Encontre a súa información...

PDC (proxecto deportivo de centro) - Centros activos e saudables
Lun, 12/09/2016 - 14:10
[actualizado o 6/10/2016]

Ficha técnica

Proxecta

Institución:

 • Presidencia
  • Secretaría Xeral para o Deporte
  • Fundación Deporte Galego

Ámbito: actividade física/saúde
Definición: constitución dunha rede de centros promotores de vida activa e saudable, a través da concreción dos PDC nos centros docentes.
Temporización: curso completo
Alumnado ao que vai dirixido:

 • PDC (Proxecto Deportivo de Centro): infantil, primaria, secundaria, bacharelato, FP, ensinanzas especiais e de adultos.
 • DAFIS: primaria, ESO e bacharelato
 • Máis e Mellor Actividade Física (MMAF): primaria
 • Xogos Galegos Deportivos en Idade Escolar (XOGADE): primaria e ESO
 • Móvete+: infantil, primaria, secundaria, bacharelato, FP, ensinanzas especiais e adultos.
 • DAFIS: primaria, ESO e bacharelato
 • Camiña/en bici á escola: infantil, primaria, secundaria, bacharelato, FP, ensinanzas especiais e adultos.

Límite de centros participantes: sen límite para case todas as modalidades; 40 prazas para a modalidade DAFIS.

Criterios de selección: establécense para a modalidade DAFIS:

 1. Centros participantes en DAFIS en anos anteriores.
 2. Centros participantes en PDC anos anteriores.
 3. Centros participantes noutros programas en anos anteriores (MMAF, XOGADE, MÓVETE+)
 4. Outros centros

Persoas responsables:

Nomes: Miguel Rodríguez del Corral
Departamento: Fundación Deporte Galego
Teléfono: 881 996 376
Correo electrónico: miguel.rodriguez.corral@xunta.gal

Xustificación

O programa pretende axudar aos centros docentes a elaborar o seu proxecto deportivo de centro / vida activa e saudable abordando a loita contra o sedentarismo, o sobrepeso e a obesidade, a través do incremento, dentro e fora do horario lectivo, da carga real de actividade física que realiza o alumnado. Este programa unifica todas as modalidades axistentes en cursos anteriores, xa que de forma individual, estes programas eran ferramentas que debían estar integradas nun proxecto de vida activa e saudable dun centro educativo.

O programa "Centros activos e saudables" desenvolve os contidos aplicables ao ámbito educativo que conteñen os seguintes textos legais:

 • Plan Galego para o fomento da Actividade Física Galicia Saudable
 • Plan integral para a actividade física e o deporte en idade escolar/ O centro escolar promotor da actividade física e o deporte / O proxecto Deportivo de Centro

Obxectivo xeral

O obxectivo do programa é o de actuar (o centro escolar) como dinamizador e promotor de hábitos de vida activa e saudable, rentabilizando os recursos existentes no seu ámbito de influencia (públicos e privados). Buscamos que o 100%  dos alumnos e alumnas reciban información e asesoramento de como incorporar no seu día a día, tanto no horario lectivo coma no no- lectivo, actividade física, exercicio físico ou deporte como hábito de vida saudable, ase como incrementar, na súa estadía no centro, a práctica de actividade física de calidade.

 O obxectivo final será entón o de loitar contra o sedentarismo, creando hábitos que perduren fora do centro escolar e ao longo de toda a vida, dende a infancia ata a vellez.

Obxectivos específicos

 • Integrar a filosofía do programa dentro do centro educativo (claustro, consello escolar, comunidade educativa, programa educativo, plan anual).
 • Incrementar a carga de actividade física diaria realizada polo alumnado dentro do horario lectivo.
 • Estruturar e ordenar todas as posibilidades ao alcance do centro educativo para fomentar na comunidade educativa a necesidade de levar unha vida activa, elaborando mapas de recursos existentes ao alcance da comunidade educativa.
 • Dinamizar e promover  hábitos de vida activa e saudable, rentabilizando os recursos existentes no seu ámbito de influencia (públicos e privados).
 • Informar e asesorar ao 100%  da comunidade educativa de como incorporar, no seu día a día, tanto no horario lectivo coma no non lectivo, actividade física, exercicio físico ou deporte como hábito de vida saudable.
 • Incrementar no centro educativo a práctica de actividade física, exercicio fisico e deporte.
 • Valorar a condición física para a saúde do alumnado, como método de avaliación e seguimento  das accións propostas dentro do programa, tanto neste curso escolar como nos vindeiros anos.
 • Dar a coñecer á comunidade educativa, a través dun blogue, web do centro, etc, de todas as accións que se realizan no marco da participación neste programa, e como medio dinamizador dos obxectivos do mesmo.

Modalidades

O Programa "Centros activos e saudables" contempla as seguintes modalidades:

Modalidade obrigatoria:

 • PDC (Proxecto Deportivo de Centro). Esta modalidade é de obrigada selección para os centros que soliciten participar neste programa.

