Articulos

Comisión de convivencia

 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA DO CENTRO

A Comisión de convivecia ten as seguintes funcións:

 • A participación na dinamización do Plan de Convivencia do Centro e na mediación escolar.
 • A elaboración dun informe anual sobre a análise da convivencia e conflictividade no seu ámbito, así como sobre as iniciativas a nivel Centro. Este informe será trasladado ao Observatorio de Convivencia Escolar a nivel provincial.
 • Informar trimestralmente ao Consello Escolar.
 • Coordinar as actuacións conxuntas dos ámbitos implicados relacionados coa mellora do clima de convivencia.
 • Propoñerlle á Administración educativa todas aquelas medidas que se consideren oportunas para a mellora da convivencia escolar no Centro.
 • Aqueloutras que a propia Administración ou o Observatorio da Convivencia Escolar a nivel provincial lle poidan encomendar. 

Comisión C. pedagóxica

 

 

A comisión de coordinación pedagóxica está integrada pola directora, que é o seu presidente, a xefa de estudos, os/as xefes de departamento, o coordinador do equipo de normalización lingüística, a orientadora e o coordinador de formación en centros de traballo e o coordenador da biclioteca.

De entre as súas funcións cómpre salientar o seguinte:

 • Propoñer ao claustro de profesores os proxectos curriculares para a súa aprobación.
 • Propoñer ó claustro a planificación xeral das sesións de avaliación e cualificación e o calendario de exames ou probas extraordinarias, de acordo coa xefatura de estudios.
 • Canalizar as necesidades de formación continuada do profesorado.
 • Propoñer ao director ou directora os profesores titores que han de formar parte do departamento de orientación e do equipo de normalización limgüística.

Consello escolar

 

O Consello Escolar é o órgano colexiado a traves do cál, participan, no goberno do centro, todos os sectores da comunidade educativa: o profesorado, o alumnado, os seus pais e nais, o persoal de administración e servicios e o Concello.

O Consello escolar ten as seguintes atribucións:

 • Establecer as directrices e elaborar propostas para a elaboración do proxecto educativo do instituto, aprobalo, avalialo e, se é o caso, introducir modificacións, sen prexuízo das competencias que o claustro de profesores ten atribuídas en relación coa planificación e organización docente.
 • Elixir o director ou directora do centro.
 • Propoñer a revogación do nomeamento do director ou directora, logo acordo dos seus membros, adoptado por maioría de dous tercios.
 • Decidir sobre a admisión de alumnado, con suxeición ó establecido na lexislación vixente.
 • Aprobar e modificar o regulamento de réxime interior do instituto.
 • Resolver os conflictos e impoñe-las correccións con finalidade pedagóxica que correspondan a aquelas conductas do alumnado que prexudiquen gravemente a convivencia no centro, de acordo coas normas que estableza a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
 • Aprobar o proxecto de orzamento do instituto e a execución do mesmo.
 • Aprobar e avaliar a programación xeral anual do instituto, respectando, en todo caso, os aspectos docentes que lle competen ó claustro.
 • Aprobar a programación das actividades escolares complementarias e avalia-lo seu desenvolvemento.
 • Establecer as directrices para a participación do instituto en actividades culturais, deportivas e recreativas naquelas accións asistenciais que o instituto puidese aportar a súa axuda.
 • Establecer os criterios de colaboración con outros centros, entidades organismos.
 • Promover a renovación das instalacións e equipamento do instituto, e vixiar a súa conservación.
 • Analizar e valorar o funcionamento xeral do instituto, a evolución do rendemento escolar e os resultados da avaliación que do centro realice a Administración educativa.
 • Colaborar coa inspección educativa nos planos de avaliación de centro, nos termos que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria estableza.
 • Regula-lo procedemento de autorización das saídas voluntarias entre clases ou en período de lecer do alumnado do centro.

CONSELLO ESCOLAR 2020/2021

 

CONSELLO ESCOLAR CURSO 2020/21
EQUIPO DIRECTIVO

Director: Jose Vázquez Carpintero

Xefa de estudos:  Mª Dolores Vidal Aguiño

Secretario: Xabier Docampo Rey

ALUMNADO

Mariña Martínez Gondar (1º BACH A)

PROFESORADO

Josebe Arrillaga Chopitea

Ana Mª Garrido Padín

Ricardo Santiago Mozos

Concepción López Berdullas

Serxio Folgueira Arias

Estrella de Azevedo Fernández

ADMINISTRACIÓN E SEVIZOS Manuel Reino Fariña
NAIS / PAIS

Montserrat García Fernández

Luisa Mª García Novas

David Torres Mascato

REPRESENTANTE MUNICIPAL Pilar Galiñanes Castro

 

 

