Formación Profesional

Estrutura Ciclos Formativos

ESTRUCTURA CICLOS FORMATIVOS 

            O Decreto 107/2014, do 4 de setembro, polo que se regulan aspectos específicos da formación profesional básica das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo en Galicia e se establecen vinte e un currículos de títulos profesionais básicos. (DOG do 15 de setembro de 2014); a Orde do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a admisión nestas ensinanzas. (DOG do 2 de xullo de 2015); a Orde do 10 de xuño de 2016 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2016/17. (DOG do 23 de xuño de 2016) e a Resolución do 4 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2016/17. (DOG do 18 de agosto de 2016)  son o marco legal que soporta a estructura dos ciclos formativos en Galicia.

            De acordo coa oferta do noso centro, a continuación amósase o listado dos módulos de cada ciclo formativo. Após recóllense algúns aspectos xerais que tamén poden ser de interese.

 

DESCARGA NESTA LIGAZÓN PDF DE OFERTAS DE CICLO FORMATIVOS

 

OFERTA CICLOS FORMATIVOS

CICLO MEDIO “ACTIVIDADES COMERCIAIS”

CURSO PRIMEIRO

CURSO SEGUNDO

     


Aplicacións informáticas para o comercio (5 h/sem)


Comercio electrónico                     (7 h/sem)


Dinamización do punto de venda (6 h/sem)


Servizos de atención comercial     (5 h/sem)


Formación e orientación laboral (4 h/sem)


Técnicas de almacén                      (7 h/sem)


Inglés (6 h/sem)


Venda técnica                                 (7 h/sem)


Márketing na actividade comercial   (6 h/sem)


Xestión dun pequeno comercio  (10 h/sem)


Procesos de venda    (6 h/sem)


Formación en centros de traballo.


Xestión de compras  (3 h/sem)

   

 

CICLO SUPERIOR “COMERCIO INTERNACIONAL”

CURSO PRIMEIRO

CURSO SEGUNDO

     


Formación e orientación laboral  (4 h/sem)


Comercio dixital internacional    (6 h/sem)


Inglés                                           (6 h/sem)


Financiamento internacional       (6 h/sem)


Negociación internacional           (5 h/sem)


Loxística de almacenamento      (7 h/sem)


Transporte internacional de mercadorías (7 h/sem)


Márketing internacional               (7 h/sem)


Xestión administrativa do comercio internacional (7 h/sem)


Medios de pago internacionais   (5 h/sem)

 

Sistema de información de mercados (5 h/s)


Xestión económ. e financeira da empresa (7h/sem)


Proxecto de comercio internacional

   

Formación en centros de traballo

 

CICLO SUPERIOR “XESTIÓN DE VENDAS E ESPAZOS COMERCIAIS”

CURSO PRIMEIRO

CURSO SEGUNDO

     


Formación e orientación laboral  (4 h/sem)


Escaparatismo e deseño de espazos comerciais (6 h/sem)


Inglés                             (6 h/sem)


Loxística de almacenamento              (7 h/sem)


Investigación comercial     (5 h/sem)


Loxística de aprovisionamento           (6 h/sem)


Márketing dixital             (7 h/sem)


Organización de equipos de vendas  (5 h/sem)


Políticas de márketing        (7 h/sem)


Técnicas de venda e negociación       (6 h/sem)


Xestión económica e financeira da empresa (7h/sem)


Xest. de produtos e promoción no punto de venda (6 h/s)

 

Proxecto de xestión de vendas e espazos comerciais

   

Formación en centros de traballoFORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

CURSO PRIMEIRO

CURSO SEGUNDO

     


Tratamento informático de datos (7 h/sem)


Aplicacións básicas de ofimática  (10 h/sem)


Tecnicas básicas de merchandising (6h/sem)      


Atención a Clientela            (3 h/sem)


Operacións auxiliares de almacenaxe (5h/sem)


Preparación de pedidos e venda de productos  (5 h/sem)


Ciencias Aplicadas I             (6 h/sem)


Organización de equipos de vendas  (5 h/sem)


