Gallego

Xornada para o fomento das vocacións STEM en Galicia

Summary: 
Inscripción aberta en FPROFE
Gallego

INSCRIPCIÓN ABERTA: https://www.edu.xunta.es/fprofe/

 

Xornada para o fomento  das vocacións  STEM  en Galicia
Xornada para o fomento das vocacións STEM en Galicia

Xornada para o fomento das vocacións STEM en Galicia

Summary: 
Celebraránse o 26 de febreiro no CIFP "Compostela" Consulta o programa
Gallego

Xornada para o fomento das vocacións STEM en Galicia
Xornada para o fomento das vocacións STEM en Galicia

Obradoiro de Oratoria no ámbito educativo

Summary: 
Curso presencial no CAFI
Gallego

OBXECTO: Apoiar na implantación da asignatura de Oratoria nas aulas a través dun programa de capacitación e motivación para docentes. 

METODOLOXÍA: 

  • Transversal. Na concepción de que a oratoria ten un carácter transversal, proponse a creación de grupos de participantes heteroxéneos no que se refire ás materias das que son responsables que contribúa a romper estereotipos que relacionen o desenvolvemento das competencias en oratoria con ámbitos estritamente lingüísticos.
  • Práctica. A oratoria entendida como capacidade de utilizar a palabra para nos comunicar, require que a translación de contidos sexa feita dunha perspectiva eminentemente práctica.
  • Orientada a resultados. Desde o primeiro momento as e os participantes terán como orientación a realización dunha exposición pública de curta duración que
    contribuirá a que cada participante busque a súa motivación para acadar un obxectivo claramente definido: unha exposición pública atractiva.

REFERENCIA: S1503016

TÍTULO:  Obradoiro de oratoria no ámbito educativo

HORAS PRESENCIAIS: 12

PRAZAS: 20

LUGAR: CAFI

Obradoiro de Oratoria no ámbito educativo
Obradoiro de Oratoria no ámbito educativo

Formación das estruturas de formación do profesorado

Summary: 
Formación das estruturas de formación do profesorado
Gallego

A Rede de Formación Permanente do Profesorado reuniuse en Sanxenxo os pasados días 10 e 11 de decembro para facer unha posta en común do traballo elaborado sobre o novo modelo competencial da función docente. Durante estas dúas xornadas presentouse o resultado deste esforzo conxunto que definirá o marco no que basear unha nova concepción da formación do profesorado.

Formación das estruturas de formación do profesorado
Formación das estruturas de formación do profesorado

Seminarios aprobados 2015/2016

Summary: 
Seminarios aprobados polo CFR da Coruña para o curso 2015/2016
Gallego

Xuntase arquivo coa relación de seminarios aprobados polo CFR da Coruña para o curso 2015/2016

seminarios aprobados

Plan Anual de Formación do Profesorado

Summary: 
Neste apartado pódese consultar o Plan Anual de Formación do Profesorado do curso 2015/2016
Gallego

Neste apartado pódese consultar o Plan Anual de Formación do Profesorado do curso 2015/2016. Premendo sobre a imaxe accedese a toda a información. Pódese consultar directamente os diferentes apartados nas seguintes ligazóns:

 

1. Normas xerais

2. Convocatorias

3. Erasmus +

4. Formación en centros

5. Actividades a desenvolver polo CAFI

6. Actividades a desenvolver polo CFR da Coruña

7. Actividades a desenvolver polo CFR de Ferrol

8. Actividades a desenvolver polo CFR de Lugo

9. Actividades a desenvolver polo CFR de Ourense

10. Actividades a desenvolver polo CFR de Pontevedra

11. Actividades a desenvolver polo CFR de Vigo

12. Inscrición nas actividades

13. Enderezos de interese

Plan Anual de Formación do Profesorado
Plan Anual de Formación do Profesorado

Procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2015

Summary: 
Orde do 12 de xuño de 2015
Gallego

Xúntase a Orde do 12 de xuño de 2015 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2015.

O prazo de presentación de solicitudes será de polo menos 10 días naturais de antelación con respecto á data de comezo da actividade. Para as actividades formativas que comezaron a partir do 1 de xaneiro, así como para aquelas que comecen a partir do día da publicación desta orde e que non poidan cumprir o prazo de solicitude de 10 días naturais de antelación, a solicitude entenderase en prazo sempre que sexa presentada dentro dos 15 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación da presente orde no DOG.

