Skip to Content

Portal Educación Xunta

Distribuir contido
Actualizado: hace 11 horas 6 min

Educación licita por preto de 5 m€ a reforma integral de oito centros escolares, cuxas obras se acometerán no verán

Lun, 17/12/2018 - 20:07
Summary: Trátase dos CEIP da Ramallosa (Teo), CEIP Felipe de Castro (Noia), CPI Ramón Piñeiro (Láncara), CEIP Luís Pimentel (Lugo), CPI Terras de Maside (Maside), CIFP Portovello (Ourense), CEIP de Tenorio (Cerdedo-Cotobade) e CPI Arealonga (Vilagarcía de Arousa)En xeral levarase a cabo unha reforma integral que abrangue actuacións específicas en cubertas, fachadas, carpinterías e luminarias, entre outrasDesde 2016 a Consellería realizou intervencións deste tipo en 29 centros, que supuxeron un investimento de máis de 13 millóns de euros Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional acaba de licitar por un importe de 4.828.170 de euros as obras de rehabilitación integral completa -enerxética e funcional- que levará a cabo en oito centros escolares de Galicia a razón de dous por provincia.

Os centros obxecto desta actuación son o CEIP da Ramallosa (Teo), o CEIP Felipe de Castro (Noia), o CPI Ramón Piñeiro (Láncara), o CEIP Luís Pimentel (Lugo), o CPI Terras de Maside (Maside), o CIFP Portovello (Ourense), o CEIP de Tenorio (Cerdedo-Cotobade) e o CPI Arealonga (Vilagarcía de Arousa).

Unha vez completados todos os trámites administrativos, a Consellería traballa coa previsión de que as obras -cun prazo máximo de execución de 2,5 meses- se leven a cabo durante o período estival aproveitando as vacacións de verán e coa finalidade de que estean rematadas ao inicio do curso 2019-20. Todas as actuacións están cofinanciadas a través do

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

Por provincias

Na provincia da Coruña a obra de reforma do CEIP da Ramallosa (Teo) foi licitada por un importe de 714.642 euros, mentres que o CEIP Felipe de Castro (Noia) licitouse por 677.032 euros.

En Lugo a Consellería acaba de licitar a obra de rehabilitación do CPI Ramón Piñeiro (Láncara) por un importe de 676.652 euros, e do CEIP Luís Pimentel (Lugo) por 543.096 euros.

En Ourense, o CPI Terras de Maside (Maside) foi licitado por 500.00 euros e o CIFP Portovello (Ourense) por 521.949 euros.

Por último, en Pontevedra Educación licitou o CEIP de Tenorio (Cerdedo-Cotobade) por 578.087 euros e o CPI Arealonga (Vilagarcía de Arousa) por 616.710 euros.

En xeral os traballos supoñen unha reforma integral (enerxética e funcional) dos  centros, que xeralmente abranguen actuacións específicas en cubertas e fachadas (illamentos), carpinterías (substitución por outras con rotura de ponte térmico), luminarias (substitución por equipos de alta eficiencia enerxética) e outros elementos das instalacións. Estas actuacións complementaranse con outras como o pintado de aularios ou posibles melloras funcionais segundo o establecido nos proxectos técnicos, así como con melloras estéticas e funcionais coa incorporación dunha imaxe corporativa única a través da gama de cores empregados nas aulas e en todos os elementos identificativos e sinaléctica dos centros.

Estas intervencións buscan un aforro enerxético - e un menor custo derivado do consumo de luz e calefacción-, á par que se xeran novas oportunidades de emprego, a través da participación no deseño dos proxectos de arquitectos novos. De feito, as actuacións realizadas entre 2016 e 2018 supoñen un aforro en termos enerxéticos de 6,5 millóns de kw/hora anuais. Ademais, contribúese a un modelo de desenvolvemento sostible e á concienciación e sensibilización dos máis pequenos na importancia do coidado do medio ambiente.

Balance 2016-2018

Deste xeito a Consellería continúa coa aposta firme pola mellora das infraestruturas escolares co fin de ofrecer unha maior confortabilidade aos seus usuarios á vez que acadar un aforro nos custes de mantemento dos edificios; unha acción que se enmarca no Plan de Dotación de Infraestruturas Educativas posto en marcha en 2016 e que conta cun orzamento global de 118,5 millóns de euros ata 2020.

Desde que se puxo en marcha esta acción a Consellería leva investidos máis de 13 millóns de euros en obras de rehabilitación enerxética e integral de 29 centros escolares (todos eles foron construídos hai décadas) ao longo de tres anos.

De feito, no presente ano acometéronse obras deste tipo nos CPI do Feal (Narón), no CPI Plurilingüe de Fonte-Díaz (Touro), no CEIP Veleiro-Docampo (Castro de Rei), no CEP Luís Tobío (Viveiro), no CEIP Plurilingüe de Ribadavia, no CEIP Carlos Casares (Xinzo de Limia), no CPI Alfonso VII (Caldas de Reis), no CPI Santa Lucía (Moraña) e no CEIP Pena de Francia (Mos).

Construcións e mellorasEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSubdirección Xeral de Construcións e EquipamentoCentros
Categorías: Novas Xunta

A Consellería de Educación convoca 11.020 prazas para a acreditación de competencias profesionais

Sáb, 15/12/2018 - 12:00
Summary: A oferta increméntase un 13% respecto do ano anteriorO prazo de presentación de solicitudes, que deberán facerse por vía electrónica, estará aberto entre o 14 de xaneiro e o 7 de febreiro Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional vén de publicar no Diario Oficial de Galicia a convocatoria do proceso de acreditación de competencias profesionais, adquiridas polas persoas no desenvolvemento do seu traballo ou por outras vías non formais de formación. A superación deste proceso permitirá a obtención da acreditación de unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais e as correspondentes equivalencias en módulos profesionais. Deste xeito contribúese a mellorar a inserción laboral das persoas, ademais de facilitarlles completar a formación para a obtención dun título de FP.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto entre o 14 de xaneiro e o 7 de febreiro, ambos días incluídos. O proceso de acreditación desenvolverase, ao igual que noutras ocasións, nos centros integrados de formación profesional e estará dividido en tres fases: asesoramento, avaliación da competencia profesional e acreditación e rexistro da mesma. A información sobre o procedemento pode consultarse no Portal de FP .

Para acceder a este procedemento, as persoas candidatas deberán ter experiencia laboral ou formación relacionada coas competencias profesionais que se queiran acreditar e non poderán estar matriculadas nun curso de formación profesional inicial (ordinario ou modular) ou realizando formación profesional para o emprego, conducente á acreditación das devanditas unidades. Tampouco poderán posuír un título de formación profesional ou un certificado de profesionalidade que conteña as unidades que solicita, nin as súas equivalentes. Ademais, non poderán estar inscritas noutro procedemento de recoñecemento da experiencia profesional nin en probas libres para a obtención dun título de FP.

Novidades da convocatoria

Por primeira vez, a solicitude de participación no procedemento deberá presentarse obrigatoriamente por vía electrónica na sede electrónica da Xunta de Galicia e requirirá cubrir previamente os datos na aplicación informática www.edu.xunta.es/acreditacion.

Increméntase o número de prazas nun 13,3% e incorpóranse por primeira vez unidades de competencia referidas a títulos de Formación Profesional Básica. A oferta é ampla e diversificada, atendendo ás demandas dos distintos sectores produtivos nas diferentes zonas xeográficas de Galicia.

