Rerserva e admisión

CALENDARIO DE MATRÍCULA PARA O CURSO 2021-22

EDUCACIÓN SECUNDARIA E BACHARELATO.

O alumnado con todas as materias superadas na convocatoria ordinaria de xuño e de nova incorporación matricularase nas seguintes datas:

 • 28 e 29 de xuño: 1º e 2º de E.S.O.
 • 30 de xuño e 01 de xullo: 3º e 4º de ESO.
 • 02 de xullo e 5 de xullo: 1º e 2º de Bacharelato.

O alumnado que teña materias pendentes na convocatoria ordinaria de xuño matricularase despois de facer as probas extraordinarias de setembro. Publicarase calendario.

ALUMNADO DE CICLOS FORMATIVOS E FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA.

 • O alumnado que se matricula para 1º de Ciclos formativos debe esperar o calendario que publicará Formación Profesional (procedemento de admisión)
 • Alumnado que se matricula para 2º de Ciclos formativos: Entre o día 30 de xuño e 5 de xullo.
 • Alumnado que se matricula para FPB: o prazo abrirase despois das probas extraordinarias de setembro. Publicarase calendario.

PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS/AS PARA CURSO 2021-22

 Entre os días 01 e 22 de marzo de 2021, ambos inclusive, ábrese o prazo para solicitar praza no IES A Pontepedriña.

1.- A solicitude será única, no modelo anexo II, que pode recollerse na Secretaría do centro, descargarse na aplicación “admisionalumnado” ou cumprimentarse na mesma aplicación.

2.- Tamén pode ser tramitada a través da Sede Electrónica.

3- A explicación do procedemento, así como acceder a aplicación “admisiónalumnado” atópase na seguinte dirección: https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

4.- Documentación:

 • Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando denegue a súa consulta.
 • Documento acreditativo do requisito de idade do/da alumno/a.
 • Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos exixidos en cada nivel educativo ou etpa nos termos do Anexo II.
 • Convenio regulador ou resolusión xudicial de sepàración xudicial ou divorcio, se é o caso.

5.- Tamén débese manifestar na solicitude se o/a alumno/a utilizará servizos complementarios (Transporte).

6.- Se o/a alumno/a presenta necesidades específicas de apoio educativo tamén deberá indicarse e achegar a documentación que acredite as circunstancias alegadas.

7.- Se existisen máis solicitudes que prazas, os/as alumnos/as serán baremados segundo recolle a ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

8.- De existir empate na puntuación, a resolución de 25 de febreiro de 2021,da dirección xeral de centros erecursos humanos, pola que se fai público o resultado do sorteo ao que fai referencia o artigo 29 daorde do 12 de marzo de 2013 recolle as letras de prioridade do sorteo que tería que facerse. As letras de prioridade que afectan ao primeiro apelido son as letras "W" e "S"; así mesmo, afectan ao segundo apelido as letras "B" e "F".

 

VACANTES OFERTADAS PARA O PROCESO DE ADMISIÓN. CURSO 2021/22

 

 

CURSO

 

 

VACANTES

 

 

1º DE ESO

 

1

 

2º DE ESO

 

12

 

3º DE ESO

 

0

 

4º DE ESO

 

0

 

1º DE BACHARELATO -MODALIDADE DE CIENCIAS

 

0

 

1º DE BACHARELATO - MODALIDADE DE HUMANIDADES E CCSS

 

0

 

2º DE BACHARELATO - MODALIDADE DE CIENCIAS

 

15

 

2º DE BACHARELATO - MODALIDADE DE HUMANIDADES E CCSS

 

0

PROCESO DE RESERVA DE ALUMNOS/AS PARA O CURSO 2021-22

Finalizado o proceso de reserva  de alumnos/as procedentes de centros adscritos, o IES A Pontepedriña informa:

Todas as solicitudes presentadas desde os centros adscritos para 1º de ESO e 1º de Bacharelato, foron admitidas.

As listaxes co alumnado admitido, en virtude da lei de protección de datos, serán publicadas no IES A Pontepedriña, nos seus taboleiros interiores.

Non se dará ninguna información telefónica sobre estas listaxes. Desculpen as molestias.

PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS/AS PARA O CURSO 2020-21

Finalizado o día 18 de maio de 2020 o proceso de admisión de alumnos/as para aqueles que non proceden de centros adscritos, o IES A Pontepedriña informa:

 • Solicitudes 1º de ESO: Todas as solicitudes son: ADMITIDAS

 • Solicitudes 2º de ESO: Todas as solicitudes son: NON ADMITIDAS

 • Solicitudes 3º de ESO: Todas as solicitudes son: NON ADMITIDAS

 • Solicitudes 4º de ESO: Todas as solicitudes son: ADMITIDAS 

 • Solicitudes 1º Bacharelato: Todas as solicitudes son: ADMITIDAS 

 • Solicitudes 2º Bacharelato: Todas as solicitudes son: ADMITIDAS 

Todos/as os/as alumnos/as admitidos realizarán o proceso de matrícula no mes de xullo ( entre o día 01-10 de xullo). As quendas para matricularse e documentación necesaria serán publicadas nesta páxina web entre o 17 de xuño e o 21 de xuño de 2020.

Pola lei de protección de datos non poden ser expostas nesta páxina os nomes dos/as alumnos/as admitidos/as. Estas listaxes poden consultarse no propio centro ou a través da apliación “admisionalumnado”.

O alumnado NON ADMITIDO poderá acceder a unha praza neste IES no mes de setembro si tras rematado o proceso de matrícula aparecen vacantes. Estas vacantes serán asignadas segundo a orde na que figuran tras a baremación.

PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS/AS PARA CURSO 2020-21

 

Entre os días 01 e 20 de marzo de 2020, ambos inclusive, ábrese o prazo para solicitar praza no IES A Pontepedriña.

1.- A solicitude será única, no modelo anexo II, que pode recollerse na Secretaría do centro, descargarse na aplicación admisionalumnado ou cumprimentarse na mesma aplicación.


2.- Tamén se poderá descargar, e logo cumprimentar, no seguinte enlace: https://www.edu.xunta.es/axudaplicacion/files/admisionalumnado/ED550B-G.pdf

3.- Documentación:

 • Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando denegue a súa consulta.
 • Documento acreditativo do requisito de idade do/da alumno/a.
 • Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos exixidos en cada nivel educativo ou etpa nos termos do Anexo II.
 • Convenio regulador ou resolusión xudicial de sepàración xudicial ou divorcio, se é o caso.

4.- Tamén se debe manifestar na solicitude se o/a alumno/a utilizará servizos complementarios (Transporte).

5.- Se o/a alumno/a presenta necesidades específicas de apoio educativo tamén deberá indicarse e achegar a documentación que acredite as circunstancias alegadas.

6.- Se existisen máis solicitudes que prazas, os/as alumnos/as serán baremados segundo recolle a ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

7.- De existir empate na puntuación, a Resolución de 26 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai público o resultado do sorteo ao que fai referencia o artigo 29 da Orde do 12 de marzo de 2013  recolle as letras de prioridade do sorteo que tería que facerse. As letras de prioridade que afectan ao primeiro apelido son as letras "T" e "G"; así mesmo, afectan ao segundo apelido as letras "E" e "X".

 

VACANTES OFERTADAS PARA O PROCESO DE ADMISIÓN.

CURSO 2020-21

 

CURSO

VACANTES

1º DE ESO

23

2º DE ESO

0

3º DE ESO

0

4º DE ESO

2

 


1º DE BACHARELATO -MODALIDADE DE CIENCIAS

 

0

 


1º DE BACHARELATO - MODALIDADE DE HUMANIDADES E CCSS

 

0

 


2º DE BACHARELATO - MODALIDADE DE CIENCIAS

 

23

 

2º DE BACHARELATO - MODALIDADE DE HUMANIDADES E CCSS

 

05

PROCESO DE RESERVA DE ALUMNOS/AS PARA O CURSO 2020-21

Finalizado o día 17 de febreiro de 2020 o proceso de reserva  de alumnos/as procedentes de centros adscritos, o IES A Pontepedriña informa:

Todas as solicitudes presentadas desde os centros adscritos para 1º de ESO e 1º de Bacharelato, foron admitidas.

As listaxes co alumnado admitido, en virtude da lei de protección de datos, serán publicadas no IES A Pontepedriña, nos seus taboleiros interiores.

Non se dará ninguna información telefónica sobre estas listaxes. Desculpen as molestias.

