LISTA DE LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2018/2019

LIBROS TEXTO 2018-19

EDUCACIÓN INFANTIL

MATERIA

CURSO

TÍTULO

AUTOR/A

Editorial

ISBN

INGLÉS

4º EDUCACIÓN INFANTIL

(3 ANOS)

 

Daisy, Robin and Me!  BLUE  CB. S

Alicia Vázquez and JenifferDobson

OXFORD

978-0-19-480713-5

INGLÉS

5º EDUCACIÓN INFANTIL

(4 ANOS)

 

Daisy, Robin and Me!  BLUE  CB. A      

Mary Charrington and Charlotte Covill

OXFORD

978-0-19-480740-1

INGLÉS

6º EDUCACIÓN INFANTIL

(5 ANOS)

 

Daisy, Robin and Me!  BLUE  CB. B       

Mary Charrington and Charlotte Covill

OXFORD

978-0-19-480765-4

 

EDUCACIÓN PRIMARIA

1º EDUCACIÓN PRIMARIA

 

MATERIA

CURSO

TÍTULO

AUTOR/A

Editorial

ISBN

LENGUA CASTELLANA

Cuadernos trimestrales

1º PRIMARIA

1-1PRI CUAD LENGUA PAUTA SHContigo

 

 

Santillana

978-84-680-4345-6

 

1º PRIMARIA

1-2PRI CUAD LENGUA PAUTA SHContigo

 

Santillana

978-84-680-4347-0

 

1º PRIMARIA

1-3PRI CUAD LENGUA PAUTA SHContigo

 

Santillana

978-84-680-4349-4

LÍNGUA +

 

1º PRIMARIA

1PRI LINGUA+ Tarefas e destrezas comunicativas

 

Santillana

978-84-9972-931-2

 

 

MATEMATICAS

1º PRIMARIA

1PRI MATEMATICAS SHContigo Mochila Ligera

 

Santillana

978-84-141-1110-9

 

CC. NATURAIS

 

1º PRIMARIA

1PRI CC NATURAIS Saber Facer Contigo

 

Santillana

978-84-9185-037-3

 

CC. SOCIAIS

 

1º PRIMARIA

1PRI CC SOCIAIS Saber Facer Contigo

 

Santillana

978-84-9185-035-9

 

LECTURAS

 

1º PRIMARIA

1PRI LECTURAS ¡PON, PON! ¿QUIEN VIVE AHI?

 

Santillana

978-84-680-4297-8

 

MÚSICA

 

1º PRIMARIA

PROXECTO SECULO XXI

 

GALINOVA

978-84-89459-90-8

INGLÉS

1º PRIMARIA

Roff Tops

CLASS BOOK

Suzanne Torres, Paul Shipton

Oxford

978-0-19-450302-0

INGLÉS

1º PRIMARIA

Roff Tops 1

ACTIVITY BOOK

JuliePenn, Suzanne Torres

Oxford

978-0-19-450311-2

 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

MATERIA

CURSO

TÍTULO

AUTOR/A

Editorial

ISBN

LENGUA+

 

2º PRIMARIA

2PRI LENGUA+ Tareas y destrezas comunicativas

 

Santillana

978-84-680-4002-8

 

LÍNGUA +

 

2º PRIMARIA

2PRI LINGUA+ Tarefas e destrezas comunicativas

 

Santillana

978-84-9972-776-9

 

MATEMÁTICAS

 

2º PRIMARIA

2PRI MATEMATICAS SHContigo Mochila Ligera

 

Santillana

978-84-680-4747-8

CC. NATURAIS

 

2º PRIMARIA

2PRI CC NATURAIS Saber Facer Contigo

 

Santillana

978-84-9185-036-6

 

CC. SOCIAIS

 

 

2PRI CC SOCIAIS Saber Facer Contigo

 

Santillana

978-84-9185-033-5

 

LECTURAS

 

 

2PRI LECTURAS ¡PON, PON! ¿QUIEN ES?

 

Santillana

978-84-680-4296-1

 

MÚSICA

 

2º PRIMARIA

PROXECTO SECULO XXI

 

GALINOVA

978-84-89459-92-4

INGLÉS

2º PRIMARIA

ROOF TOPS 2

CLASS BOOK

 

Helen Casey, Paul Shipton

OXFORD

978-0-19-450303-7

INGLÉS

2º PRIMARIA

ROOF TOPS 2 ACTIVITY BOOK

Helen Casey, Paul Shipton

OXFORD

978-0-19-450327-3

RELIXIÓN CATÓLICA

2º PRIMARIA

 

 

ANAYA

978-84-678-7606-2

 

