Skip to Content

ADMISIÓN ALUMNADO - CURSO 2024/2025

 

AVISO:

O prazo de formalización de matrícula é do 20 ao 30 de xuño de 2024

Documentación a presentar para a matrícula:

- Impreso formalización de matrícula

(Pódese descargar en Anexos ou solicitar no colexio)

- Fotocopia da tarxeta sanitaria

- 3 fotografías tamaño carné

 

Documentación necesaria para a solicitude de admisión

 • Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando denegue a súa consulta (art. 32)
 • Copia do libro de familia ou documento equivalente onde figure o/a alumno/a e os demais membros computables da unidade familiar. En caso de separación ou divorcio, deberán achegar ademais a sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou o convenio regulador onde conste a custodia do menor. (art. 31)
 • No caso de optar a un curso de Primaria, deberán achegar tamén certificación de matrícula do centro de procedencia.

A efectos de comprobación, é necesario presentar o orixinal de todos os documentos fotocopiados.

Prazos

 • 1 ao 20 de marzo de 2024: presentación solicitude.
 • 21 de marzo ao 5 de abril: presentación documentación acreditativa en caso de baremar.
 • 25 de abril: listaxe provisional de admitidos e non admitidos.
 • 15 de maio: publicación das listaxes definitivas.
 • Do 20 ao 30 de xuño: formalización matrícula.

Documentos e impresos

Lexislación básica

FESTA DAS FAMILIAS

Fondo solidario de libros de texto e axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar

CONVOCATORIA PARA A PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

 

1.- NORMATIVA REGULADORA.

ORDE do 7 de maio de 2024 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2024/25. (DOG 20/05/2024)

 

2.- DESTINATARIOS.

- Alumnado de 1º e 2º de Educación Primaria e Ed. Especial: Axudas para adquirir libros de texto.

- Alumnado de 3º e 4º de Educación Primaria: Fondo solidario de libros de texto.

- Todo o alumnado de Educación Primaria: Axudas para a adquisición de material escolar.

 

 3.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

·  Poderán presentar solicitudes de participación do fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar (modelo ED330B) os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado.

· A solicitude será única para todos os fillos que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2024/25, e nela especificarase o nivel de estudos que espera realizar cada un deles no citado curso. Se estivesen admitidos en centros docentes distintos, presentarase unha solicitude en cada un dos centros, en que se incluirán os admitidos nese centro para o curso 2024/25.

· As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado (ED330B-anexos I e II) accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

· Opcionalmente, poderán presentar as solicitudes presencialmente na Secretaría do colexio en horario de 9:10 a 11:30 ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

· Para a presentación electrónica de solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

· O formulario de solicitude tamén estará dispoñible nos centros educativos, na sede electrónica da Xunta de Galicia e na aplicación fondo libros

· A solicitude deberá estar asinada polo pai, nai, titor/a ou representante legal do alumnado.

 

4.- PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES E OUTRAS DATAS DE INTERESE

Presentación de solicitudes: Do 21 de maio ao 21 de xuño de 2024 (ambos incluídos)

Devolución de libros de texto do curso 2023/24: 18 de xuño de 2024.

Publicación das listaxes provisionais: 26 de xuño de 2024.

Prazo de reclamación ás listaxes provisionais: 27 e 28 de xuño de 2024.

Publicación das listaxes definitivas: 1 de xullo de 2024.

Entrega de vales: 2 e 3 de xullo de 2024 en horario de 10:00 a 13:00 horas.

Entrega de libros do fondo solidario (3º e 4º EP): Comunicarase en setembro.

Os vales que queden sen recoller, entregaranse a partir do 2 de setembro en horario de 10:00 a 13:00 horas. 

 

5.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.

As persoas interesadas deberán presentar:

a) ANEXO I e ANEXO II.

b) Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o/a alumno/a e os demais membros computables da unidade familiar.

En caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor. Excepcionalmente(cando non sexa posible facelo polos medios anteriores), poderase acreditar o número de membros computables utilizando algún dos seguintes medios:

1º.Certificado ou volante de convivencia.

2º. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

 MÁIS INFORMACIÓN EN DOCUMENTO ADXUNTO

RESERVA DE PRAZA - CURSO 2024/2025

 

Seguindo o establecido na ORDE do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, comeza o prazo para a reserva de praza daquel alumnado de 6º de Educación Primaria que queira continuar os seus estudos da ESO no IES SARDIÑEIRA ao que está adscrito o noso colexio.

