Skip to Content

Portal Educación Xunta

Distribuir contido
Actualizado: hace 17 horas 6 min

Admisión a ciclos formativos. 2ª adxudicación extraordinaria. Convocatoria 2019

Mar, 17/09/2019 - 17:08
Idioma GallegoPublicación das listaxes da convocatoria extraordinaria de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de grao medio de formación profesional, no réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas. Tema: EscolarizaciónEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Xestión da Formación ProfesionalColectivo: AlumnadoCentros
Categorías: Novas Xunta

Admisión a ciclos formativos. Listaxes definitivas de solicitantes. Convocatoria extraordinaria 2019

Mar, 17/09/2019 - 17:05
Idioma Gallego

Publicación das listaxes definitivas de solicitantes do período extraordinario de admisión a ciclos formativos de formación profesional en réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial e modalidade a distancia.

  Nota: As listaxes de solicitudes do proceso de admisión a ciclos formativos pola cota reservada para persoas con discapacidade, legalmente recoñecida, están dispoñibles para a consulta nas secretarías dos centros de inscrición. Tema: EscolarizaciónEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Xestión da Formación ProfesionalColectivo: AlumnadoCentros
Categorías: Novas Xunta

A Consellería de Educación investiu preto de 590.000 euros na rehabilitación enerxética do CPI Ramón Piñeiro (Láncara)

Mar, 17/09/2019 - 14:21
Summary: Carmen Pomar comprobou hoxe o resultado das obrasOs traballos redundarán nun maior confort para a comunidade educativa Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, visitou esta mañá o CPI Ramón Piñeiro, na localidade lucense de Láncara, un centro que acaba de ver as súas instalacións renovadas grazas á obra de rehabilitación enerxética que vén de executar a Xunta de Galicia nas mesmas.

Cun importe de execución de 587.875,80 euros, o obxectivo da intervención foi mellorar o confort térmico do centro, ao tempo que se favorece o aforro de enerxía. Para iso, acometeuse a substitución de fiestras por unhas novas de dobre vidro con rotura de ponte térmica, así como as caixas das persianas. Así mesmo mudáronse as luminarias por equipos LED, con regulación lumínica e detectores de presenza nas zonas comúns. Co fin de solucionar os problemas de illamento térmico tamén se actuou sobre a fachada, aplicando o sistema SATE, así como no forxado de baixo cuberta.

A actuación incluíu, asemade, a redistribución dalgúns espazos dentro do centro (como a ampliación da sala de profesores, o traslado da biblioteca ou a creación dunha sala multimedia). Tamén se repararon e pintaron os paramentos interiores e renováronse as placas de falso teito deterioradas. Por outra banda, instalouse un porche na zona do comedor.

O CPI Ramón Piñeiro é un centro moi activo do rural lucense. De feito, desenvolve diferentes iniciativas impulsadas pola Consellería, como é o caso dos contratos-programa. No curso 2018/19 este colexio desenvolveu a súa primeira liña, a de Reforzo, orientación e apoio (PROA), que busca mellorar as perspectivas escolares do alumnado con dificultades, a través do traballo ou apoio organizado para a adquisición das destrezas básicas que lle faciliten a incorporación plena ao ritmo de traballo ordinario e ás esixencias das diferentes áreas e materias.

O centro participou ademais o curso pasado no Plan Proxecta a través das iniciativas Centros Activos e Saudables, MeteoEscolas e Quérote+; así como no programa de seccións bilingües.

Construcións e mellorasEducación infantilEducación primariaEducación secundaria obrigatoriaConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalCentros
Categorías: Novas Xunta

Un total de 70 ciclos de FP impartirán este curso parte do seu currículo nunha lingua estranxeira

Mar, 17/09/2019 - 10:47
Summary: Carmen Pomar anunciouno na súa visita ao CIFP Politécnico de Lugo, cuxos talleres ampliará proximamente a Consellería A Consellería de Educación vén de publicar a resolución pola que se autorizan 43 novos ciclos formativos plurilingüesAdemais, continuarán impartíndose na correspondente lingua, en segundo curso, 27 dos ciclos autorizados para o curso 2018/19 Idioma Gallego

Un total de 70 ciclos de FP impartirán este curso parte do seu currículo nunha lingua estranxeira o vindeiro curso 2019/20.  Así o anunciou esta mañá a conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, na súa visita ao CIFP Politécnico de Lugo. De feito, un dos tres centros educativos que se incorpora este ano ao plurilingüismo en FP é da cidade da Muralla, o IES Nosa Señora dos Ollos Grandes. Na provincia impartirán ciclos plurilingües tamén o CIFP As Mercedes (Lugo) e o IES Val do Asma (Chantada).

