Skip to Content

Portal Educación Xunta

Distribuir contido
Actualizado: hace 13 horas 40 min

Educación abre o prazo para a implantación de másters de excelencia universitaria en Galicia

Lun, 25/11/2019 - 11:16
Summary: A mención de Máster Universitario Excelente será un selo de calidade que acreditará a solvencia técnico-científica dos estudos que acaden este recoñecemento, ao tempo que será unha garantía para o alumnado Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, acaba de abrir o proceso para a implantación de másters universitarios de Excelencia no Sistema Universitario de Galicia (SUG). O Diario Oficial de Galicia, publica hoxe a Orde pola que se regula e se convoca a concesión de mención de excelencia a titulacións universitarias oficiais de máster, impartidas polas tres universidades SUG.

Esta mención -pioneira no conxunto do Estado- é un selo de calidade que acreditará, por unha banda, o nivel académico e a solvencia científico-técnica dos estudos acaden este recoñecemento; e, doutra banda, tamén suporá unha garantía de futuro para os estudantes.

As universidades dispoñen dun mes de prazo para solicitar ese selo de calidade para as titulacións que consideren, sempre que cumpran cos requisitos esixidos. Así, cada universidade do SUG poderá presentar, como máximo, ata cinco solicitudes correspondentes a outras tantas titulacións de máster universitario oficial, tanto se as imparten en exclusividade como se figuran como universidade coordinadora no caso de titulacións conxuntas.                                                                                                

Entre os requisitos para solicitar a mención están o de ser títulos de máster universitario de carácter oficial e validez en todo o territorial nacional, e que veñan sendo impartidos por algunha das universidades do SUG de xeito ininterrompido, como mínimo, dende o curso 2016-17, e que continúe impartíndose na actualidade.

Criterios de avaliación

A Orde publicada hoxe establece unha serie de criterios de avaliación para acceder a esta mención. Así, os aspectos xerais do máster como a taxa de demanda, entidades públicas e privadas que colaboren directamente co máster, procedemento de selección do alumnado, porcentaxe de alumnado estranxeiro, e a existencia de titorización e mentorización individuais, valoraranse con ata 25 puntos. Tamén con ata 25 puntos se valorarán os resultados do máster, para o cal se terán en conta os resultados das enquisas de satisfacción do alumnado, o seguimento dos egresados no mercado laboral e os indicadores externos de recoñecemento (artigos, ránkings).

O profesorado do máster computará con ata 15 puntos, con aspectos como os méritos relevantes do profesorado permanente, a adecuación do currículo docente e investigador do profesorado cos contidos que se imparten no máster, e o prestixio e recoñecemento do profesorado procedente doutras universidade sou doutros conferenciantes externos.

A estratexia do máster (visión, misión e desenvolvemento futuro do máster, o plan de xestión para os cinco próximos anos académicos e as melloras previstas en caso de obter esta mención) valorarase con ata 20 puntos. Con ata 15 puntos valorarase o Plan de estudos (porcentaxe de prácticas no plan de estudos, créditos dedicados a prácticas obrigatorias en empresas, emprego de metodoloxías docentes innovadoras); e con ata 10 puntos o apartado de Emprendemento, no que se terán en conta aspectos como a existencia ou o compromiso de inclusión dun módulo vinculado directamente cunha formación en emprendemento e autoemprego.

Unha vez concluído o prazo de presentación de solicitudes, unha comisión avaliadora será a encargada de analizar ditas peticións así como toda a documentación presentada. Esa comisión estará integrada polo titular da Secretaría Xeral de Universidades (SXU), que actuará de presidente; dous representantes da SXU e un representante da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) en calidade de vogais; e a xefa do Servizio de Coordinación do Sistema Universitario, que exercerá de secretaria.

O recoñecemento como Máster Universitario Excelente terá unha vixencia de cinco cursos académicos ao fin dos cales poderá ser renovado por períodos sucesivos de igual duración.

Cómpre lembrar que a posta en marcha destas mencións de Máster de Excelencia das medidas contempladas no Plan para a Excelencia do SUG para o trienio 2018-20, co obxectivo de fixar unha estratexia coordenada que permita ás universidades galegas dar un salto de calidade e avanzar no camiño da excelencia.

 

MásterUniversidadeConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSecretaría Xeral de UniversidadesProfesoradoAlumnado
Categorías: Novas Xunta

Educación reúne por primeira vez a axentes educativos e empresas para afondar sobre a FP Dual en Galicia

Dom, 24/11/2019 - 12:00
Summary: Na xornada presentarase a primeira Guía Básica de FP Dual Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional reunirá por primeira vez o vindeiro martes 26 a axentes educativos e empresas nunha xornada técnica na que afondarán nos pormenores da FP Dual en Galicia. O evento desenvolverase no Pazo de Congresos e Exposicións, en Santiago de Compostela, e contará coa asistencia de, aproximadamente 800 persoas, entre equipos directivos de centros que imparten ciclos formativos, orientadores, profesorado, dinamizadores de FP Dual, empresas colaboradoras e titores de empresa.