Os ciclos nos que se fai oferta son 37, cinco deles novos: o ciclo de grao básico en Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel, o de grao medio en Instalacións de telecomunicacións e os de grao superior en Guía, información e asistencia turísticas, en Produción de audiovisuais e espectáculos e en Automoción.

No que atinxe ás familias profesionais ás que se corresponden as unidades de competencias convocadas son un total de 19, unha máis ca o ano anterior, en concreto as de Administración e xestión, Agraria, Comercio e márketing, Edificación e obra civil, Electricidade e electrónica, Enerxía e auga, Fabricación mecánica, Hostalería e turismo, Imaxe e son, Imaxe persoal, Industrias alimentarias, Informática e comunicacións, Instalación e mantemento, Madeira, moble e cortiza, Química, Sanidade, Servizos socioculturais e á comunidade, Téxtil, confección e pel e Transporte e mantemento de vehículos.

Máis de 79.000 prazas

O proceso enmárcase no compromiso do departamento educativo da Xunta de Galicia coa recualificación e formación ao longo da vida, que permite ás persoas traballadoras ou en situación de desemprego enfrontarse ás esixencias do mercado laboral desde unha posición máis vantaxosa.

Este é o noveno ano consecutivo que a Consellería convoca este proceso, que foi medrando progresivamente das 3.200 prazas do ano 2011 ás 11.020 que se ofertan na convocatoria actual. Desde 2011, e contando coas actuais, lévanse convocado 79.470 prazas.

Cómpre salientar que na convocatoria anterior o 84% das persoas admitidas ao procedemento chegaron á fase de avaliación e o 93% das persoas avaliadas obtiveron a acreditación nalgunha unidade de competencia. En total certificáronse un total de 4.795 unidades de competencia, que foron acreditadas por 1.205 persoas.

Información xeralFormación Profesional inicialConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalDirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaProfesoradoAlumnadoFamiliasEmpresas
Categorías: Novas Xunta

Relación de persoas investigadoras que gozarán dunha estadía de 3 meses de duración de acordo coas axudas de apoio á etapa predoutoral do SUG, noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas parcialmente polo FSE Galicia 2014-2020, para o 2018

Ven, 14/12/2018 - 13:12
Idioma Gallego

De acordo co artigo 6.5 da Orde do 31 de decembro de 2017 (DOG número 26, do 6 de febreiro de 2018), pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas parcialmente polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2017, a Secretaría Xeral de Universidades publica a relación de persoas investigadoras que gozarán dunha estadía de 3 meses de duración de acordo co indicado no artigo 3 da citada orde de convocatoria.

Así mesmo, publícase a relación de persoas que tiñan concedida unha estadía pero que non a van realizar polos motivos que se indican en cada caso.

 

Anuncio principal: Axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas parcialmente polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, para o ano 2018Tema: BolsasEnsinanza: UniversidadeDepartamento: Secretaría Xeral de UniversidadesSubdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica UniversitariaColectivo: Alumnado
Categorías: Novas Xunta

A universidade promovida pola Fundación Galicia Obra Social-Afundación tería que crearse por Lei do Parlamento de Galicia

Ven, 14/12/2018 - 11:56
Summary: O secretario xeral de Universidades explicou na Comisión 4ª que terán que informar ao respecto a ACSUG, o Consello Galego de Universidades e a Conferencia Xeral de Política Universitaria Idioma Gallego

O secretario xeral de Universidades da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, José Alberto Díez de Castro, explicou hoxe no Parlamento que a universidade promovida pola Fundación Galicia Obra Social-Afundación tería que ser creada por Lei da Cámara galega. Neste sentido sinalou que a existencia deste entidade académica dependerá unicamente do cumprimento da normativa vixente e insistiu no compromiso da Xunta co sistema universitario público de Galicia.

O padroado de Afundación presentou o pasado mes de outubro a solicitude de recoñecemento da Universidad Internacional de la Empresa (UIE), unha petición da que tamén teñen constancia os reitores das tres universidades galegas e os restantes membros do Consello Galego de Universidades (CGU). De feito, na última reunión do CGU comunicouse que a Secretaría Xeral de Universidades está a analizar a documentación presentada co obxecto de emitir o preceptivo informe previsto no procedemento administrativo de recoñecemento de universidades privadas regulado na normativa vixente.

Non en balde, previo á elevación da proposta á persoa titular da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional que instaría o inicio do expediente como anteproxecto de lei, correspóndelle á Secretaria Xeral de Universidades estudar e valorar a proposta mediante a emisión dun informe no que se comprobará a súa pertinencia socio-económica.

O procedemento, regulado na Lei 6/2013, de 13 de xuño, do Sistema Universitario de Galicia, establece que deberán ditar tamén informe ao respecto a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), o Consello Galego de Universidades e a Conferencia Xeral de Política Universitaria. A maiores, e ademais do establecido pola Lei orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de universidades (LOU) modificada por lei orgánica 4/2007  do 12 de abril, de universidades e Real decreto 420/2015, do 29 de maio, de creación, recoñecemento, autorización e acreditación de universidades e centros universitarios, a Lei do SUG contempla nos seus artigos 13 e 14 os requisitos para a creación de novas universidades no Sistema e, en concreto, das privadas.

Díez de Castro explicou que o marco normativo permite a convivencia de universidades públicas e privadas. De feito Galicia é a única Comunidade Autónoma na que, habendo máis dunha universidade pública, non hai unha privada. En calquera caso, pediu prudencia e lembrou que a solicitude de recoñecemento foi presentada polo padroado de Abanca, onde hai representantes dos 7 concellos con maior poboación de Galicia, das 4 Deputacións, do Parlamento de Galicia (en proporción á representación de cada grupo parlamentario), da Xunta e dos empregados da Fundación.

Información xeralUniversidadeSecretaría Xeral de UniversidadesProfesoradoAlumnado
Categorías: Novas Xunta

Acreditación de competencias. Convocatoria 2019

Ven, 14/12/2018 - 09:16
Idioma Gallego

Publicada a Orde do 4 de decembro de 2018 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

Importante

  • A solicitude de participación no procedemento deberá presentarase obrigatoriamente por vía electrónica na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gale requirirá cubrir previamente os datos na aplicación informática que se atopa no enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion, desde onde deberá xerarse o formulario normalizado. Esta aplicación está activa a partir do 14 de xaneiro de 2019.
  • Os datos relacionados coa documentación xustificativa do historial profesional e/ou formativo e dos requisitos de participación no procedemento deberán cargarse na devandita aplicación informática.
  • O prazo de presentación de solicitudes será desde o 14 de xaneiro ata o 7 de febreiro de 2019.
  • Só serán aceptadas as solicitudes que sexan entregadas por sede electrónica.

Máis información sobr o proceso de acreditación de competencias profesionais

Servizo relacionado: AcreditaciónTema: Información xeralEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Orientación Profesional e Relación con EmpresasColectivo: ProfesoradoAlumnadoCentrosEmpresas
Categorías: Novas Xunta

Carmen Pomar reafirma o compromiso da Xunta coa investigación universitaria, cunha inxección de 3,3 millóns € ás agrupacións estratéxicas

Xov, 13/12/2018 - 20:02
Summary: A conselleira reuniuse cos representantes das sete agrupacións estratéxicas do SUG, catro delas de nova creación este anoGalicia é a única comunidade do Estado que conta cun sistema de financiamento estable para este tipo de entidades supragrupais Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, reuniuse esta mañá cos líderes das sete Agrupacións Estratéxicas de Investigación do Sistema Universitario de Galicia (SUG), nas que a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional acaba de inxectar preto de 3,3 millóns de euros para avanzar no proceso de integración científica que teñen en marcha.

