Saltar navegación.
Inicio

Uso do teléfono móbil no centro educativo

En base a normativa vixente:

 

- DECRETO 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar

Artigo 19. Normas de convivencia

4. Así mesmo, prohíbese o uso de teléfonos móbiles e outros dispositivos electrónicos como mecanismo de comunicación durante os períodos lectivos. Excepcionalmente, os centros poderán establecer normas para a correcta utilización como ferramenta pedagóxica.

 

- Normas organización e funcionamento (NOF IES García Barbón)

2.2 Sobre a permanencia no centro

19. Está totalmente prohibido gravar ou difundir imaxes ou audios de calquera membro da comunidade escolar sen a súa autorización. Non está permitido o uso de móbiles e demais dispositivos electrónicos en horario lectivo e en todo o recinto escolar, excepto para uso docente ou actividades pedagóxicas así como na hora do recreo.

 

Todo alumnado que use o móbil en horario lectivo será sancionado, en base a esta normativa.