INSTRUCIÓNS PARA MATRICULA DE ALUMNOS/AS EN CICLOS FORMATIVOS

O IES A Pontepedriña informa:

O día 21 de xullo terá lugar a matrícula dos/as alumnos/as que obteñan praza na 1ª adxudicación. O prazo de matrícula será do día 21 de xullo ás 09:00 horas ata ás 13:00 horas do 27 de xullo.

 

A 2ª adxudicación será publicada o día 29 de xullo . O prazo de matrícula sería das 09:00 horas do día 29 de xullo ata ás 13:00 horas do día 31 de xullo.

 

Para realizar a matrícula deberán cubrir o sobre de matrícula que se dará no centro e seguir as instrucións que aquí aparecen. Para ver as instrucións PREMA AQUÍ.

CALENDARIO E HORARIOS DAS PROBAS EXTRAORDINARIAS DE SETEMBRO

CURSO 2019-20

Os días 01 e 02 de setembro de 2020 realizaranse as probas extraordinarias de setembro para o alumnado de Educación Secundaria, Bacharelato, Formación Profesional Básica E Ciclo medio de Comercio en modalidade Dual.

 

CURSO 2018-19

Os días 02 e 03 de setembro de 2019 realizaranse as probas extraordinarias de setembro para o alumnado de Educación Secundaria, Bacharelato e Formación Profesional Básica.

LIBROS DE TEXTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA E BACHARELATO PARA O CURSO 2020-21

A relación de libros de texto (pdf) para a ESO e bacharelato no curso 2020-2021 pode descargarse premendo nas ligazóns de cada curso.

Recoméndase que o alumnado de ESO e bacharelato que se matricula en xuño non merque ata setembro os libros da materia optativa, pois é entón cando se pode confirmar que se cumpren as condicións legais necesarias para poder impartila.

CALENDARIO DE MATRÍCULA PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA, 1º DE BACHARELATO E 2º DE FORMACIÓN PROFESIONAL

 

A Consellería de Educación estableceu como prazos de matrícula para ESO e 1º de Bacharelato do 01 ao 10 de xullo e para 2º curso de Formación Profesional do 25 de xuño ao 08 de xullo. Para organizar este calendario, e manter as medidas de hixiene e seguridade, estableceremos turnos de matrícula por niveis.

 • 1º e 2º de EDUCACIÓN SECUNDARIA: 01- 02 - 03 de xullo.
 • 3º e 4º de EDUCACIÓN SECUNDARIA: 06 - 07 de xullo
 • 1º e 2º de BACHARELATO: 08 – 09 - 10 de xullo.
 • 2º de FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: 26 – 29- 30 de xuño.
 • 2º de CICLOS FORMATIVOS ( 2º de CM e 2º de CS): 26 - 29 - 30 de xuño
 • A atención ao público será desde as 09:00 horas ata as 14:00 horas.

Para realizar o proceso de matrícula seguiremos as instrucións de hixiene e sanitarias: solicitantes en fila, con separación de 1,5 metros, obrigatorio a utilización de mascarillas na entrada ao centro. Existirán hidroxeles a disposición do público

HORARIO DE ENTREGA DE CUALIFICACIÓNS DA AVALIACIÓN ORDINARIA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA, 1º DE BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA E CICLOS FORMATIVOS

A entrega de cualificacións da avaliación ordinaria realizarase de forma presencial o día 25 de xuño.

A entrega será realizada polos/as titores/as dos grupos.

Para manter as medidas sanitarias a entrega das cualificacións será no patio do IES A Pontepedriña. 

O procedemento para a entrega será o seguinte:

 1. O alumnado será convocado nunha hora concreta.
 2. A entrega realizarase no patio o que se chega desde a porta de acceso de alumnos/as.
 3. A entrada ao recinto será por cursos.
 4. Todo o alumnado está obrigado a traer máscara de protección.
 5. Ao entrar lavarán as mans con xel hidrolóxico e seguirán as instrucións do persoal do centro. 
 6. O alumnado dirixirase ao patio onde serán distribuídos por cursos. 
 7. Os titores e titoras farán entrega aos alumnos do boletín de cualificacións, impresos de matrícula ou impresos de pre-matrícula no caso de que teñan que realizar as probas extraordinarias de setembro.
 8. Tras recoller as cualificacións e diferentes documentos abandonarán o centro seguindo as instrucións do persoal.

