Skip to Content

Matrícula

Admisión alumnado curso 2013-2014

ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2013-14

 

A Admisión do alumnado neste Centro para o curso 2013 -14 axustarase á lexislación e proceso que se indican:

1.- NORMATIVA REGULADORA DE ADMISIÓN

            - Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos… . (DOG 26/12/2012)

            - Orde do 12  de marzo de 2013, pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros sustentados con fondos públicos… . (DOG 15/03/2013).

            - Instrucións da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e O. U.

2.- OFERTA DE POSTOS ESCOLARES DISPOÑIBLES:


Educación Infantil:

Hai 44  prazas dispoñibles para alumnos de 3 anos. As seis restantes son postos escolares a disposición da comisión de escolarización para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (art. 3 da Orde do 12 de marzo de 2013, DOG d0 15)

Educación Primaria:

Non hai prazas dispoñibles.


3.- ÁREA DE INFLUENCIA E IES DE ADSCRICIÓN DO CENTRO

A área de influencia deste Centro ao obxecto de aplicar a puntuación que corresponda por proximidade do domicilio ou do centro de traballo, é a que figura no mapa de zonas educativas proporcionado polo Concello. Aos efectos de continuidade dos estudos de educación secundaria obrigatoria o Centro está adscrito ao IES A SARDIÑEIRA.

4.- XORNADAS DE PORTAS ABERTAS PARA E. INFANTIL

Co obxecto de que as persoas interesadas en solicitar praza para E. Infantil poidan coñecer o noso Centro, este ano teremos as seguintes sesións de portas abertas:

         18 de marzo e  15 de abril, ás 16:30 horas.

5.- PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

As solicitudes de admisión, que se axeitarán ao modelo oficial (a recoller en conserxería ou descargar no portal da Consellería de Educación), deberán ser presentadas na Secretaría do Colexio do 5 ao 17 de  abril, debendo ir acompañadas da copia do DNI do alumno/a ou da copia do libro de familia.

6.- PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DOS CRITERIOS DE BAREMACIÓN ALEGADOS.

A presentación dos xustificantes dos criterios de baremación ten carácter voluntario. A non presentación dalgún deles suporá a renuncia explícita a ser baremado no criterio correspondente. O prazo de presentación desta documentación é do 18 de abril ao 3 de maio; porén, para facilitar trámites e viaxes ao Centro, poderán achegala coa solicitude.

7.- PUBLICACIÓN DA LISTAXE DO ALUMNADO ADMITIDO

- Até 10 de maio: Publicación da resolución provisional de admitidos e non admitidos. A listaxe ou listaxes que se publiquen terán carácter provisional e poderán ser obxecto de reclamación ante o Consello Escolar do Centro no prazo de cinco días hábiles.

- Antes do 31 de maio: Publicación da resolución definitiva de admitidos e non admitidos Contra esta resolución poderase interpoñer recurso de alzada ante o responsable da Xefatura Territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes.

8.- PRAZO PARA A FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA

O alumnado admitido no Centro formalizará a súa inscrición na Secretaría do 2  ao 22 de xuño. Se finalizado o prazo de matrícula non se tivese formalizado esta, teráselle por decaído no dereito á praza obtida.  

9.- RECURSOS DOS QUE DISPÓN O CENTRO

  • Profesorado Especialista en E. Infantil, E. Primaria, E. Física, Música e Inglés.
  • Departamento de Orientación Escolar
  • Orientador.
  • Profesorado especialista en Audición e Linguaxe e Pedagoxía Terapéutica.
  • Aula de PT.   Aula de AL.  Aulas de Informática.  Aula de Música.  Aulas con dotación TICs.
  • Biblioteca - Salón de Usos Múltiples. Pista polideportiva cuberta. Ximnasio.
  • Comedor escolar.   Parque Infantil.

 10.- SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

Os servizos complementarios que ofrece o Centro son:

10.1.- Comedor Escolar. ( 14.00 a 16.00 h. )

Organizado e xestionado pola ANPA do Centro:

Horario da ANPA: Martes de de 9.00 a 10.00 h.  e 16:00 a 17:00 h.

                                Xoves de 9.00 a 10.00h.

Teléfono ANPA: 981240005          e-mail: anpa.sancristobal@gmail.com

Lexislación aplicable:

  • Decreto 10/2007, do 25 de xaneiro, polo que se regula o funcionamento dos comedores escolares nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG, 06/02/2007).
  • Orde do 21 de febreiro de 2007, pola que se regula a organización, funcionamento e xestión do servizo de comedor escolar nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG, 05/03/07).

10.3.- Madrugadores (7:30 - 9:00h). 

Organizado e xestionado pola ANPA do Centro:

INFORMACIÓN IMPORTANTE

A  solicitude será única e vinculante, poderá conter ata seis centros, por orde de preferencia e presentarase no centro indicado en primeiro lugar. Estará asinada por calquera dos titulares da patria potestade. No caso de separación ou divorcio, será necesaria a sinatura de ámbolos dous proxenitores, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles. En tódoloas casos, será necesario presentar xunto coa solicitude de admisión a resolución xudicial correspondente para o seu cotexo polo centro educativo.

Darán lugar á perda do dereito de prioridade:

. A presentación da solicitude fóra de prazo.

. A presentación de máis dunha solicitude.

. A presentación de solicitudes estando vinculado por reserva. A reserva ten carácter vinculante e será incompatible coa presentación de solicitude noutro centro, salvo renuncia expresa por escrito presentada no centro de adscrición antes do inicio do prazo ordinario de presentación de solicitudes de admisión.

. As solicitudes que conteñan datos que non se axusten ás circunstancias reais do alumn@.

. As solicitudes que estean acompañadas por documentación que reflicta datos que non se axusten ás circunstancias reais.

 

            A Coruña, a 18 de marzo de 2013.

 A Secretaria                                                                Vº. e Prace.

                                                                                       O Director,

 Asdo.: Mª Eugenia Villarino Rodriguez                  Asdo.: Manuel G. Souto Facal

 NOTA: Se se producise algunha vacante no ao longo do proceso, será adxudicada segundo o baremo publicado no tabolaeiro de anuncios do centro.

Distribuir contido


by Dr. Radut