Destinatarios e requisitos:

 1. Poderá solicitar os ditos reintegros o persoal docente funcionario de carreira que imparta as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, con destino en centros docentes públicos en que exerza docencia directa co alumnado, equipos de orientación específicos, postos de asesoría dentro da estrutura administrativa da consellería, e na Inspección educativa.

 2. Así mesmo, poderán cursar solicitude as persoas en situación de interinidade que manteñan esta condición tanto no momento da presentación da solicitude como no momento da resolución. Para estes efectos entenderase como persoal interino unicamente aquelas persoas que teñan nomeamento como tales ata o remate do curso ou cursos académicos correspondentes.

 Os solicitantes non poderán percibir outro tipo de axudas para a asistencia á actividade solicitada.

Documentación necesaria

 a) Orixinal ou fotocopia da convocatoria da actividade para a cal se solicita o reintegro.

b) No caso de que a persoa solicitante non estea exercendo docencia directa nun centro docente público, certificación expedida polo/a xefe/a de servizo da súa unidade administrativa con indicación do posto de traballo que ocupa.

c) Orzamento dos gastos de matrícula e desprazamento. En ningún caso se farán constar gastos de mantenza e aloxamento.

d) Memoria explicativa dos motivos polos que se desexa asistir á actividade e repercusión da asistencia a esta na súa función docente.

Máis información

Correo electrónico: reintegros.fprofe@edu.xunta.es

Tl.: 981 546 515/ 881 997 635

Servizo de Formación do Profesorado

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2015
Procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2015

V1402012 Xornadas: Educar e colaborar nas redes sociais: Aprendizaxes móbiles

Summary: 
Os días 25, 26, e 27 de maio no CFR de Vigo desenvolverase a actividade: V1402012-XORNADAS: EDUCAR E COLABORAR NAS REDES SOCIAIS: APRENDIZAXES MÓBILES.
Gallego
Os días 25, 26, e 27 de maio no CFR de Vigo desenvolverase a actividade: V1402012-XORNADAS: EDUCAR E COLABORAR NAS REDES SOCIAIS: APRENDIZAXES MÓBILES.

Referencia: V1402012

Temporalización: 25, 26 e 27 de maio

Lugar:  Salón de Actos CFR de Vigo.

Redes

redes
redes

V1402027 Xornadas: Primeiros auxilios en educación

Summary: 
Os días 27 de maio e 9 -10 de xuño, terán lugar no CFR de Vigo as XORNADAS: V1402027-PRIMEIROS AUXILIOS EN EDUCACIÓN, cunha duración de 10 horas.
Gallego

Os días 27 de maio e 9 -10 de xuño, terán lugar no CFR de Vigo as XORNADAS: V1402027-PRIMEIROS AUXILIOS EN EDUCACIÓN, cunha duración de 10 horas.

Primeiros auxilios

Primeiros auxilios
Primeiros auxilios

G1402016 Boas prácticas no ensino das ciencias, matemáticas e tecnoloxía

Summary: 
O vindeiro sábado 30 de maio terá lugar na Escola Galega de Administración Pública (EGAP) a xornada de Boas prácticas no ensino das ciencias, matemáticas e tecnoloxía
Gallego

O sábado 30 de maio na Escola Galega de Administración Pública (EGAP) desenvolverase dentro do Plan de Formación do Profesorado 2014/2015, a xornada “Boas prácticas no ensino das ciencias, matemáticas e tecnoloxía” dirixida ao todo o profesorado de Educación Primaria e Educación Secundaria no ámbito das ciencias.

Referencia: G1402016

Temporalización: 30 de maio

Data límite de inscrición: 20 de maio  https://www.edu.xunta.es/fprofe/

Lugar:  EGAP, (Polígono das Fontiñas, Rúa de Madrid, 2-4 15707 Santiago de Compostela)

Prazas: 300    Duración: 8 horas

Obxectivos :

1.       Difundir os traballos, experiencias e boas prácticas desenvolvidas por grupos de profesores e profesoras.

2.       Proporcionar un punto de encontro e debate sobre o ensino das ciencias.

3.       Presentar materiais, aplicacións ou metodoloxías de interese para o ensino das ciencias.

Máis información na aula virtual do CAFI:  http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/course/view.php?id=591

 

xornada ciencias 2015