O prazo para a presentación de solicitudes de reserva de praza é do 15 de xaneiro ao 5 de febreiro ambos inclusive.

A solicitude pode cubrila dixitalmente na aplicación admisión alumnado e logo presentala asinada no centro ou en Sede electrónica

Se non desexa cubrir a solicitude dixitalmente pode facelo de xeito manual descargándoa no seguinte enlace, cubríndoa e presentándoa firmada na secretaría do noso colexio.

IMPRESO ED550A.

* Esta solicitude tamén está á súa disposición na secretaría do cole e levarana o luns 15 as alumnas e alumnos de 6º.

Importante: A solicitude de reserva deberá estar asinada por calquera das persoas proxenitoras, titoras ou acolledoras da alumna/o. Deberá constar o anexo I-bis (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar e o consentimento expreso da outra persoa proxenitora, titora ou acolledora)

A consulta das listaxes de alumnado admitido, que se publicarán o día 22 de febreiro, debe realizarse no centro no que está matriculado no presente curso ou na aplicación admisionalumnado.

Pode axudar este manual :   - MANUAL PARA FAMILIAS

O  sábado 27 de xaneiro ás 12:00 horas, o IES SARDIÑEIRA invita ás nais e pais do alumnado de 6º a unha xornada de portas abertas onde poder visitar o centro e solventar dúbidas.

De non escoller o IES SARDIÑEIRA, deberán presentar o IMPRESO ED550B no IES elexido entre o 1 e o 20 de marzo ambos incluídos, ou ben na Sede electrónica da Xunta ou na aplicación admisión alumnado.

XORNADAS DE PORTAS ABERTAS 2024

CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2023/2024

O Consello Escolar do centro aprobou solicitar

como días non lectivos

o 13 de outubro de 2023 e o 20 de maio de 2024

Estes días están aprobados por Xefatura Territorial.

INICIO CURSO 2023/2024

 

Benvidos e benvidas a un novo curso!!

Segundo o calendario escolar publicado pola xunta, as clases comezarán o día 11 de setembro para todo o alumnado:

 

Ás 9:00 entrarán sós: 1º e 2º de Primaria pola porta pequena.

                                   3º, 4º, 5º e 6º de Primaria polo portalón.

Ás 9:05 entrarán os de Infantil (4 e 5 anos) acompañados dun familiar pola porta pequena. Os de 3 anos comezarán ás 11:00 (período de adaptación)

 

A saída será ás 13:50 para o alumnado de Infantil (recolleranos as familias no porche cuberto) e ás 14:00 para os de Primaria, 1º e 2º (pola porta pequena) e 3º, 4º, 5º e 6º (polo portalón).

 

REUNIÓNS DE TITORÍA

As reunións de inicio de curso cos titores e titoras serán:

 

Todo infantil: Xoves 7 de setembro ás 11:00 h.

 

1º e 2º primaria: Luns 11 de setembro ás 16:00 h.

3º e 4º primaria: Luns 11 de setembro ás 16:45 h.

5º e 6º primaria: Luns 11 de setembro ás 17:30 h.

 

LISTADOS DE MATERIAL

 

Infantil 3, 4 e 5 anos

1º e 2º Primaria

3º e 4º Primaria

5º e 6º Primaria

 

BENVIDA CURSO 2023/2024

 

Estimadas familias:

En primeiro lugar queremos dar a benvida ao noso colexio José Cornide Saavedra a todas aquelas familias de nenos e nenas que comezades este curso escolar, desexando que veñades con grande ilusión e que pronto vos sintades, tanto vos coma os vosos nenos e nenas, membros desta familia.

Ás familias que xa formades parte de cursos anteriores, saudarvos dende a ANPA no ánimo de que teñamos un curso fantástico, coma sempre.

Para axudar a que sexa así, queremos que os que vos incorporades teñades unha pequena idea do que xestionamos a través da ANPA, e ás familias que xa estabades o cole, facervos un recordatorio co obxectivo de que, na medida do posible, dende a ANPA poidamos ser unha vía de comunicación co colexio e un punto de apoio nas situacións que poideran ir xurdindo.

- Comedor Escolar: a coordinación do comedor escolar faise a través da ANPA, sendo actualmente a empresa de catering encargada do seu servicio “Jardanay”. Indicar que as inscricións no comedor fanse de forma dixital, o periodo de inscrición será do 1 ó 30 de agosto. Pódese contratar o servizo en calquera das catro modalidades de comedor (fixo mensual, fixo 4 días, fixo 3 días, fixo 2 días, fixo 1 día e esporádico).