O obxectivo é dar a coñecer o modelo de FP dual en Galicia, poñendo en valor esta experiencia compartida, analizando e tendo en conta a visión de todos os actores, dado o papel principal que todos eles desempeñan neste cambio formativo. Tamén con esta finalidade, no evento presentarase a Guía Básica de FP dual, dirixida aos devanditos axentes.

A xornada comezará cun acto de presentación e inauguración no que directivos de Navantia e Cortizo farán unha breve exposición da súa experiencia na FP Dual. A continuación desenvolverase unha sesión baixo a denominación Os actores do cambio na que un xornalista especializado formularalles  preguntas aos compoñentes de varias mesas nas que estarán representados todos os roles dentro da FP Dual. 

Dado que o perfil de asistentes é moi amplo, o programa da tarde dividirase, dun lado para as persoas que demandan información e doutro cunha actividade na que se traballarán aspectos máis organizativos.

Deste xeito, unha parte da programación dirixirase a equipos directivos de centros e de empresas interesadas nesta opción da FP, co obxecto de facilitarlles a información necesaria para o proceso; a orientadores, para darlles ferramentas coas que informar aos alumnos axeitadamente; e ao profesorado en xeral que nunca impartise ou imparta por primeira vez en ciclos de FP dual. Nela abordaranse cuestións como as bolsas FEUGA, a xestión por parte da empresa e a xestión académica de xeito específico.

Na outra actividade, equipos directivos de centros con proxectos en marcha de FP dual, porán en común esta experiencia compartida coas empresas colaboradoras neste eido; e exporase o papel clave de titores de empresa e centro educativo e do profesorado dos grupos de Dual. Así mesmo, abordarase a importancia da rede de dinamización de FP Dual á hora de facilitar a coordinación dos proxectos de FP dual, na comunicación entre o centro e a empresa así como na difusión dos proxectos entre o alumnado.

XornadasFormación Profesional inicialConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSubdirección Xeral de Formación ProfesionalProfesoradoCentrosEmpresas
Categorías: Novas Xunta

Educación amplía a gratuidade das matrículas universitarias a todas as vítimas de violencia de xénero

Sáb, 23/11/2019 - 12:00
Summary: A conselleira Carmen Pomar explicou que o Decreto de Taxas e Prezos Públicos para o próximo curso eliminará a limitación temporal de cinco anos establecida ata o de agora para dita exención Idioma Gallego

A partir do vindeiro curso os estudantes recoñecidos como vítimas de violencia de xénero non terán limitación temporal para a exención do pagamento das matrículas universitarias nas tres universidades do Sistema Universitario Galego (SUG).

Así o anunciou esta mañá a conselleira de Educación, Carmen Pomar, que especificou que no Decreto de Taxas e Prezos Públicos para o curso 2020-21 se eliminará a limitación que establece un período máximo de cinco anos desde o recoñecemento como vítima para beneficiarse da exención das taxas universitarias. Isto é, equipárase a situación dos estudantes vítimas de violencia de xénero coas vítimas de terrorismo e, polo tanto, quedarán exentos do pagamento das matrículas universitarias en Galicia independentemente de cando teñan recoñecida esa condición. 

Con motivo da súa participación nunha xornada de Prevención da Violencia de Xénero desde a Escola que tivo lugar en Santiago, Carmen Pomar subliñou que esta medida forma parte do conxunto de accións “que está desenvolvendo o seu departamento e o Goberno galego no seu conxunto en prol da igualdade de dereitos e oportunidades entre mulleres e homes.

Entre estas iniciativas cómpre subliñar que os centros educativos dispoñen dunha dotación específica para que elaboren plans de igualdade no marco do súa programación xeral anual, as maletas da igualdade (con diversos materiais para traballar sobre a diversidade, os estereotipos, o feminismo, a historia das mulleres, a identidade ou as relacións de parella), e a oferta de dúas materias de Libre Configuración Autonómica nos centros como son Igualdade de Xénero en ESO (impartida en 55 centros e con 1.553 alumnos matriculados) e Coeducación para o Século XXI en Bacharelato (que neste segundo curso de implantación ofértase en 14 centros educativos e conta con 188 matriculados). 

Ademais do traballo co alumnado, a Consellería considera que a formación do profesorado é outro dos piares fundamentais nos que actuar para fomentar a igualdade. Así, a través do Plan Anual de Formación do Profesorado que cada ano deseña a Consellería, faise un especial fincapé na formación en materia de igualdade, diversificando a oferta de actividades formativas, e ampliando as edicións das actividades e as súas distintas modalidades.

