Lexislación

CICLOS FORMATIVOS

 BOE

Real decreto 1147/2011, do 29 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13118.pdf

 

Real decreto 127/2014, do 28 de febreiro, polo que se regulan aspectos específicos da formación profesional básica das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo, se aproban catorce títulos profesionais básicos, se fixan os seus currículos básicos e se modifica o Real decreto 1850/2009, do 4 de decembro, sobre expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes ás ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf

 

DOG

Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia. 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2010/20100712/Anuncio26F6E_gl.html

 

Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regula a avaliación e a acreditación académica do alumnado que cursa as ensinanzas de formación profesional inicial. 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110715/AnuncioC3F1-120711-4341_gl.html

 

Orde do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a admisión nestas ensinanzas.

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150722/AnuncioG0164-150715-0001_gl.html

 

Resolución do 4 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2016-2017.

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160818/AnuncioG0164-050816-0003_gl.html

 

Orde do 24 de maio de 2005 pola que se regula o desenvolvemento de estadías formativas en empresas ou institucións situadas fóra do Estado español destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas non universitarias en centros autorizados da Comunidade Autónoma de Galicia, así como o desenvolvemento de estadías de formación práctica en empresas ou institucións situadas en Galicia, destinadas ao alumnado procedente doutros Estados. 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2005/20050613/Anuncio15F1A_gl.pdf

 

Orde do 28 de febreiro de 2007 pola que se regula o módulo profesional de formación en centros de traballo da formación profesional inicial, para o alumnado matriculado en centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia. 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2007/20070308/Anuncio84EE_gl.pdf

 

Corrección de erros da Orde do 28 de febreiro de 2007 pola que se regula o módulo profesional de formación en centros de traballo. 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2007/20070309/Anuncio86AE_gl.pdf