- Madrugadores: Dende hai un ano estase levando a cabo o servizo de madrugadores. Sempre e cando haxa como mínimo unha solicitude dun neno ou nena na modalide de fixo mensual. Este servizo tamén é a través da empresa “Jardanay” e ten o mismo período de inscrición que o servizo de comedor. Do mesmo xeito ofreceranse tódalas modalidades de inscrición (fixo mensual, fixo 4 días, fixo 3 días, fixo 2 días, fixo 1 día e esporádico). O horario de este servizo é de 8:00 a 9:00 h. Este ano aprobouse, entre todos os socios da Anpa, que este servizo esté en vigor mentres haxa polo menos unha solicitude de un neno/a en modalidade fixo mensual e mentres o resto do servizo se poida manter co importe recibido da subvención do comedor correspondente a ese ano.

- Actividades extraescolares: a través da ANPA coordinamos as actividades que realizan os nenos e nenas do colexio, intentando que sirvan como divertimento e aprendizaxe para os alumnos e alumnas así como para a conciliación laboral das familias. Como idea: as actividades que se levaron a cabo foron combinando as que organiza e subvenciona o Concello da Coruña (patinaxe, capoeira) con outras impartidas directamente por clubes e persoal especializado (baloncesto, judo, patinaxe, multiactividade). Actualmente está en vigor un acordo coa academia de inglés “Masterclass” para poder acudir a o seu centro na Avenida dos Mallos cun precio inferior ao xeral. Noutros anos, cando o número de nenos e nenas que o solicitaron foi suficiente, realizáronse tamén outras actividades do Concello, como P.O.E. e programa CÓXEGAS. Máis adiante informarémosvos das propostas para levar a cabo ditas actividades no vindeiro curso. O pasado curso intentouse facer un campamento de verán no noso centro para axudar á conciliación das familias, pero non se conseguiu o mínimo de solicitudes precisas para levalo a cabo.

- Excursión fin de curso: no comezo de cada curso escolar, faise una reunión para os socios da ANPA na que, entre outros puntos, inténtase acordar entre todos e por maioría, a excursión ou actividade a organizar para que no final de curso os alumnos e alumnas do colexio teñan un día, a poder ser, inesquencible. Este curso fíxose unha excursión ao “Ecoparque Atalaia” situado en Cotobade, Pontevedra.

- Foto fin de curso: xa é tradición que a través da ANPA se lles faga unha foto aos nenos e nenas de cada aula para que poidan ter un recordo cos seus compañeiros e compañeiras. Este último ano contratouse a realización dunha reportaxe fotográfica coa empresa Sonrisa Escolar, aos socios da Anpa financiáronselle 5€ do custo do reportaxe completo. Tamén había a opción de mercar só a foto de grupo cun custo de 3€ para os socios da Anpa.

- E, por suposto, estamos sempre dispostas a escoitar suxerencias das familias que poidan axudar a que a ANPA en concreto, e o colexio en xeral, poida ir mellorando.

 

Todas as familias que fagan uso do comedor, madrugadores ou participen nas actividades extraescolares deben ser socias da ANPA.

A cuota anual é de 30€ por un neno, 35€ por dous e 37.50€ por tres.

 

Para poder resolver calquera dúbida que vos poida xurdir, poñemos a vosa disposición o correo electrónico da ANPA (anpa.sardinheira@gmail.com) e o teléfono móvil para a comunicación a través de whatsapp (693 39 93 25).

 

Recordade que as familias que non sexan socias non temos os datos e non lles podemos enviar a información nós directamente.

Xa por último, facilitámosvos un enlace para que, se así o decidides, poidades formar parte da nosa ANPA.

 

Inscrición ANPA

 

Esperando poder axudarvos neste vindeiro curso, recibide un afectuoso saúdo.

 

En A Coruña, a 5 de xullo de 2023

ANPA SARDIÑEIRA

DE LA ESCUELA INFANTIL Y

EDUACIÓN PRIMARIA JOSE CORNIDE

MATRÍCULA 2023/2024

O alumnado admitido deberá formalizar matrícula na Secretaría do centro do 20 ao 30 de xuño en horario de luns a venres de 10:00 horas a 13:00 horas.

Documentación a entregar no caso de que non se teña presentado coa solicitude de praza:

 • Impreso de matrícula (adxunto)
 • 3 fotografías tamaño carné
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria

 

Se finaliza o prazo de matrícula e non se tivese formalizado esta, teráselle por decaído o dereito á praza obtida (art. 40.2a e 40.3).

Distribuir contido


by Dr. Radut