Título node Learning object

PDC (proxecto de vida activa e deportiva) - Centros activos e saudables
Lun, 12/09/2016 - 14:10

Ficha técnica

Proxecta

Institución:

 • Presidencia
  • Secretaría Xeral para o Deporte
  • Fundación Deporte Galego

Ámbito: actividade física/saúde
Definición: constitución dunha rede de centros promotores de vida activa e saudable, a través da concreción dos PDC nos centros docentes
Temporización: curso completo
Alumnado ao que vai dirixido:

 • PDC (proxecto de vida activa e deportiva): infantil, primaria, secundaria, bacharelato, FP, ensinanzas especiais e de adultos
 • DAFIS: primaria, ESO e bacharelato
 • Máis e Mellor Actividade Física (MMAF): primaria
 • Xogos Galegos Deportivos en Idade Escolar (XOGADE): primaria e ESO
 • Móvete+: infantil, primaria, secundaria, bacharelato, FP, ensinanzas especiais e adultos
 • Camiña/en bici á escola: infantil, primaria, secundaria, bacharelato, FP, ensinanzas especiais e adultos
 • Milla diaria: infantil, primaria, secundaria, bacharelato, FP, ensinanzas especiais e adultos

Límite de centros participantes: sen límite para case todas as modalidades; 40 prazas para a modalidade DAFIS

Criterios de selección: establécense para a modalidade DAFIS:

 1. Centros participantes en DAFIS en anos anteriores
 2. Centros participantes en PDC anos anteriores
 3. Centros participantes noutros programas en anos anteriores (MMAF, XOGADE, MÓVETE+)
 4. Outros centros

Persoas responsables:

Nomes: Miguel Rodríguez del Corral/ Iván Clavel San Emeterio
Departamento: Fundación Deporte Galego
Teléfono: 881 996 376
Correo electrónico: miguel.rodriguez.corral@xunta.gal

Xustificación

O programa pretende axudar os centros docentes a elaborar o seu proxecto deportivo de centro / vida activa e saudable abordando a loita contra o sedentarismo, o sobrepeso e a obesidade a través do incremento, dentro e fora do horario lectivo, da carga real de actividade física que realiza o alumnado. Este programa unifica todas as modalidades existentes en cursos anteriores, xa que de forma individual estes programas eran ferramentas que debían estar integradas nun proxecto de vida activa e saudable dun centro educativo.

O programa "Centros activos e saudables" desenvolve os contidos aplicables ao ámbito educativo que conteñen os seguintes textos legais:

 • Plan Galego para o fomento da Actividade Física Galicia Saudable
 • Plan integral para a actividade física e o deporte en idade escolar/ O centro escolar promotor da actividade física e o deporte / O proxecto Deportivo de Centro

Obxectivo xeral

O obxectivo do programa é a actuación do centro como dinamizador e promotor de hábitos de vida activa e saudable, rentabilizando os recursos existentes no seu ámbito de influencia (públicos e privados). Buscamos que o 100%  das alumnas e alumnos reciban información e asesoramento de como incorporar no seu día a día, tanto no horario lectivo coma non lectivo, actividade física, exercicio físico ou deporte como hábito de vida saudable, así como incrementar na súa estadía no centro a práctica de actividade física de calidade.

 O obxectivo final será entón o de loitar contra o sedentarismo, creando hábitos que perduren fora do centro escolar e ao longo de toda a vida, dende a infancia ata a vellez.