Comisión de Coordinación Pedagóxica 2020-2021

DEPARTAMENTO PROFESOR/A
Dirección José Luis Vázquez Carpintero
Xefatura de Estudos María Dolores Vilar Aguiño
Bioloxía e Xeoloxía Noemí Vázquez García
Debuxo   Josebe Arrillaga Chopitea
Economía Martín Meis Oubiña
Educación Física Nuria Santiago Rodríguez
Filosofía Simón Fernández Fuentes
Física e Química Eva Mascato Rey
Francés  Mª Sol Blanco Lamosa
Informática Javier Chamosa Leira
Inglés Ana Garrido Padín
Latín María José Falcón Vázquez
Lingua Castelá Gerardo Álvarez Rodríguez
Lingua Galega Evaristo Díaz Pérez
Matemáticas Ricardo Santiago Mozos
Música María José Rodríguez Goberna
Orientación Estrella del Mar Azevedo Fernández
Pedagoxía Terapéutica María Elena Velay Vibel
Procesos Comerciais Ana Gómez Rodríguez
Relixión Lourdes Varela Viñas
Tecnoloxía Marcelina Besada Porto
Xeografía e Historia Sergio Folgueira Arias
Biblioteca Josebe Arrillaga Chopitea
Coordenadora de F.C.T. Marcia Fernández Estévez
Dinamización da Lingua Galega Sergio Folgueira Arias

Titorías 2020/2021

Grupos

Titor/a

HORA TITORÍA

1º ESO A

Cristina Fernández Mordade

Xoves 9:30 – 10:15

1º ESO B

Jorge Dávila Outeda

Xoves 12:20 – 13:05

1º ESO C

César Losada Romero

Martes 12:55-13:40

2º ESO A

Lourdes López Tomé

Martes 10:50 – 11:35

2º ESO B

Marcelina Besada Porto

Xoves 12:20 – 13:05

2º ESO C

Eva Mª Rey Aragunde

Martes 12:55 – 13:40

3º ESO A

Severino Amado Serantes

Luns 12:35 – 13:20

3º ESO B

María José Rodríguez Goberna

Luns 12:35 – 13:20

4º ESO A

Patricia Magariños Losada

Luns 10:50 – 11:35

4º ESO B

Fátima López García

Luns 10:50 – 11:35

4º ESO C

Ana Mª Garrido Padín

Mércores 12:20 – 13:05  

1º BACH A

Aránzazu Fernández Rodríguez

Mércores 11:35 – 12:20

1º BACH B

Xosé Lois Bouzas Millán

Mércores 10:15 – 11:00

1º BACH C

Iago Alvite Lorenzo

Venres 12:55 – 13:40

2º BACH A

Eduardo Fidalgo González

Venres 11:35 – 12:20

2º BACH B

Divina González Guillán

Luns 11:35 – 12:20

2º BACH C

Concepción López Berdullas

Martes 9:30 – 10:15

FPB 1

María Sol Ebra Dacal

Xoves 11:35 – 12:20

FPB 2

Ana Mª Gómez Rodríguez

Xoves 10:15 – 11:00

1º CM SMR

Pablo Gallego Falcón

Luns 12:55 – 13:40

2º CM SMR

Marcia Fernández Estévez

Venres 10:50 – 11:35

Titora Ámbito Socio-Lingüístico: Ana María Garrido Padín

Titora Ámbito Científico: Divina González Guillán

 

  triángulo   Se quere dispor desta táboa pode descargala pulsando no adxunto: Listaxe de titores 2020-2021.

CONSELLO ESCOLAR 2019/2020

 

CONSELLO ESCOLAR CURSO 2019/20
EQUIPO DIRECTIVO

Director: Jose Vázquez Carpintero

Xefa de estudos:  Mª Dolores Vidal Aguiño

Secretario: Xabier Docampo Rey

ALUMNADO

Mariña Martínez Gondar (4º ESO A)

PROFESORADO

Josebe Arrillaga Chopitea

Ana Mª Garrido Padín

Ricardo Santiago Mozos

Concepción López Berdullas

Serxio Folgueira Arias

Estrella de Azevedo Fernández

ADMINISTRACIÓN E SEVIZOS Manuel Reino Fariña
NAIS / PAIS

Laura Caneda Fuentes

Luisa Mª García Novas

David Torres Mascato

REPRESENTANTE MUNICIPAL Pilar Galiñanes Castro

 

 

Comisión de Coordinación Pedagóxica 2019-2020

DEPARTAMENTO PROFESOR/A
Dirección José Luis Vázquez Carpintero
Xefatura de estudos María Dolores Vilar Aguiño
Biblioteca Josebe Arrillaga Chopitea
Bioloxía e Xeoloxía Noemí Vázquez García
Comercio Consuelo Torres Balboa
Debuxo   Josebe Arrillaga Chopitea
Dinamización da Lingua Galega Serxio Folgueira Arias
Economía Martín Meis Oubiña
Educación Física Nuria Santiago Rodríguez
Filosofía Simón Fernández Fuentes
Física e Química Severino Amado Serantes
Coordenadora de F.C.T. David Pereiros Iglesias
Francés  Mª Sol Blanco Lamosa
Informática Javier Chamosa Leira
Inglés Eduardo Fidalgo González
Latín María Rita García Seijas
Lingua Castelá Gerardo Álvarez Rodríguez
Lingua Galega Evaristo Díaz Pérez
Matemáticas Ricardo Santiago Mozos
Música Ofelia Rodríguez Malga
Orientación Estrella del Mar Azevedo Fernández
Yolanda Comesaña Iglesias
Relixión Lourdes Varela Viñas
Tecnoloxía Julio Pablo Vázquez Alonso
Xeografía e Historia Serxio Folgueira Arias