“O xénero -subliñou a conselleira- non pode ser, en ningún caso, unha limitación para o desenvolvemento persoal nos distintos ámbitos da vida. Por iso, a igualdade é a única opción para lograr o avance socioeconómico e cultural de Galicia”. Pomar agradeceu a participación nesta xornada formativa que axudará a identificar estratexias e instrumentos para detectar situacións de violencia de xénero, compartir actuacións e boas prácticas que favorezan a prevención, e afondar nos protocolos de actuación ante este tipo de situacións.

Ademais de conferencias específicas, a Xornada de hoxe complétase cunha serie de obradoiros sobre convivencia escolar, casos prácticos, lecturas e accións de sensibilización; así como mesas de discusión que contan coa presencia de centros escolares e dos propios alumnos.

Información xeralXornadasEnsinanzas de réxime xeralUniversidadeConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoAlumnadoFamiliasCentros
Categorías: Novas Xunta

A Xunta impulsará a formación do profesorado en educación emocional coa colaboración da USC

Sáb, 23/11/2019 - 11:00
Summary: A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional participou no Congreso “NeuroEMOCIONA” Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, participou esta mañá na sexta edición do Congreso de Educación Emocional e Neurociencia, “neuroEmociona”, que se celebra hoxe en Santiago.

Durante a súa intervención, Carmen Pomar adiantou que o seu departamento vai impulsar a formación específica do profesorado en educación emocional a través dun convenio coa Universidade de Santiago. Deste xeito, reservaranse 15 prazas para docentes no Curso de Especialización Emocional da USC para que, unha vez formados, exerzan á súa vez de formadores dos seus compañeiros nos centros escolares. 

A conselleira explicou que o tratamento da Educación Emocional está presente “desde unha perspectiva integral” nas principais liñas de acción da consellería, e en especial no eido da convivencia; pero que agora se verá reforzada no que atinxe ao ámbito da formación docente.

Lembrou ademais que en Galicia os centros educativos poden traballar na educación emocional con accións de desenvolvemento curricular a través, entre outros, de áreas e materias de libre configuración en Primaria e Secundaria ou programas educativos como o de Educación Responsable, que forma parte da convocatoria anual dos Contratos-programa, e que incide tamén na formación do profesorado.

Esta edición do “NeuroEMOCIONA”, que conta con expertos científicos dos ámbitos da Psicoloxía, da Pedagoxía e da Bioloxía, así como con escritores e divulgadores,  céntrase nos últimos descubrimentos en educación emocional e neurociencia e no coñecemento das competencias socio-emocionais.

CongresosEnsinanzas de réxime xeralUniversidadeConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Novas Xunta

Constituído o comité organizador do II Cumio Académico e do Coñecemento CELAC-UE que se celebrará en Santiago de Compostela

Ven, 22/11/2019 - 16:05
Summary: A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, e o reitor da USC, Antonio López, presidiron a xuntanza de traballo deste evento que suporá a chegada de arredor de 500 participantes de universidades iberoamericanas e da Unión Europea en marzo de 2020Educación financia con 353.000 euros a celebración deste cumio internacional que organiza a Universidade de Santiago de CompostelaA USC exercerá como universidade anfitriona e organizadora dun evento no que tamén colaboran as universidades de Vigo (UVigo) e da Coruña (UDC) Idioma Gallego

A consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, e máis o reitor da Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López, presidiron esta mañá a constitución do Comité Organizador do II Cumio Académico e do Coñecemento da comunidade de Estados Latinoamericanos e Caribeños e a Unión Europea, CELAC-UE, que terá lugar os días 25, 26 e 27 de marzo do próximo ano 2020 na capital de Galicia.

A de hoxe é a primeira das reunións de traballo para abordar a celebración deste evento internacional que suporá a chegada de arredor de 500 participantes de universidades iberoamericanas e da Unión Europea para debater e poñer en común estratexias de impulso da cooperación e o desenvolvemento inclusivo da educación superior, cun acceso equitativo e de calidade, facilitando o intercambio de coñecementos e a transferencia de tecnoloxías.

A USC será a anfitriona académica e local, así como a institución responsable da organización do cumio, no que ademais da Xunta, tamén colaboran as universidades da Coruña e de Vigo, o Consello Universitario CELAC-UE, a Secretaría General Iberoaméricana (SEGIB) e o Consello Universitario Iberoamericano (CUIB).

Esta xuntanza serviu para traballar na definición dos obxectivos deste Cumio que, como se puxo de manifesto, debe ser un espazo de traballo bidireccional arredor da educación superior, a ciencia, a tecnoloxía e a innovación. Así, constitúe unha plataforma única para avanzar na construción do Espazo Común Euro-Latinoamericano e Caribeño neste eidos, permitindo ao tempo profundar no diálogo co mundo universitario e científico. Neste senso, o comité organizado debateu sobre a definición de catro eixos temáticos que vertebrarán o programa: a construción dese Espazo de Educación Superior Euro-Latinoamiercano e  Caribeño; unha Universidade comprometida coa Axenda 2030; Ciencia, Tecnoloxía e Innovación para a Sustentabilidade; e o reto da transformación dixital da educación superior.