Por outra banda, o ciclo de grao superior en Mantemento aeromecánico de avións con motor de turbina (impartido no CIFP As Mercedes, en Lugo) será un dos primeiros en Galicia en incorporar o Módulo de Lingua Estranxeira Profesional, módulo propio da Comunidade Autónoma para facilitar a capacitación en idiomas ao alumnado de ciclos formativos.

Durante a súa visita ao CIFP Politécnico Carmen Pomar anunciou ademais que a Consellería vai realizar unha ampliación, coa construción duns novos talleres para os ciclos da familia profesional de Madeira, moble e cortiza. Edificarase sobre o espazo que agora ocupa a pista descuberta e será o primeiro proxecto de talleres de FP construído integramente en madeira. O importe da obra ascenderá a arredor de 1 millón de euros.

PluriFp

Ao abeiro da resolución definitiva de ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP) que vén de publicar a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, autorízanse 43 novos ciclos formativos plurilingües. Ademais, continuarán impartíndose na correspondente lingua en segundo curso 27 ciclos que foron autorizados para o curso 2018/19.

Os novos proxectos autorizados para o curso 2019/20 son os reflectidos na seguinte táboa:

Concello

Centro

Ciclo

Idioma

Culleredo

IES Universidade Laboral

CS Prevención de riscos profesionais

Inglés

CS Acondicionamento físico

Inglés

CS Enerxías renovables

Inglés

CS Mecatrónica industrial

Inglés

Santiago de Compostela

IES Plurilingüe Rosalía de Castro

CS Guía, información e asistencia turísticas

Inglés

Ferrol

IES Leixa

CS Deseño e edición de publicacións impresas e multimedia

Inglés

Santiago de Compostela

IES San Clemente

CM Sistemas microinformáticos e redes

Portugués

CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

Inglés

A Coruña

CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

CS Audioloxía protésica

Inglés

A Coruña

CIFP Someso

CS Programación da produción en fabricación mecánica

Inglés

Santiago de Compostela

IES A Pontepedriña

CS Comercio internacional

Inglés

Chantada

IES Val do Asma

FP Dual CS Administración e finanzas

Inglés

FP Dual CS Axencias de viaxes e xestión de eventos

Inglés

FP Dual CS Desenvolvemento de aplicacións web

Inglés

Lugo

CIFP As Mercedes

CS Mantemento aeromecánico de avións con motor de turbina

Inglés

Lugo

IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

CS Ensinanza e animación sociodeportiva

Inglés

Ourense

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

CS Desenvolvemento de aplicacións web

Inglés

CS Laboratorio de análise e de control de calidade

Inglés

CS Laboratorio clínico e biomédico

Inglés

CS Hixiene bucodental

Inglés

Ourense

CPR Santo Cristo

CM Farmacia e parafarmacia

Inglés

Ourense

CIFP A Farixa

CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos

Inglés

CS Guía, información e asistencia turísticas

Inglés

Vilamarín

IES de Vilamarín

CS Dirección de servizos de restauración

Inglés

FP Dual CS Xestión de aloxamentos turísticos

Francés

Inglés

Ourense

CIFP Portovello

CS Asistencia á dirección

Inglés

CS Xestión de vendas e espazos comerciais

Inglés

Caldas de Reis

CPR Plurilingüe San Fermín

CM Actividades comerciais

Inglés

Vigo

CPR Plurilingüe San Miguel 2

FP Básica Informática e comunicacións

Inglés

Vigo

CPR San Miguel

FP Básica Servizos administrativos

Inglés

FP Básica Servizos comerciais

Inglés

CM Xestión administrativa

Inglés

CM Instalacións de telecomunicacións

Inglés

Vigo

CPR Daniel Castelao

CM Xestión administrativa

Inglés

CM Instalacións eléctricas e automáticas

Inglés

CS Administración e finanzas

Inglés

CS Administración de sistemas informáticos en rede

Inglés

CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

Inglés

Vigo

CIFP Manuel Antonio

CS Patronaxe e moda

Inglés

Vigo

CIFP Valentín Paz Andrade

CS Deseño e amoblamento

Portugués

O Porriño

IES Ribeira do Louro

CS Comercio internacional

Inglés

Pontevedra

CIFP Carlos Oroza

CS Xestión de aloxamentos turísticos

Inglés

FP Dual CS Xestión de aloxamentos turísticos

Inglés

 

