Articulos

Comisión de convivencia

 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA DO CENTRO

A Comisión de convivecia ten as seguintes funcións:

 • A participación na dinamización do Plan de Convivencia do Centro e na mediación escolar.
 • A elaboración dun informe anual sobre a análise da convivencia e conflictividade no seu ámbito, así como sobre as iniciativas a nivel Centro. Este informe será trasladado ao Observatorio de Convivencia Escolar a nivel provincial.
 • Informar trimestralmente ao Consello Escolar.
 • Coordinar as actuacións conxuntas dos ámbitos implicados relacionados coa mellora do clima de convivencia.
 • Propoñerlle á Administración educativa todas aquelas medidas que se consideren oportunas para a mellora da convivencia escolar no Centro.
 • Aqueloutras que a propia Administración ou o Observatorio da Convivencia Escolar a nivel provincial lle poidan encomendar. 

Comisión C. pedagóxica

 

 

A comisión de coordinación pedagóxica está integrada pola directora, que é o seu presidente, a xefa de estudos, os/as xefes de departamento, o coordinador do equipo de normalización lingüística, a orientadora e o coordinador de formación en centros de traballo e o coordenador da biclioteca.

De entre as súas funcións cómpre salientar o seguinte:

 • Propoñer ao claustro de profesores os proxectos curriculares para a súa aprobación.
 • Propoñer ó claustro a planificación xeral das sesións de avaliación e cualificación e o calendario de exames ou probas extraordinarias, de acordo coa xefatura de estudios.
 • Canalizar as necesidades de formación continuada do profesorado.
 • Propoñer ao director ou directora os profesores titores que han de formar parte do departamento de orientación e do equipo de normalización limgüística.

Consello escolar

 

O Consello Escolar é o órgano colexiado a traves do cál, participan, no goberno do centro, todos os sectores da comunidade educativa: o profesorado, o alumnado, os seus pais e nais, o persoal de administración e servicios e o Concello.

O Consello escolar ten as seguintes atribucións:

 • Establecer as directrices e elaborar propostas para a elaboración do proxecto educativo do instituto, aprobalo, avalialo e, se é o caso, introducir modificacións, sen prexuízo das competencias que o claustro de profesores ten atribuídas en relación coa planificación e organización docente.
 • Elixir o director ou directora do centro.
 • Propoñer a revogación do nomeamento do director ou directora, logo acordo dos seus membros, adoptado por maioría de dous tercios.
 • Decidir sobre a admisión de alumnado, con suxeición ó establecido na lexislación vixente.
 • Aprobar e modificar o regulamento de réxime interior do instituto.
 • Resolver os conflictos e impoñe-las correccións con finalidade pedagóxica que correspondan a aquelas conductas do alumnado que prexudiquen gravemente a convivencia no centro, de acordo coas normas que estableza a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
 • Aprobar o proxecto de orzamento do instituto e a execución do mesmo.
 • Aprobar e avaliar a programación xeral anual do instituto, respectando, en todo caso, os aspectos docentes que lle competen ó claustro.
 • Aprobar a programación das actividades escolares complementarias e avalia-lo seu desenvolvemento.
 • Establecer as directrices para a participación do instituto en actividades culturais, deportivas e recreativas naquelas accións asistenciais que o instituto puidese aportar a súa axuda.
 • Establecer os criterios de colaboración con outros centros, entidades organismos.
 • Promover a renovación das instalacións e equipamento do instituto, e vixiar a súa conservación.
 • Analizar e valorar o funcionamento xeral do instituto, a evolución do rendemento escolar e os resultados da avaliación que do centro realice a Administración educativa.
 • Colaborar coa inspección educativa nos planos de avaliación de centro, nos termos que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria estableza.
 • Regula-lo procedemento de autorización das saídas voluntarias entre clases ou en período de lecer do alumnado do centro.

