L1_Chinese

第一课。欢迎学汉语

 

你好, 我的朋友。你好吗? 很好, 谢谢。
你叫什么名字?我的名字叫花儿。一个美丽的名字。
请问,哪儿有一个美丽的地方? 到水那里去吧。再见。
这里是水吗? 是, 这里是水。请进。

 

L1_Chinese in PDF: clic

L1_PinYin (romanized Chinese) in PDF: clic

 

L1_Chinese in TIF: clic

 

L1_PinYin in TIF: clic

Vocab L1_Chinese

On-Line Parts:     1    2    3   

PinYin

Exercises: Ex 0 - Ex1 - Ex 2 - Ex 3 - Ex 4

 

PinYin: Ex 0 - Ex 1 - Ex 2 - Ex 3 - Ex 4

Powered by Drupal - Design by artinet