Se as condicións climáticas non permiten facer a entrega das cualificacións e impresos ao aire libre, utilizaremos o Salón de Actos, sempre garantindo as medidas de hixiene e seguridade.Nese suposto publicaremos un novo calendario para entrega. 

HORARIO DE ENTREGA DAS CUALIFICACIÓNS

 • 09:00 - 10:00: alumnado de 1º de bacharelato
 • 10:15 -11:15: alumnado de 3º e 4º de ESO
 • 11:30 -12:30: alumnado de 2º ESO
 • 12:45 -13:45: alumnado de 1º ESO. 
 • 16:00 -17:00: alumnado de 1º Ciclos Formativos (1º CI e 1º XV)
 • 17:15 - 18:15 : alumnado de 1º de CM e 1º FPB
 • 18:30 – 19:30: alumnado de 2º de Ciclos Formativos (alumnado que queira recoller as súas cualificacións, que teñan módulos pendentes)
 
 

DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DE TEXTO EN PRÉSTAMO E LIBROS DA BIBLIOTECA

 

A devolución dos libros en préstamo realizarase entre o 16 e 19 de xuño. Traerán o mesmo día os libros que sexan de Fondo Xunta, Fondo IES, Fondo AMPA e Biblioteca.

 • 1º de ESO: Día 16 de xuño
 • 2º de ESO: Día 17 de xuño.
 • 3º e 4º de ESO: Día 18 de xuño.
 • Alumnado, con motivos xustificados, que non puido realizar a entrega o día marcado ou que realizaron entregas incompletas ou teñen libros de préstamo de bacharelato ou Formación Profesional Básica: Día 19 de xuño.
 • Aqueles alumnos/as que non teñan que vir a devolver libros de texto en préstamo ou sexan de bacharelato e teñan libros da biblioteca para devolver: Día 19 de xuño.

O procedemento de entrega será o seguinte:

 • A entrega realizaráse na entrada da Aula 0.
 • O alumnado esperará, mantendo a distancia de seguridade, a ser chamado.
 • O seu titor/a encargarase da recollida e comprobación do estado dos libros.
 • É obrigatorio traer máscara de protección, lavarse as mans o entrar no centro e desinfectar o calzado.
 • Un conserxe comprobará o entrar que o alumno/a pertence a ese grupo. 
 • Os/as titores recollerán os libros e comprobarán nas listaxes que a recollida é a correcta.
 • Os/as alumnos/as ou os seus representantes traerán consigo a copia do rexistro dos libros que lle foron entregados e que recibiron no momento do reparto dos libros. 
 • Os libros serán recollidos comprobando somentes que fan unha entrega completa. Si posteriormente comprobase a existencia de libros en mal estado ou incompletos, as familias serán chamadas para que asuman as responsabilidades derivadas de participar no fondo solidario.
 • De calquer discrepancia entre o entregado e o que figura nas listaxes tomarase nota para facer as pertinentes comprobacións e poder chamar as familias co que sexa.
 • Aqueles/as alumnos/as que realicen unha entrega incompleta teñen o día 19 de xuño para entregar o que se atope pendente

 

HORARIOS DE DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DE TEXTO EN PRÉSTAMO E DA BIBLIOTECA

 
1º de ESO 

(día 16 de xuño)
2º de ESO 

(día 17 de xuño)
09:30 -10:30: alumnos de 1º R. 09:30 -10:30: alumnos de 2º R.
10:30 -11:30: alumnos de 1º S. 10:30 -11:30: alumnos de 2º S.
11:30 -12:30: alumnos de 1º T 11:30 -12:30: alumnos de 2º T
12:30 -13:30: alumnos de 1º V.  
   
   
3º e 4º de ESO

(día 18 de xuño)
Alumnos/as con devolucións incompletas, retrasos e alumnado de bacharelato e Formación Profesional Básica
(día 19 de xuño)
09:30 -10:30: alumnos de 3º A 09:30 - 10:30: alumnos de ESO
(devolucións incompletas ou retrasos)
10:30 -11:30: alumnos de 3º B 10:30 - 11:30: alumnos de bacharelato e Formación Profesional Básica ou que so teñen que devolver libros da biblioteca
11:30 -12:30: alumnos de 4ºA  
12:30 -13:30: alumnos de 4ºB
PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS/AS PARA O CURSO 2020-21

Finalizado o día 18 de maio de 2020 o proceso de admisión de alumnos/as para aqueles que non proceden de centros adscritos, o IES A Pontepedriña informa:

 • Solicitudes 1º de ESO: Todas as solicitudes son: ADMITIDAS

 • Solicitudes 2º de ESO: Todas as solicitudes son: NON ADMITIDAS

 • Solicitudes 3º de ESO: Todas as solicitudes son: NON ADMITIDAS

 • Solicitudes 4º de ESO: Todas as solicitudes son: ADMITIDAS 

 • Solicitudes 1º Bacharelato: Todas as solicitudes son: ADMITIDAS 

 • Solicitudes 2º Bacharelato: Todas as solicitudes son: ADMITIDAS 

Todos/as os/as alumnos/as admitidos realizarán o proceso de matrícula no mes de xullo ( entre o día 01-10 de xullo). As quendas para matricularse e documentación necesaria serán publicadas nesta páxina web entre o 17 de xuño e o 21 de xuño de 2020.

Pola lei de protección de datos non poden ser expostas nesta páxina os nomes dos/as alumnos/as admitidos/as. Estas listaxes poden consultarse no propio centro ou a través da apliación “admisionalumnado”.

O alumnado NON ADMITIDO poderá acceder a unha praza neste IES no mes de setembro si tras rematado o proceso de matrícula aparecen vacantes. Estas vacantes serán asignadas segundo a orde na que figuran tras a baremación.

PROCEDEMENTO DE RECLAMACIÓN AS CUALIFICACIÓNS DE 2º DE BACHARELATO. CURSO 2019-20

Publicación da Circular 2/2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se desenvolve a Orde do 22 de abril de 2010, pola que se establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do Bacharelato establecido na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, para o curso 2019/2020.

Reclamacións no centro. Prazos

 • Convocatoria ordinaria: 10 e 11 de xuño de 2020 (ata as 14.00 horas)
 • Convocatoria extraordinaria: 3 e 4 de setembro de 2020 (ata as 14.00 horas).

Reclamacións ante a comisión de supervisión (Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. Subdirección Xeral de Inspección, Avaliación e Calidade do Sistema Educativo). Prazos

1. Comunicación á comisión de supervisión

 • Convocatoria ordinaria: antes das 18.00 horas do 16 de xuño de 2020.
 • Convocatoria extraordinaria: antes das 18.00 horas do 7 de setembro de 2020

Para consultar a Circular e a Orde:

Procedemento para presentación das Reclamacións ás cualificacións de 2º de bacharelato.

VÍA TELEMÁTICA:

 • Enviaranse as reclamacións a través do correo electrónico do centro: ies.pontepedrina@edu.xunta.galDebe constar: nome do/a solicitante (pai/nai/titor legal), DNI, domicilio,  nome e apelidos do/a alumno/a, curso no que se atopa matrículado, materia sobre a que solicita reclamación e motivos da mesma.
 • A través da páxina web:  deben ir o apartado familias/contacto co profesorado.  Aquí cubrirán  todos os datos solicitados e na caixa de ”mensaxe para o profesor/a” escribir que as materias que se reclaman e os motivos da mesma.

ENTREGA PRESENCIAL NA SECRETARÍA DO IES A PONTEPEDRIÑA:

 • Utilizarán o modelo formalizado que podrán recoller no propio centro ou descargar premendo nesta ligazón.

Resolución das reclamacións

 • A resolución será por escrito, e será entregado o/a solicitante e/ou a súa familia previa cita ou enviado ao correo electrónico do alumno/a ou da súa familia, se así o solicitan.
 • A resposta do departamento será en 24 horas desde a finalización do prazo de reclamación (día 12 de xuño).

Reclamación á Comisión de Supervisión.

 • Se tras a recepción da resolución, e non estando dacordo coa mesma, teñen o dereito de presentar Reclamación ante a Comisión de Supervisión.
 • Os/as alumnos/as e/ou as súas familias presentarán reclamación en modelo formalizado o día seguinte de recibir a resolución do departamento: día 15 de xuño. Esta presentación realizarase sempre na secretaría do IES.
 • A Comisión de Supervisión emitirá resolución antes do día 03 de xullo para, si é o caso, o/a alumno/a poda matricularse nas probas de ABAU se así o desexa.

 

Blogue do Plan Proxecta que se está desenvolvendo no instituto

Se se preme na imaxe accédese ao blogue do plan proxecta: Educación Patrimonial

Distribuir contido