Skip to Content

Comunicacións para Pai/Nais

Nova funcionalidade abalarMóbil: Mensaxería

Dispoñible a partir da versión 1.3.0 da aplicación móbil tanto para dispositivos Android como iOS. Pemendo no enlace é posible consultar o manual de usuario.

Actualización Plan de Convivencia

Aprobada na reunión ordinaria de Consello Escolar celebrada o 27 de marzo de 2019.

TRATAMENTO FALTAS DE PUNTUALIDADE

No inicio da xornada escolar (primeiras sesións e sétima, no caso dos luns)

Será responsabilidade do equipo directivo e do profesorado de garda o control da puntualidade. Terá a consideración de conduta leve contraria á convivencia a acumulación de faltas de puntualidade nun número igual ou superior á metade das sesións de inicio dunha semana. A medida correctora aplicada será "amoestación por escrito".

Na incorporación ao resto de sesións

Será o profesorado de cada mateira quen determine a consideración de conduta leve contraria á convivencia en función da frecuencia

Diagnose e seguimento da convivencia escolar

Estimadas familias:

De acordo co establecido no Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar, constituíuse o Consello para a Convivencia Escolar da Comunidade Autónoma de Galicia e aprobouse a Estratexia Galega de Convivencia Escolar 2015-2020: educonvives.gal.

No marco desta Estratexia, o Eixe 1 está dedicado á diagnose e seguimento da convivencia escolar, realizouse en 2015 unha diagnose inicial que permitiu identificar os puntos fortes e febles na xestión da convivencia e na resolución de conflitos nos centros educativos, para a elaboración do plan de convivencia. Transcorrido un período significativo, e ao obxecto de facer un seguimento do clima escolar da nosa comunidade e guiar as accións de mellora que cumpran, faise necesario repetir o proceso referido.

A recollida de datos farase mediante unha ferramenta informática en liña, de xeito automatizado e totalmente anónimo.

As familias que desexen participar teñen que cubrir unha enquisa por cada centro no que teñan matriculado algún fillo ou filla, independentemente do número de nenos e nenas que cursen estudos no mesmo centro.

Cada familia dispón dun código de acceso á recollida de datos sobre convivencia escolar. O código serve só para evitar que xente allea ao centro entre na aplicación, pero non serve para identificalo a vostede.

A súa opinión é moi importante e valiosa para mellorar a convivencia escolar polo que lle solicitamos que preste atención e responda con responsabilidade. Este código servirá tan só unha vez; se tivese algún problema con ela ou precisase unha nova pode poñerse en contacto coa dirección do centro.

Agradecémoslle a súa colaboración e participación nesta recollida de datos.

Atentamente,

NOTA:
Na seguinte ligazón pódese acceder ao formulario para a recollida de datos: https://edu.xunta.es/convfamil

Para garantir a seguridade do proceso a aplicación utiliza un certificado de seguridade da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre que pode non ser recoñecido por todos os navegadores. Se recibe unha mensaxe de alerta non se preocupe. Pode confiar plenamente na seguridade da páxina.

Reunións familias titores inicio curso 2019/20

O vindeiro luns 7 de outubro de 2019 celebraranse as reunións de inicio de curso para informar ás familias de cuestións fundamentais para a boa convivencia e funcionamento do centro.

Desenvolveranse nas aulas de grupo cos titores correspondentes e comezarán ás 18:30 horas.

Reunión informativa E-Dixgal familias 1º ESO

O mércores 19 de setembro, ás 19:00 horas, terá lugar unha reunión informativa dirixida ás familias que se incorporan a E-Dixgal no presente curso 2018/19

Deputación da Coruña: Programa Socioeducativo SUPRime o ConTRol

 

Finalidade: sensibilizar ás familias sobre a dimensión que ten o fenómeno da violencia de xénero en adolescentes e visibilizar as súas consecuencias. Falarase sobre o Programa Socioeducativo que se está impartindo no centro e dos resultados e experiencias obtidas ata o momento.

