Plan Proxecta

Acceso á aplicación

 

Plan Proxecta (Curso 2017/2018)

O Plan Proxecta é unha iniciativa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, en colaboración con diferentes organismos, dirixida a fomentar a innovación educativa nos centros a través de programas educativos que desenvolvan as competencias clave como eixe do currículo e os elementos transversais, nos cales se inclúe a educación en valores.

Trátase dun plan que busca un avance nas dinámicas de mellora da calidade educativa e favorecer a innovación nos propios centros a través de programas externos que leven á motivación e ao traballo activo, cooperativo e en rede, do alumnado e do profesorado implicado. Para iso, un dos principais obxectivos deste plan é promover a realización de proxectos interdisciplinarios que poidan servir de modelo de traballo ou de boa práctica, tanto para o propio centro en que se orixinan como para o resto da comunidade educativa galega.

Neste curso escolar ofrécense 45 programas educativos, que poden ser consultados na web de Proxecta (véx. Programas).

Prazo de solicitude: do 16/09/2017 - 16/10/2017 (no caso dos programas do CGAI, véx. a seguinte ligazón).

Solicitude: a traves da aplicación de Plan Proxecta (https://www.edu.xunta.es/programaseducativos/).

 

Máis información

Para informarse sobre a organización e a xestión do Plan Proxecta hai que dirixirse a:

Asesoría de Innovación Educativa

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
Edificio Administrativo de San Caetano s/n, bloque 2, 2º andar
15781 Santiago de Compostela (A Coruña)

Correo electrónico: planproxecta@edu.xunta.es

Teléfonos:

  • Carme López López: 881 997 498
  • Carmen Baña Rial:  881 997 096