VARIOS

Lexislación Educativa

NOVA APLICACIÓN

Resolución do 31 xullo 2013 persoal docente interino e substituto

Resolución do 26 de maio de 2011, contratos-programa dirixidos á mellora ...

DOG. Decreto 229/2011, do 7 de decembro, regula a atención á diversidade

BOE. Real Decreto 1146/2011, modifica RD 1631/2066 enseñanzas mínimas ESO

BOE. Corrección errores RD 1146/2011

DOG. Orde de 23 de xuño 2011 regula xornada traballo persoal funcionario e laboral docentes

DOG. LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa

DOG. Orde 10 febreiro 2012, regula a proba bacharel maiores 21 anos

DOG. Orde 10 febreiro 2012, regula as probas libres ESO

DOG. Resolución 21 febreiro 2012, probas título ESO maiores 18 anos

DOG. ORDE 16 maio 2012 axudas libros de texto

DOG. ORDE 30 maio 2012 axudas libros de texto

LINGUA GALEGA ORIENTACIÓN

Decreto 124/2007. Promoción do galego

Decreto 79/2010, plurilingüísmo

Lei 3/1983 de normalización lingüística

Plan Xeral de normalización da lingua galega

Orde  do 6/10/1995 adaptacións do currículo ao réxime xeral

Decreto 120/1998, regula a orientación educativa e profesional

Circular 10/2010, actividades prioritarias servizos orientación

Pedagogía de la diversidad

ROC XERAL

Regulamento de Réxime Interior

Decreto 324/1996. Regulamento Orgánico

Orde 1/8/1997, desenvolvemento do Regulamento Orgánico

Decreto 7/1999, regula centros públicos

Orde 3/10/2000, desenvolvemento Decreto 7/1999

Orde 28/6/10, modifica as Ordes do 1/8/97

Manual Lexislativo do ensino non universitario

Lei Orgánica 2/2006, de Educación (LOE)

Orde do 17/7/2007, complemento específico

Decfeto lexislativo 1/2008, Lei Función Pública de Galicia

Decreto 229/2011, atención á diversidade 

Orde 28/7/2009 Rexistro Telemático

Desplegable Sistema Educativo

Distribuir contido