A responsable de Educación do Goberno galego mantivo un encontro de traballo cos equipos destas estruturas supragrupais, aos que lles transmitiu o compromiso da Consellería co obxectivo de afianzar un sistema de investigación de excelencia consolidado a longo prazo.

Na xuntanza participaron os representantes das sete agrupacións estratéxicas operativas no ámbito universitario galego, a razón de tres da Universidade de Santiago de Compostela (USC), dúas da Universidade de Vigo (UVigo) e outras dúas da Universidade da Coruña (UdC). Isto é, Juan Lema Rodicio, coordinador da Cross-Research in Environmental Techonologies (CRETUS); Jaime Rodríguez González, do Centro de Investigación Científica Avanzada+ Instituto de Investigación Biomédica (CICA INIBIC); Carlos Hervés, da Economics and Business Administration for Society (ECOBAS); José Rivas Rey, da Agrupación Estratéxica en Materiais (AEMAT); Ana María Torrado Agrasar, do Cluster de Investigación e Transferencia Alimentario de Galicia (CITACA); Paulino Martínez Portela, da Agrupación Estratéxica en Xestión e Produción sostible de Biorrecursos (BioReDeS); e Jerónimo Puertas Agudo, da Agrupación Estratéxica de Enxeñería Civil e Edificación (A-CITEEC).

Das sete, tres revalidan a axuda as tres entidades creadas ao abeiro da convocatoria de 2015 (CRETUS, CICA-INIBIC e ECOBAS); mentres que as outras catro (AEMAT, CITACA, BioReDeS e A-CITEEC), polo que a conselleira tamén aproveitou para darlles á benvida ao sistema de investigación excelente de Galicia.

Cómpre lembrar que Galicia é a única Comunidade Autónoma do Estado que conta cunha liña de financiamento estable a grupos de investigación co obxectivo de despuntar en ámbitos de referencia investigadora. Para iso é fundamental construír unha estrutura de investigación forte mediante o aproveitamento de sinerxías que impulsen o potencial científico e tecnolóxico.

Xerme da investigación máis excelente

As agrupacións estratéxicas son estruturas organizativas de investigación cun nivel de agregación superior ao grupo de investigación que teñen por obxecto desenvolver unha actividade de investigación colaborativa estable e planificada con obxectivos propios, máis aló do ámbito local e a satisfacción das demandas do ámbito produtivo.

A Xunta de Galicia realizou xa catro convocatorias dirixidas á creación destas agrupacións (2008, 2009, 2012 e 2015), de xeito que se constituíron un total de 12 agrupacións ao abeiro das mesmas. O traballo de excelencia que desenvolven derivou en que sete delas acadasen a condición de Centro Singular de Investigación de Galicia (CIQUS e CIMUS en USC; CITIC en UDC e CINBIO e CIM en UVIGO) ou ben de Agrupación Estratéxica Consolidada (CITIUS na USC e ATLANTTIC na UVIGO.

Por tanto, as agrupacións estratéxicas soen ser o xerme de futuros Centros Singulares ou Agrupacións Consolidadas como é o caso dos que están actualmente en activo, que representan a investigación máis excelente do sistema universitario galego.

Campo de investigación de cada agrupación

CRETUS (USC), que acadou unha axuda de 600.000 euros, centra a súa actividade investigadora na concepción, desenvolvemento e avaliación de tecnoloxías ambientais sostibles, que minimicen impactos e riscos ambientais e que permitan recuperar recursos en procesos que sexan económica, social e ambientalmente sostibles. Neste momento está constituída por 8 grupos e aglutina a 157 investigadores que traballan nas áreas de xestión do ciclo da auga, ordenación e recuperación de solos, xestión e valorización de residuos e control da contaminación atmosférica.

CICA INIBIC (UDC), que dispón dunha axuda de 545.516 euros, xurdiu para formalizar unha relación profesional entre os grupos das áreas de Química e Bioloxía da UDC e do Instituto de Investigación Biomédica da Coruña (INIBIC). Búscase así desenvolver unha axenda científica común centrada en resolver retos sociais no ámbito da Bioloxía, a Química e as Ciencias da Saúde. Na actualidade está composta por 24 grupos, que teñen como áreas de investigación a prevención de enfermidades mediante a mellora da alimentación, o estudo de factores ambientais e contaminantes que inciden na saúde, a análise de novos axentes para diagnose e terapia, a aplicación de ferramentas TIC e biotecnolóxicas e o desenvolvemento de técnicas, nanomateriais e biomoléculas con aplicación na medicina.

ECOBAS (UVigo), cuxa axuda ascende a 400.000 euros, trátase dunha agrupación centrada en consolidar a colaboración entre os grupos de investigación de referencia no ámbito da Economía da Empresa dentro do SUG, para maximizar o impacto académico, económico e social das súas actividades de I+D. Composta por 11 grupos, as súas areas de investigación son a economía dos recursos naturais, a ambiental e enerxética, a innovación, e o emprendemento, entre outras.

AEMAT (USC) contará cunha axuda de 500.000 euros para coordinar, fomentar e contribuír a consolidar unha unidade de referencia en investigación en materiais avanzados e nanociencia. O seu obxectivo é establecer un liderado autonómico que sirva de estímulo e apoio á contorna tecnolóxica sobre os principios da excelencia científica, da política de talento, da xestión eficiente, da transferencia de coñecementos e da investigación e innovación responsables. Estará conformada por 12 grupos de investigación que traballarán no eido dos nanomateriais funcionais e outros materiais (cerámicas, magnéticos, plasmónicos, poliméricos e superconductores), dispositivos ópticos ou biomateriais.

BioReDes (Campus Terra Lugo-USC) dispón dunha axuda que ascende a 405.759 euros e contribuirá a que os 16 grupos que a compoñen desenvolvan o seu obxectivo de abordar, desde unha perspectiva sistémica e adaptada ás particularidades da contorna galega, os problemas e retos asociados á produción e xestión dos biorrecursos. Para iso afondarán en áreas como a produción e saúde animal sostible, a produción vexetal e a agricultura, a alimentación segura, a xestión forestal, o cambio climático, a biodiversidade e as infraestruturas verdes, entre outras.

A-CITEEC (UDC) acadou unha axuda de 400.000 euros coa que traballarán para mellorar e intensificar a investigación e transferencia de coñecemento nos eidos da edificación e da enxeñaría civil desde un punto de vista sostible. Estará composta por 8 grupos, que abordarán as áreas de preservación e mellora do medio ambiente, adaptación ao cambio climático e global, xestión sostible de recursos hídricos e enerxéticos, mobilidade sostible ou deseño, desenvolvemento  e monitorización de materiais, procesos e construcións que resulten seguras, duradeiras e sostibles; entre outras.

CITACA (Campus Auga-Ourense,UVigo), cunha axuda de 424.084 euros, ten como misión crear unha rede multidisciplinar e integrada de unidades de investigación, docencia e transferencia de tecnoloxía e coñecemento para contribuír á sustentabilidade ambiental e á competitividade do sector agroalimentario. Os 9 grupos que participarán nel afondarán, para iso, nas áreas de investigación de protección dos recursos hídricos, auga e solo, produción primaria sostible e seguridade e calidade alimentaria. 

BolsasUniversidadeConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSecretaría Xeral de UniversidadesAlumnado
Categorías: Novas Xunta

Resolución do V Concurso do Traballo por Proxectos baixo a coordinación (ou coa participación) da biblioteca escolar, en centros públicos

Xov, 13/12/2018 - 15:30
Idioma Gallego

Xúntase arquivo coa Resolución de 13 de decembro da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dán a coñecer os traballos seleccionados no V Concurso de Traballos por Proxectos, coordinados ou desenvolvidos coa participación da biblioteca escolar durante o curso 2017/2018. Reciben este recoñecemento os traballos presentados por 19 centros, dun total de 102 proxectos presentados; a estes centros asignanselles as contías detalladas na resolución, que deberán destinarse a á atención das necesidades da biblioteca escolar, especialmente no ámbito da información. Os traballos seleccionados serán publicados na páxina web de Bibliotecas Escolares de Galicia.

 

Anuncio principal: V Concurso de Traballos por Proxectos. Convocatoria 2017/2018Tema: Plan LÍABibliotecas escolaresDepartamento: Subdirección Xeral de CentrosServizo de Xestión de Programas EducativosColectivo: ProfesoradoCentrosSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Novas Xunta

Concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria e de educación especial para o ano 2019

Xov, 13/12/2018 - 09:12
Idioma Gallego

Orde do 26 de novembro de 2018 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería.

  • O prazo de presentación de solicitudes e documentos será de 15 días hábiles computados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

 

File:  Orde do 26 de novembro de 2018 (DOG)Servizo relacionado: CXTTema: Programas e plansConcurso de trasladosEnsinanza: Educación infantilEducación primariaDepartamento: Servizo de Profesorado de Educación Infantil e PrimariaColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Novas Xunta

A Consellería de Educación licita por máis de 1,3 millóns de euros a ampliación do CEIP Lamas de Abade (Santiago)

Mér, 12/12/2018 - 19:36
Summary: Construirase un novo edificio con capacidade para 150 alumnosAdemais, ampliarase o patio cuberto e instalarase un ascensor no edificio existente Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publica hoxe na Plataforma de Contratación a licitación, por 1.304.985,36 euros, da obra de ampliación do CEIP Lamas de Abade (Santiago de Compostela). O prazo de execución da obra, unha vez asinada a Acta de Comprobación e replanteo, será de 7 meses.

A obra consistirá na construción dunha nova edificación destinada a aulario de Infantil, cunha superficie total construída de 831,7 metros cadrados e capacidade para 150 alumnos. O edificio contará con 6 aulas con aseo no seu interior, unha sala de usos múltiples, unha aula de apoio educativo, unha aula exterior, un patio cuberto, así como distintas salas de usos tanto administrativos como para as instalacións, almacenaxe e limpeza. Ademais prevese a instalación dun novo ascensor no edificio existente.

Para conectar o novo edificio co actual construirase unha pasarela acristalada, polo que haberá que abrir o pertinente oco na fachada do existente para a instalación dunha porta de paso entre ambos espazos, así como reestruturar unha das aulas da planta baixa para xerar un novo corredor de acceso á pasarela. A maiores, ampliarase a zona cuberta existente no patio e conectarase o novo aulario co parque infantil e co patio cuberto a través de ramplas e escaleiras.

Construcións e mellorasEducación infantilEducación primariaConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSubdirección Xeral de Construcións e EquipamentoCentros
Categorías: Novas Xunta

Xunta, USC e Endesa colaboran na concienciación medioambiental dos escolares

Mar, 11/12/2018 - 13:00
Summary: A conselleira de Educación asistiu hoxe á primeira das visitas de alumnado ao espazo restaurado mineiro das PontesOrientados por profesorado formado ao efecto e por unha guía didáctica, os estudantes coñecerán o proceso de rehabilitación acometido neste espazo natural Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, acompañou hoxe o alumnado do IES Lucus Augusti na que foi a primeira visita do programa de educación medioambiental desenvolvido en colaboración entre o seu departamento, a Universidade de Santiago de Compostela (USC), a Fundación Endesa e Endesa Generación. Neste contexto, remarcou a importancia de concienciar aos máis novos na necesidade de preservar a natureza como un dos bens máis prezados da sociedade, obxectivo común que se persigue tamén a través das visitas que se realizarán no marco deste programa ao espazo restaurado mineiro das Pontes.

Nestas visitas os estudantes (ESO, Bacharelato e FP) percorrerán a mina restaurada e realizarán traballos de campo sobre a recuperación, a flora, a fauna…. A visita está orientada pola guía didáctica elaborada previamente pola USC no marco deste convenio. Ademais, os percorridos educativos están deseñados para os diferentes niveis, colocáronse carteis informativos nas rutas e distribuiranse cadernos de campo para as alumnas e alumnos.

A maiores, os escolares contarán co apoio de profesorado formado ao efecto en materias como a restauración de espazos degradados, o papel do solo na mesma, os sistemas acuáticos e humedais, a revexetación e a fauna en espazos mineiros restaurados.

Con este programa educativo búscase informar aos máis novos da importancia dos ecosistemas e da biodiversidade para o funcionamento da sociedade, conciencialos da necesidade de preservar estes espazos naturais e amosarlles como un espazo moi afectado pola instalación dunha explotación mineira pode ser restaurado, aproveitando a singularidade da escombreira das Pontes.

Ademais da conselleira, participaron na visita o director xeral de Centros e Recursos Humanos, José Manuel Pinal, o director xeral de Endesa Noroeste, Miguel Temboury, o director da UPT de As Pontes, Marcello Rinaldi, o director xeral da Fundación Endesa, Carlos Gómez-Múgica, a directora de proxectos de Fundación Endesa, Begoña Muñoz de Verger, o director de Relacións Institucionais de Endesa Noroeste, José Antonio Menéndez e o catedrático da USC Agustín Merino.

Información xeralEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalEntidades autonómicasProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Novas Xunta

Educación recoñece o esforzo e superación de 20 alumnos de ESO

Mar, 11/12/2018 - 10:44
Summary: A Consellería publica hoxe no Diario Oficial de Galicia a resolución dos galardóns correspondentes ao curso 2017/18Estes premios valoran a capacidade de superación de dificultades do alumnado de ESO ben sexan de tipo persoal, educativas ou de contorno familiar e sociocultural Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publica hoxe no Diario Oficial de Galicia (https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181211/AnuncioG0534-031218-0...) a resolución de concesión dos premios de Educación Secundaria Obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2017/18, cos que se recoñece o traballo de 20 alumnas e alumnos. Todos eles cursaron 4º de ESO durante o pasado ano académico e conseguiron superar as súas dificultades de tipo persoal, educativas ou do contorno familiar ou sociocultural, no marco dun ensino comprensivo e integrado.

Os centros con alumnos galardoados (o nome do alumnado, polas especiais características destes premios, non se fai público) foron, na provincia da Coruña, o IES Miraflores (Oleiros), o IES Plurilingüe Rafael Dieste (A Coruña), o CPR Plurilingüe Cristo Rey (A Coruña), o CPI da Picota (Mazaricos), o IES Plurilingüe Rosalía de Castro (Santiago de Compostela) e o IES Isaac Díaz Pardo (Sada). Na provincia de Lugo o premiado cursa estudos no IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes (Lugo). Na provincia de Ourense os premiados cursan estudos no IES Cosme López Rodríguez (A Rúa) e no IES Xesús Taboada Chivite (Verín). No caso da provincia de Pontevedra, contan con estudantes premiados o CPR El Pilar (Vigo), o IES Primeiro de Marzo (Baiona), o CPR Plurilingüe María Auxiliadora (Vigo), o IES Plurilingüe Pintor Colmeiro (Silleda), o IES Frei Martín Sarmiento (Pontevedra), o IES Illa de Tambo (Marín), o IES A Xunqueira I (Pontevedra), o IES de Teis (Vigo), o IES Pedro Floriani (Redondela), e o IES Valadares, con dous premiados (Vigo).