Inserción laboral e internacionalización

Os  ciclos formativos plurilingües teñen como finalidade a mellora das competencias lingüísticas do alumnado de FP para mellorar a súa inserción laboral e a  competitividade dos sectores produtivos. Neste sentido, o desenvolvemento de habilidades de comunicación oral e escrita en linguas estranxeiras facilitará o desempeño laboral dos titulados no espazo europeo, na liña de internacionalización da FP que está a impulsar a Consellería a través de iniciativas como o programa Erasmus+.

Ademais, esta liña de acción dá resposta ás necesidade de formación e competencias lingüísticas expostas polas empresas e institucións que participan nos proxectos de formación profesional dual de Galicia. De feito, dos ciclos incorporados este curso ao plurilingüismo, 5 son proxectos de FP Dual, que se suman aos 5 grupos autorizados para o curso 2018/19.

Formación complementaria

O  alumnado  que  se  incorpore  a  un  ciclo  formativo  plurilingüe  cursará  estas ensinanzas segundo  o  establecido  na  súa  normativa  reguladora  e  ademais  cursará,  cando  menos  no  primeiro curso do ciclo, un módulo non lingüístico en lingua estranxeira. O número de módulos que se cursen en  lingua  estranxeira  poderá  ampliarse  sen  superar,  en  todo  caso,  un  terzo  do  horario en  lingua  estranxeira.

Así mesmo, ao longo dos dous cursos do ciclo o alumnado realizará actividades complementarias de  formación organizadas polo centro educativo, como charlas, obradoiros ou proxectos, cunha duración estipulada de 40 horas, e que se levarán a cabo fóra do horario ordinario do alumnado.

A maiores, o centro educativo ofrecerá unha actividade formativa  extracurricular de  carácter voluntario  para o alumnado, no primeiro e no segundo curso do ciclo, cunha carga horaria semanal de dous ou tres  períodos  lectivos  fóra  do  horario  ordinario  do  alumnado.  Esta  actividade  formativa terá por obxecto principal o afondamento e a adquisición de destrezas no idioma elixido para impartir o ciclo plurilingüe, que  sexan específicas  do  sector  profesional  ou  do  ámbito  produtivo  no  que  se  estea  a formar o alumnado.

Máis FP Dual

Carmen Pomar visitou o Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) co gallo do inicio do curso na FP galega, que oferta este ano 29.165 prazas en primeiro curso en centros públicos (en números moi similares ao curso anterior), en 1.197 ciclos e programas formativos autorizados. A novidade máis significativa prodúcese na FP Dual, cun incremento dun 58,7% a oferta de ciclos de FP Dual: dos 73 novos proxectos ofertados para este curso aos 46 do 2018/19.

A oferta na provincia de Lugo contemplou un total de 4.322 prazas en primeiro curso en centros públicos, en 182 ciclos e programas formativos autorizados. Delas, 3.094 forman parte do réxime ordinario –1.334 en grao medio, 1.148 en grao superior, 540 en FP Básica e 72 en programas formativos para persoas con necesidades específicas de atención educativa-, mentres que outras 609 son do réxime modular para persoas adultas –341 en grao medio e 268 en grao superior-, e 350 do réxime modular a distancia –150 en grao medio e 200 en grao superior-. No referido á FP Dual  ofertáronse un total de 269 prazas (142 en grao medio e 127 en grao superior) en 18 novos proxectos.

Durante a súa visita Carmen Pomar destacou que no CIFP Politécnico, un dos referentes da cidade en Formación Profesional, se ofertaron para este curso un total de 4 novos proxectos de Dual, en concreto nos graos medios en Elaboración de produtos alimentarios e en Construción, no grao superior en Automatización e robótica industrial, así como a dobre titulación de grao medio en Coidados auxiliares enfermaría e Atención a persoas en situación de dependencia. No que atinxe ao réxime ordinario presencial, na FP Básica o CIFP Politécnico de Lugo suma o ciclo de Carpintaría e moble.

Para facilitar o crecemento da oferta de FP neste centro a Consellería ten investido nas súas instalacións preto de 360.000 euros desde 2009.