3º EDUCACIÓN PRIMARIA

MATERIA

CURSO

TÍTULO

AUTOR/A

Editorial

ISBN

LENGUA CASTELLANA

 

3º PRIMARIA

 

 

ANAYA

978-84-678-7884-4

LINGUA GALEGA

 

3º PRIMARIA

 

 

ANAYA

978-84-678-8655-9

CIENCIAS SOCIAIS

 

3º PRIMARIA

 

 

VICENS VIVES

978-84-682-2201-1

CIENCIAS NATURAIS

 

3º PRIMARIA

 

 

VICENS VIVES

978-84-682-2203-5

MATEMÁTICAS

 

3º PRIMARIA

 

 

SANTILLANA

978-84-680-1286-5

INGLÉS

 

3º PRIMARIA

ROOF TOPS

CLASS BOOK 3

(Non se compra)

Sarah Philips, Suzanne Torres

OXFORD

978-0-19-450335-8

INGLÉS

3º PRIMARIA

ROOF TOPS

ACTIVITY BOOK 3

Sarah Philips, Paul Shipton

OXFORD

978-0-19-450336-5

MÚSICA

 

3º PRIMARIA

MELODÍA

 

GALINOVA

978-84-9737-223-7

LECTURA

 

3º PRIMARIA

FOCO 3

 

VICENS VIVES

978-84-682-2149-6

4º EDUCACIÓN PRIMARIA

MATERIA

CURSO

TÍTULO

AUTOR/A

Editorial

ISBN

LENGUA CASTELLANA

 

4ºPRIMARIA

 

 

ANAYA

978-84-678-7889-9

LINGUA GALEGA

 

4º PRIMARIA

 

 

ANAYA

978-84-678-8013-7

CIENCIAS SOCIAIS

 

4º PRIMARIA

 

 

VICENS VIVES

978-84-682-2898-3

CIENCIAS DA NATUREZA

 

4º PRIMARIA

 

 

VICENCS VIVES

978-84-682-2843-3

MATEMÁTICAS

 

4ºPRIMARIA

 

 

SANTILLANA

978-84-830-5609-7

INGLÉS

4º PRIMARIA

ROOFTOPS CLASSBOOK 4  (Non se compra)

 

OXFORD

978-0-19-450351-8

INGLÉS

4º PRIMARIA

ROOF TOPS ACTIVITY BOOK 4

 

OXFORD

978-0-19-450352-5

MÚSICA

 

4º PRIMARIA

MELODÍA

 

GALINOVA

978-84-9737-239-8

LECTURAS


 

4º PRIMARIA

FOCO 4

 

VICENS VIVES

978-84-682-2150-2

5º EDUCACIÓN PRIMARIA

MATERIA

CURSO

TÍTULO

AUTOR/A

Editorial

ISBN

LENGUA CASTELLANA

 

  PRIMARIA

 

 

ANAYA

978-84-678-8178-3

CIENCIAS SOCIAIS

 

5º PRIMARIA

 

 

SM

978-84-9854-428-2

CIENCIAS NATURAIS

 

5º PRIMARIA

 

 

VICENS VIVES

978-84-682-2346-9

INGLÉS

5º PRIMARIA

ROOFTOPS 5 CLASSBOOK

(Non se compra)

 

OXFORD

 

 

978-0-19-450367-9

INGLÉS

5º PRIMARIA

ROOF TOPS

ACTIVITY BOOK

 

OXFORD

 

978-0-19-450368-6

LINGUA GALEGA

 

  PRIMARIA

 

 

ANAYA

978-84-678-8658-0

MATEMÁTICAS

 

5º PRIMARIA

 

 

SANTILLANA

978-84-680-1066-3

MÚSICA

 

5º PRIMARIA

MELODÍA

 

GALINOVA

978-84-9737-224-4

LECTURAS

 

5º PRIMARIA

FOCO 5

 

VICENS VIVES

978-84-682-2151-9

6º EDUCACIÓN PRIMARIA

MATERIA

CURSO

TÍTULO

AUTOR/A

Editorial

ISBN

MAT EMÁTICAS

 

6º PRIMARIA

 

 

SANTILLANA

978-84-680-3033-3

CIENCIAS NATURAIS

 

6º PRIMARIA

 

 

VICENS VIVES

978-84-682-2847-1

CIENCIAS SOCIAIS

 

6º PRIMARIA

 

 

S.M,

9788498545302

LINGUA GALEGA

 

6º PRIMARIA

 

 

Anaya

978-84-678-3511-3

MÚSICA

 

6º PRIMARIA

MELODÍA

 

Galinova

978-84-9737-240-4

LENGUA CASTELLANA

 

6º PRIMARIA

 

