Comedor escolar

Menú do segundo trimestre

Menú do segundro trimestre.

Menú do primeiro trimestre

Premer aquí para acceder ao menú do primeiro trimestre do presente curso 2019-2020.

Usuarios do comedor curso 2019/2020

Todos os que solicitaron o servizo do comedor para o curso 2019/2020 están admitidos.

ABERTO O PRAZO PARA SOLICITAR PRAZA NO COMEDOR ESCOLAR PARA O CURSO 2019/2020

DOCUMENTACIÓN:

Por cada fillo/a para o que se solicita o servizo de comedor, hai que presentar o Anexo II: Modelo de autodeclaración e especificacións. (Prema aquí).

INSTRUCCIÓNS PARA CUBRIR CORRECTAMENTE O ANEXO II MODELO DE AUTODECLARACIÓN

  • Concepto de unidade familiar

 

NO CASO DE MATRIMONIO

EN AUSENCIA DE MATRIMONIO OU EN CASO DE SEPARACIÓN LEGAL

Cónxuxes + fillos menores + fillos maiores de idade incapacitados xudicialmente

Pai ou nai + fillos menores que convivan co solicitante + fillos maiores de idade incapacitados xudicialmente e que convivan co solicitante.

 A maioría de idade acádase ao cumprir 18 anos.

POLO TANTO:

-Calquera outra agrupación familiar non constitúe unidade familiar.

-Ninguén pode formar parte de dúas unidades familiares ao mesmo tempo.

-O número de membros da unidade familiar realízase atendendo a situación existente o día 31 de decembro do 2018. Polo tanto, se un fillo cumprira 18 anos durante o ano, xa non formará parte da unidade familiar coma tampouco o membro que falecera durante ese período

-Nas parellas de feito só un dos seus membros (pai ou nai) poden formar unidade familiar cos fillos. O mesmo criterio é aplicable nos casos de separación ou divorcio con garda e custodia compartida.

 

  • Renda familiar anual

 

1.   Sumarase a base impoñible xeral coa base impoñible de aforro.

2.   Deste resultado restarase a cota líquida resultante da autoliquidación.

Segundo isto, a renda familiar para os efectos da autodeclaración é o resultado de facer as seguintes operacións coa declaración do IRPF:

Casiña 435 + casiña 460 – casiña 595

O resultado obtido dividirase polo número de membros que forman para da unidade familiar. O concepto de unidade familiar será o definido na normativa do IRPF.

ACLARACIÓNS:

-Unidades familiares nas que ambos cónxuxes, ou calquera outro integrante dela, perciben rendas e teñen a obriga de presentar a declaración anual do IRPF. Neste caso, o importe da renda familiar resultará das sumas e restas das casiñas indicadas, que se obterán de cada declaración, se foron presentadas individualmente -que é o habitual- ou ben da declaración conxunta.

-Unidades familiares nas que ambos cónxuxes perciben rendas pero só un deles ten a obriga de presentar a declaración. Neste caso, a obtención do importe da renda familiar resultará das sumas e restas das casiñas indicadas, para o membro da unidade que presentase declaración do IRPF, más o importe que resulte para o outro integrante da unidade familiar que non presentou declaración do IRPF. Neste segundo caso, teranse en conta os seus datos fiscais de 2018: sumaranse os importes das casiñas 0002 (retribución dinerarias) e 0025 (intereses) e restaranse os importes das casiñas 0012 (cotización seguridade social), 0558 (retencións procedentes do traballo) e 0559 (retención procedentes do capital mobiliario).

-Cando ambos cónxuxes perciban rendas pero non teñan a obriga de presentar declaración da renda ou ben cando o cónxuxe ou os cónxuxes non perciban renda ningunha suxeita a tributación do IRPF. Nestes supostos, os interesados deberán consignar os seus datos fiscais do mesmo xeito que o especificado no apartado anterior.

 

ABERTO O PRAZO PARA SOLICITUDE DE COLABORADORES/AS DO COMEDOR ESCOLAR PARA O CURSO 2019/2020

As persoas interesadas en colaborar no vindeiro curso 2019/2020 nas tarefas de comedor escolar poderán formalizar a súa solicitude achegando o documento que poden descargar premendo aquí.

 

Distribuir contido