Na xuntanza tamén participaron o reitor da Universidade de Vigo (UVigo), Manuel Reigosa;  o secretario executivo do Consello Universitario CELAC-UE, Félix García Lausín; a secretaria xeral da CRUE (Conferencia de Reitores das Universidades Españolas), Teresa Lozano; e asistentes internacionais como o reitor da Universidade de El Salvador, Roger Arias; e representantes do Espazo latinoamericano e Caribeño de Educación Superior (ENLACES), da Asociación Nacional de Universidades e Institucións de Educación Superior de México, do Consello Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) e da Unión de universidades de América Latina e do Caribe (UDUAL). 

Achegas da Consellería

A Consellería de Educación achega un total de 352.900 euros para financiar o desenvolvemento deste encontro que organiza a Universidade de Santiago de Compostela. 

A celebración deste II Cumio Académico e do Coñecemento CELAC-UE en Santiago de Compostela foi acordada en outubro de 2017 no marco do Consello Universitario desta entidade na Conferencia anual da Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México (ANUIES), que tivo lugar en Guadalajara (México); e que contou co visto e prace das tres universidades do SUG.

A Comunidade de Estados Latinoamericanos e Caribeños (CELAC) é un instrumento intergubernamental de diálogo e concertación política, integrado por países de América Latina e o Caribe, que ten entre as súas atribucións a interlocución e diálogo coa Unión Europea.

Os cumios CELAC-UE reúnen os dirixentes europeos, latinoamericanos e caribeños co obxecto de fortalecer as relacións entre ambas rexións a través de foros de diálogo e cooperación entre os Estados da UE e América Latina e o Caribe.

O I Cumio Académico e do Coñecemento CELAC-UE celebrouse na Universidade de El Salvador en 2017. Os acordos alcanzados quedaron plasmados na Declaración de San Salvador, onde se recolle o ofrecemento do goberno galego como anfitrión do II Cumio Académico e do Coñecemento CELAC-UE.

Información xeralUniversidadeConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSecretaría Xeral de UniversidadesProfesorado
Categorías: Novas Xunta

Resolución provisional da convocatoria de axudas a centros concertados en materia de bibliotecas escolares e fomento da lectura, para o curso 2019/2020

Ven, 22/11/2019 - 13:36
Idioma Gallego

Publícase a Resolución provisional da Orde de 7 de agosto de 2019 pola que se convocan axudas para centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia no ámbito das bibliotecas escolares e o fomento da lectura, para o curso 2019/2020 (DOG de 2 de setembro). Concédense axudas a través de catro liñas contempladas na convocatoria: Plan de mellora de biblioteca escolares-concertados, Clubs de lectura-concertados, Radio na biblio-concertados e Biblioteca inclusiva-concertados.

 • Ábrese un prazo de 10 días para a presentación de renuncias , no seu caso, ou de alegacións a esta resolución provisional, segundo recolle o artigo 11, punto 2 da orde de convocatoria.
   

 

Anuncio principal: Convocadas axudas para centros privados concertados no ámbito das bibliotecas escolares e o fomento da lectura para o curso 2019/2020Tema: BolsasPlan LÍABibliotecas escolaresCentros concertadosEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralDepartamento: Dirección Xeral de Centros e Recursos HumanosSubdirección Xeral de CentrosServizo de Xestión de Programas EducativosColectivo: Centros
Categorías: Novas Xunta

Apertura das listas de interinidades e substitucións no corpo de PES, especialidade de debuxo, alemán e organización e proxectos sistemas enerxéticos; no corpo de PTs de formación profesional, especialidade de cociña e pastelaría e soldadura

Xov, 21/11/2019 - 16:19
Idioma Gallego

Resolución do 21 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de debuxo (590009), alemán (590012) e organización e proxectos sistemas enerxéticos (590113); no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de cociña e pastelaría (591201) e soldadura (591228).

 • Prazo cinco días hábiles do 22 ao 28 de novembro incluídos.
   
File:  Resolución do 21 de novembro de 2019 Modelo de solicitude Modelo de alegación de méritosTema: Programas e plansInterinidades e substituciónsEnsinanza: Educación secundaria obrigatoriaBacharelatoFormación Profesional inicialDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Novas Xunta

Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de alemán, chinés, italiano e xaponés

Xov, 21/11/2019 - 16:08
Idioma Gallego

Resolución do 21 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de alemán (592001), chinés (592004), italiano (592012) e xaponés (592013).

 • Prazo de solicitudes será de cinco días hábiles desde o 22 ao 28 de novembro.
   