CONSELLO ESCOLAR 2019/2020

 

CONSELLO ESCOLAR CURSO 2019/20
EQUIPO DIRECTIVO

Director: Jose Vázquez Carpintero

Xefa de estudos:  Mª Dolores Vidal Aguiño

Secretario: Xabier Docampo Rey

ALUMNADO

Mariña Martínez Gondar (4º ESO A)

PROFESORADO

Josebe Arrillaga Chopitea

Ana Mª Garrido Padín

Ricardo Santiago Mozos

Concepción López Berdullas

Serxio Folgueira Arias

Estrella de Azevedo Fernández

ADMINISTRACIÓN E SEVIZOS Manuel Reino Fariña
NAIS / PAIS

Laura Caneda Fuentes

Luisa Mª García Novas

David Torres Mascato

REPRESENTANTE MUNICIPAL Pilar Galiñanes Castro

 

 

Comisión de Coordinación Pedagóxica 2019-2020

DEPARTAMENTO PROFESOR/A
Dirección José Luis Vázquez Carpintero
Xefatura de estudos María Dolores Vilar Aguiño
Biblioteca Josebe Arrillaga Chopitea
Bioloxía e Xeoloxía Noemí Vázquez García
Comercio Consuelo Torres Balboa
Debuxo   Josebe Arrillaga Chopitea
Dinamización da Lingua Galega Serxio Folgueira Arias
Economía Martín Meis Oubiña
Educación Física Nuria Santiago Rodríguez
Filosofía Simón Fernández Fuentes
Física e Química Severino Amado Serantes
Coordenadora de F.C.T. David Pereiros Iglesias
Francés  Mª Sol Blanco Lamosa
Informática Javier Chamosa Leira
Inglés Eduardo Fidalgo González
Latín María Rita García Seijas
Lingua Castelá Gerardo Álvarez Rodríguez
Lingua Galega Evaristo Díaz Pérez
Matemáticas Ricardo Santiago Mozos
Música Ofelia Rodríguez Malga
Orientación Estrella del Mar Azevedo Fernández
Yolanda Comesaña Iglesias
Relixión Lourdes Varela Viñas
Tecnoloxía Julio Pablo Vázquez Alonso
Xeografía e Historia Serxio Folgueira Arias

Titorías 2019/2020

Grupos Titor/a Hora Atención Familias
  1º ESO A   Aránzazu Fernández Rodríguez   Martes 11:35 – 12:25
  1º ESO B   Cristina López Fernández   Xoves 13:35 – 14:25
  1º ESO AB  Divina Elena González Guillán   Venres 11:35 – 12:25
  2º ESO A  Aurora Ballesteros Fernández   Mércores 11:35 – 12:25
  2º ESO B   Evaristo Díaz Pérez   Luns 9:35 – 10:25
  2º ESO AB   Silvia Torres Escalante   Venres 10:45 – 11:35
  3º ESO A   Lourdes López Tomé   Xoves 11:35 – 12:25
  3º ESO B   Laëtitia Álvarez Gutiérrez   Martes 9:35 – 10:25
  3º ESO C   Eva Mascato Rey   Venres 10:45 – 11:35
  4º ESO A   Ana Garrido Padín   Venres 11:35 – 12:25
  4º ESO B   Xoán Rodríguez Domínguez   Mércores 11:35 – 12:25
  1º BACH A   Gerardo Álvarez Rodríguez   Venres 11:35 – 12:25
  1º BACH B   Martín Meis Oubiña   Xoves 10:25 – 11:15
  1º BACH C   Xosé Lois Bouzas Millán   Luns 11:35 – 12:25
  2º BACH A   Concepción López Berdullas   Martes 10:45 – 11:35
  2ª BACH B   Eduardo Fidalgo González   Venres 10:45 – 11:35
  FPB 1   Consuelo Torres Balboa   Martes 10:45 – 11:35
  FPB 2   Ana García Barrio   Luns 9:35 – 10:25
  1º CM SMR     Pablo Gallego Falcón   Mércores 11:35 – 12:25
  2º CM SMR   David Pereiros Iglesias   Xoves 11:35 – 12:25
  Ámbito Socio-lingüístico: Ana Garrido Padín  
  Ámbito Científico: Silvia Torres Escalante  

 triángulo   Se quere dispor desta táboa pode descargala pulsando no adxunto: Listaxe de titores 2019-20

