Lexislación educativa

Gif dun lapis escribindo nunha libreta
 
LEXISLACIÓN XERAL
 
 
Si queres ampliar a información pincha sobre a libreta 

 

 

 
 

 

LEXISLACIÓN EDUCATIVA
 
Requisitos mínimos dos centros(BOE 12/3/2010), polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan as enseñanzas do segundo ciclo da educación infantil, a educación primaria e a educación secundaria.
 

ORGANIZACIÓN DOS CENTROS   ORDE do 1 de agosto de 1997 pola que se dictan instruccións para o desenvolvemento do Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria e se establece a súa organización e funcionamento. 

Decreto sobre a autonomía de xestión. Decreto 201/2003, do 20 de marzo, polo que se desenvolve a autonomía na xestión económica dos centros docentes públicos non universitarios. (DOG 04/04/2003).

LEI DE CONVIVENCIA E PARTICIPACIÓN:

LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. 


Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar (DOG 27-01-2015).


Orde que regula os centros plurilingües. ORDE do 12 de maio de 2011 pola que se regulan os centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galiza e se establece o procedemento de incorporación de novos centros á Rede de Centros Plurilingües de Galiza. (DOG 20/05/2011) 

Seccións bilingües:

  • ORDE do 12 de maio de 2011 pola que se regulan as seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario. (DOG 20/05/2011)


Auxiliares de conversa. ORDE do 12 de maio de 2011 pola que se regula a actividade das persoas auxiliares de conversa que realizan o seu labor en centros educativos públicos dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG 20/05/2011).


Rede abalarConvocatoria para a selección de centros da rede abalar para o curso 2012/13, cos criterios que deben cumprir os centros (DOG 20/03/2012). 

NORMALIZACIÓN

 Decreto do plurilingüísmo no ensino non universitario de Galicia. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

Lexislación da Educación Secundaria en Galicia.

Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas de ESO.

Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na ESO

Orde do 6 de setembro pola que se desenvolve a implantación da ESO na CCAA de Galicia

ROC Educación secundaria. Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos IES (Decreto 324/1996).

ORDE do 1 de agosto de 1997 pola que se dictan instruccións para o desenvolvemento do Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria e se establece a súa organización e funcionamento. 

BACHARELATO

Lexislación do Bacharelato en Galicia  

REGULAMENTACIÓN DE DETERMINADOS ASPECTOS DO BACHARELATO E COMPLEMENTACIÓN DA SÚA NORMATIVA: ORDE do 5 de maio de 2011. CORRECCIÓN DE ERROS

ENSINANZAS MÍNIMAS NO BACHARELATO: RD 1467/2007, de 2 de novembro, polo que se establece a estrutura do bacharelato e se fixan as súas ensinanzas mínimas.

RECLAMACIÓN DAS CUALIFICACIÓNS DE 2º BACHARELATO: Orde do 22 de abril de 2010 pola que se establece o procedemnto a seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no 2º curso do bacharelato, establecido na lei orgánica 2/20006, do 3 ee maio de educación.  

CURRÍCULO : Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato en Galiza.

FORMACIÓN PROFESIONAL
 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Decreto 120/1998, do 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia. 

ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DA ORIENTACIÓN EDUCATIVA: Orde do 24 de xullo de 1998, pola que se establece a organización e funcionamento da orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galiza regulada polo Decreto 120/1998. (DOG 31 de xullo de 1998

DECRETO DE ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS: Decreto 320/1996, do 26 de xullo, de ordenación da educación de alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais. (DOG 6 de agosto de 1996.

ESCOLARIZACIÓN DO ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS: Orde do 27 de decembro de 2002 pola que se establecen as condicións e criterios para a escolarización en centros sostidos con fondos públicos do alumnado de ensino non universitario con necesidades educativas especiais.(DOG 30 de xaneiro de 2002). 

AVALIACIÓN DO ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS: Orde do 31 de outubro de 1996 pola que se regula a avaliación psicopedagóxica dos alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais que cursan as ensinanzas de réxime xeral, e se establece o procedemento e os criterios para a realización do dictame de escolarización.

REAL DECRETO DE CONDICIÓNS DO SISTEMA EDUCATIVO PARA O ALUMNADO SOBREDOTADO INTELECTUALMENTE: Real Decreto 943/2003 polo que se regulan as condicións para flexibilizar a duración dos diversos niveis e etapas do sistema educativo para os alumnos sobredotados intelectualmente

FLEXIBILIZACIÓN DA ESCOLARIZACIÓN DO ALUMANDO SOBREDOTADO INTELECTUALMENTE: Orde do 28 de outubro de 1996 pola que se regulan as condicións e o procedemento para flexibilizar a duración do período de escolarización obrigatoria dos alumnos con necesidades educativas especiais asociadas a condicións persoais de sobredotación intelectual.

REGULACIÓN DOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

Circular 8/2009 pola que se regulan algunhas medidas de atención á diversidade para o alumnado de ESO 


LEXISLACIÓN PROFESORADO
 
 

 

 

 

Real decreto 665/2015, de 17 de xullo, polo que se desenvolven determinadas disposicións relativas ai exercicio da docencia na Educación Secundaria Obrigatoria, no Bacharelato, na Formación Profesional e nas ensinanzas de réxime especial, á formación inicial do profesorado e ás especialidades dos corpos docentes de Ensino Secundario.

REAL DECRETO 1834/2008, de 8 de novembro (BOE do 28 de novembro) polo que se establecen as especialidades dos corpos docentes de ensinanza secundaria

Lexislación relativa a permisos:

ORDEN de 7 de abril de 2008 por la que se regula el régimen de permisos y licencias del personal docente que imparte las enseñanzas reguladas en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da Función Pública de Galicia.

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2013, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se ditan instrucións sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas.

Lexislación relativa a permutas

Horario de profesorado nos IES Documento coa nova redacción dada polo apartado primerio da Orde do 28 de xuño de 2010 que modifica aos puntos 88  a 93 da orde do 1 de agosto de 1997, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do Decreti324/1996, polo que se aproba o regulamento orgánico dos institutos (ROC) de educación secundaria e se establece a súa organización e funcionamento. (DOG de 6 de xullo de 2010) (Información sacada da páxina de ciga ensino).

ORDE de 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Orde pola que se modifican parcialmente a Orde do 1 de agosto de 1997, a Orde do 22 de xullo de 1997, e a Orde do 3 de outubro de 2000, en materia relacionada coa elección de horarios.

Perda de destino docente Decreto 140/2006 de 31 de agosto, que regula os criterios da perda de destino do profesorado de centros públicos.

Complemento por función titorial.  Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a percepción da compoñente singular do complemento específico por función titorial e outras funcións docentes.

Profesorado Itinerante:

Acordo de condicións de traballo do profesorado Itinerante.

Instrucións da Consellaría (11-3-08)

Acceso e condicións de traballo do profesorado interino e substitutoRESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade do texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regula o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente desta consellería que imparte ensinanzas distintas das universitarias. (DOG 12/08/2013).

Acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos. Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se se regula o procedemento.(DOG 26/04/2011).

Profesorado de relixiónOrde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a relación laboral do profesorado de relixión e se ditan instrucións relativas á provisión de postos. (DOG 24/07/2007).

LEXISLACIÓN ALUMNADO 

Dereitos e deberes do alumnado 

Real Decreto 732/1995 polo que se estabelecen os dereitos e deberes do alumnado e as normas de convivencia.