Cada premio estará dotado con 750 €, aínda que o seu obxectivo real é que os galardoados sexan un exemplo para compañeiros e compañeiras en situacións similares, poñendo en valor o especial esforzo que supón acadar o éxito na escola para os estudantes que proceden de contornos socioculturais desfavorecidos, de contornos familiares disfuncionais, en proceso de superación de enfermidades crónicas ou con discapacidades que condicionan o seu rendemento escolar, a súa relación persoal e a súa inserción social.

Premios autonómicosEducación secundaria obrigatoriaConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalServizo de Avaliación e Calidade do Sistema EducativoAlumnadoFamiliasCentros
Categorías: Novas Xunta

Concesión dos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2017/2018

Mar, 11/12/2018 - 08:57
Idioma Gallego

Xúntase a Orde do 29 de novembro de 2018 pola que se conceden os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2017/18, convocados mediante a Orde do 13 de xullo de 2018.

 

Anuncio principal: Convocados os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2017/2018Tema: Premios autonómicosEnsinanza: Educación secundaria obrigatoriaDepartamento: Servizo de Avaliación e Calidade do Sistema EducativoColectivo: AlumnadoFamiliasCentros
Categorías: Novas Xunta

A consellería de Educación destinará 440.000 euros aos Premios de excelencia académica do alumnado universitario de grao

Lun, 10/12/2018 - 15:30
Summary: Carmen Pomar presidiu hoxe o seu primeiro Consello Galego de Universidades, no que explicou que estes galardóns recoñecerán o rendemento do estudantadoA conselleira destacou que o vindeiro ano o Sistema Universitario de Galicia (SUG) marcará un fito no seu financiamento, con 432 millóns de euros Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, presidiu hoxe o seu primeiro Consello Galego de Universidades (CGU), no que anunciou que o seu departamento ten preparada unha partida de 440.000 euros para os Premios de Excelencia Académica ao alumnado universitario de grao. O galardón enmárcase no Plan para a excelencia do Sistema Universitario de Galicia (SUG) 2018/20 e ten como obxectivo recoñecer o traballo dos estudantes máis destacados de cada curso –agás os de último curso no que poden optar aos premios extraordinarios fin de carreira– de cada unha das titulacións de grao que se imparten nas universidades galegas.

Nesta primeira edición premiaranse os mellores expedientes en cada un dos graos no curso 2017/2018. Serán as universidades quen seleccionen os expedientes académicos das persoas que, superando a totalidade dos créditos correspondentes a un curso académico completo segundo o plan de estudos na primeira convocatoria, obtivesen a maior nota media, sempre superior aos 8 puntos. Cada persoa que resulte premiada recibirá unha dotación económica de 1.000 euros.

A conselleira quixo salientar ademais que o vindeiro ano o SUG marcará un récord no que a financiamento se refire. Non en balde, a Xunta de Galicia destinará un total de 432 millóns de euros dos seus orzamentos para dar cumprimento ás disposicións do Plan Galego de Financiamento Universitario 2016-2020, unha cifra que marca un fito nas transferencias ás universidades na nosa comunidade.

Acceso á universidade

Por outra banda, Carmen Pomar informou aos membros do CGU de que, en cumprimento do mandato do Parlamento de Galicia, a Consellería elevou ao Ministerio de Ciencia Innovación e Universidades a proposición non de lei aprobada na Cámara galega para que, dentro do marco do Pacto Social e Político pola Educación, se articule un procedemento de acceso á universidade no que as probas de acceso garantan o mesmo nivel de esixencia e a igualdade de oportunidades para todos os alumnos independentemente de en que comunidade autónoma residan.

O obxectivo é poñerlles fin ás desigualdades nas notas medias acadadas polo alumnado, dependendo de onde se presenten aos exames, o cal repercute de xeito especial no acceso a determinadas titulacións cunha maior demanda no Sistema Universitario Español.

No marco do CGU comunicouse, así mesmo, a solicitude de recoñecemento da Universidad Internacional de la Empresa (UIE), promovida pola Fundación Galicia Obra Social-Afundación. Nestes momentos a Secretaría Xeral de Universidades está a analizar a documentación presentada, co obxecto de emitir o preceptivo informe previsto no procedemento administrativo de recoñecemento de universidades privadas regulado na normativa vixente.

Modificación e verificación

Na xuntanza informouse tamén sobre as solicitudes de verificación ou modificación dos plans de estudos que teñen neste momento en marcha as universidades galegas, un total de 43 expedientes.

A Universidade da Coruña presentou un total de 13 solicitudes, dos que 8 son para a modificación de graos, 3 son para a oferta de novas titulacións (Grao en Ciencia e Enxeñaría de Datos, Grao en Creación Dixital, Animación e Videoxogos e Grao en Xestión Dixital de Información e Documentación) e outras 2 para modificar máster.

Pola súa parte, a Universidade de Santiago de Compostela presentou un total de 22  solicitudes, 2 delas para graos novos (Grao en Robótica e Grao en Xestión Cultural) e 4 novos máster (Enxeñaría de Procesado de Alimentos, Química na Fronteira coa Bioloxía e a Ciencia de Materiais, Psicoloxía e Visión por Computador). Os restantes expedientes son para  a modificación de 4 graos, a reverificación de 3 máster e a modificación de 6 máster e 3 programas de doutoramento.

Finalmente, a Universidade de Vigo presentou un total de 8 solicitudes, 2 delas para máster novos (Industria 4.0 e Xestión e Dirección de Sistemas e Tecnoloxías da Información e as Comunicacións e Seguridade da Información), un para o novo programa de doutoramento en Turismo (conxunto da USC, UVIGO e 12 universidades españolas) e os restantes para a modificación de 3 graos, un programa de doutoramento e un máster.

Revogación de titulacións

No transcurso da xuntanza informouse favorablemente a revogación da autorización de impartición de 159 programas de doutoramento (39 da UDC, 75 da USC e 45 da UVigo) que iniciaron o proceso de extinción no curso 2013/14. Así mesmo, foi aprobada a proposta de revogación das seguintes titulacións:

TITULACIÓN

UNIVERSIDADE

Master universitario en Arquitectura da Paisaxe "Juana de Vega"

UDC/USC

Master universitario en Dereito. Estudos da Unión Europea

UDC

Master universitario en Enxeñaría Industrial

UDC

Master universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica

UDC

Master universitario en Didácticas Específicas (autorízase outro para o curso 18/19)

UDC

Master universitario en Fotónica e Tecnoloxías do Láser

UDC/UVIGO

Master universitario en Xeoinformática

UDC/UVIGO

Progama de Doutoramento en Análise Económico e Empresarial,

UDC

Progama de Doutoramento en Ciencias Mariñas, Tenoloxía e Xestión/Programa de Doctorado en Marine Sciences, Technology and Management

UDC/USC/UVIGO

Progama de Doutoramento en Sociedade do Coñecemento: Novas Perspectivas en Documentación, Comunicación e Humanidades

UDC

Grao en Xeomática e Topografía

USC

Master universitario en Erasmus Mundus en Literatura Alemá na Idade Media Europea (Erasmus Mundus German Literature in the European Middle Ages).

