Skip to Content

Reserva de praza e Admisión

Listaxes definitivas alumnado admitido e non admitido curso 2019/20

Contra a relación definitiva, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación. (Artigo 32 Orde 12 de marzo de 2013)

Listaxe definitiva de alumnado admitido curso 2019/20

Listaxe definitiva de alumnado non admitido curso 2019/20

Listaxes provisionais alumnado admitido e non admitido curso 2019/20

Con data 24 de abril de 2019, publicáronse na web do centro

Listaxe provisional de alumnado admitido curso 2019/20

Listaxe provisional de alumnado non admitido curso 2019/20

Se poderá formular reclamación no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación, ante o consello escolar.

As listaxes definitivas serán publicadas antes do 15 de maio de 2019.

Admisión Curso 2019/20

Rematado o prazo de presentación de solicitudes, constátase que para 1º ESO e 1º Bacharelato superan ás prazas ofertadas polo que, tal e como establece a lexislación vixente, ábrese un prazo de 10 días lectivos (do 25 de marzo ao 5 de abril de 2019, ambos inclusive) para presentar no centro a documentación xustificativa dos criterios de baremo.

 Valoración criterio proximidade do centro ao domicilio familiar:

Certificado do padrón municipal no que figuren todos os membros da unidade familiar que convivan nel. A data de alta no concreto domicilio deberá ter unha antigüidade mínima dun ano respecto do inicio do procedemento de admisión. O certificado deberá estar expedido dentro do ano natural ao que corresponda o proceso de admisión.

Valoración do criterio de familia monoparental:

Certificado de recoñecemento da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia ou da autoridade competente doutras administracións públicas

Consultaranse de forma automática, agás oposición expresa na solicitude

  • Domicilio fiscal e renda per cápita da unidade familiar
  • Condición de familia numerosa
  • Discapacidade   do   alumnado,   proxenitores,   titores   ou   irmáns recoñecida pola Xunta de Galicia

Táboa resumo criterios de baremación, documentación e baremo

Reserva de praza Curso 2019/20

Entre o 1 e o 15 de febreiro de 2019:

Reserva de praza: Os pais/nais ou titores legais do alumnado de centros adscritos, interesado en continuar estudos no IES Isaac Díaz Pardo, presentarán no centro de orixe ou a través da aplicación «admisionalumnado» o formulario normalizado (ED550A). Tamén resulta posible presentar solicitudes en  Sede Electrónica da Xunta de Galicia.

Educación Secundaria Adultos

Prazo de admisión Educación Secundaria de Adultos: do 1 ao 15 de xuño de 2018.

Admisión Curso 2018/19. Documentación xustificativa dos criterios alegados no baremo

No proceso de admisión do alumnado para o curso 2018/19 o número de solicitudes presentadas non supera as prazas ofertadas en cada curso, polo que non é preciso achegar documentación xustificativa dos criterios de baremo.

 

Admisión Curso 2019/20

Entre o 1 e o 20 de marzo de 2019:

Admisión: Os pais/nais ou titores legais do alumnado de centros non adscritos, interesado en cursar estudos no IES Isaac Díaz Pardo, formalizarán a súa solicitude neste centro.

En ningún caso este alumnado deberá formalizar no período anterior a súa solicitude no seu centro adscrito xa que incurriría nunha duplicidade e a súa solicitude quedaría excluída en ambos os dous centros (o adscrito e o de nova solicitude).

As solicitudes de admisión presentaranse:

Lexislación e información:

Se poderá formular reclamación no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación, ante o consello escolar.

Contra a relación definitiva, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación. (Artigo 32 Orde 12 de marzo de 2013)

Distribuir contido


by Dr. Radut