Hoora de ler de 5º de Ed. Primaria

O curso escolar 2019/2020, caracterizouse por un feito atípico nunca visto antes, como foi o confinamento acordado polo goberno de España dende o día 16 de marzo de 2020. Este feito fixo que a planificación didáctica tivese que reformularse e a súa configuración distase bastante do aprobada o 15 de outubro do 2019 na PXA. Un dos aspectos foi a utilización da páxina web do centro e as aulas virtuais creadas dentro da mesma e aínda que todas as familias dispoñen de conexión a internet os dispositivos non son os axeitados para a realización de todas as actividades planificadas y entre eles a hora de ler.

A memoria do curso escolar se distribúe en dous períodos claramente diferenciados:

 • 1º período que abarcan dende o inicio de curso ata o venres 13 de marzo
 • 2º período que abarca dende o 16 de marzo ata o final de curso.

1º período: realizouse todos os días de 12.00 a 12.20 tendo como obxectivo prioritario Contribuír ao fomento do gusto pola lectura. Perseguimos os seguintes obxectivos:

 • Mellorar a lectura (comprensión e expresión lectora).
 • Afianzar valores (amizade, verdade, respecto).
 • Favorecer a expresión plástica.
 • Coñecer algo sobre a vida do autor.
 • Coñecer e aceptar a propia identidade.
 • Valorar a amizade e o compañeirismo.
 • Ampliar o vocabulario a través do conto.
 • Actuar con autonomía na  vida cotiá e nas relación de grupo.

Actividades:

 • Ler o conto en distintas versións.
 • Dramatizar algún episodio do conto.
 • Colorear debuxos do conto.
 • Ver algunha película do conto.
 • Escoitar o conto.
 • Traballamos coa prensa analizando noticias.

Na hora de ler, que se realizou todos os días de 12.00 a 12.20 utilizáronse os seguintes libros:

Libros comúns a todos os nenos e nenas.

 • Castelán: “Los futbolísimos 6: el misterio del castillo embrujado”.
 • Castelán: La fábrica de chocolate
 • Castelán: Escapada al Amazonas.
 • Castelán: A bordo de la gaviota.
 • Galego: A Ecopanda e o misterio do Románico.
 • Castelán: Alas de mosca para Ángel.
 • Castelán: Alas de mosca para Ángel.

No 2º período, comprendido dende o 16 de marzo ata final de curso, estaba destinado a lectura dos seguintes libros, sendo recomendada a súa lectura a través das actividades propostas polo centro sendo as seguintes: Billy Eliot. Barco de Vapor, Todo cambió con Jacob. Alfaguara; El club de los raros. Barco de Vapor; La aventura del 8 de marzo. Anaya e Mi padre quiere casarse con tu madre. Barco de Vapor correspondendo co desenvolvemento do PDI que leva por título “IGUALDADE E TRABALLO EN EQUIPO: SUPERANDO AS DIFERENCIAS ENTRE TODOS E TODAS”

Como conclusión, destacar que o traballo realizado no 1º período, dende o 10 de setembro de 2019 ata o 13 de marzo de 2020 estivo marcado polo uso dos materiais dispoñibles na biblioteca de centro e polo traballo en grupo e cando as persoas traballan en equipo, é indiscutible que se melloran os resultados.

O 2º período, dende o 16 de marzo ata o 19 de xuño de 2020, caracterizouse polo traballo non presencial e a través da páxina web e as aulas virtuais do CEIP Manuel Sueiro destacando po traballo individual levado a cabo polo alumnado de 5º curso de Educación Primaria. Como contrapartida, a brecha dixital existente entre o alumnado foi moi complicado de solucionar para que as actividades programadas ao inicio de curso se levasen a cabo.

Para rematar, destacamos que o traballo en equipo foi en aumento durante o 1º período ata o punto de pasar, dunha estratexia de motivación e de resolución de problemas, a darlles capacidade para tomar decisións, planificar e conducir os mesmos procesos dos que son protagonistas.