USC

Master universitario en Prevención de Riscos Laborais e Saúde Medioambiental

USC

Master universitario en Psicoloxía Educativa: Desenvolvemento e Aprendizaxe

USC

Master universitario en Dereito de Empresa

UVIGO

Master universitario en Enxeñaría da Organización

UVIGO

Master universitario Xestión Ambiental na Industria

UVIGO

Programa de Doutoramento en Economía e Empresa

UVIGO

 

 

Premios autonómicosUniversidadeConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSecretaría Xeral de UniversidadesAlumnado
Categorías: Novas Xunta

Educación impulsa a formación do alumnado en actitudes solidarias a través das Bibliotecas escolares

Sáb, 08/12/2018 - 12:00
Summary: A iniciativa desenvólvese en colaboración coa Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional acaba de convocar o programa Bibliotecas Escolares Solidarias, co que busca formar o alumnado nestas actitudes e no compromiso co seu entorno máis próximo e coa sociedade na que vive. A iniciativa, que se desenvolve en colaboración coa Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social, comprende tres accións diferenciadas: a concesión do selo Biblioteca Escolar Solidaria, o Voluntariado na biblioteca escolar para alumnado de Secundaria e o Voluntariado de lectura-A para o de Primaria.

A través da convocatoria deste programa búscase tamén recoñecer os esforzos das comunidades educativas por conformar bibliotecas escolares inclusivas. Estes espazos son, de feito, lugares de convivencia, intercambio de información e construción de coñecemento, polo que unha das funcións máis importantes da biblioteca escolar é a de axudar a paliar as desigualdades no acceso aos recursos culturais e de acceso ao coñecemento. As  accións previstas no programa Bibliotecas Escolares Solidarias contribúen á realización plena desa función e coinciden, ademais, cos obxectivos do Plan LÍA de Bibliotecas Escolares, no referido a avanzar na consecución dunha biblioteca escolar inclusiva.

Selo

O selo Biblioteca Escolar Solidaria é un recoñecemento ao traballo das comunidades educativas a prol dunha biblioteca escolar atenta ás necesidades de todos os seus integrantes en materia de lectura e de acceso ao coñecemento, un distintivo de calidade de traballo solidario. Poden presentar candidatura os centros de infantil, primaria, secundaria, bacharelato, ciclos formativos ou ensinanzas de réxime especial. O prazo de presentación correspondente ao curso 2018/2019 rematará o 10 de maio de 2019. Os centros aos que lles foi concedido o selo en 2016 e 2017 deberán renovar a súa solicitude, co fin de ratificarse como merecedores deste distintivo.

Para a concesión do selo valorarase que as bibliotecas propicien especificamente valores de xustiza e solidariedade, procuren de forma destacada a compensación de desigualdades e favorezan o uso dos seus recursos e oportunidades con formación e con fórmulas de aproveitamento axeitadas, mediante un programa específico de medidas estruturais e sistemáticas. O obxectivo é valorar aquelas iniciativas que poñen especial atención en atender as necesidades en materia de lectura e de acceso á información do alumnado e das familias que máis o precisan, por carecer de biblioteca familiar ou estar afastados doutros centros culturais.

Así mesmo, terán que contar cun equipo de colaboradores formado por alumnado do centro, así como coa axuda de familias voluntarias que colaboren na xestión e dinamización da biblioteca escolar.

Voluntariado en secundaria

O Voluntariado na biblioteca escolar vai dirixido aos centros de ensino secundario, bacharelato, formación profesional ou ensinanzas de réxime especial (conservatorios, escolas oficiais de idiomas, centros de ensinanzas de persoas adultas), de titularidade da Consellería, que conten con grupos formalizados de alumnado colaborador. O obxectivo destes grupos é favorecer a formación de actitudes de colaboración e de solidariedade entre as mozas e mozos, especialmente no ámbito cultural, tanto a través da colaboración na biblioteca do centro como de actividades de lectura compartida dentro ou fóra del.

A través desta convocatoria o alumnado participante poderá ver recoñecido o seu labor mediante un diploma (no caso dos menores) ou dun certificado de horas de voluntariado na biblioteca escolar (no caso dos maiores de idade). Para obter este recoñecemento os centros deberán estar adheridos ao programa, o que poden solicitar ata o 21 de decembro de 2018.

Voluntariado de lectura-A

Voluntariado de lectura-A ten como destinatario o alumnado de 5º e 6º cursos de ensino primario e comparte obxectivos coa acción anterior, nomeadamente o estímulo do voluntariado cultural entre os máis novos. Os centros que desexen unirse á iniciativa poderán solicitalo ata o 21 de decembro de 2018. O alumnado directamente implicado nas actividades programadas polos centros poderán recibir un diploma da súa colaboración como acción de voluntariado cultural.

A acción divídese en tres modalidades. A primeira delas consiste na colaboración coa biblioteca escolar, na que o alumnado forma parte do equipo de colaboradores que xunto co profesorado, e baixo a súa supervisión, contribúen ao bo funcionamento deste espazo no seu centro.

Na segunda modalidade, Ler con... D (Lecturas compartidas dentro do centro), o alumnado participa no deseño e organización de actividades de acompañamento na lectura a outros compañeiros, a través de fórmulas como os apadriñamentos lectores, a titorización lectora, ou as lecturas compartidas, entre ou outras.

Por último na terceira modalidade, Ler con... F (Lecturas compartidas fóra do centro), o alumnado participa no deseño e organización de actividades de acompañamento na lectura a outros nenos e nenas, doutros centros educativos, incluídas as escolas infantís; lectura a anciáns nas residencias de maiores; lectura a enfermos nos hospitais, etc. Así mesmo, poden incluírse neste apartado actividades nas que o alumnado teña unha participación activa na organización e desenvolvemento de actividades de lectura pública na parroquia, a vila ou o barrio; así como con alumnado doutros centros, coa biblioteca pública ou outras institucións do seu concello.

Plan LÍABibliotecas escolaresEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSubdirección Xeral de CentrosServizo de Xestión de Programas EducativosProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Novas Xunta

91 centros incorporan o programa “Club de ciencia” este curso para promover o espírito científico entre o seu alumnado

Ven, 07/12/2018 - 10:46
Summary: Trátase dunha iniciativa da Consellería de Educación ao abeiro da Estratexia galega para a educación dixital 2020 co obxectivo de fomentar as vocacións STEM (Ciencias, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas) entre os estudantes Os Clubs desenvolveranse en 44 centros da provincia da Coruña, 28 de Pontevedra, 10 de Lugo e 9 de Ourense, que recibirán unha achega de 1.500 euros para o desenvolvemento do proxecto Idioma Gallego

Un total de 91 centros educativos públicos (62 máis que o curso pasado) desenvolverán durante o presente curso 2018/19 o ‘Club de ciencia’, unha iniciativa da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional que ten como finalidade estimular o espírito científico entre o alumnado galego ao tempo que impulsar as vocacións STEM (Ciencias, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas) cara a estudos posteriores nos campos de coñecemento do ámbito científico tecnolóxico.

Esta acción -que forma parte da Estratexia galega para a educación dixital, Edudixital 2020-  desenvolverase en 44 centros da provincia da Coruña, 10 de Lugo, 9 de Ourense e 28 de Pontevedra, tal como queda recollido na resolución definitiva que pode consultarse no enderezo electrónico http://www.edu.xunta.gal/portal/node/26514 .

Os clubs, para os cales a Consellería destina 1.500 euros para cada centro, nacen como un espazo de aprendizaxe non formal baseado nunha metodoloxía de indagación onde os docentes suxiren diferentes accións enfocadas ao alumnado co obxecto de que poidan dar resposta ás súas curiosidades e aos seus intereses e resolver problemas.