Obxectivos específicos

 • Integrar a filosofía do programa dentro do centro educativo (claustro, consello escolar, comunidade educativa, programa educativo, plan anual).
 • Incrementar a carga de actividade física diaria realizada polo alumnado dentro do horario lectivo.
 • Estruturar e ordenar todas as posibilidades ao alcance do centro educativo para fomentar na comunidade educativa a necesidade de levar unha vida activa, elaborando mapas de recursos existentes ao alcance da comunidade educativa.
 • Dinamizar e promover  hábitos de vida activa e saudable, rentabilizando os recursos existentes no seu ámbito de influencia (públicos e privados).
 • Informar e asesorar ao 100%  da comunidade educativa de como incorporar, no seu día a día, tanto no horario lectivo coma no non lectivo, actividade física, exercicio físico ou deporte como hábito de vida saudable.
 • Incrementar no centro educativo a práctica de actividade física, exercicio físico e deporte.
 • Valorar a condición física para a saúde do alumnado como método de avaliación e seguimento  das accións propostas dentro do programa, tanto neste curso escolar coma nos vindeiros anos.
 • Dar a coñecer á comunidade educativa, a través dun blog, web do centro etc. de todas as accións que se realizan no marco da participación neste programa e como medio dinamizador dos obxectivos do mesmo.
 • Loitar contra o sedentarismo e os hábitos non saudables.

 • Traballar hábitos de vida saudable co alumnado participante.
 • Utilizar novas tecnoloxías para o seguimento da saúde (DAFIS)
 • Coñecer a cantidade mínima de exercicio físico que se debe realizar dentro de cada grupo de idade para levar unha vida activa e saudable.

Modalidades

O Programa "Centros activos e saudables" contempla as seguintes modalidades:

Modalidade obrigatoria:

 • PDC (proxecto de vida activa e deportiva). Esta modalidade é de obrigada selección para os centros que soliciten participar neste programa.

Modalidades optativas:

Como apoio aos centros educativos que participan neste programa na consecución dos obxectivos, o Programa "PDC-Centros activos e saudables" contempla as seguintes modalidades optativas, podendo escoller o centro educativo como complemento doutras actividades que realicen  -recreos activos, charlas, conferencias, liguillas deportivas, actividades deportivas, talleres saudables, enquisas de hábitos de actividade física, semanas brancas, saídas á natureza etc.)  aquelas que máis se acheguen ás súas posibilidades en relación cos obxectivos xerais formulados. Os centros poden escoller tantas modalidades optativas como queiran (ningunha, unha, varias, todas):

 • DAFIS (obrigatorio facer a formación específica: "Plataforma de valoración física para a saúde" (Código: G1902005).

  • Valorar a condición física para a saúde do alumnado a través dos test e probas propostos.

  • Traballar, en base os resultados obtidos, na mellora da condición fisica saudable, tanto de forma individual, como global (clase, centro educativo), do alumnado.

  • Traballar de forma transversal os contidos de actividade física diaria e hábitos saudables (alimentación, hixiene, condutas nocivas -alcol, tabaco, sedentarismo asociado a pantallas-).

 • Máis e Mellor Actividade Física (MMAF)

  • Traballar de forma compartida coas materias de CCNN/CCSS, impartindo contidos curriculares comúns a través da actividade física.

  • Incrementar a carga de actividade física lectiva do alumnado.

  • Traballar de forma transversal os contidos de actividade física diaria e hábitos saudables (alimentación, hixiene, condutas nocivas -alcol, tabaco, sedentarismo asociado a pantallas-).

 • Xogos Galegos Deportivos en Idade Escolar (XOGADE).
  • Participación nalgunha das submodalidades existentes no deporte escolar.
   • Actividade deportiva escolar
   • Actividade deportiva federada
   • Coñece o meu club
   • Actividade lúdica
   • Educación, deporte e valores
   • Xogos populares
  • Traballar na mellora da condición física saudable do alumando aproveitando a participación en Xogade.
  • Traballar de forma transversal os contidos da actividade física diaria e hábitos saudables (alimentación, hixiene, condutas nocivas -alcol, tabaco, sedentarismo asociado a pantallas-).
 • Móvete+.

  • Fomentar a actividade física a través de actividades con música e movemento.