PlurilingüismoFormación Profesional inicialConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoAlumnadoFamiliasCentros
Categorías: Novas Xunta

Cualificacións das probas específicas de Vela e Baloncesto en Vilagarcía de Arousa correspondentes ás probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2019/2020

Mar, 17/09/2019 - 09:34
Idioma Gallego

Xúntanse as Cualificacións das probas específicas de Vela e Baloncesto en Vilagarcía de Arousa correspondentes ás probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2019/2020
 

Anuncio principal: Convocadas as probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2019/2020Tema: EscolarizaciónEnsinanza: Ensinanzas deportivasDepartamento: Servizo de Ensinanzas de Réxime EspecialColectivo: AlumnadoCentros
Categorías: Novas Xunta

Convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do practicum correspondente ao curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico en FP para o curso 2019/2020

Mar, 17/09/2019 - 08:03
Idioma Gallego

Xúntase a Resolución do 2 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao curso de especialización en Formación Pedagóxica e Didáctica do profesorado técnico en formación profesional, na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2019/20.

  • O prazo de presentación das solicitudes dará comezo o día seguinte ao da súa publicación e terán quince (15) días hábiles de prazo de solicitude, en que se pechará a aplicación Xade.
     
File:  Resolución do 2 de setembro de 2019 (DOG)Tema: MásterEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Servizo de Ordenación e Formación ProfesionalColectivo: ProfesoradoCentrosSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Novas Xunta

Relación de centros autorizados para impartir ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP), así como os ciclos formativos autorizados, no curso 2019/2020

Mar, 17/09/2019 - 07:57
Idioma Gallego

Xúntase a Resolución do 5 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a relación de centros autorizados para impartir ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP), así como os ciclos formativos autorizados, no curso 2019/20.

Anuncio principal: Ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP), para o curso 2019/2020Tema: PlurilingüismoEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Ordenación e Formación ProfesionalColectivo: ProfesoradoAlumnadoFamiliasCentros
Categorías: Novas Xunta

A Consellería de Educación incorporará unha vintena de orientadores ao sistema educativo galego

Lun, 16/09/2019 - 13:03
Summary: Carmen Pomar inaugurou o curso no IES Plurilingüe Eusebio da Guarda da CoruñaA conselleira explicou que se destinarán aos centros con maior número de alumnado de Galicia Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, incorporará un segundo orientador nos vinte centros educativos con maior número de alumnado en Galicia. Anunciouno esta mañá a conselleira, Carmen Pomar, na inauguración do curso de Secundaria no IES Plurilingüe Eusebio da Guarda, un centro que se beneficiará desta medida. Na visita estivo acompañada polo equipo directivo da Consellería, polo delegado da Xunta na provincia, Ovidio Rodeiro; e polo representante da Alta Inspección do Estado, Manuel Regueiro.

Durante a súa intervención a conselleira salientou que esta iniciativa se enmarca no compromiso do seu departamento coa orientación, “que é inherente á propia educación, xa que contribúe á formación integral do alumnado, con independencia das súas capacidades ou necesidades”. Neste sentido lembrou que, ligado a esta liña prioritaria de actuación, se creou recentemente o Servizo de Inclusión e Orientación Educativa na Consellería.

Carmen Pomar  recordou tamén que a Consellería está a piques de lanzar unha normativa específica para o recoñecemento e regulación dos centros históricos de Galicia, “que suporá a posta en valor e salvagarda dun patrimonio educativo que é noso”. “O IES Plurilingüe Eusebio da Guarda –dixo–forma parte da Rede de Institutos Históricos de Galicia e, como tal, é unha peza do Patrimonio Histórico Educativo da nosa comunidade. Constitúe, pois, unha ferramenta formativa que permite tanto o coñecemento da nosa propia historia, como a interpretación da diversidade cultural do noso mundo”.

Rehabilitación integral

A conselleira quixo agradecer a colaboración da comunidade educativa deste centro no contexto das obras de rehabilitación integral que o seu departamento está a executar neste instituto de referencia, que forma parte da vida educativa desta cidade desde o ano 1889. Os traballos, que conta cun orzamento de 1.312.426,50 euros, teñen por obxecto resolver as patoloxías que as instalacións deste instituto foron acumulando a través da súa longa traxectoria en funcionamento, de máis de 150 anos. Así mesmo, búscase mellorar o  confort térmico interior e a eficiencia enerxética do edificio.