 

Anaya

978-84-678-8183-7

INGLÉS

6º PRIMARIA

ROOFTOPS 6

CLASSBOOK (Non se compra)

 

OXFORD

 

 

978-0-19-450381-5

INGLÉS

6º PRIMARIA

ROOF TOPS

ACTIVITY BOOK

 

OXFORD

 

978-0-19-450382-2

LECTURAS

 

6º PRIMARIA

FOCO 5

 

VICENS VIVES

978-84-682-2151-9

               

ABERTO O PRAZO PARA SOLICITAR PRAZA NO COMEDOR ESCOLAR PARA O CURSO 2018/2019

DOCUMENTACIÓN:

Por cada fillo/a para o que se solicita o servizo de comedor, hai que presentar o Anexo II: Modelo de autodeclaración e especificacións. (Prema aquí).

INSTRUCCIÓNS PARA CUBRIR CORRECTAMENTE O ANEXO II MODELO DE AUTODECLARACIÓN

  • Concepto de unidade familiar

 

NO CASO DE MATRIMONIO

EN AUSENCIA DE MATRIMONIO OU EN CASO DE SEPARACIÓN LEGAL

Cónxuxes + fillos menores + fillos maiores de idade incapacitados xudicialmente

Pai ou nai + fillos menores que convivan co solicitante + fillos maiores de idade incapacitados xudicialmente e que convivan co solicitante.

 A maioría de idade acádase ao cumprir 18 anos.

POLO TANTO:

-Calquera outra agrupación familiar non constitúe unidade familiar.

-Ninguén pode formar parte de dúas unidades familiares ao mesmo tempo.

-O número de membros da unidade familiar realízase atendendo a situación existente o día 31 de decembro do 2017. Polo tanto, se un fillo cumprira 18 anos durante o ano, xa non formará parte da unidade familiar coma tampouco o membro que falecera durante ese período

-Nas parellas de feito só un dos seus membros (pai ou nai) poden formar unidade familiar cos fillos. O mesmo criterio é aplicable nos casos de separación ou divorcio con garda e custodia compartida.

 

  • Renda familiar anual

 

1.   Sumarase a base impoñible xeral coa base impoñible de aforro.

2.   Deste resultado restarase a cota líquida resultante da autoliquidación.

Segundo isto, a renda familiar para os efectos da autodeclaración é o resultado de facer as seguintes operacións coa declaración do IRPF:

Casiña 415 + casiña 435 – casiña 557

O resultado obtido dividirase polo número de membros que forman para da unidade familiar. O concepto de unidade familiar será o definido na normativa do IRPF.

ACLARACIÓNS:

-Unidades familiares nas que ambos cónxuxes, ou calquera outro integrante dela, perciben rendas e teñen a obriga de presentar a declaración anual do IRPF. Neste caso, o importe da renda familiar resultará das sumas e restas das casiñas indicadas, que se obterán de cada declaración, se foron presentadas individualmente -que é o habitual- ou ben da declaración conxunta.

-Unidades familiares nas que ambos cónxuxes perciben rendas pero só un deles ten a obriga de presentar a declaración. Neste caso, a obtención do importe da renda familiar resultará das sumas e restas das casiñas indicadas, para o membro da unidade que presentase declaración do IRPF, más o importe que resulte para o outro integrante da unidade familiar que non presentou declaración do IRPF. Neste segundo caso, teranse en conta os seus datos fiscais de 2017: sumaranse os importes das casiñas 0002 (retribución dinerarias) e 0025 (intereses) e restaranse os importes das casiñas 0012 (cotización seguridade social), 0558 (retencións procedentes do traballo) e 0559 (retención procedentes do capital mobiliario).

-Cando ambos cónxuxes perciban rendas pero non teñan a obriga de presentar declaración da renda ou ben cando o cónxuxe ou os cónxuxes non perciban renda ningunha suxeita a tributación do IRPF. Nestes supostos, os interesados deberán consignar os seus datos fiscais do mesmo xeito que o especificado no apartado anterior.

A Consellería pon a disposición das familias unha aplicación para facilitar o cálculo en función da renda neta per cápita da unidade familiar e do número de menores en idade escolar, https://www.edu.xunta.es/comedores/calculadora.jsp

SEMANA VERDE 2018

Na seguinte ligazón iranse engadindo fotos dos diferentes cursos do centro nas actividades da Semana Verde neste mes de xuño:

SEMANA VERDE 2018

MAIOS 2018: EDUCACIÓN INFANTIL

O alumnado de EI celebrou este día no centro e saíu por Silleda a cantar os maios. A continuación o vídeo da actividade:

BYE, ALYSSA!

