Consello escolar

Consello escolar

 

O Consello Escolar é o órgano colexiado a traves do cál, participan, no goberno do centro, todos os sectores da comunidade educativa: o profesorado, o alumnado, os seus pais e nais, o persoal de administración e servicios e o Concello.

O Consello escolar ten as seguintes atribucións:

 • Establecer as directrices e elaborar propostas para a elaboración do proxecto educativo do instituto, aprobalo, avalialo e, se é o caso, introducir modificacións, sen prexuízo das competencias que o claustro de profesores ten atribuídas en relación coa planificación e organización docente.
 • Elixir o director ou directora do centro.
 • Propoñer a revogación do nomeamento do director ou directora, logo acordo dos seus membros, adoptado por maioría de dous tercios.
 • Decidir sobre a admisión de alumnado, con suxeición ó establecido na lexislación vixente.
 • Aprobar e modificar o regulamento de réxime interior do instituto.
 • Resolver os conflictos e impoñe-las correccións con finalidade pedagóxica que correspondan a aquelas conductas do alumnado que prexudiquen gravemente a convivencia no centro, de acordo coas normas que estableza a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
 • Aprobar o proxecto de orzamento do instituto e a execución do mesmo.
 • Aprobar e avaliar a programación xeral anual do instituto, respectando, en todo caso, os aspectos docentes que lle competen ó claustro.
 • Aprobar a programación das actividades escolares complementarias e avalia-lo seu desenvolvemento.
 • Establecer as directrices para a participación do instituto en actividades culturais, deportivas e recreativas naquelas accións asistenciais que o instituto puidese aportar a súa axuda.
 • Establecer os criterios de colaboración con outros centros, entidades organismos.
 • Promover a renovación das instalacións e equipamento do instituto, e vixiar a súa conservación.
 • Analizar e valorar o funcionamento xeral do instituto, a evolución do rendemento escolar e os resultados da avaliación que do centro realice a Administración educativa.
 • Colaborar coa inspección educativa nos planos de avaliación de centro, nos termos que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria estableza.
 • Regula-lo procedemento de autorización das saídas voluntarias entre clases ou en período de lecer do alumnado do centro.

CONSELLO ESCOLAR 2020/2021

 

CONSELLO ESCOLAR CURSO 2020/21
EQUIPO DIRECTIVO

Director: Jose Vázquez Carpintero

Xefa de estudos:  Mª Dolores Vidal Aguiño

Secretario: Xabier Docampo Rey

ALUMNADO

Mariña Martínez Gondar (1º BACH A)

PROFESORADO

Josebe Arrillaga Chopitea

Ana Mª Garrido Padín

Ricardo Santiago Mozos

Concepción López Berdullas

Serxio Folgueira Arias

Estrella de Azevedo Fernández

ADMINISTRACIÓN E SEVIZOS Manuel Reino Fariña
NAIS / PAIS

Montserrat García Fernández

Luisa Mª García Novas

David Torres Mascato

REPRESENTANTE MUNICIPAL Pilar Galiñanes Castro

 

 

CONSELLO ESCOLAR 2019/2020

 

CONSELLO ESCOLAR CURSO 2019/20
EQUIPO DIRECTIVO

Director: Jose Vázquez Carpintero

Xefa de estudos:  Mª Dolores Vidal Aguiño

Secretario: Xabier Docampo Rey

ALUMNADO

Mariña Martínez Gondar (4º ESO A)

PROFESORADO

Josebe Arrillaga Chopitea

Ana Mª Garrido Padín

Ricardo Santiago Mozos

Concepción López Berdullas

Serxio Folgueira Arias

Estrella de Azevedo Fernández

ADMINISTRACIÓN E SEVIZOS Manuel Reino Fariña
NAIS / PAIS

Laura Caneda Fuentes

Luisa Mª García Novas

David Torres Mascato

REPRESENTANTE MUNICIPAL Pilar Galiñanes Castro

 

 

Distribuir contido