Comunicación e Sociedade    (7 h/sem)

   

Titoría ( 1 h/sem)


 Comunicación e Sociedade II (6 h/s)

 

Titoría (1 h/sem)

   

Formación en centros de traballo ( 320 horas)FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

XESTIÓN DE VENDAS E ESPAZOS COMERCIAIS

CURSO PRIMEIRO

CURSO SEGUNDO

     

   

Escaparatismo e deseño de espazos comerciais (3 h/sem)


Formación e Orientación laboral (5h/sem)                                 


Loxística de almacenamento              (5 h/sem)


Investigación comercial    (4 h/sem)


Loxística de aprovisionamento           (5 h/sem)


Márketing dixital             (10 h/sem)


Organización de equipos de vendas  (4 h/sem)


Políticas de márketing    ( h/sem)


Técnicas de venda e negociación       (5 h/sem)


Xestión económica e financeira da empresa (8h/sem)


Xest. de produtos e promoción no punto de venda (5 h/s)

 

Proxecto de xestión de vendas e espazos comerciais

   

Formación en centros de traballo (410 horas)

 

FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

COMERCIALIZACIÓN PRODUTOS ALIMENTARIOS

CURSO PRIMEIRO

CURSO SEGUNDO

     

   

Escaparatismo e deseño de espazos comerciais (3 h/sem)


Formación e Orientación laboral (5h/sem)                                 


Loxística de almacenamento              (5 h/sem)


Investigación comercial      (4 h/sem)


Loxística de aprovisionamento           (5 h/sem)


Márketing dixital               (10 h/sem)


Organización de equipos de vendas  (4 h/sem)


Políticas de márketing      ( h/sem)


Técnicas de venda e negociación       (5 h/sem)


Xestión económica e financeira da empresa (8h/sem)


Xest. de produtos e promoción no punto de venda (5 h/s)

 

Proxecto de xestión de vendas e espazos comerciais

   

Formación en centros de traballo (410 horas)

 

Admisión a Ciclos Formativos.

A solicitude deberá realizarse mediante o asistente informático vía web para todos os réximes e graos, agás para o segundo curso do réxime ordinario.

Logo de realizada a solicitude web, a aplicación informática xera un impreso con instrucións individualizadas para cada solicitante. O impreso xerado pola aplicación informática indica a documentación que cómpre achegar. Esta documentación cos impresos xerados deberá ser entregada, en prazo, en calquera centro público de Galicia con oferta de ciclos formativos de formación profesional. Este documento será validado polo centro e unha das copias será selada e entregada á persoa solicitante. Sen estes requisitos, a solicitude carece de validez e non será tida en conta no proceso de admisión.

No caso de que o impreso xerado pola aplicación informática indique que se trata dun documento xa validado e que non é necesario entregalo nun centro, non será preciso máis trámite, pero o documento impreso deberase conservar como resgardo da solicitude de admisión.

 

Algúns aspectos normativos sobre a Formación Profesional

 

Que é a Formación Profesional?


A formación profesional é un conxunto de accións formativas, durante un período máximo de dous anos, que te capacitan para o exercicio dunha profesión e te preparan para o acceso ao emprego.

Como está organizada?

A formación profesional ordénase segundo un grupo de ocupacións –familias profesionais– (comunicación, imaxe e son; electricidade e electrónica; actividades marítimo-pesqueiras, sanidade, etc.)..

Pola súa vez, as familias profesionais están constituídas por ciclos formativos que poden ser de Grao Medio e Grao Superior.

Cada ciclo formativo comprende un conxunto de módulos profesionais de formación teórica e práctica.

Tanto os ciclos de grao medio como os de grao superior inclúen un módulo de formación en centros de traballo (FCT), de duración comprendida entre tres e seis meses, para o que se dispón de axudas económicas.

Como podo acceder?

Podes realizar o acceso ben directamente ou ben mediante unha proba, se non reúnes os requisitos do acceso directo.

-- Acceso a Grao Medio:

1.-Directo: cómpre teres o título de graduado/a en educación secundaria ou equivalente.