  • Traballar de forma transversal os contidos da actividade física diaria e hábitos saudables (alimentación, hixiene, condutas nocivas -alcol, tabaco, sedentarismo asociado a pantallas-).

 • Camiña/en bici á escola.

  • Deseño e posta en marcha de rutas seguras para ir ao cole andando ou en bici.
  • Realización de talleres de seguridade vial.
  • Traballar de forma transversal os contidos de actividade física diaria e hábitos saudables (alimentación, hixiene, condutas nocivas -alcol, tabaco, sedentarismo asociado a pantallas).
 • Milla diaria.

  • Realizar unha milla diaria (andando/trotando) dentro do horario lectivo.

  • Incrementar a actividade física diaria dentro do horario lectivo.

  • Medir o impacto na saúde do alumnado a través do seguimento duns parámetros mínimos saudables (peso, perímetro de cintura-cadeira, talla <IMC>).

  • Traballar de forma transversal os contidos da actividade física diaria e hábitos saudables (alimentación, hixiene, condutas nocivas -alcol, tabaco, sedentarismo asociado a pantallas-).

Palabras clave

Actividade física. Saúde. Envellecemento activo. Sedentarismo. Vida activa. Centro activo e saudable.

Obxectivos específicos

PARA O ALUMNADO

 • Adquirir a necesidade de levar unha vida activa e saudable sendo conscientes dos beneficios / prexuízos dunha vida activa / sedentaria e sendo capaces de actuar de dinamizadores na súa contorna máis próxima (familia e grupos de amizade).
 • Coñecer todos os recursos existentes na súa contorna para levar unha vida activa e saudable.
 • Empregar ferramentas dixitais para a dinamización e proxección do proxecto á comunidade educativa (edicións de webs, blog, redes sociais, mapas dixitais, aplicacións de medición de rutas etc).

PARA O PROFESORADO

 • Potenciar o traballo en equipo e a iniciativa persoal coordinada co profesorado e integrando a participación da comunidade escolar e local no desenvolvemento do proxecto (pais, veciños etc).
 • Incentivar a autonomía persoal do alumnado dentro do proxecto facéndoo partícipe nas tomas de decisións para levar a cabo as distintas actuacións e actividades propostas.
 • Publicar e difundir na rede os mellores proxectos. 

PARA A COMUNIDADE EDUCATIVA

 • Integrar a filosofía do programa dentro da liña educativa do centro  (SOMOS UN COLEXIO ACTIVO E SAUDABLE), traballando de forma transversal os obxectivos do mesmo.
 • Difundir información sobre vida activa e saudable.
 • Implicar os distintos axentes sociais (familias, técnicos municipais, policía local, asociacionismo, colectivos de usuarios...) na promoción dun estilo de vida activo.
 • Promover unha sociedade máis activa e saudable de forma integradora e non excluínte.

Metodoloxía recomendada

 O profesorado servirá de guía no proceso de adquisición de coñecementos. O alumnado responsabilizaras, dentro das súas capacidades, da execución dos distintos proxectos.Valorarase positivamente que o alumnado planifique, execute e avalíe a intervención para conseguir os obxectivos de ser un CENTRO ACTIVO E SAUDABLE.

Para a modalidade Milla diaria empregaranse novas tecnoloxías para a medición, dentro do recinto escolar, dun percorrido cun perímetro de 1 milla (traballo previo de coñecemento de unidades de medición internacionais km/millas), marcaxe con produtos reciclados (taller de reciclaxe) dese circuíto, medición de parámetros saudables: talla-peso (IMC), perímetros de cintura e cadeira (recomendable pasar toda as probas DAFIS, para a comparación final). Ao comezo do programa, realización dunha milla diaria dentro do horario lectivo. Ao longo do curso escolar, medición diaria por parte de cada alumna/o do tempo percorrido (diario do alumno/a), así como da cantidade de metros percorridos pola clase/centro educativo, realización de actividades complementarias sobre actividade física e saúde, alimentación, hábitos de vida saudable... medición final (finais de maio-principios de xuño) dos parámetros saudables e comparación dos resultados e avaliación dos mesmos (tanto a nivel individual coma grupal)e e exposición dos resultados.

