Lexislación educativa

LEXISLACIÓN

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA E BACHARELATO

 

BOE.

Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf

 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf

 

Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/07/30/pdfs/BOE-A-2016-7337.pdf

 

DOG

DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.html

 

RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións
no curso académico 2015/16 para a implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150729/AnuncioG0164-240715-0003_gl.html

 

ORDE do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de
libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta.

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150721/AnuncioG0164-160715-0001_gl.html

 

RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a implantación, no curso académico 2016/17, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160801/AnuncioG0164-200716-0001_gl.html

 

ORDE do 13 de xullo de 2016 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta.

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160804/AnuncioG0164-210716-0001_gl.html

 

Orde do 3 de agosto de 2017 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes na etapa de educación secundaria obrigatoria, e se regula o seu currículo e a súa oferta.

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20170818_libre_configuracion_1.pdf

 

Resolución do 20 de xullo de 2017 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2017/18, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/resolucion_instrucciones_eso_bach_2017_galego_2.pdf

 

LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110715/AnuncioC3B0-050711-4046_gl.pdf

 

DECRETO 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150127/AnuncioG0164-220115-0001_gl.html

 

CICLOS FORMATIVOS 

 

BOE

Real decreto 1147/2011, do 29 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13118.pdf

 

Real decreto 127/2014, do 28 de febreiro, polo que se regulan aspectos específicos da formación profesional básica das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo, se aproban catorce títulos profesionais básicos, se fixan os seus currículos básicos e se modifica o Real decreto 1850/2009, do 4 de decembro, sobre expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes ás ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf

 

DOG

Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia. 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2010/20100712/Anuncio26F6E_gl.html

 

Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regula a avaliación e a acreditación académica do alumnado que cursa as ensinanzas de formación profesional inicial. 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110715/AnuncioC3F1-120711-4341_gl.html

 

Orde do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a admisión nestas ensinanzas.

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150722/AnuncioG0164-150715-0001_gl.html

 

Resolución do 4 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2016-2017.

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160818/AnuncioG0164-050816-0003_gl.html

 

Orde do 24 de maio de 2005 pola que se regula o desenvolvemento de estadías formativas en empresas ou institucións situadas fóra do Estado español destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas non universitarias en centros autorizados da Comunidade Autónoma de Galicia, así como o desenvolvemento de estadías de formación práctica en empresas ou institucións situadas en Galicia, destinadas ao alumnado procedente doutros Estados. 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2005/20050613/Anuncio15F1A_gl.pdf

 

Orde do 28 de febreiro de 2007 pola que se regula o módulo profesional de formación en centros de traballo da formación profesional inicial, para o alumnado matriculado en centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia. 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2007/20070308/Anuncio84EE_gl.pdf

 

Corrección de erros da Orde do 28 de febreiro de 2007 pola que se regula o módulo profesional de formación en centros de traballo. 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2007/20070309/Anuncio86AE_gl.pdf

 

Resolución de 3 de agosto de 2017, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se dictan instrucciones para el desarrollo de los ciclos formativos de formación profesional del sistema educativo en el curso 201

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20170817_ciclos.pdf