O proxecto de rehabilitación contempla actuacións sobre as fachadas, as cubertas, e as carpinterías exteriores, así como sobre a pintura interior, os falsos teitos e as luminarias. No caso das fachadas, no edificio histórico sanearase e renovarase completamente o revestimento existente sobre os muros de pedra e, nas zonas onde a pedra queda á vista, procederase a limpala e saneala para eliminar a sucidade orgánica e inorgánica que acumula. Ademais, aplicarase un tratamento consolidante natural para evitar a disgregación da parte superficial do material. No edificio moderno realizarase unha limpeza xeral dos paramentos existentes para, a continuación, actuar en función das necesidades de cada parte, aplicando illamento térmico ou un revestimento acrílico.

No referido ás cubertas, reporanse as partes danadas das cubertas e dos canlóns para garantir a estanqueidade da cuberta e renovaranse as baixantes por unhas novas de zinc. A

falta de estanqueidade e illamento solucionouse tamén mellorando as carpinterías, ben mediante a súa restauración, ben a través da súa substitución por unhas novas, en función do estado de conservación das fiestras actuais.

Ademais, no interior mudáronse os falsos teitos das aulas de Bacharelato e instaláronse nas de ESO. Así mesmo, pintáronse os paramentos interiores dos edificios, as varandas, radiadores e tubaxes; e renovouse a instalación de iluminación de todo o centro, colocando luminarias LED de menor consumo.

Inicio de curso sen incidencias

Ao longo da mañá de hoxe iniciaron o curso sen incidencias un total de 148.144 estudantes na educación secundaria obrigatoria (ESO), bacharelato, e ensinanzas de réxime especial (ensinanzas para adultos, artísticas e deportivas), segundo os datos provisionais recompilados polos servizos estatísticos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Deles, máis de 60.600 fano en centros da provincia da Coruña. Na cidade herculina volven hoxe ás aulas 9.015 estudantes de ESO e 3.462 de Bacharelato.

Información xeralEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoAlumnadoFamiliasCentros
Categorías: Novas Xunta

Cualificacións definitivas nas probas extraordinarias de acceso ás ensinanzas artísticas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2019/2020. Ciclos de grao superior

Lun, 16/09/2019 - 12:59
Idioma Gallego

Xúntanse as Cualificacións definitivas nas probas extraordinarias de acceso ás ensinanzas artísticas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2019/2020. Ciclos de grao superior.
 

Anuncio principal: Instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2019/2020Tema: EscolarizaciónEnsinanza: Ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseñoDepartamento: Servizo de Ensinanzas de Réxime EspecialColectivo: AlumnadoCentros
Categorías: Novas Xunta

Cualificacións das probas específicas de Fútbol en Pontevedra e de Balonmán correspondentes ás ensinanzas deportivas para o curso 2019/2020

Lun, 16/09/2019 - 07:27
Idioma Gallego

Xúntanse as Cualificacións das probas específicas de Fútbol en Pontevedra e de Balonmán correspondentes ás ensinanzas deportivas para o curso 2019/2020.

Anuncio principal: Convocadas as probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2019/2020Tema: EscolarizaciónEnsinanza: Ensinanzas deportivasDepartamento: Servizo de Ensinanzas de Réxime EspecialColectivo: Alumnado
Categorías: Novas Xunta

Un total de 30 centros de ensino poderán sumarse o vindeiro curso ao programa ‘Club de Ciencia’

Dom, 15/09/2019 - 11:00
Summary: No curso 2018/19 participaron neste iniciativa 91 centros, que terán continuidade na mesma A Consellería de Educación acaba de convocar tamén os premios ‘Desafíos STEM’ Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, vén de convocar a selección de 30 novos centros docentes públicos para sumarse ao programa de innovación educativa Club de Ciencia durante o curso 2019/20. Os 91 centros que participaron no curso 2018/19 verán tamén prorrogada a súa continuidade neste programa.

Así mesmo a Consellería vén de convocar a terceira edición dos premios Desafíos STEM: programación, robótica e impresión 3D, que teñen como obxectivo recoñecer o traballo realizado nos centros cos materiais e a formación recibida nestes ámbitos.

Club de Ciencia

O obxectivo do Club de Ciencia – que forma parte da Estratexia galega para a educación dixital, Edudixital 2020– é estimular o espírito científico entre o alumnado galego ao tempo que impulsar as vocacións STEM (Ciencias, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas) cara a estudos posteriores nos campos de coñecemento do ámbito científico tecnolóxico.