Co fin de facilitar a preparación da charla resulta preciso entregar cuberto no centro educativo o seguinte formulario para confirmar a súa asistencia.

Circular informativa modificación Normas de Organización e Funcionamento e Plan de Convivencia, relativa ao emprego dos teléfonos móbiles no centro

Estimadas familias:

Pola presente comunicamos a modificación das Normas de Organización e Funcionamento do Centro (NOF) e do Plan de Convivencia, relativa ao emprego dos teléfonos móbiles no centro, que entrará en vigor o 1 de febreiro de 2018:

Queda prohibido o uso do teléfono móbil en todo o recinto escolar. Unicamente estará permitido se é necesario para o desenvolvemento dalgunha actividade académica e sempre baixo a supervisión e responsabilidade do profesor correspondente.

E lembramos que continúa en vigor:

Está totalmente prohibida a gravación, manipulación ou difusión de imaxes dentro do recinto escolar ou durante o desenvolvemento dalgunha actividade complementaria ou extraescolar fóra do mesmo sen a autorización expresa das persoas protagonistas das mesmas ou dos seus representantes legais en caso de que sexan menores de idade.

 Tipificación da conduta e medidas correctoras:

  • Uso do teléfono móbil en actividades distintas das académicas: terá a consideración de conduta leve contraria á convivencia e será de aplicación a medida correctora “amoestación por escrito”.
  • Uso do teléfono móbil para gravación, manipulación ou difusión de imaxes ou informacións: terá a consideración de conduta grave contraria á convivencia e suporá a incoación de procedemento corrector.

Non se trata de corrixir o uso da tecnoloxía senón o abuso e mal uso dos teléfonos móbiles. Agradecemos de antemán a colaboración das familias, que resulta imprescindible.

Atentamente,

O equipo directivo

Abalar Móbil

A Xunta de Galicia, coa finalidade de aumentar o acercamento entre o profesorado e as familias, ofrece abalarMóbil.
 
 
É unha aplicación que permite ás familias consultar a información dos seus fillos a través do teléfono móbil dende calquera lugar, de forma cómoda e rápida. Está dispoñible para os pais, nais e titores legais do alumnado matriculado nos centros educativos de Galicia. 
 
 
 
Pode instalarse no teléfono móbil ou nunha tablet. A descarga desta aplicación faise dende Apple store (se o sistema operativo é IOS) ou dende Play Store (se o sistema operativo é Android). 
 
 

PASOS A SEGUIR PARA A INSTALACIÓN:

  1. BUSCAR EN PLAY STORE OU APPLE STORE "ABALARMOBIL" E INSTALAR.
  2. PEDIRANNOS UN NÚMERO DE MÓBIL PARA REXISTRARNOS (o mesmo que se facilitou na Secretaría do centro no momento da matrícula do alumnado).
  3. A ESE MESMO NÚMERO NOS ENVIARÁN UN CÓDIGO DE 9 DÍXITOS.
  4. CON ESE CÓDIGO XA PODEMOS FINALIZAR A INSTALACIÓN.

 

REQUISITOS CONTRASINAL:

  • Conter mínimo 8 caracteres.
  • Conter polo menos unha maiúscula, unha minúscula e un número.
  • Non coincidir coas últimas 5 contrasinais anteriores (debe ser distinta en 3 caracteres como mínimo)
  • Non pode estar composto polo DNI nin o nome ou apelidos do propio usuario.

CALQUERA PREGUNTA QUE TEÑAN NON DUBIDEN EN CHAMAR AO CENTRO

 

 Guía para as familias abalarMóbil 

Guía para as familias abalarMóbil
 
 
 
As familias que descarguen abalarMóbil van a poder dispoñer das seguintes funcionalidades
•Acceder aos datos persoais
•Consultar as cualificacións
•Consultar e xustificar as faltas de asistencia
•Solicitar unha cita de titoría
•Consultar os datos do centro educativo
•Consultar os avisos ou notificacións por parte do profesorado ou do centro educativo.
 
Distribuir contido


by Dr. Radut