Este é o terceiro ano consecutivo que se pon en marcha esta iniciativa, que arrancou como experiencia piloto no curso 2016/17 con 9 centros e que se ampliou a 29 o pasado curso 2017/18. Agora, ao abeiro da convocatoria deste ano, incorpóranse outros 62 novos centros ao ‘Club de ciencia’, o que fai un total de 91 centros de ensino público.

O obxectivo da mesma pasa por fomentar o espírito científico e a curiosidade do alumnado, o que favorece, en consecuencia, o traballo das áreas denominadas STEM (Ciencias, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas), unha das prioridades da Consellería de cara aos próximos anos.

Aprendizaxe mediante indagación e resolución de problemas

O ‘Club de ciencia’ defínese como un espazo de aprendizaxe non formal baseado nunha metodoloxía de indagación, onde os docentes suxiren diferentes accións enfocadas aos alumnos e alumnas co obxecto de que estes podan dar resposta ás súas curiosidades e aos seus intereses, así como resolver problemas.

Neste sentido, a creación deste espazo no centro pode converterse nun escenario propicio para desenvolver estratexias metodolóxicas que promovan capacidades, coñecementos e técnicas que aumenten o interese dos participantes por saber, cada vez máis, sobre diversos campos da ciencia e as súas posibilidades de aplicación na tecnoloxía.

O proxecto ten que desenvolverse fóra do horario lectivo e nos espazos que se consideren ou habiliten do centro docente. Este horario deberá cumprir, como mínimo, unha media de catro horas ao mes, comezando a partir da concesión definitiva do proxecto, ata final do período lectivo do alumnado durante o curso 2018/19.

Esta acción enmárcase na Estratexia galega para a educación dixital 2020, Edudixital, con dous obxectivos principais que son lograr que todo o alumnado de ensino obrigatorio teña formación en robótica e programación no curso 2020/21 co fin de que, ao finalizar os estudos, acade un nivel adecuado de competencia dixital e científico-tecnolóxica. Por outro lado, tamén se pretende romper coa fenda de xénero nos estudos STEM.

Listaxe de centros con `Club de Ciencia´

Provincia da Coruña:

Centro

Concello

Curso 2016-17

Curso 2017-18

Curso 2018-19

CEIP Pl San Marcos

Abegondo

0

0

x

CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

0

0

x

IES Francisco Aguiar

Betanzos

0

0

x

CPI As Revoltas

Cabana de Bergantiños

0

x

x

IES Agra de Raíces

Cee

0

0

x

CPI Pl O Cruce

Cerceda

0

0

x

IES Agra do Orzán

A Coruña

0

x

x

IES Ramón Menéndez Pidal

A Coruña

0

0

x

IES Urbano Lugrís

A Coruña

0

0

x

CEE Nosa Señora do Rosario

A Coruña

0

0

x

IES Sofía Casanova

Ferrol

0

x

x

CPI Pl Cabo de Area

Laxe

0

0

x

IES Urbano Lugrís

Malpica de Bergantiños

x

x

x

IES de Melide

Melide

0

x

x

CPI Pl Virxe da Cela

Monfero

0

x

x

CEIP Ramón Artaza y Malvárez

Muros

0

0

x

CEIP de Sigüeiro

Oroso

0

0

x

CEIP Eduardo Pondal

Ponteceso

0

0

x

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Rianxo

0

0

x

CEIP Pl. de Artes

Ribeira

0

0

x

CPI Pl. dos Dices

Rois

0

0

x

IES Arcebispo Xelmírez I

Santiago de Compostela

0

0

x

IES Pl Rosalía de Castro

Santiago de Compostela

0

x

x

CPI de Atios

Valdoviño

x

x

x

IES Cabo Ortegal

Cariño

0

0

x

CEIP Pío XII

Santiago de Compostela

0

0

x

IES Arcebispo Xelmírez II

Santiago de Compostela

x

x

x

IES Ferrol Vello

Ferrol

0

x

x

IES Ricardo Carballo Calero

Ferrol

0

0

x

IES de Mugardos

Mugardos

0

0

x

IES Antonio Fraguas Fraguas

Santiago de Compostela

0

0

x

IES Eduardo Pondal

Ponteceso

x

x

x

IES Rafael Dieste

A Coruña

0

0

x

IES David Buján

Cambre

x

x

x

IES María Casares

Oleiros

0

x

x

CRA de Rianxo

Rianxo

0

x

x

CEIP Pl. Ría do Burgo

Culleredo

0

0

x

IES Pl A Cachada

Boiro

0

x

x

IES Afonso X O Sabio

Cambre

0

0

x

IES Eduardo Blanco Amor

Culleredo

0

0

x

IES Fin do Camiño

Fisterra

0

0

x

IES de Fene

Fene

0

0

x

IES de Pastoriza

Arteixo

0

0

x

CEIP Vicente Otero Valcárcel

Carral

0

0

x

 

Provincia de Lugo:

CPI de Castroverde

Castroverde

0

x

x

CPI Poeta Uxío Novoneyra

Folgoso do Courel

x

x

x

CPI Ramón Piñeiro

Láncara

0

0

x

IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

Lugo

0

x

x

IES Pl San Rosendo

Mondoñedo

0

0

x

CPI Dr. López Suárez

O Saviñao

0

0

x

IES Monte Castelo

Burela

0

0

x

CPI Tino Grandío

Guntín

0

0

x

IES A Pinguela

Monforte de Lemos

0

0

x

CEIP Pl Santa Rita

Viveiro

0

0

x

 

Provincia de Ourense:

CEIP Carlos Casares

Xinzo de Limia

0

0

x

CEIP do Xurés

Lobios

0

0

x

IES Ramón Otero Pedrayo

Ourense

0

0

x

CEIP Pl. Ben-Cho-Shey

Vilar de Barrio

0

0

x

CEIP Santa María A Real

Entrimo

0

0

x

CPI de Padrenda-Crespos

Padrenda

0

0

x

IES O Couto

Ourense

0

x

x

IES Carlos Casares

Viana do Bolo

x

x

x

CRA de Monterrei

Monterrei

0

0

x

 

Provincia de Pontevedra:

CEIP Pl. de Carballedo

Cotobade

0

0

x

IES Ramón Mª Aller Ulloa

Lalín

0

0

x

CPI de Mosteiro-Meis

Meis

x

x

x

IES Sánchez Cantón

Pontevedra

0

0

x

CEIP San Martiño

Pontevedra

0

0

x

CEIP Nosa Señora dos Remedios

Ponteareas

0

0

x

CEIP Pl. Outeiro das Penas

Redondela

0

0

x

CEIP de Reboreda

Redondela

0

0

x

CEIP Pl. A Florida

Sanxenxo

0

0

x

CEIP Pl. Nº 1 de Tui

Tui

0

0

x

IES Politécnico de Vigo

Vigo

0

x

x

IES Laxeiro

Lalín

0

0

x

CEP Pl Santa Tegra-Teis

Vigo

0

0

x

CEIP San Tomé

Cambados

0

0

x

CPI Aurelio Marcelino Rey García

Cuntis

x

x

x

CEIP García Barbón

Vigo

0

0

x

CEIP de Espedregada

Poio

0

0

x

CEIP de Laredo

Redondela

0

x

x

CEP Carlos Casares

Salvaterra de Miño

0

x

x

IES A Xunqueira II

Pontevedra

0

x

x

IES Monte Carrasco

Cangas

0

0

x

CEIP de Barrantes

Tomiño

0

0

x

IES de Beade

Vigo

0

0

x

IES Primeiro de Marzo

Baiona

0

x

x

IES Illa de San Simón

Redondela

0

0

x

IES Salvaterra do Miño

Salvaterra de Miño

0

x

x

IES Valadares

Vigo

0

0

x

CEE de Panxón

Nigrán

0

x

x

 

Plans e actuacións en innovación educativa Ensinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Novas Xunta

Dez centros de Galicia incorporarán Espazos Maker onde o alumnado poderá desenvolver proxectos STEM propios

Xov, 06/12/2018 - 12:00
Summary: A creación destes espazos é unha das accións pioneiras da Consellería de Educación para o fomento das competencias STEM entre o alumnadoForma parte do paquete de actuacións do Edudixital 2020, dotado cun millón de euros Idioma Gallego

Un total de dez centros escolares de toda Galicia incorporan por primeira vez neste curso Espazos Maker, unha acción da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, para fomentar as competencias STEM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas) entre o alumnado.