TITORÍAS CURSO 2018 - 2019

Grupos Titor/a Hora Atención Familias Titoría Alumnos
  1º ESO A   Victoria Vidal Lampón   venres, 10:45 - 11:35   mércores, 8:45 - 9:35
  1º ESO AB   Laura Sáez Fernández   luns, 11:35 - 12:25   xoves, 13:35 - 14:25
  1º ESO B  Olga Castiñeiras Ramos   luns, 9:35 - 10:25   mércores, 12:25 - 13:15
  2º ESO A  Mª Dolores Vilar  Aguiño   martes, 11:35 - 12:25   martes, 13:35 - 14:25
  2º ESO B   Laëtitia Álvarez Gutiérrez   venres, 9:35 - 10:25   xoves, 10:25 - 11:15
  2º ESO C   Serxio Folgueira Arias   luns, 10:45 - 11:35   martes, 8:45 - 9: 35
  3º ESO A   Marcos Salgado Rodríguez    martes, 10:45 - 11:35   mércores, 11:35 - 12:25
  3º ESO AB   Ángeles de la Sota Gómez   martes, 12:45 - 13:35   xoves, 14:25 - 15:15
  3º ESO B   Lourdes López Tomé   martes, 10:45 - 11:35   venres, 8:45 - 9:35
  4º ESO A   Salvador Calderón de Anta   martes, 9:35 - 10:25   xoves, 14:25 - 15:15
  4º ESO B   Ana Garrido Padín   mércores, 12:25 - 13:15   martes, 12:45 - 13:35
  1º BACH A   Eva Mascato Rey   mércores, 10:25 - 11:15  
  1º BACH B   Lois Bouzas Millán   mércores, 10:25 - 11:15  
  2º BACH A   Concepción López Berdullas   venres, 9:35 - 10:25  
  2ª BACH B   Simón Fernández Fuentes   martes, 9:35 - 10:25  
  FPB1   Consuelo Torres Balboa   martes, 10:45 - 11:35   venres, 11:35 - 12: 25
  FPB2   Ana Gómez Rodríguez   venres, 10:45 - 11:35   mércores, 10:25 - 11:15
  CM SMR 1º   Mª del Mar Domínguez Rodríguez   mércores, 11:35 - 12:25  
  CM SMR 2º   Irene Lemos Ucha   xoves, 9:35 - 10:25  

 

 

 

 triángulo   Se quere dispor desta táboa pode descargala pulsando no adxunto: Listaxe de titores 2018-19

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión de Coordinación Pedagóxica 2018-2019

DEPARTAMENTO PROFESOR/A
    Dirección    José Luis Vázquez Carpintero
    Xefatura de estudos    Clara Martínez Vindel
    Bioloxía e Xeoloxía    Andrea Rey López
    Comercio    Ana Gómez Rodríguez
    Debuxo      Josebe Arrillaga Chopitea
    Dinamización da Lingua Galega    Iago Alvite Lorenzo
    Economía    Martín Meis Oubiña
    Educación Física    Carlos Domínguez Soutullo
    Filosofía    Simón Fernández Fuentes
    Física e Química    Severino Amado Serantes
    Coordenadora de F.C.T.    Irene Lemos Ucha
    Francés     Mª Sol Blanco Lamosa
    Informática    José Luis Noya Souto
    Inglés    Eduardo Fidalgo González
    Latín    Nonito Rodríguez Iglesias
    Lingua Castelá    Gerardo Álvarez Rodríguez
    Lingua Galega    Evaristo Díaz Pérez
    Matemáticas    Mª Victoria Vidal Lampón
    Música    Ángeles De la Sota Gómez
    Orientación    Estrella del Mar Azevedo Fernández
   Emilio Pacho García
    Relixión    Lourdes Varela Viñas
    Tecnoloxía    Manuel Miguel Peña Franco
    Xeografía e Historia    Serxio Folgueira Arias