File:  Resolución do 21 de novembro de 2019 Modelo de solicitude Modelo de alegación de méritosTema: Programas e plansInterinidades e substituciónsEnsinanza: Ensinanzas de idiomas de réxime especialDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Novas Xunta

XIV Premios á excelencia musical Mans Futuro 2019

Xov, 21/11/2019 - 10:50
Idioma Gallego

Premios convocados ao abeiro do convenio entre a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, e a Fundación Paideia Galiza para a colaboración educativa nas ensinanzas profesionais e superiores de música do 19 de xullo de 2019.
 

File:  Convenio Bases da convocatoria Adxudicación dos premiosTema: Premios autonómicosEnsinanza: Ensinanzas superiores de músicaDepartamento: Servizo de Ensinanzas de Réxime EspecialColectivo: AlumnadoCentros
Categorías: Novas Xunta

Convocado concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos

Xov, 21/11/2019 - 09:00
Idioma Gallego

Xúntase a Orde do 13 de novembro de 2019 pola que se convoca concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos.

 • O prazo de presentación de solicitudes e documentos será de 15 días hábiles e comprenderá desde o día 22 de novembro de 2019 ao 13 de decembro de 2019, ambos os dous incluídos.
   

 

Servizo relacionado: CXTFile:  Orde do 13 de novembro de 2019 (DOG)Tema: Programas e plansConcurso de trasladosEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: Profesorado
Categorías: Novas Xunta

Resolución do VI Concurso de traballos por proxectos da convocatoria 2018/2019

Mér, 20/11/2019 - 13:43
Idioma Gallego

Segundo Resolución do 20 de novembro de 2019, publícase a relación de centros que resultan galardoados no VI Concurso de Traballos por Proxectos baixo a coordinación (ou coa participación) da biblioteca escolar, correspondente a traballos realizados durante o curso 2018/2019. En vista de que algunhas sub-modalidades ficaron desertas, seleccionáronse máis proxectos dos previstos nas modalidades con maior participación, tal e como se recolle na resolución da convocatoria deste certame. Os traballos seleccionados serán difundidos a través da web de Bibliotecas Escolares de Galicia.
 

Anuncio principal: VI Concurso de Traballo por Proxectos. Convocatoria 2018/2019Tema: Premios autonómicosPlan LÍABibliotecas escolaresEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralDepartamento: Dirección Xeral de Centros e Recursos HumanosSubdirección Xeral de CentrosServizo de Xestión de Programas EducativosColectivo: ProfesoradoCentros
Categorías: Novas Xunta

Corrección de erros da listaxe das persoas investigadoras que van realizar una estadía de investigación de 3 meses no ano 2020 financiada ao abeiro da convocatoria de axudas predoutorais do ano 2019

Mér, 20/11/2019 - 11:16
Idioma Gallego

Advertido un erro na relación de persoas investigadoras que gozarán dunha estadía de 3 meses de duración de acordo co indicado no artigo 3 da Orde do 31 de decembro de 2018 (DOG número 21, do 30 de xaneiro de 2019), pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas parcialmente no ámbito das universidades do SUG polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2019, publicada o día 15 de novembro de 2019, procédese a corrixir este erro.
 

Anuncio principal: Axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas parcialmente polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, para o ano 2019Tema: BolsasEnsinanza: UniversidadeDepartamento: Secretaría Xeral de UniversidadesSubdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica UniversitariaColectivo: Alumnado
Categorías: Novas Xunta

Resolución do 20 de novembro de 2019 de avaliación da fase de estadía das axudas posdoutorais, modalidade A, da convocatoria de 2017

Mér, 20/11/2019 - 11:06
Idioma Gallego

Xúntase a Resolución da Secretaría Xeral de Universidades pola que se informa favorablemente a fase de estadía de Ayelén Melisa Blanco Imperiali, segundo o disposto na Orde conxunta da Consellería de Cultura, Educación e ordenación Universitaria e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, do 11 de abril de 2017 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, e se procede á súa convocatoria.
 

Anuncio principal: Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego para o ano 2017Tema: BolsasEnsinanza: UniversidadeDepartamento: Secretaría Xeral de UniversidadesSubdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica UniversitariaColectivo: Alumnado
Categorías: Novas Xunta

Anuncio polo que se invita ás universidades do SUG para a aprobación de declaración de interese para a posta en marcha de programas de estudos de graos abertos no curso académico 2020/2021

Mér, 20/11/2019 - 10:18
Idioma Gallego

Xúntase o Anuncio de 20 de novembro de 2019 polo que se invita ás universidades do SUG para a aprobación de declaración de interese para a posta en marcha de programas de estudos de graos abertos no curso académico 2020/2021.

 • As universidades do SUG poderán presentar as súas manifestacións de interese para poñer en marcha programas de estudos de graos abertos no curso académico 2020-2021, ata o día 31 de xaneiro de 2020.
   