PROCESO DE RESERVA DE ALUMNOS/AS PARA O CURSO 2019-20

Finalizado o día 20 de marzo de 2019 o proceso de admisión de alumnos/as para aqueles que non proceden de centros adscritos ou que procedendo de centros adscritos, estaban fora de prazo, o IES A Pontepedriña informa:

 • Solicitudes 1º de ESO:                  Todas admitidas.
 • Solicitudes 2º de ESO:                  Todas admitidas.
 • Solicitudes 3º de ESO:                  Todas admitidas.
 • Solicitudes 4º de ESO:                  Todas admitidas.
 • Solicitudes 1º Bacharelato:           Todas admitidas.
 • Solicitudes 2º Bacharelato:           Todas admitidas.

Todos/as os/as alumnos/as admitidos realizarán o proceso de matrícula no mes de xuño. As datas e documentación necesaria serán publicadas nesta páxina web entre o 17 de xuño e o 21 de xuño de 2019.

PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS/AS PARA CURSO 2019-20

Entre os días 01 e 20 de marzo de 2019, ambos inclusive, ábrese o prazo para solicitar praza no IES A Pontepedriña.

 

 1. A solicitude será única, no modelo anexo II, que pode recollerse na Secretaría do centro, descargarse na aplicación admisionalumnado ou cumprimentarse na mesma aplicación.

 2. Tamén se poderá descargar, e logo cumprimentar, da Sede Electrónica da Xunta de Galicia, na dirección http://www.xunta.es/portada, e da páxina web da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, na dirección http://www.edu.xunta.gal/portal/node/26923.

 3. Documentación:

   1. Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando denegue a súa consulta.

   2. Documento acreditativo do requisito de idade do/da alumno/a.

   3. Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos exixidos en cada nivel educativo ou etpa nos termos do Anexo II.

   4. Convenio regulador ou resolusión xudicial de sepàración xudicial ou divorcio, se é o caso.

 4. Tamén se debe manifestar na solicitude se o/a alumno/a utilizará servizos complementarios ( Transporte).

 5. Se o/a alumno/a presenta necesidades específicas de apoio educativo tamén deberá indicarse e achegar a documentación que acredite as circunstancias alegadas.

 6. Se existisen máis solicitudes que prazas, os/as alumnos/as serán baremados segundo recolle a ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 7. De existir empate na puntuación, a Resolución do 27 de febreiro de 2019 recolle as letras de prioridade do sorteo que tería que facerse. As letras de prioridade que afectan ao primeiro apelido son as letras “E” e “C”; así mesmo afectán ao segundo apelido as letras “U” e “P”.


  Enlace ao impreso de solicitude: http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/anexo_ii_formulario_de_admision.pdf.


   

                                       VACANTES OFERTADAS PARA O PROCESO DE ADMISIÓN.

 

CURSO

VACANTES

 

1º DE ESO

 

0

 

2º DE ESO

 

05

 

3º DE ESO

 

18

 

4º DE ESO

 

10


1º DE BACHARELATO MODALIDADE DE CIENCIAS

 

03


1º DE BACHARELATO MODALIDADE DE HUMANIDADES E CCSS

 

0


2º DE BACHARELATO MODALIDADE DE CIENCIAS

 

27

2º DE BACHARELATO MODALIDADE DE HUMANIDADES E CCSS

 

07

 

PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2018-19

 

O día 01 de marzo de 2018 abriuse o prazo de solicitude de prazas para o IES A Pontepedriña. Este prazo remata o día 20 de marzo.

Para coñecer as prazas vacantes, información sobre o proceso de admisión ( documentación necesaria,..) e Baremo de admisión podes abrir ou descargar os arquivos que a continuación se relacionan:

INFORMACIÓN PARA OS/AS SOLICITANTES DE PRAZA NO PROCESO DE ADMISIÓN. CURSO 2018-19

 • Prazas 1º de E.S.O.: Todos/as admitidos/as.
 • Prazas 2º de E.S.O.: Todos/as admitidos/as.
 • Prazas 3º de E.S.O.. Todos/as admitidos/as
 • Prazas 4º de E.S.O.: Todos/as admitidos/as.
 • Prazas 1º de Bacharelato Ciencias: Todos/as admitidos/as
 • Prazas 1º de bacharelato Humanidades: Todos/as admitidos/as.

Para calqueira información adicional poden chamar a Secretaría do IES en horario de 09:00 a 14:00 horas.

Distribuir contido