Para iso, funciona como un espazo de aprendizaxe non formal baseado nunha metodoloxía de indagación onde os docentes suxiren diferentes accións enfocadas ao alumnado co obxecto de que podan dar resposta ás súas curiosidades, aos seus intereses e resolver problemas. Deberá estar formado por un ou máis docentes de calquera especialidade e alumnado de educación primaria, secundaria obrigatoria ou bacharelato. Un dos docentes actuará como coordinador do club.

Cada centro docente seleccionado para desenvolver un Club de Ciencia recibirá unha achega económica de 1.250 €. O importe máximo da convocatoria, que conta tamén con orzamento para o continuidade dos centros implicados no curso que acaba de rematar, ascende a 151.250 €.

As actividades vencelladas a este programa desenvolveranse fóra do horario lectivo do alumnado nos espazos que se consideren ou habiliten do centro docente, cun mínimo de catro horas ao mes.

Poderán presentar solicitudes aqueles centros docentes públicos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional que impartan ensinanzas de educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou bacharelato. A solicitude e documentación débese presentar en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de novembro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Ademais,  remitirase ao correo electrónico clubdeciencia@edu.xunta.gal. O prazo de presentación de solicitudes e documentación remata o 30 de setembro de 2019.

Este é o cuarto ano consecutivo que se pon en marcha esta iniciativa, que naceu como experiencia piloto no curso 2016/17 con 9 centros e que se ampliou a 29 centros no 2017/18 e a 91 centros de ensino público no 2018/19.

Desafíos STEM

Os proxectos que se presenten aos premios Desafíos STEM deberán estar elaborados enteiramente polo alumnado coa dotación que a Consellería realizou aos centros públicos de ensino non universitario dende o curso 2016/17, tales como equipamento de robótica educativa, placas de Comunicación e Programación e equipo de Impresión 3D.

Para empregalos, o alumnado conta cos coñecementos específicos STEM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas) presentes nas aulas galegas a través das distintas materias troncais, específicas e máis concretamente nas materias de libre configuración autonómica de Programación para a educación secundaria obrigatoria e Robótica para bacharelato.

Poderán presentar solicitudes aqueles centros docentes públicos de ensino non universitario que impartan ensinanzas de educación secundaria obrigatoria ou bacharelato. Cada centro presentará ata un máximo de 6 equipos, configurados por un mínimo de 3 alumnos e un máximo de 6. O anexo de solicitude e a documentación de cada proxecto STEM remitirase ao correo electrónico desafiostem@edu.xunta.gal, antes do  30 de setembro de 20019.

O curso pasado participaron nesta convocatoria, enmarcada na Estratexia Galega para a Educación Dixital, Edudixital 2020, un total de 11 centros educativos.

Categorías e Desafíos

A convocatoria establece dúas categorías. A primeira delas, STEM iniciación, para proxectos sinxelos realizados por alumnado de iniciación, vai dirixida ao alumnado de 1º, 2º, 3º da ESO, FP Básica ou Programa de Mellora da Aprendizaxe e Rendemento (PMAR). A segunda, STEM afondamento, para proxectos máis complexo, será para o alumnado de 4º ESO, 1º ou 2º bacharelato.

En cada categoría, cada proxecto poderá presentarse ao Desafío Robots, ao Desafío Programación ou ao Desafío Impresión 3D. Cada proxecto debe presentarse a unha única categoría e un, varios ou todos os desafíos que se propoñen.

O Desafío Robots consistirá nun proxecto no que nun escenario un ou varios robots realizan determinadas accións ou tarefas encamiñadas a dar solución a unha situación que teña aplicación na realidade da vida diaria, da industria etc; mentres que o Programación será arredor dun proxecto tecnolóxico que dea solución a unha necesidade concreta onde se utilicen linguaxes de programación.

Pola súa banda en Desafío Impresión 3D presentaranse proxectos tecnolóxicos onde se utilice unha impresora 3D para o deseño e construción de todas ou parte das pezas da maqueta.

Haberá 6 premios, un por cada desafío e categoría de 2.000 euros cada un para o centro docente do equipo gañador. Ademais, a persoa titora de cada equipo gañador recibirá da consellería unha certificación como 1º premio de innovación educativa cunha equivalencia de 20 horas de formación permanente do profesorado.