 

File:  Anuncio de 20 de novembro de 2019 Tema: Información xeralAcceso á universidadeEscolarizaciónEnsinanza: UniversidadeDepartamento: Secretaría Xeral de UniversidadesSubdirección Xeral de Universidades Servizo de Coordinación do Sistema UniversitarioColectivo: ProfesoradoAlumnadoFamiliasCentros
Categorías: Novas Xunta

Listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas das axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación do SUG cofinanciadas polo Feder, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, para o exercicio 2019

Mér, 20/11/2019 - 10:12
Idioma Gallego

En relación coas solicitudes de axudas para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación do Sistema universitario de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no maroc do programa operativo Feder Galicia2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2019 (DOG núm. 182, do 25 de setembro de 2019) a Secretaría Xeral de Universidades, de acordo co artigo 11 da citada Orde, publica a lista provisional de solicitudes admitidas e excluídas mediante este anuncio na páxina Web da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional (http://www.edu.xunta.gal) e require as entidades solicitantes, para que nun prazo de dez días naturais (é dicir, do 21 ao 30 de novembro de 2019, ambos incluídos), formulen reclamacións para emendar erros e/ou a falta de documentos dos centros interesados ante a Secretaría Xeral de Universidades, e acheguen a documentación necesaria.

Unha vez transcorrido este prazo sen que se emenden as causas de exclusión, considerarase que a entidade solicitante desiste da súa petición nos termos establecidos no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e logo da correspondente resolución arquivarase o seu expediente sen máis.
 

Anuncio principal: Axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación do SUG cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, para o exercicio 2019Tema: BolsasEnsinanza: UniversidadeDepartamento: Secretaría Xeral de UniversidadesSubdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica UniversitariaServizo de Planificación e Estruturación de InvestigaciónColectivo: ProfesoradoCentros
Categorías: Novas Xunta

Carmen Pomar defende a educación viaria como parte da formación en valores do alumnado dentro e fóra das aulas

Mar, 19/11/2019 - 14:13
Summary: A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional participou na clausura das IV Xornadas de Educación Viaria organizadas pola Fundación CNAE Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, participou hoxe na clausura da IV Xornada de Educación Viaria organizada pola Fundación CNAE, onde sinalou que a educación “é a base de todos os cambios sociais” e, neste eido, a escola “presta un servizo esencial na educación da persoa” que se ve reforzado coa implicación do conxunto da comunidade educativa.

Segundo Pomar, os centros educativos son espazos axeitados para fomentar a educación viaria e as actitudes de respecto que inciden na prevención de accidentes de tráfico, pero “para lograr o tan preciso cambio” requírese do conxunto da comunidade educativa.

“O obxectivo común que compartimos -especificou a conselleira- pasa por consolidar e mellorar accións destinadas ao desenvolvemento da educación viaria no ámbito educativo, para que os labores de prevención incidan sobre a minoración das graves consecuencias que produce a accidentalidade viaria”.

En Galicia a educación viaria como ámbito específico da formación en valores é unha materia transversal presente no ensino obrigatorio e recollida na lexislación orgánica de educación xunto cos distintos valores cívicos. A maiores desa transversalidade presente nas diferentes liñas de traballo en todas as etapas educativas, en Galicia, a Consellería de Educación oferta en Secundaria como materia de libre configuración autonómica “Mobilidade escolar sostible e segura” co fin de formar ao alumnado en todos os aspectos relacionados coa mobilidade.

Ademais, desde o departamento de Educación do Goberno galego mantéñense liñas de colaboración con distintos organismos como a Dirección Xeral de Tráfico ou a Fundación RACC no que atinxe á formación do profesorado, iniciativas específicas dentro do Plan Proxecta ou experiencias concretas en centros educativos.

Información xeralXornadasEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Categorías: Novas Xunta

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de Artes plásticas e deseño, especialidades de deseño gráfico, fotografía, historia da arte, medios audiovisuais e medios informáticos

Mar, 19/11/2019 - 13:55
Idioma GallegoAnuncio principal: Apertura de listas para impartir docencia no corpo de profesores de Artes plásticas e deseño (595), especialidades de deseño Gráfico, fotografía, historia da arte, medios audiovisuais e medios informáticos

Resolución do 19 de novembro de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interi nidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de Artes plásticas e deseño (595), especialidades de deseño gráfico (512), fotografía (515), historia da arte (516), medios audiovisuais (521) e medios informáticos (522).