Modalidades optativas:

Como apoio aos centros educativos que participan neste programa, na consecución dos obxectivos, o Programa "PDC-Centros activos e saudables" contempla as seguintes modalidades optativas, podendo escoller o centro educativo, como complemento doutras actividades que realicen  (recreos activos, charlas, conferencias, liguillas deportivas, actividades deportivas, talleres saudables, enquisas de hábitos de actividade física, semanas brancas, saídas á natureza, etc)  aquelas que máis se acheguen ás súas posibilidades en relación cos obxectivos xerais plantexados. Os centros poden escoller tantas modalidades optativas como queiran (ningunha, unha, varias, todas):

 • DAFIS (obrigatorio facer a formación específica) Valorar a condición física para a saúde do alumnado.
 • Mais e Mellor Actividade Física (MMAF) Traballar de forma  compartida coas materias de CCNN/CCSS, impartindo contidos curriculares comúns a través da actividade física.
 • Xogos Galegos Deportivos en Idade Escolar (XOGADE).
  • Submodalidades:
   • Actividade deportiva escolar.
   • Actividade deportiva federada.
   • Coñece o meu club.
   • Actividade lúdica.
   • Educación, deporte e valores.
   • Xogos populares.
 • Móvete+. Fomentar a actividade física a través de actividades con música e movemento.
 • Camiña/en Bici a escola. Crear rutas seguras para ir ao cole andando ou en bici.

Palabras clave

Actividade física. ECNT. Obesidade. Saúde. Sedentarismo. Sobrepeso. Vida activa.

Obxectivos específicos

PARA O ALUMNADO

 • Adquirir a necesidade de levar una vida activa e saudable, sendo conscentes dos beneficios / perxuicios dunha vida activa / sedentaria, sendo capaces de actuar de dinamizadores na súa contorna máis próxima (familia e grupos de amizade).
 • Coñecer todos os recursos existentes na súa contorna para levar una vida activa e saudable.
 • Empregar ferramentas dixitais para a dinamización e proxección do proxecto á comunidade educativa (edicións de webs, blogue, redes sociais, mapas dixitais, aplicacións de medición de rutas, etc).

PARA O PROFESORADO

 • Potenciar o traballo en equipo e a iniciativa persoal, coordinada co profesorado e integrando a participación da comunidade escolar e local no desenvolvemento do proxecto (país, veciños, etc).
 • Incentivar a autonomía persoal do alumnado dentro do proxecto, facendoo partícipe nas tomas de decisisóns para levar a cabo as distintas actuacións e actividades propostas.
 • Publicar e difundir na rede os mellores proxectos. 

PARA A COMUNIDADE EDUCATIVA

 • Integrar a filosofía do programa dentro da liña educativa do centro  (SOMOS UN COLEXIO ACTIVO E SAUDABLE), traballando de forma trasnversal os obxectivos do mesmo.
 • Difundir información sobre vida activa e saudable.
 • Implicar os distintos axentes sociais (familias, técnicos municipais, policía local, asociacionismo, colectivos de usuarios...) na promoción dun estilo de vida activo.
 • Promover unha sociedade máis activa e saudable, de forma integradora e non excluínte.

Metodoloxía recomendada

O profesorado servirá de guía no proceso de adquisición de coñecementos, responsabilizándose o alumnado, dentro das súas capacidades, da execución dos distintos proxectos.  Valorarase positivamente que o alumnado planifique, execute e avalíe a intervención para conseguir os obxectivos de ser un COLE ACTIVO E SAUDABLE.

Temporización

A temporización abarca todo o curso escolar.

Actividades e recursos

Entre as actividades do programa recóllense as seguintes:

Produto final

Os centros participantes contarán cun apartado específico da web do centro ou unha ligazón desde ista a un blog creado a tal fin, onde o alumnado, e como parte do proceso do traballo por proxectos de innovación educativa, xestionaran as publicacións desta web/blog e onde irán resumindo as actividades/experiencias realizadas dentro do proxecto, tanto do proxecto principal como da(s) modalidade(s) escollida(s).

Criterios específicos para a avaliación das memorias finais

Ao final do curso escolar, as persoas responsables do programa valorarán a idoneidade dos proxectos desenvolvidos en función dos seguintes criterios específicos:

 • 1-3: criterios xerais do Plan Proxecta
 • 4: Grao de motivación e sensibilización do alumnado pola incorporación de hábitos de vida activa e consumo de actividade física e exercicio físico no seu día a día (realización de enquisas de satisfacción, enquisas de hábitos de vida activa etc.).      
 • 5: Difusión (existencia dun apartado específico na web do centro ou ligazón a un blogue) e calidade do traballo realizado polo alumnado para fomentar, dende o centro, a adquisición de hábitos de vida activa e saudable (xeración de actividades, mapas de recursos existentes no ámbito de influencia do centro educativo para a practica de actividade física e exercicio físico etc).         
 • 6: Calidade e grao de desenvolvemento de actividades dentro do horario lectivo e non lectivo dos/as alumnos/as para a promoción de adquisición de hábitos de vida activa e saudable, incrementando a carga diaria de actividade física (en función da modalidade escollida).