Consello escolar

 

O Consello Escolar é o órgano colexiado a traves do cál, participan, no goberno do centro, todos os sectores da comunidade educativa: o profesorado, o alumnado, os seus pais e nais, o persoal de administración e servicios e o Concello.

O Consello escolar ten as seguintes atribucións:

 • Establecer as directrices e elaborar propostas para a elaboración do proxecto educativo do instituto, aprobalo, avalialo e, se é o caso, introducir modificacións, sen prexuízo das competencias que o claustro de profesores ten atribuídas en relación coa planificación e organización docente.
 • Elixir o director ou directora do centro.
 • Propoñer a revogación do nomeamento do director ou directora, logo acordo dos seus membros, adoptado por maioría de dous tercios.
 • Decidir sobre a admisión de alumnado, con suxeición ó establecido na lexislación vixente.
 • Aprobar e modificar o regulamento de réxime interior do instituto.
 • Resolver os conflictos e impoñe-las correccións con finalidade pedagóxica que correspondan a aquelas conductas do alumnado que prexudiquen gravemente a convivencia no centro, de acordo coas normas que estableza a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
 • Aprobar o proxecto de orzamento do instituto e a execución do mesmo.
 • Aprobar e avaliar a programación xeral anual do instituto, respectando, en todo caso, os aspectos docentes que lle competen ó claustro.
 • Aprobar a programación das actividades escolares complementarias e avalia-lo seu desenvolvemento.
 • Establecer as directrices para a participación do instituto en actividades culturais, deportivas e recreativas naquelas accións asistenciais que o instituto puidese aportar a súa axuda.
 • Establecer os criterios de colaboración con outros centros, entidades organismos.
 • Promover a renovación das instalacións e equipamento do instituto, e vixiar a súa conservación.
 • Analizar e valorar o funcionamento xeral do instituto, a evolución do rendemento escolar e os resultados da avaliación que do centro realice a Administración educativa.
 • Colaborar coa inspección educativa nos planos de avaliación de centro, nos termos que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria estableza.
 • Regula-lo procedemento de autorización das saídas voluntarias entre clases ou en período de lecer do alumnado do centro.