 • Prazo de tres días hábiles contados a partir do seguinte desta publicación para formular reclamacións
   
Servizo relacionado: Listas de substituciónsTema: Programas e plansInterinidades e substituciónsEnsinanza: Ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseñoDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Novas Xunta

Educación abre mañá o proceso para a implantación de graos abertos nas universidades galegas o vindeiro curso 2020-21

Mar, 19/11/2019 - 11:50
Summary: A Conselleira de Educación achegouse ao Campus de Lugo, onde visitou a Escola Politécnica Superior de Enxeñaría, onde se imparte o Grao de RobóticaCarmen Pomar anunciou que as tres universidades do SUG teñen de prazo ata o 31 de xaneiro para presentar as propostasSubliñou que esta iniciativa impulsada polo seu departamento amplía as posibilidades de elección do estudantado ao tempo que busca reducir as taxas de abandono e cambio de estudos universitarios nos primeiros anosA Consellería leva investidos uns 3,9 M€ no Campus Terra desde que se puxo en marcha en 2015 Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional abre mañá, coa publicación do anuncio no seu portal web, o proceso para a implantación de graos universitarios abertos o vindeiro curso 2020-21 nas tres universidades do Sistema Universitario Galego (SUG).

Así o anunciou esta mañá en Lugo a conselleira de Educación, Carmen Pomar, con motivo dunha visita á Escola Politécnica Superior de Enxeñaría no Campus de Lugo onde se imparte o Grao de Robótica; e onde estivo acompañada da vicerreitora de Coordinación do Campus de Lugo, Montserrat Valcárcel, e do delegado territorial da Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro.

 Pomar sinalou que as universidades dispoñen de prazo desde mañá ata o 31 de xaneiro para facerlle chegar as súas propostas á Consellería, concretamente á Secretaría Xeral de Universidades, que será o órgano encargado de avalialas para a súa aprobación e elevación á Conferencia General de Política Universitaria.

Con esta iniciativa novidosa en Galicia, a Consellería de Educación busca por unha banda incrementar a flexibilidade nos estudos universitarios e ampliar as posibilidades de elección do alumnado ao tempo que se pretende reducir as taxas de abandono ou de cambio de estudos nos primeiros anos de vida universitaria. “Damos un importante e novidoso paso ao servizo das nosas universitarias e universitarios, xa que no vindeiro curso van ten a posibilidade de cursar durante un tempo unha titulación combinada antes de escoller a que consideren que mellor responde aos seus intereses”, sinalou Carmen Pomar. 

A conselleira explicou que cando un alumno accede á universidade, en moitas ocasións ten dúbidas sobre o contido exacto do título escollido, as competencias profesionais que lle vai proporcionar ou as saídas laborais. De feito os datos a nivel estatal sinalan que un de cada tres universitarios abandona o grao no que se matricula nos dous primeiros cursos, ben porque deixa a universidade, ben porque cambia de grao. Precisamente para atallar esta dinámica e garantir que os estudantes dispoñan da máxima información posible á hora de elixir estudos, o Goberno galego pon en marcha esta iniciativa de graos abertos que vai redundar nun beneficio para o conxunto da universidade universitaria.

Proceso e requisitos de implantación de graos abertos

Entre os requisitos que deben cumprir as propostas presentadas está que cada programa de grao aberto debe combinar materias de como mínimo tres graos que deben pertencer á mesma rama de coñecemento. O número de prazas ofertadas por cada grao aberto será dun máximo de 25.

As universidades deberán garantir que o alumnado matriculado nestes programas poidan cursar un máximo de 90 créditos; ofrecerlles un proceso continuo de titorización e mentorización; e recoñecerlles a maioría dos créditos cursados no grao finalmente elixido.

Para acceder aos graos abertos, o alumnado deberá contar cunha nota de acceso como mínimo, igual á máis alta de todas as titulacións de grao integradas no programa (como referencia empregaranse as notas de corte desas titulacións no presente curso académico 2019-20).

Na proposta que deben facer chegar as universidades á Secretaría Xeral de Universidades deberá figurar a denominación do grao aberto, a rama de coñecemento, os centros responsables da impartición das materias do programa, a duración do programa, os requisitos de acceso, o número de prazas ofertadas e de créditos nos que debe matricularse o alumno, e o número de créditos mínimo que deben superarse para a admisión no grao finalmente elixido, entre outros.

Investimentos e aposta pola especialización no Campus Terra

Na súa visita á Escola de Enxeñaría, a conselleira de Educación tivo ocasión de comprobar a boa marcha do Grao de Robótica, a nova titulación que se implantou este curso no Campus de Lugo e que contou cunha moi boa acollida por parte do alumnado xa que se se cubriron as 50 prazas ofertadas.

Así mesmo Carmen Pomar salientou o apoio da Xunta de Galicia aos campus universitarios non centrais como o Campus Terra de Lugo, no que a Consellería de Educación leva investidos uns 3,9 millóns de euros desde que se puxo en marcha en 2015, incluídos os 700.000 euros entre este e o próximo ano e que permiten, entre outras cousas, a adecuación e a dotación de equipamentos dos laboratorios do Grao de Robótica, modelos de simulación para a Facultade de Veterinaria, axudas ao Rof Codina e Asesoría para o Campus de Especialización.