Temporización

A temporización abarca todo o curso escolar.

Actividades e recursos

Entre as actividades do programa recóllense as seguintes:

 • Formación do profesorado para a modalidade DAFIS (obrigatoria): "Plataforma de valoración física para a saúde" (G 1902005).
 • Xornadas de formación: "Proxectos de vida activa e saudable en centros educativos escolares" (G 1902004).
 • Apoio ao profesorado: telefónico ou presencial para favorecer a sensibilización e información inicial ao profesorado cando se precise, para inicio de traballo na aula.
 • Actividades complementarias (no centro):
  • Charlas para o alumnado: o programa pode ofrecer charlas sobre vida activa e saudable.
  • Charlas para o profesorado, sobre como abordar os distintos proxectos.
 • Actividades extraescolares (visitas, saídas)
 • Material didáctico: o programa ofrece guías para o profesorado e recursos para o centro a través da web de Galicia Saudable, cun apartado específico para os centros educativos, con material didáctico, experiencias doutros centros etc.
 • Concursos: valorarase a posibilidade de ofrecer un certame para valorar as mellores prácticas; a participación no concurso será voluntaria.
 • Webs de referencia:
 • Outras webs de interese:
 • Bibliografía de referencia:

Guía PDC

Guía DAFIS

Documento de autoavaliación para proxectos de vida activa

Cortizas, Antón (2001): Chirlosmirlos. Enciclopedia dos xogos populares. Ed. Xerais. 2ª edic. 456 páx. ligazón á ficha da publicación

Cortizas, Antón (2013): Tastarabás. Enciclopedia de brinquedos tradicionais e uso lúdico da natureza. Ed. Xerais. 1080 páx. ligazón á ficha da publicación

Produto final

Os centros participantes contarán cun apartado específico da web do centro ou unha ligazón desde esta a un blog creado a tal fin, onde o alumnado e como parte do proceso do traballo por proxectos de innovación educativa, xestionará as publicacións desta web/blog e  irá resumindo as actividades/experiencias realizadas dentro do proxecto, tanto do principal como da(s) modalidade(s) escollida(s).

Criterios para a avaliación da memoria final

Criterios xerais do Plan Proxecta

1. Participación activa do alumnado na realización do proxecto, na toma de decisións e na realización do produto final. Cómpre visibilizar claramente o traballo do alumnado a través de evidencias gráficas (a través de webs, blogs...) ou documentais.

2. Implicación da comunidade educativa (profesorado, familias e institucións do contorno) e creación entre todos dunha rede de traballo cooperativo.

3. Interdisciplinariedade do proxecto (desde distintos departamentos didácticos, disciplinas ou materias) e transferibilidade.

4. Estratexias de adaptación do proxecto á situación do confinamento debido ao estado de alarma pola Covid-19.

Criterios específicos

5. Grao de motivación e sensibilización do alumnado pola incorporación de hábitos de vida activa e consumo de actividade física e exercicio físico no seu día a día (realización de enquisas de satisfacción, enquisas de hábitos de vida activa etc.).      

6. Difusión (existencia dun apartado específico na web do centro ou ligazón a un blog) e calidade do traballo realizado polo alumnado para fomentar, dende o centro, a adquisición de hábitos de vida activa e saudable (xeración de actividades, mapas de recursos existentes no ámbito de influencia do centro educativo para a practica de actividade física e exercicio físico etc).

7. Calidade e grao de desenvolvemento de actividades dentro do horario lectivo e non lectivo do alumnado para a promoción de adquisición de hábitos de vida activa e saudable, incrementando a carga diaria de actividade física (en función da modalidade escollida).

Menús Learning object node R