Trátase do IES Sofía Casanova (Ferrol), CPI Plurilingüe Cernadas de Castro (Lousame), IES Arcebispo Xelmírez II (Santiago de Compostela), IES Monte das Moas (A Coruña), IES Isaac Díaz Pardo (Sada), IES A Pontepedriña (Santiago de Compostela), IES de Porto do Son (Porto do Son); IES A Xunqueira II (Pontevedra), IES República Oriental do Uruguai (Vigo) e IES Primeiro de Marzo (Baiona), tal como se pode ver no portal da Consellería no enderezo electrónico http://www.edu.xunta.gal/portal/node/26512 .

Os Espazos Maker foron concibidos como zonas específicas dentro dos centros escolares, dotadas cos medios tecnolóxicos necesarios para que o alumnado poida materializar a súa creatividade a través de proxectos propios de experimentación, isto é, “aprender facendo”.

Cada un destes centros recibe unha achega de 2.000 euros por parte da Consellería para poñer en marcha o seu Espazo Maker, así como unha dotación de material específico que inclúe un equipo de procesado audiovisual (con estación de procesado, pantalla grande e dúas tabletas), equipamento audiovisual (cámara dixital de foto e vídeo con obxectivos intercambiables e trípode, trípode de alta estabilidade, gravador de audio, cascos auriculares, sistema de gravación completo, equipo multifunción color tamaño A3 e escáner 3D), e mobiliario metálico (composto por carro para desprazar pequena equipación  e banco de traballo ou superficie fixa de traballo para maquinaria).

A dotación complétase con pequena maquinaria e ferramenta como trade eléctrico de gran potencia, trade de batería, mini trade de bricolaxe, lixadora delta e set completo de lixas de diferente grao e para materiais distintos, caladora con set completo de follas de corte, sistemas de aspiración de seco e húmido semiprofesional, cortadora-fresadora CNC, conxunto de ferramenta manual, soldador de estaño, conxunto de coitelos de precisión pistolas de pegamento termofusible e de aire e máquina de coser.

Enmarcada na Estratexia galega para a educación dixital, Edudixital 2020, esta acción é unha das medidas novidosas no ámbito STEM deseñadas pola Consellería e que inclúe tamén a posta en marcha, por primeira vez neste curso, do Bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxías, o STEMbach (con 200 alumnos de 15 centros); e o primeiro campamento científico-tecnolóxico en inglés, a STEMweek (que se desenvolveu entre agosto e setembro).

Estas tres novas medidas –o STEMbach, os Espazos Maker e a STEMweek– súmanse ás xa desenvoltas no curso pasado como a Semana STEM e a ampliación de Robótica en Primaria (con kits que chegan xa a 159 centros públicos) , ou os Clubs de Ciencia.

En total, todas estas iniciativas implican un investimento por parte da Consellería de preto dun millón de euros.

Plans e actuacións en innovación educativa Ensinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalDirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Novas Xunta

Convocados os premios a curtas de animación en galego elaboradas no marco do programa Nós tamén creamos! para o curso académico 2018/2019

Mér, 05/12/2018 - 14:00
Idioma Gallego

​A Secretaría Xeral de Política Lingüística da Consellería de Cultura e Turismo e da Dirección Xeral deEducación, Formación Profesional e Innovación Educativa da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional convocan as bases e os premios ás curtas de animación en galego elaboradas no marco do programa Nós tamén creamos!  para o curso académico 2018/2019.

Premios:

Establécense tres categorías para as que se convoca cadanseu premio:

  • Categoría 1: destinada a curtas realizadas con alumnado do segundo ciclo de educación infantil.

  • Categoría 2: destinada a curtas realizadas con alumnado de primeiro e segundo de educación primaria.

  • Categoría 3: destinada a curtas realizadas con alumnado de terceiro e cuarto de educación primaria.

O profesorado participante nas curtas premiadas recibirá unha certificación de Primeiro Premio de Innovación Educativa para cada unha das categorías, cunha equivalencia de 30 horas de formación permanente do profesorado para a persoa coordinadora e de 20 horas para o profesorado participante.

  • O prazo de presentación das solicitudes rematará o día 12 de xaneiro de 2019.
File:  Convocatoria AnexosTema: Premios autonómicosLingua galegaEnsinanza: Educación infantilEducación primariaDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaColectivo: ProfesoradoAlumnadoCentrosSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Novas Xunta

Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas nas listas de interinidades para impartir docencia no corpo de profesores de relixión de primaria de relixión evanxélica, e no corpo de profesores de relixión de secundaria de relixión evanxélica

Mér, 05/12/2018 - 12:36
Idioma Gallego

Xúntase a Resolución do 5 de decembro de 2018 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de relixión de primaria, especialidade relixión evanxélica (701402), e no corpo de profesores de relixión de secundaria,especialidade relixión evanxélica (702403).

 

Anuncio principal: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de relixión de primaria, especialidade relixión evanxélica, e no corpo de profesores de relixión de secundaria, especialidade relixión evanxélicaTema: Programas e plansInterinidades e substituciónsEnsinanza: Educación primariaEducación secundaria obrigatoriaDepartamento: Servizo de Profesorado de Educación Infantil e PrimariaServizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: ProfesoradoSección: Boletín
Categorías: Novas Xunta

Resolución provisional da convocatoria a participación no programa de innovación educativa «OBSERVA_ACCIÓN» durante o curso 2018/2019

Mér, 05/12/2018 - 11:39
Idioma GallegoAnuncio principal: Convocatoria para a participación no programa de innovación educativa «OBSERVA_ACCIÓN» durante 2018/2019, que se levará a cabo en Galicia, en colaboración con outras Comunidades Autónomas do Estado Español e con outras institucións a nivel internacional

Resolución provisional da convocatoria para a participación no programa de innovación educativa «OBSERVA_ACCIÓN» durante 2018/2019, que se levará a cabo en Galicia, en colaboración con outras Comunidades Autónomas do Estado Español e con outras institucións a nivel internacional.

  • Prazo de tres días hábiles a partir do día seguinte ao desta publicación para formular reclamacións ou alegacións
Tema: OBSERVA_ACCIÓNEnsinanza: Educación infantilEducación primariaEducación secundaria obrigatoriaDepartamento: Servizo de Formación do ProfesoradoColectivo: ProfesoradoCentrosSección: BoletínInnovación
Categorías: Novas Xunta

Resolución definitiva das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas

Mar, 04/12/2018 - 15:18
Idioma Gallego

Resolución do 4 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas.

 

Anuncio principal: Anuncio da convocatoria dun procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicasTema: Programas e plansInterinidades e substituciónsEnsinanza: Ensinanzas superiores de músicaDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Novas Xunta


by Dr. Radut