2.-Mediante proba: podes concorrer, con carácter xeral, se cumpriches 17 anos ou se os cumpres no ano en que se realicen as probas.


-- Acceso a Grao Superior:

1.-Directo: cómpre dispores do título de bacharelato ou equivalente.

2.-Mediante proba: podes acceder se tes 19 anos ou se os cumpres no ano de realización da proba, ou 18 anos se tes o título de técnico nun ciclo formativo que pertenza a algunha familia profesional incluída na opción á que opta, consonte ao que se establece no Anexo V da orde do 02 de decembro de 2008.


Que modalidades podo estudar?


Neste Centro podes cursar ciclos formativos de forma presencial:

·   

Ciclo Medio de Comercio

·   

Ciclo Superior de Xestión de vendas e espazos comerciais.

·   

Ciclo Superior de Comercio Internacional

 

Onde e cando podo facer a inscrición?

A Dirección xeral publica o procedemento de Admisión ( consultar http://www.edu.xunta.es/fp/). Para o curso 2016-17 foi do 27 de xuño o 5 de xullo de 2016.

 

            A solicitude deberá realizarse mediante o asistente informático vía web para todos os réximes e graos, agás para o segundo curso do réxime ordinario.

            Logo de realizada a solicitude web, a aplicación informática xera un impreso con instrucións individualizadas para cada solicitante. O impreso xerado pola aplicación informática indica a documentación que cómpre achegar. Esta documentación cos impresos xerados deberá ser entregada, en prazo, en calquera centro público de Galicia con oferta de ciclos formativos de formación profesional. Este documento será validado polo centro e unha das copias será selada e entregada á persoa solicitante. Sen estes requisitos, a solicitude carece de validez e non será tida en conta no proceso de admisión.

            No caso de que o impreso xerado pola aplicación informática indique que se trata dun documento xa validado e que non é necesario entregalo nun centro, non será preciso máis trámite, pero o documento impreso deberase conservar como resgardo da solicitude de admisión.


Ao rematar, que titulación teño?Cando conclúas un ciclo formativo podes obter estes títulos:

– Técnico/a da correspondente profesión, en caso de superares todos os módulos que integran o ciclo formativo de grao medio.No mundo laboral, sitúate nun nivel 2 de cualificación dentro da Unión Europea.

– Técnico/a superior da correspondente profesión, se os módulos que superaches integran un ciclo formativo de grao superior.No mundo laboral, sitúate nun nivel 3 de cualificación dentro da Unión Europea.E despois, que saídas teño?-- Ciclos MediosSaídas profesionais: podes acceder directamente ao mercado laboral ou converterte en emprendedor/a ao constituír a túa propia empresa.Saídas académicas: co título de técnico/a podes acceder ao primeiro curso de calquera modalidade de bacharelato. Tamén tes a posibilidade de cursar un ciclo de grao superior se cumpres os requisitos de acceso directo (Título de Bacharelato) ou superas a proba de acceso para estes ciclos.-- Ciclos SuperioresCo título de técnico/a superior podes acceder directamente, sen proba de acceso, a determinadas ensinanzas universitarias. Nos actuais plans de estudos de 1º e 2º ciclo só podes acceder a determinadas titulacións.


Para iso, as universidades reservan:


– O 15 % das prazas en titulacións de primeiro ciclo (enxeñarías técnicas, diplomaturas, maxisterio, etc.).


– O 7 % das prazas en titulacións de primeiro e segundo ciclo (enxeñarías, licenciaturas, etc.).


            Cos novos títulos de FP podes acceder a calquera titulación independentemente do ciclo superior cursado. Non obstante, poderanse establecer prioridades na vinculación dos títulos de técnico superior coas ramas de coñecemento en que se estruturan as ensinanzas.


            Podes chegar a validar, segundo o caso, de 60 a 120 ECTS (sistema Europeo de transferencia de créditos) dos novos títulos universitarios de grao, equivalente a un ou dous cursos académicos.

 

Enlaces:

 

Distribuir contido