PROFESORADO

PROFESORADO

Diversa normativa de interese para o profesorado:

 

LOE LOMCE (enlace LOE) - (enlace LOMCE)

Funcións do profesorado: artigo 91

Funcións da Inspección educativa: artigo 151

Atribucións da IE: artigo 153

 

Decreto 99/2004 Organización e funcionamento da IE (enlace)

Funcións e atribucións da IE: artigos 3 e 6

 

Orde do 13 de decembro de 2004 que desenvolve Decreto 99/2004 (enlace)

Funcións e atribucións da IE: artigos 1 e 2

 

Lei 2/2015 emprego público de Galicia (enlace)

Deberes e código de conduta: artigo 74

Faltas moi graves: artigo 185

Faltas graves: artigo 186

Faltas leves: artigo 187

Sancións por faltas moi graves: 188

Sancións por faltas graves: 189

Sancións por faltas leves: 190

Principios xerais dun procedemento disciplicario: artigo 192

 

Real Decreto legislativo 2/2015 aprueba texto refundido del empleado público (enlace)

 

Distribuir contido