escolar 2022/23

 

Orde do 29 de abril de 2022 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2022/23

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Do 19 de maio ao 22 de xuño do 2022

BENEFICIARIOS: Alumnado de Educación primaria matriculado no curso 2022 /2023 en centros sostidos con fondos públicos.

MODALIDADES:

- Libros de texto: Alumnado de 1º, 2º 3º e 4º de educación primaria e educación especial.

O alumnado de 5º e 6º do noso centro participa no programa EDIXGAL (ordenadores alumnado), polo que non debe participar neste apartado.

- Axudas de material: Alumnado de educación primaria de 1º a 6º e educación especial.

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

-       

Solicitude segundo o Anexo I.

-       

Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).

-       

Copia do libro de familia ou documento equivalente onde figuren o alumno e os demais membros computables da unidade familiar. En caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar a sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do menor.

Excepcionalmente, poderase acreditar o número de membros computables utilizando algún dos seguintes medios:

+ Certificado ou volante de convivencia.

+ Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

 

-       

Certificado de discapacidade do/da alumno/a ou de calquera membro da familia non expedido pola Administración autonómica.

-       

Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar.

-       

Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

-       

Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou certificado do centro de menores, para alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

 

 

-       

Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai ou a nai ou o/a titor/a ou titores/as carezan de DNI ou NIE.

 

Comprobación de datos .

Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente do Anexo II e achegar unha copia dos documentos.

DNI ou NIE da persoa solicitante.

DNI ou NIE da persoa representante.

Marque o recadro correspondente no Anexo I para sinalar as circunstancias que lle sexa de aplicación :

Certificado de discapacidade expedido pola Administración autonómica.

Percepción de pensión por incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez ou equivalente de clase pasivas.

Consentimento para a comprobación de datos .

A persoa interesada autoriza a consulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. De non autorizar a consulta, deberá achegar o documento correspondente:

Declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas ou certificado tributario de imputacións do exercicio 2020.

A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PODESE FACER NO CENTRO (PREVIA CITA) OU VÍA TELEMÁTICA NO SEGUINTE ENDEREZO:

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B

 

 

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA CURSO 2022-2023

O prazo para a formalización de matrícula do alumnado de educación infantil e primaria será do 20 ao 30 de xuño.

Se finalizado este prazo non se formalizara a matrícula, decaerá o dereito á praza obtida.

 

Documentación a entregar no centro:

- Impreso de formalización de matrícula cuberto e asinado por ambos proxenitores

   (poden descargalo aquí ou solicitalo no centro)

- Fotocopia da tarxeta sanitaria.

- 3 fotografías do alumno/a tamaño carné.

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2022/2023

Con data 09 de maio de 2022 publicáronse no taboleiro do centro as listaxes definitiva de alumnado admitido e non admitido para o próximo curso 2022/2023.

Todo o alumnado que presentou a solicitude para 4º de Educación Infantil está admitido.

Directrices sobre o uso das máscaras no ámbito educativo na Comunidade Autónoma de Galicia

Directrices sobre o uso das máscaras no ámbito educativo na Comunidade Autónoma de Galicia

 

 Pinchando no seguinte enlace poden ver as directrices publicadas pola Consellería de Educación.

Directrices sobre o uso das máscaras no ámbito educativo na Comunidade Autónoma de Galicia - 21/04/2022

 

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2022/2023

Con data 20 de abril de 2022 publicáronse no taboleiro do centro as listaxes provisionais de alumnado admitido e non admitido para o próximo curso 2022/2023.

Todo o alumnado que presentou a solicitude para 4º de Educación Infantil está admitido.

Comunicación conxunta das Consellerías de Sanidade e Educación sobre a nova estratexia e control do SARS-CoV-2 na etapa de transición en Galicia no ámbito educativo - 01/04/2022

Comunicación conxunta das Consellerías de Sanidade e Educación sobre a nova estratexia e control do SARS-CoV-2 na etapa de transición en Galicia no ámbito educativo - 01/04/2022

 

Xúntase Comunicación conxunta das Consellerías de Sanidade e Educación sobre a nova estratexia e control do SARS-CoV-2 na etapa de transición en Galicia no ámbito educativo - 01/04/2022.

 

BECAS EDUCACIÓN MEC - CURSO 2022-2023

 

Os alumnos/as que poden solicitar as devanditas bolsas son:

 

a) Primeiro e segundo cursos de bacharelato.

b) Formación profesional de grao medio e supeiror, incluidos estudios de fp realizados en centros militares

c) Ensinanzas artísticas profesionais.

d) Ensinanzas deportivas

e) Ensinanzas artísticas superiores

f) Estudos relixiosos superiores

g) Estudos de idiomas realizados en escolas oficiales de titularidade das administracións educativas, incluida a modalidade a distancia.

h) Cursos de acceso e cursos de preparación para as probas de acceso a formación profesional e cursos de formación específicos para o accesos aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior impartidos en centros públicos e en centros privados concertados que teñan autorizadas ensinanzas de fp

i) Ciclos formativos de grao básico

Powered by Drupal - Design by artinet