Hoxe despedímonos da nosa auxiliar de conversa, Alyssa, que estivo con nos este curso dende o mes de outubro ata este mes de maio, contribuíndo dunha maneira lúdica na aprendizaxe do inglés e da súa cultura. Para demostrarlle cánto a queremos, algúns dos seus alumnos deixáronlle mensaxes con moito cariño neste vídeo:

VIDEO: 'BYE, ALYSSA!'

 

AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADA 6º DE PRIMARIA

XOGOS POPULARES 4º, 5º e 6º EP

O alumnado de 4º, 5º e 6º curso de EP participou nunha xornada de Xogos Populares na Semana Verde de Silleda, na cal realizaron diferentes xogos e actividades. Preme na seguinte ligazón para ver as fotos da actividade:

XOGOS POPULARES

PREMIOS PARA OS MELLORES CÓMICS

Algúns alumnos e alumnas do centro participaron no Concurso de Cómics de Silleda. A continuación tedes as ligazóns da noticia e a imaxe dos gañadores destes premios. Parabéns!

PREMIOS PARA OS MELLORES CÓMICS (La Voz de Galicia)

PREMIOS PARA OS MELLORES CÓMICS (Faro de Vigo)

MAQUETAS 5ºB e 6ºB

O alumnado de 5ºB e 6ºB elaborou diferentes maquetas que están expostas no centro. Estas foron feitas na casa, e o alumnado de 6ºB creounas despois de traballar a escala na aula. Para ver os traballos preme na seguinte ligazón:

MAQUETAS 5ºB e 6ºB

 

'A VOZ DOS SOÑOS E OUTROS CONTOS PRODIXIOSOS'

O alumnado de 3º e 4º de EP participou nunha sesión de animación á lectura relacionada co libro 'A Voz dos Soños e Outros Contos Prodixiosos' de Hugh Lupton. Aquí vos deixamos algunhas imaxes da actividade:

ANIMACIÓN Á LECTURA: 'A VOZ DOS SOÑOS'

SOLICITUDE FONDO SOLIDARIO E AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR 2018-2019

O día 22 de maio de 2018 comeza o prazo para a presentación das solicitudes para participar no fondo solidario de libros de texto e recibir axudas para adquirir libros de texto e material escolar. O prazo remata o 22 de xuño de 2018. As solicitudes pódenas presentar preferiblemente por vía electrónica a través da aplicación Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros) ou a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal; procedemento ED330B).

Opcionalmente, poderase presentar a solicitude no centro docente. Esta pódena descargar en https://sede.xunta.gal (procedemento ED330B), na páxina web do centro, ou recollela tamén no centro.

Deberán acompañar a solicitude coa copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables da unidade familiar.

Para máis información: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/25015

Para descargar a solicitude preme no arquivo adxunto:

DÍA DAS LETRAS GALEGAS 2018

O alumnado do cole fixo diferentes traballos relacionados co Día das Letras Galegas do presente curso, adicado a María Victoria Moreno. Entre estes traballos atopamos debuxos da autora, murais e palabras dos seus poemas, todo elo exposto nas paredes do centro. Preme na seguinte ligazón para ver as fotos:

LETRAS GALEGAS '18

AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADA DE 3º DE PRIMARIA

17 e 18 de MAIO: DÍAS NON LECTIVOS

Recordamos que o xoves 17 e o vernes 18 de Maio son días non lectivos.

CONTOS NO FAIADO

O alumnado de Primaria asistiu á obra de teatro 'Contos no Faiado'. Premendo na ligazón podedes ver as imaxes:

CONTOS NO FAIADO

VISITA A MUPEGA: 2º EP

Aquí tedes as fotos da visita a MUPEGA que ralizou o alumnado de 2º de Educación Primaria. Preme na ligazón para ver o álbum:

FOTOS SAÍDA A MUPEGA: 2º EP

SCRATCH: 'EUROPEAN MUSEUMS'

Este é o xogo que presentaron unhas alumnas de 6º de Primaria ao concurso de 'Aprendo Programando' utilizando a ferramenta Scratch. Esperamos que vos guste!

EUROPEAN MUSEUMS

 

 

HORTA DE INFANTIL

O alumnado de Educación Infantil do centro plantou patacas, fabas e cabazas. Preme na ligazón para ver as fotos:

HORTA INFANTIL

CHRISTIAN COSTOYA ELEXIDO PARA PARTICIPAR NA ACADEMY CEK

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS PARA O CURSO 2018-2019

Preme no arquivo adxunto que aparece na parte inferior dereita desta publicación para ver a lista definitiva de alumnado admitido no centro para o curso 2018-2019.

 

Distribuir contido