Precisamente a este respecto a conselleira lembrou que nestes momentos está aberto o procedemento para a acreditación dos campus de especialización, unha aposta da Consellería polo impulso da investigación universitaria e a mellora da calidade da docencia.

Información xeralUniversidadeConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSecretaría Xeral de UniversidadesProfesoradoAlumnado
Categorías: Novas Xunta

Resolución provisional das axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2019/2020

Lun, 18/11/2019 - 13:56
Idioma Gallego

Xúntase a Resolución provisional das axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2019/2020.

 • Prazo de reclamación: 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da súa publicación no portal educativo.
   
Anuncio principal: Axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2019/2020Tema: Alumnado con necesidade específica de apoio educativoBolsasCentros concertadosEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralDepartamento: Subdirección Xeral de CentrosColectivo: Centros
Categorías: Novas Xunta

Educación reforza con 64 M€ o apoio á investigación científica universitaria en 2020, un 4,3% máis que no presente exercicio

Sáb, 16/11/2019 - 12:00
Summary: Pomar achegouse ao CiTIUS (Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes) con motivo da xornada de portas abertas para a divulgación científica A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional agradeceu a importancia de iniciativas coma esta para achegarlle á poboación o labor que realizan os axentes científicos máis importantes de Galicia; ao tempo que ratificou a aposta do seu departamento por afianzar un sistema galego de investigación universitario forte e competitivo no eido nacional e internacionalAs universidades galegas recibirán o vindeiro ano arredor de 441 millóns de euros en transferencias directas, o maior importe dos últimos anos, xa que representa un 18% máis que en 2015 Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, reforza a investigación universitaria galega para o vindeiro ano 2020 cunha dotación orzamentaria de 64 millóns de euros, o que supón un incremento do 4,3% con respecto á partida establecida no presente exercicio. Esta partida específica forma parte dos arredor de 441 millóns de euros en transferencias directas ao Sistema Universitario de Galicia (SUG) para o vindeiro ano, o maior importe previsto  nos últimos anos xa que representa un crecemento do 18% con respecto a 2015.

Así o sinalou esta mañá a conselleira de Educación, Carmen Pomar, na súa visita ao CiTIUS (Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes) da Universidade de Santiago de Compostela con motivo dunha xornada de portas abertas que ten como obxectivo mostrar ao público en xeral -e aos máis pequenos en particular- o labor científico que se leva a cabo nestes centros. A conselleira estivo acompañada do reitor da USC, Antonio López.

Deste xeito, a través de diversas actividades como obradoiros de robótica, visitas a laboratorios, experimentos ou demostracións de química, física ou biomedicina entre outros, os cidadáns poden coñecer máis de cerca o traballo diario que realizan os científicos e investigadores e a súa aplicación práctica. Trátase dunha iniciativa organizada pola Rede de Centros Singulares de Investigación da USC que aglutina ao mencionado CiTIUS, o CiQUS (Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares), o CiMUS (Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas) e o IGFAE (Instituto Galego de Física de Altas Enerxías).

A conselleira de Educación agradeceu a importancia de iniciativas coma esta para achegarlle á poboación o labor que realizan os axentes científicos máis importantes de Galicia; ao tempo que ratificou a aposta do seu departamento por afianzar un sistema galego de investigación universitario forte e competitivo no eido nacional e internacional.

Pomar incidiu no obxectivo de avanzar nunha estrutura de investigación universitaria máis sólida e competitiva no eido internacional, que repercuta nunha maior atracción de talento por parte das Universidades galegas así como na mellora do seu posicionamento nos ránkings universitarios

Precisamente unha das accións máis importantes neste eido é a reestruturación e reforzo dos Centros de Investigación do SUG, para o cal a Consellería de Educación ten habilitado unha liña de axudas dotada con 20,5 millóns de euros para o período 2019-2022.

Esta convocatoria suporá un salto cuantitativo e cualitativo no impulso dos maiores axentes científicos de Galicia que son os cinco Centros Singulares de Investigación (CiTIC na UDC, CiMUS, e CiQUS na USC; e ECIMAT e CIMBIO na UVigo) e dúas agrupacións estratéxicas consolidadas (CiTIUS da USC e AtlanTIC da UVigo), ademais do IGFAE (centro mixto Xunta-USC, único de Galicia que conta coa acreditación María de Maeztu do Estado).

Deste xeito, a partires de agora haberá unha única escala de Centros de Investigación, que recibirán entre un máximo de 1 millón de euros e un mínimo de 500.000 euros en función da cualificación obtida por parte dun comité de expertos científicos segundo estándares estatais e europeos de avaliación.

Información xeralUniversidadeConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSecretaría Xeral de UniversidadesProfesoradoAlumnado
Categorías: Novas Xunta


by Dr. Radut