Plans e actuacións en innovación educativa Ensinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalServizo de Formación do ProfesoradoProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Novas Xunta

Carmen Pomar loa o traballo de ESTALMAT-Galicia a prol do desenvolvemento do talento matemático entre o alumnado

Sáb, 14/09/2019 - 14:00
Idioma GallegoSummary: A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional recibiu hoxe unha das insignias de honra que outorga este organismo en recoñecemento do labor de institucións e profesorado a prol do estímulo matemático

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, recibiu hoxe a insignia de honra de ESTALMAT-Galicia, o proxecto para a detección e estímulo do talento precoz en Matemáticas, impulsado pola Asociación Galega de Profesores de Educación Matemática (AGAPEMA), da Facultade de Matemáticas da Universidade de Santiago de Compostela e da Facultad de Ciencias de la Educación da Universidade da Coruña. Ademais de agradecer esta distinción -que no apartado institucional tamén recibiu a vicerreitora de Comunicación, Cultura e Servizos da USC, Mar Lorenzo- Carmen Pomar subliñou que o programa de Estímulo do Talento Matemático de estudantes galegos, dirixido a rapazas e rapaces de entre 12 e 16 anos, “coincide co esforzo que a Consellería vén realizando na última década a prol do impulso das vocacións STEM entre o alumnado”.

A responsable do departamento de Educación da Xunta de Galicia defendeu a aposta pola excelencia educativa “a través dun sistema que recoñece a diferenza como virtude e a diversidade como capacidade” e que “dea cabida a todos os talentos”.

Neste senso agradeceu o traballo que ESTALMAT realiza co alumnado dotado dunhas habilidades especiais para as matemáticas e que, de seguro, o seu talento no futuro contribuirá de xeito substancial ao progreso cultural, científico e tecnolóxico de Galicia

Ademais dos recoñecementos no apartado de autoridades á conselleira Carmen Pomar por parte da Xunta de Galicia e á vicerreitora da USC; ESTALMAT-Galicia outorgou outras 31 insignias de honra ao profesorado promotor do proxecto na CA, ao persoal colaborador do CESGA, ao persoal de administración e servizos e aos colaboradores especiais neste proxecto. 

Información xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Categorías: Novas Xunta

A Consellería de Educación destina 120.000 euros a axudas para que as persoas desempregadas cursen másters oficiais

Sáb, 14/09/2019 - 11:00
Summary: O obxectivo é mellorar as perspectivas de incorporación destas persoas ao mercado de traballo Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional vén de publicar a convocatoria de axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia no curso académico 2019/2020. O obxectivo é apoiar aos titulados universitarios en situación de desemprego co fin de mellorar as súas perspectivas de incorporación ao mercado de traballo.

A contía de cada axuda individual cubrirá o importe correspondente a 60 créditos de primeira matrícula do máster universitario, segundo os prezos públicos establecidos no anexo do Decreto 73/2019 do 4 de xullo, polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do SUG. En función do tipo de máster que curse o beneficiario o importe máximo de axuda a conceder será de 1.881,6 € e o mínimo de 591 €.

Para solicitar a axuda as persoas candidatas deberán estar en situación de desemprego á data de presentación da solicitude, ter rematados os estudos universitarios que lle dean acceso aos estudos do máster universitario con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2017 e estar matriculadas no curso académico 2019/20 nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do SUG, dun mínimo de 60 créditos excluídos os créditos recoñecidos, convalidados ou adaptados.

No curso 2018/19 recibiron esta axuda 93 estudantes, o que supuxo executar un importe total de 104.371,52 € do orzamento dispoñible na convocatoria. Desde o inicio desta convocatoria, no curso 2013/14, concedéronse 438 destas axudas, por un importe total de 577.285,91 €

Criterios de selección

A selección das solicitudes que cumpren os requisitos establecidos na convocatoria será realizada pola comisión avaliadora atendendo á orde de prelación indicada na convocatoria. Deste xeito, en primeiro lugar, terán preferencia as solicitudes daquelas persoas que leven máis días inscritas ininterrompidamente no Servizo Público de Emprego de Galicia sempre e cando acaden os 180 días e non teñan outra titulación de máster oficial; e, en segundo lugar, as que leven más días inscritas e xa teñan outra titulación de máster oficial.

En terceiro lugar, contemplaranse as solicitudes daquelas persoas que dispoñan de máis días de inscrición ininterrompida no Servizo Público de Emprego de Galicia non acadando os 180 e non teñan outra titulación de máster oficial; en cuarto lugar as que xa posúan un título de máster.

En caso de empate entre dous ou máis solicitantes procederase ao desempate atendendo á maior antigüidade na data de obtención do título que lle dá acceso aos estudos de máster universitario, para o que se terá en conta o mes e ano no que superou os estudos conducentes ao mencionado título.

Desta forma búscase dar oportunidades ás persoas que realizan por primeira vez este tipo de estudos, á par que se prioriza a aquelas que levan máis tempo en situación de desemprego.

BolsasMásterUniversidadeConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSecretaría Xeral de UniversidadesAlumnado
Categorías: Novas Xunta

Carnés e habilitacións profesionais. Listaxe provisional de solicitudes. Segunda convocatoria 2019

Ven, 13/09/2019 - 14:54
Idioma Gallego

Publicada a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas da segunda convocatoria 2019 de probas de carnés e habilitacións profesionais.

O prazo para presentar reclamación contra esta listaxe remata o día 20 de setembro de 2019.

Tema: Información xeralEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Xestión da Formación ProfesionalColectivo: AlumnadoCentrosEmpresas
Categorías: Novas Xunta

Educación reforzará a formación específica para o persoal docente e non docente dos centros de educación especial

Ven, 13/09/2019 - 11:27
Summary: Carmen Pomar visitou o CEE Saladino Cortizo con motivo do inicio do curso escolarO centro desenvolve diferentes iniciativas como os contratos-programa, o Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares ou o Plan Proxecta Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, visitou esta mañá o Centro de Educación Especial (CEE) Saladino Cortizo, en Vigo, onde salientou a entrega do equipo docente e non docente na educación e coidado do alumnado deste centro. Neste sentido anunciou que o seu departamento vai reforzar a formación específica para o persoal dos centros de educación especial.

Carmen Pomar explicou que esta medida se enmarca no compromiso da Consellería coa atención á diversidade, que se completa, entre outras accións, cunha estreita colaboración con estes centros e cos colectivos que traballan a prol do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

A conselleira salientou que o trato personalizado que os escolares reciben neste tipo de centros implica unha dedicación especial por parte do persoal do CEE, que se esforza dun xeito moi especial para acadar unha plena inclusión deste alumnado na sociedade.

Con preto dun centro de alumnos e alumnas, o CEE Saladino Cortizo conta cun persoal docente composto por unha trintena de persoas, ademais de cun equipo non docente integrado por outras 22 persoas.

Carmen Pomar destacou o dinamismo desta comunidade educativa, que fai posible que o centro estea integrado no Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares (PLAMBE) e que participe en iniciativas como o Plan Proxecta ou o Plan de Formación Permanente do Profesorado do centro. Así mesmo o centro desenvolveu o pasado curso a liña 3 dos contratos-programa, de Mellora da convivencia e promoción da igualdade nos centros, que inclúe todas aquelas accións que repercutan e interveñan na mellora do clima escolar e das relacións entre os membros da comunidade educativa.

No CEE Saladino Cortizo impártense ensinanzas de 1º e 2 ciclo, ademais das dirixidas ao tránsito á vida adulta. A maiores, o centro oferta este curso un total de 90 prazas en 5 programas formativos de Formación Profesional Básica, en concreto os de Carpintaría, Lavandaría, Peiteado, Reprografía e Xardinaría e viveirismo.

A través destas últimas ensinanzas o alumnado mantén un completo horto escolar e xardíns. O centro conta ademais con talleres de perruquería, carpintería, emprego doméstico, obradoiros de cociña e fogar, ou aula de artes gráficas, que se suman aos espazos habituais destes centros (aula de psicomotricidade, etc).

 

O pasado mércores un total de 1.220 alumnos e alumnas comezaron o curso 2019/20 nos  35 centros de Educación Especial sostidos con fondos públicos en Galicia.

Información xeralFormaciónConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoCentros
Categorías: Novas Xunta

Relación definitiva de seccións bilingües admitidas e excluídas da convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2019/2020

Ven, 13/09/2019 - 11:16
Idioma GallegoAnuncio principal: Convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2019/2020

Xúntase a Relación definitiva de seccións bilingües admitidas e excluídas da convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2019/2020.
 

Tema: Programas e plansSeccións bilingüesColectivo: ProfesoradoCentrosSección: BoletínPortada de boletínLinguas estranxeiras
Categorías: Novas Xunta


by Dr. Radut